Odborný článek

Projekt Já, občan

Anotace

Projekt Já, občan, který je námětem článku, přispívá k řešení průřezového tématu Výchova demokratického občana. Záměrem je získání základní úrovně občanské gramotnosti u žáků. Projekt se snaží rozvíjet kritické myšlení, právní vědomí a porozumění demokratickému uspořádání společnosti a demokratickým způsobům řešení konfliktů a problémů.
Projekt Já, občan jako alternativa k naplňování průřezového tématu Výchova demokratického občana1

Sdružení pro výchovu k občanství a demokracii svými metodami, náměty a lektorským vedením přispívá k řešení průřezového tématu (dále PT) Výchova demokratického občana (dále VDO) Projektem Já, občan (v rámci svého Programu VDO) a napomáhá tím celistvému pojetí PT, které se tak má možnost rozvinout v celém předmětovém spektru jednotlivých škol a jejich ŠVP.

Projekt Já, občan se opírá o:

 • výchovu k občanství (a jejího vyučujícího) jako základního koordinačního elementu;
 • předměty vzdělávacích oblastí Jazyk a jazyková komunikace (ČJL, Cizí jazyk), Člověk a společnost (Výchova k občanství, Dějepis), Člověk a příroda (společenskovědní část Zeměpisu-Geografie) a jejich vyučující jako základny pro celistvou strukturu práce na projektu;
 • předměty dalších vzdělávacích oblastí (Informační a komunikační technologie, Člověk a svět práce, Umění a kultura - zde zejména o Výtvarnou výchovu) jako o instrument podle charakteristiky vybraného tématu projektu.

Metodické aktualizace vycházejí z každoročně inovovaných lektorských přístupů, a snaží se tak zprostředkovaně poskytnout žákům nezbytné:

 • znalosti (např.: jak správně citovat text, jak využívat zákon o svobodném přístupu k informacím, které jsou volené a odborné orgány obce a na jakých principech pracují, které jsou a jak pracují volené a odborné orgány kraje, co je anketa a interview);
 • dovednosti (např.: jak spolupracovat, rozebrat problém, pracovat s textem, třídit informace, plánovat, telefonovat, psát úřední dopis, prezentovat výsledky své práce, hodnotit práci svou i druhých);
 • postoje (např.: odpovědně se rozhodovat, aktivně se zapojit)

pro naplňování následujících klíčových kompetencí:

 • kompetence k řešení problémů;
 • kompetence komunikativní;
 • kompetence sociální a interpersonální;
 • kompetence občanské (především).

Ve shodě s evropskými dokumenty tak má Projekt Já, občan předpoklady naplňovat vzdělávací cíle a obsah výchovy k demokratickému občanství, a sice podporou multidisciplinárních přístupů a činností, kombinováním prvků občanského vzdělávání, kombinací získaných vědomostí, postojů a dovedností odrážejících základní hodnoty, kterými jsou lidská práva, zásady právního státu, získávání postojů potřebných pro život v multikulturní společnosti zohledňující rozdíly.

Tomu jsou podřízené vzdělávací přístupy a vyučovací metody, které mají za cíl naučit lidi žít pospolu v demokratické společnosti. K dosažení těchto cílů přispívá získáváním následujících schopností (kompetencí v širším slova smyslu):

 • naslouchat a porozumět interpretaci argumentů druhých;
 • rozeznávat a přijímat rozdílnosti;
 • budovat konstruktivní a neagresivní vztahy s ostatními;
 • rozvíjet kritický přístup k informacím, náboženským, sociálním, politickým a kulturním postojům;
 • řešit konflikty nenásilným způsobem spojeným s argumentací na obranu vlastního názoru;
 • uskutečňovat výběr, volbu, zvažovat alternativy a ty podrobit etické analýze;
 • převzít společnou zodpovědnost.

Metodické vedení zapojených pedagogů je organizováno tak, aby povzbuzovalo žáky, učitele, rodiče, vedení obcí i ekonomický sektor prostřednictvím aktivní spoluúčasti. Vybíráné jsou metody založené na přijetí společného cíle a jeho plnění kolektivním způsobem, vždy v úzkém sepětí teorie a praxe, s možností vzájemné výměny názorů na setkáních nejen pedagogů, ale i žáků navzájem. Tyto metody také napomáhají vytvoření občanského partnerství mezi školou, rodinami, firmami, institucemi a médii.

Semináře (akreditované MŠMT) jsou založené na porozumění pojmu občanství, získání výše uvedených kompetencí, zdokonalení schopnosti pracovat v interdisciplinárním prostředí a v týmu pedagogů a na zvládnutí projektové pedagogiky.

Prostředky k dosažení těchto cílů vycházejí z předchozích pilotovaných zkušeností a zahrnují:

 • semináře pro učitele;
 • cílenou práci se školami prostřednictvím kontaktních lektorů;
 • setkávání žáků z různých škol a regionů;
 • prezentaci výsledků práce na veřejnosti;
 • využití internetového informačního zdroje www.ja-obcan.info, www.svod-cz.info;
 • kvalitní metodické materiály, které jsou vypracované přímo na základě dlouholetých zkušeností s projektovým vyučováním - pracovní sešit získává zdarma každý účastník semináře VDO. (Pokud se pedagog rozhodne do projektu zapojit, získá zdarma další pracovní sešity pro práci s celou třídou.)

Záměrem je získání základní úrovně občanské gramotnosti rozvojem:

 • kritického myšlení;
 • právního vědomí;
 • porozumění demokratickému uspořádání společnosti a demokratickým způsobům řešení konfliktů a problémů.

Problémy, jejich struktura i obsah jsou každoročně aktualizované podle stavu společenského (školního) klimatu a přizpůsobované konkrétní životní zkušenosti žáků - proto se i při učitelských seminářích soustředíme primárně na následující části tematických okruhů PT VDO:

 • Občanská společnost a škola - formy participace žáků na životě místní komunity; spolupráce školy se správními orgány a institucemi v obci;
 • Občan, občanská společnost a stát - občan jako odpovědný člen společnosti (jeho práva a povinnosti, schopnost je aktivně uplatňovat, přijímat odpovědnost za své postoje a činy, angažovat se a být zainteresovaný na zájmu celku); principy soužití s minoritami (vztah k jinému, respekt k identitám, vzájemná komunikace a spolupráce, příčiny nedorozumění a zdroje konfliktů);
 • Formy participace občanů v politickém životě - obec jako základní jednotka samosprávy státu; společenské organizace a hnutí.

Projekt Já, občan využívá obecně užívané postupy projektové metody, v tomto směru není a nemůže být originální. Vklad SVOD spočívá v organizačním rámci, přesto ani ten není stavěn jako dogmatický. Některé regiony postupují autonomněji, jiné se projevují závisleji. Účast na regionální prezentaci či národním setkání nejsou kladeny jako podmínka účasti, naopak shledáváme jako základní prezentace místní, které mohou podstatným způsobem ovlivnit život obce. Hlavní potence SVOD tkví v lektorském vedení prostřednictvím kontaktních lektorů.

S ohledem na organizaci školního roku jsou zpracované i realizační dispozice Projektu Já, občan:

 • červenec - příprava inovovaných metodických materiálů a lektorských přístupů;
 • srpen - zahájení projektu, zajištění kontaktů se školami a vzdělávacími institucemi, instruktážní schůzka lektorů;
 • září - říjen - vstupní semináře pro učitele, výběr problému pro práci na školním (třídním, skupinovém) Projektu Já, občan;
 • listopad - prosinec - konzultace s učiteli, sbírání a třídění informací ke školnímu (třídnímu, skupinovému) Projektu Já, občan (žáci pod vedením učitele);
 • leden - únor - následný seminář pro učitele, vytváření archivní dokumentace projektu (žáci pod vedením učitele), navázání kontaktů s místními představiteli státní a veřejné správy (učitelé a ředitelé škol);
 • březen - duben - plán a realizace vlastního řešení projektového problému, tvorba prezentační dokumentace - žáci, osobní konzultace (učitelé), místní prezentace projektů v obci;
 • květen - regionální prezentace v krajích za účasti širší veřejnosti;
 • červen - národní setkání, závěrečná evaluace (ta probíhá kontinuálně v každém bodě).

Semináře pro učitele jsou organizované buď samostatně SVOD v "obvyklých" regionech, kde Projekt Já, občan je již tradicí (např. v krajích Jihomoravském, Jihočeském, Středočeském...), nebo jsou lektoři přizváni ke spolupráci jinými metodickými středisky a organizacemi - proto se se semináři Výchova demokratického občana může pedagog setkat např. i prostřednictvím Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisek služeb školám (Kladensko, Mladoboleslavsko, Mělnicko, Rakovnicko, Praha...).


1 Text zpracován s využitím následujících zdrojů:
Program Výchova demokratického občana. SVOD 2005. Dostupné z www.svod-cz.info/VDO/VDO.htm
Európska charta o participácii mladých ľudí na miestnom a regionálnom živote. Dostupné z: www.ja-obcan.info/metodika/europska_charta.doc
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Včetně Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, Čj. 15523/2007-22, MŠMT. Praha, 26. června 2007.
Metodické náměty dostupné z: www.ja-obcan.info/metodika/metodika_2.htm.
Dalšími zdroji jsou dokumenty Rady Evropy, Evropské unie - podrobněji jsou uvedeny na www.svod-cz.info

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Gymnázium
 • Kompetence k řešení problémů
 • uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti, kromě analytického a kritického myšlení využívá i myšlení tvořivé s použitím představivosti a intuice
 • Gymnázium
 • Kompetence komunikativní
 • prezentuje vhodným způsobem svou práci i sám sebe před známým i neznámým publikem

Průřezová témata:

 • Gymnaziální vzdělávání
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Globální problémy, jejich příčiny a důsledky

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna, Exkurze, Vycházka do přírodního prostředí