Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Krátké prózy 2. poloviny 20. století - Hrabal, Ajvaz
Odborný článek

Krátké prózy 2. poloviny 20. století - Hrabal, Ajvaz

2. 10. 2007 Základní vzdělávání
Autor
Jitka Kulovaná

Anotace

Příspěvek je zaměřen na osobnostní a sociální výchovu. Týká se poznávání lidí, vzájemných lidských odlišností a hledání a hodnocení těchto odlišností.

Přípravy poskytlo občanské sdružení Projekt Odyssea. Další přípravy a metodické materiály osobnostní a sociální výchovy naleznete volně ke stažení na http://www.odyssea.cz/. Metodiky byly vytvořeny v rámci projektu „Zavádění osobnostní a sociální výchovy do školních vzdělávacích programů základních škol a nižších stupňů víceletých gymnázií v Praze“. Projekt je financován z rozpočtu Evropského sociálního fondu, hlavního města Prahy a České republiky.


Vyučovací hodina

 • seznámení s cíli hodiny;
 • motivace příslovím - „Není na světě člověk ten, aby se zalíbil lidem všem“;
 • instrukce:
  • domluva komunikačních pravidel;
  • rozdělení žáků do skupin - 4 skupiny po 4 žácích, 1 skupina 5 žáků, skupiny žáků sedí u dvou lavic sražených k sobě čelem, jsou umístěny tak, aby každý žák zároveň dobře viděl na tabuli;
  • popis jednotlivých úkolů:
   každá skupina obdrží pracovní listy, vysvětlení jednotlivých úkolů z prac. listů, možnost využití připravených pomůcek - Slovník cizích slov, Slovník literárních pojmů;
   doporučené rozdělení rolí - organizátor, časoměřič, mluvčí, zapisovatel, pracovníci - stručné vysvětlení jejich úkolů;
   domluva pravidel, signálů;
   vysvětlení závěrečného způsobu prezentace skupinové práce a jejího ohodnocení;
   prostor pro dotazy žáků;
 • aktivita - časové vymezení na vlastní práci 40 minut, motivace a instrukce 15 minut, 10 minut přestávka, reflexe a evaluace 30 minut, úklid třídy 5 min;
 • reflexe - mluvčí každé skupiny představí nejprve výsledky oborového cíle, pak následuje reflexe cílů OSV - jako diskuse nad obrázky, které žáci vytvořili;
 • evaluace - zhodnocení, jak jsme dosáhli dnešní cíl a co si žáci odnášejí do běžného života.

Doplňující informace k příspěvku

Metody vyučování:

 • stručný chronologický přehled použitých metod (technik, aktivit)
 • nejvýše 3 řádky na metodu
Oznámení tématu a cílů vyučování - včetně témat a cílů OSV.
Motivace příslovím.
Úvodní výklad učitele - domluva komunikačních pravidel, vysvětlení jednotlivých úkolů.
Skupinová práce.
Práce s odbornou literaturou.
Četba.
Zápis.
Kresba.
Reflexe k oborovým cílům.
Reflexe k cílům OSV.
Základní reflektující otázky vztahující se k OSV cílům, které bych rád/a položil/a. Setkali jste se sami s někým, kdo se nějakým způsobem odlišoval od ostatních?
Jak na něj reagovalo okolí?
Jakým způsobem reagoval tento člověk?
Pokud jste se s touto situací setkali sami, pokuste se nám sdělit svoje pocity.
Uveďte, s čím lidé nebývají spokojeni sami na sobě.
Je nějaký rozdíl v tom, jak vidí člověk sám sebe a jak jej vidí ostatní?
Co může člověku odlišnost od ostatních přinést?
Dokázali byste najít na konkrétních příkladech některé výhody těchto lidských odlišností?
Jak budu zjišťovat (měřit) dosahování OSV cíle (metody evaluace). 1. Z rozhovoru se žáky při reflexi.
2. Z kreseb žáků.
3. Z rozboru textu příběhu, který měli žáci sami napsat.
Závěrečná reflexe a evaluace uskutečněného vyučování
Co se mi osvědčilo během vyučování (co fungovalo, mělo úspěch, z čeho jsem měl/a radost) Žáci pracovali aktivně, samostatně ve skupinách, při závěrečné reflexi se nebáli přijít s vlastními zkušenostmi a někteří se otevřeně před všemi dokázali „otevřít“ a svěřit se se svými trápeními z oblasti lidských odlišností. Dokázali závěrem vysvětlit, proč je nutná tolerance k druhým, vrátit se zpět k motivujícímu přísloví z úvodu hodiny a přesněji jej vysvětlit.
S jakými problémy (obtížemi) jsem se během vyučování setkal/a. Na počátku reflexe k cílům OSV trvalo chvíli, než se žáci uvolnili a začali reagovat otevřeně na dané otázky.
Co bych příště udělal/a jinak (jak bych upravil/a tuto přípravu). Pravděpodobně bych dvouhodinovou lekci rozdělila příště na dvě hodinové jednotky s postupnou reflexí.
Evaluace - podklady, které dokumentují naplnění stanovených OSV cílů (např. vypracované pracovní listy, záznamy výroků žáků, dotazníky, další texty, výtvory žáků, fotografie, zpětná vazba od žáků, videozáznam, další metody evaluace) Viz příloha
ZŠ Makovice
Pracovní list č. 1

K článku Na zahrádce od Bohumila Hrabala - Literární výchova pro 9. roč., str. 102

Přečtěte si pozorně článek. Bohumil Hrabal proslul jako tvůrce postav, které nazývá PÁBITELÉ. Jednou z nich je i pan Karel z naší ukázky.

 • Jak byste jej charakterizovali?
 • Kdo je podle vás pábitel?
 • Co znamená pábit? (k vysvětlení můžete použít i připravenou literaturu)
 • Znáte jinou postavu B. Hrabala (z vaší četby či filmového zpracování), která by se dala nazvat pábitelem?
 • Znáte někoho takového ze svého okolí? Nemusíte jej jmenovat, pokuste se ale popsat jeho chování, uveďte jeho charakteristiku.
Pracovní list č. 2

K článku Chobot od Michala Ajvaze, str. 105

Přečtěte si pozorně článek a pokuste se odpovědět na následující otázky:

 • Jak je v ukázce charakterizován slon?
 • Jak na něj reagují lidé z okolí?
 • Proč k němu nejsou tolerantní?
 • Popište příhodu, která se odehrála v hospodě.
 • Jaké pocity prožíval slon?
 • Dokázali byste sestavit podobnou krátkou povídku tak, abyste sdělili jejím obsahem v zásadě totéž, co Michal Ajvaz ve svém vyprávění?
 • Zkuste každý sám zjednodušeně zakreslit na lidské figuře místo (část těla), které je pro vás podobným problémem, jako je pro malého slona chobot. Pokud nechcete kreslit sami sebe, nakreslete někoho ze svého okolí, koho dobře znáte - nejmenujte jej, jen upozorněte na jeho odlišnost, která jej trápí, a vysvětlete proč.
Ukázky z kreseb dětí

foto

foto

foto

foto

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Jitka Kulovaná

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Poznávání lidí
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Sebepoznání a sebepojetí

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Pracovní listy, předepsané archy s motivujícím příslovím, předepsaná pravidla práce ve skupině s časovým limitem, fixy, psací potřeby, odborná literatura