Odborný článek

Velká Británie

22. 11. 2012 Speciální vzdělávání
Autor
Ivana Spěváčková
Spoluautoři
Mgr. Kamila Strýčková
Mgr. Lenka Mouleová
Mgr. Janka Bodurková-Horanská
Mgr. Jana Ševčíková
Jarmila Fořtová

Anotace

Projet zaměřený na život ve Velké Británii přibližuje zemi jakožto hostitele letních olympijských her 2012.

Zanedlouho začnou v Londýně letní olympijské hry. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli přiblížit našim žákům pořadatelskou zemi. O olympijských hrách, jejich původu a olympijských myšlenkách se žáci dozvídají při plnění úkolů v rámci celoroční celoškolní soutěže Za pěti kruhy. Následovat bude také oborový den zaměřený na olympijské hry, který shrne a rozšíří jejich poznatky. Vyvrcholením potom budou školní sportovní hry, které přiblíží žákům olympijské disciplíny a atmosféru olympiády.

Jedná se o jednodenní projekt, který realizuje průřezové téma Multikulturní výchova. Zasahuje do všech jeho okruhů – kulturní rozdíly, lidské vztahy, etnický původ, multikulturalita a princip sociálního smíru a solidarity. Dotýká se také vyučovacích předmětů český jazyk (např. cizojazyčné pohádky), zeměpis (Velká Británie), anglický jazyk (poslech pohádky v angličtině), pracovní výchova (práce kuchyni), výtvarná výchova (výtvarné zpracování), informatika (práce s internetem). Rozvíjeny jsou také klíčové kompetence žáků – kompetence pracovní (skrze pracovní činnosti), komunikativní (práce s textem, závěrečná prezentace), sociální a personální (práce ve skupině).

Projekt je vytvořen pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří pracují podle vzdělávacích programů určených pro žáky s lehkým a středně těžkým mentálním postižením.

Projekt proběhl během 5 vyučovacích hodin. První čtyři hodiny pracovali žáci se svými třídními učiteli. Poslední hodinu se sešli, aby ostatním spolužákům za pomoci svých učitelů prezentovali výsledky a průběh své práce.

1. stupeň

Projekt byl zaměřený na seznámení s Velkou Británií, se zemí, kde společně žije řada národností. Žáci získali poznatky o srozumitelnosti jazyka, odlišnosti vzhledu, o rozdílech i shodách běžného života. Zjistili, kudy a čím mohou do Velké Británie cestovat. Dál se projekt soustředil na jeden z nejznámějších pohádkových příběhů této země.

1. část

 • Motivace: Zkuste společnými silami sestavit pěnovou maxiskládačku Evropy. Hádanky vám potom napoví, o které zemi si dneska budeme povídat.
 • Pomůcky: mapa světa – pěnová maxiskládačka
 • Průběh: Žáci sestaví z pěnové skládačky mapu Evropy. Společně si ukážeme jednotlivé státy. Na základě známých informací hádají, o které zemi si budeme povídat. K tomu dostávají postupně jednoduchá vodítka (např. země je na ostrově v Evropě, má královnu, budou zde letní olympijské hry atd.). Po zodpovězení hádanky žáci vyhledají, kde leží Česká republika a kde leží Velká Británie. Povídáme si o vzdálenosti obou zemí a o možnostech, jak lze se do Velké Británie cestovat. Následuje povídání o shodách a odlišnostech života lidí v obou zemích. (Když vedle sebe budou stát Čech a Brit, poznáme, kdo je z jaké země? Co je stejné? Co je jiné?)

2. část

 • Motivace: Už víme, kde Velká Británie leží i jak se tam dostaneme. Víme také, že v čele země stojí královna. Teď se rozdělíme a chvíli budeme vyrábět – mapu a královskou korunu.
 • Pomůcky: arch papíru k překreslování mapy, fixy, čtvrtky, pastelky, nůžky
 • Průběh: Žáci 4. a 5. ročníku společně překreslují mapu Evropy a zakreslují cestu, kterou bychom se do Velké Británie dostali, zároveň i jaké dopravní prostředky můžeme použít a jaké nemůžeme a proč (Velká Británie – ostrovní stát). Žáci 1.–3. ročníku vyrábí královskou korunu pro královnu.

3. část

 • Motivace: Poslechneme si část pohádkového příběhu z knihy Petr Pan a Wendy, kterou si čtou i děti ve Velké Británii.
 • Pomůcky: kniha Petr Pan a Wendy (BARRIE, J. M. Petr Pan a Wendy. 1. vyd. Praha: Kentaur, 1991. ISBN 80-85285-05-3), čtvrtky a pastelky
 • Průběh: Všichni společně poslouchají pohádku. Následuje povídání o obsahu pohádky a objasnění všech dotazů. Potom si žáci pohádku znovu převypráví a prohlédnou si ilustrace k pohádkovému příběhu. Žáci 1.–3. ročníku kreslí část příběhu, která se jim nejvíce líbila. Žáci 4.–5. ročníku si vylosují jednu z postav příběhu a kreslí svoji představu o pohádkové postavě. Z obrázků připraví žáci malou výstavu pro závěrečnou prezentaci.

Autor díla: Ivana Spěváčková
práce s knížkou Petr Pan a Wendy

 4. část

 • Motivace: Pohádky poslouchají děti na celém světě, i ve Velké Británii. Ukážeme teď spolužákům z vyšších ročníků pohádku, kterou jsme četli, a i všechno ostatní, co jsme vyrobili.
 • Pomůcky: kniha Petr Pan a Wendy, obrázky, mapa, královské koruny
 • Průběh: Při závěrečné prezentaci půjčíme žákům z vyšších ročníků pohádkovou knihu Petr Pan a Wendy k prohlédnutí ilustrací a připravíme malou výstavu obrázků hlavních postav a zajímavých okamžiků z vyslechnutého příběhu spolu s krátkým povídáním o postavách příběhu. Ukážeme královské koruny pro královnu a mapu s trasou cesty z České republiky do Velké Británie (kudy a čím můžeme jet). Žáci také stručně shrnou, v čem jsou lidé žijící ve Velké Británii a v České republice stejní a v čem se liší.

Autor díla: Ivana Spěváčková
při závěrečné prezentaci

2. stupeň

1. část

 • Motivace: V rámci projektu multikulturní výchovy jsme si vybrali Velkou Británii, protože v letošním roce se v ní konají olympijské hry. Společně se zamysleme, co všechno víte o Velké Británii.
 • Pomůcky: tabule, křída
 • Průběh: Žáci postupně přicházejí k tabuli a každý z nich napíše, co se mu vybaví, když se řekne Velká Británie. Tvoříme tak myšlenkovou mapu. Na tabuli se objevují slova např. Londýn, olympijské hry, ostrov, Anglie, Irsko, whisky, královna Alžběta, červený autobus, červená telefonní budka, lidé, koně, kočáry, lodní doprava, zámky, tržiště, velké kolo, Big Ben atd.

2. část

 • Motivace: Právě jste si připomněli, co víte o Velké Británii. Víte ale, jak žije běžný Brit, jaké slaví svátky, jaké udržuje zvyky, jaká jsou britská tradiční jídla, jak vypadá země? Pojďme zjistit, co nejvíce informací o životě ve Velké Británii.
 • Pomůcky: mapa Velké Británie, karton,  balicí papír, fixy, nůžky, pastelky, lepidlo, temperové barvy, internet, průvodce Velkou Británií (Kol. autorů. Velká Británie – Společník cestovatele. 3. vydání. Praha: Ikar, 2006. ISBN 8024907992), http://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_kr%C3%A1lovstv%C3%AD
 • Průběh: Žáci byli rozděleni losem (pro rozlosování jsme zvolili barevné kruhy) do 8 skupin. Každá skupina měla samostatný úkol. První skupina měla za úkol zjistit co nejvíce základní informací o Velké Británii (jaký je  její oficiální název, kde leží, jak se jmenuje hlavní město, z jakých oblastí se skládá, jaký je oficiální jazyk, počet obyvatel, jaké národnosti ve Velké Británii žijí, jaké je politické zřízení státu). Druhá skupina se věnovala zeměpisným otázkám (tzn. povrch, řeky, pohoří, jezera, zemědělství, průmysl, podnebí a počasí Velké Británie). Třetí skupina  se zabývala anglickými zvyky a tradicemi. Žáky nejvíce zajímalo, zda Britové slaví stejně Vánoce a Velikonoce jako my. Čtvrtá skupina zjišťovala informace o jídle (jaká jsou typická jídla ve Velké Británii). Žáky také zajímalo, jestli děti chodí do stejných škol jako děti v České republice a zda je ve Velké Británii stejná výuka. Toto téma si vybrala pátá skupina. Šestá skupina se věnovala sportu (jaký sport je typický pro Velkou Británii). Sedmá skupina zjišťovala, jakou hudbu poslouchají Britové a jestli my známe nějaké britské hudební skupiny. Osmá skupina měla za úkol vytvořit z kartonu telefonní budku, kterou využijeme při závěrečné prezentaci. Na závěr každá skupina seznámila ostatní spolužáky se získanými  informacemi. Poznatky, které měli zapsané na papíře, vložili do obálky a přilepili místo oken na utvořenou telefonní budku.

Autor díla: Ivana Spěváčková
zjišťování informací – práce ve skupině

3. část

 • Motivace: Pojďme seznámit spolužáky ostatních tříd s informacemi, které jsme získali.
 • Pomůcky: Telefonní budka s obálkami plnými informací.
 • Průběh: Každá z osmi skupin prezentuje ostatním spolužákům svou práci.

Autor díla: Ivana Spěváčková
při závěrečné prezentaci

Autor díla: Ivana Spěváčková
telefonní budka se zjištěnými informacemi

Třída vzdělávající žáky se středně těžkým mentálním postižením

Každý žák se na společné práci a společném výsledku podílí adekvátně svým možnostem. Ve třídě spolu s učitelkou působí asistentka pedagoga.

1. část

 • Motivace: Dneska si budeme povídat o Velké Británii a o Britech. Jistě už jste o této zemi něco slyšeli. Co?
 • Pomůcky: tabule, křída
 • Průběh: Probíhá brainstorming. Žáci říkají, co o Velké Británii vědí, co kdy slyšeli. Učitel zapisuje na tabuli. Během následujících činností uvidíme, zda naše zápisky jsou správné a s Velkou Británií opravdu souvisejí, nebo ne. Na tabuli pak necháme jen ty správné, ostatní smažeme.

2. část

 • Motivace: Pojďme se teď podívat na Velkou Británii a Bity podrobněji.
 • Pomůcky: politická mapa Evropy, turistické průvodce (ANDREWS R., BROWN J., LEE P., HUMPHREYS R. Anglie, turistický průvodce. 1. vyd. Brno: Jota, s. r. o., 2001. ISBN 80-7217-043-0 nebo HUMPHREYS R. Londýn, turistický průvodce. 1. vyd. Brno: Jota, s. r. o., 2002. ISBN 80-7217-048-1), informace a obrázky o královské rodině (ČTK, redakce 100 + 1 ZZ. Královská rodina zblízka. Praha: SPN, 1991. ISBN 80-70-46-117 – pořadí vydání není uvedeno), obrázky z internetu
 • Průběh: Učitel svým vyprávěním přibližuje žákům život ve Velké Británii – vyprávění doplňuje obrázky. Žáci se dozvědí, kde Velká Británie leží a jak se do ní můžeme dostat. Získají základní informace o královské rodině, tradičním britském jídle a pití, o oblíbených sportech a turistických symbolech (červená telefonní budka, doubledeckers, ...). Pro získání potřebných informací může učiteli posloužit např. http://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_kr%C3%A1lovstv%C3%AD (kde získá např. informace a politickém systému, královské rodině, tradicích a sportech), http://www.invia.cz/velka-britanie/mistni-kuchyne/, http://cs.wikipedia.org/wiki/Anglick%C3%A1_kuchyn%C4%9B, http://www.stripky.cz/1219-vanoce-ve-svete.html, http://www.afreetime.com/index.php?pgdb=287&c=262

3. část

 • Motivace: Už víme, že se ve Velké Británii mluví jinak než u nás – anglicky. Pojďme si teď poslechnout anglickou pohádku.
 • Pomůcky: http://www.youtube.com/watch?v=A_kGVjH8_Yg
 • Průběh: Žáci sledují pohádku Gruffalo v angličtině (dostupná na www – viz pomůcky). Podle animace žáci odhadují děj, učitel překládá.

4. část

 • Motivace: Mluvili jsme o jídle, které mají Britové v oblibě. Upečme si anglické sušenky – cookies.
 • Pomůcky: cvičná kuchyně, suroviny dle receptu
 • Průběh: Žáci se přemístí do cvičné kuchyně. Po poučení o bezpečnosti si připraví potřebné suroviny. Při výrobě postupují podle receptu. Každý žák se na práci podílí dle svých možností a schopností. Žáci nabídnou cookies k ochutnání ostatním spolužákům při závěrečné prezentaci.

potřebné suroviny: 

 • 1 hrnek hladké mouky (250 ml)
 • 100 g rozehřátého nebo hodně změklého másla
 • 0,5 hrnku moučkového cukru
 • 3 lžíce holandského kakaa
 • 1 lžička skořice
 • 1 vejce
 • 1 lžička prášku do pečiva
 • 100 g nastrouhané nebo nalámané čokolády
 • v případě potřeby trocha mléka

postup: Sypké suroviny promícháme. Poté přidáme vejce a mícháme, dokud se nevytvoří hrudky. Potom přidáme máslo. Těsto zpracováváme rukama, pokud se drolí, přidáme trochu mléka (zhruba 1 lžíci). Čokoládu nastrouháme, nebo nalámeme na malé kousky. Máme vyzkoušeno, že jí stačí méně než v receptu uvedených 100 g. Čokoládu buď vmícháme do těsta, nebo ji vtlačujeme do hotových kopečků z těsta. Pečeme 10–15 minut při teplotě 180 ºC.

Autor díla: Ivana Spěváčková
ve cvičné kuchyni – výroba cookies

5. část

 • Motivace: Vyberte si jeden ze symbolů Velké Británie a výtvarně jej ztvárněte.
 • Pomůcky: čtvrtky, nůžky, pastelky, vodové barvy, fixy, psací potřeby
 • Postup: Žáci se domluví, kdo ztvární který symbol. Můžeme dát na výběr např. následující – královna, čaj o páté, autobus, telefonní budka, fotbal, fish & chips, anglická snídaně.

6. část

 • Motivace: Přišel čas, abychom se o naše poznatky podělili s ostatními spolužáky.
 • Pomůcky: cookies, výtvarné práce
 • Průběh: Všichni žáci i učitelé se sejdou v jedné třídě. Třída prezentuje svou celodenní práci, žáci v souladu se svými možnostmi představí své výtvarné práce a řeknou, jak souvisejí s Velkou Británií. Na závěr dají spolužákům ochutnat cookies, které upekli.

Autor díla: Ivana Spěváčková
při závěrečné prezentaci

Závěrečná reflexe:

Celý projekt byl žáky i učiteli hodnocen pozitivně. Své zážitky z projektu shrnuli žáci v příspěvcích pro školní časopis, které zpracovali ve vyučovacích hodinách českého jazyka a informatiky, ti mladší v hodinách výtvarné výchovy. Výrobky, které během dne vznikly, zdobily následně chodbu školy. Nejnesnadnější částí projektu byla tradičně závěrečná prezentace před všemi spolužáky. I ti nejstarší mají z vystupování před větším množstvím spolužáků obavy. Ti mladší potřebují velkou pomoc své učitelky a spíše krátce doplňují její povídání. Nelehké je udržení pozornosti žáků-diváků.

 • hodnocení projektu vyučující 1. stupně:

Mladším žákům (1.–3. ročník) se nejvíce líbila pohádka Petr Pan, vystřižení a hlavně ozdobení koruny pro královnu. I starší žáky (4.–5. ročník) zaujal poslech pohádky s nezvyklou poetikou. Nejvíce je bavila práce s pěnovou mapou, vyhledávání států, překreslování mapy a označení cesty z Prahy do Londýna. Nejnáročnější částí pro žáky je již tradičně prezentace nových poznatků před staršími spolužáky v závěru projektového dne.

 • hodnocení projektu vyučujícími 2. stupně:

Nejvíce se žákům líbila výroba telefonní budky. Pracovali s nadšením a byli zvědavi, jak na ni budou reagovat spolužáci z prvního stupně, až ji uvidí při společné prezentaci. Na svoji práci byli žáci patřičně hrdí. Naopak náročnější činností byla práce s anglickými zeměpisnými názvy. Žáci nemají dostatečné znalosti anglického jazyka, a proto měli problém některé názvy přečíst a opsat.

 • hodnocení projektu vyučující třídy pro žáky se středně těžkým mentálním postižením:

Náročná byla pro žáky již první část projektu – brainstorming na téma Velká Británie a Britové. A to z toho důvodu, že o této zemi neměli téměř žádné povědomí. Nezvyklé pro mě bylo také setkání a anglickým jazykem – s cizím jazykem obecně. Ve vzdělávacím programu, podle kterého tito žáci pracují, se totiž cizí jazyk neobjevuje. I přes to, že zhlédnutá pohádka byla nejen mluvená, ale i doplněná obrazem, nebylo pro žáky lehké interpretovat děj. Odměnou za nesnadné úkoly byla žákům práce ve cvičné kuchyni (pečení sušenek cookies), kterou navštěvují velmi rádi a která sklidila patřičný úspěch. Žáci ihned viděli úspěch své práce, kterou navíc mohli i ochutnat. Uspokojení jim jistě přineslo i ocenění sušenek spolužáky z ostatních tříd. Při závěrečné prezentaci potřebovali žáci výraznou pomoc – je pro ně velmi nesnadné říci pár souvislých vět o své práci. Při prezentaci proto mluvila o práci třídy učitelka a žáci ji jednotlivými větami nebo slovy doplňovali.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Ivana Spěváčková

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
22. 11. 2012
Doporučuji k publikování

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Kompetence k učení
 • pracuje s učebnicemi, učebními materiály a učebními pomůckami
 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Kompetence komunikativní
 • "vyjadřuje se srozumitelně v ústním projevu a umí vést dialog
 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Kompetence sociální a personální
 • respektuje pravidla práce v týmu a svými pracovními činnostmi ovlivňuje kvalitu společné práce

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Multikulturní výchova

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna, Školní třída

Nutné pomůcky:

Potřebné pomůcky jsou popsány u jednotlivých činností.