Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Seznámení s novým písmenem Š
Odborný článek

Seznámení s novým písmenem Š

24. 9. 2007 Základní vzdělávání
Autor
Ilona Čiháková

Anotace

Možné aktivity při seznamování s novým písmenem při výuce čtení genetickou metodou.

V následujícím textu je popsána příprava na vyučovací jednotku, jejímž cílem je zavedení písmene Š při čtení v prvním ročníku základní školy. Postup činností a jednotlivé aktivity vychází z genetické metody výuky čtení. Výhodou této metody je, že žáci nejprve čtou to, co je jim nejbližší a nejznámější - velká tiskací písmena a zároveň se je učí i psát. Žáci nejprve slovo hláskují, např. Š-Á-L-A, a pak přečtou ŠÁLA. Velmi rychle se tak seznámí s celou abecedou a přibližně v listopadu již dovedou přečíst texty velkými tiskacími písmeny. Přechod k malým je pak snazší a rychlejší, v prosinci už téměř zvládnou přečíst jakýkoli text. To vše je velmi významné z hlediska motivace, která je hnacím motorem pro další práci žáků.

Vlastní vyučovací jednotka

Na tabuli jsou nakreslené následující obrázky:

 • šiška
 • šašek
 • šipka
 • šaty
 • šnek
 • šroub
 • šaty

Vyučující žáky vyzve, aby si obrázky prohlédli a promysleli si, jaké písmeno se dnes budou učit poznávat, ale ať ho neříkají nahlas. Kdo bude vědět, vezme si papír (formát A4 nebo A5), na který zkusí nakreslit obrázek nějaké věci, která v sobě toto písmenko ukrývá. Žáci sledují tabuli a kreslí obrázky, které pak připevní na magnetickou tabuli. Kdo je hotov, může zatím promýšlet, co nakreslili jeho spolužáci. Když jsou všichni hotovi, společně si pojmenují jednotlivé obrázky a vyvodí, že dnes se budou učit písmeno Š. Tuto aktivitu je možné provádět i ve dvojicích nebo ve skupinách. Vyučující otevře tabuli, kde je písmeno Š napsáno různými barvami a velikostmi a také tam jsou napsaná slova, která písmeno Š obsahují. Ta si žáci přečtou (šiška, šašek, šipka, šnek, šroub, šaty).

Hlavní část

Práce s učebnicí Učíme se číst

V učebnici je nové písmeno zaváděno prostřednictvím známých pohádek. U písmene Š to je pohádka O Budulínkovi (Učíme se číst, s. 24). Jsou zde obrázky Budulínka, hrášku, houslí a lišky, u nich jsou napsány krátké věty velkými tiskacími písmeny a rámečky, do kterých žáci zapisují věty.

 • TO JE HRÁŠEK
 • TO JE BUDULÍNEK
 • TO JSOU HOUSLE
 • TO JE LIŠKA

Žáci čtou z učebnice a slova zapisují. Slovo Budulínek je potřeba dobře procvičit. Vyučující se žáků zeptá, kdo pohádku zná a zda by ji dovedl vyprávět (je možné, že vypráví více žáků po sobě - jeden začne, další pokračují). Úkoly pod čarou čte vyučující: Ukaž, jak se hraje na housličky, jak na bubínek. Předveď i jiné nástroje, které v pohádce nejsou (např. klavír, trumpeta). Jak prosila liška Budulínka o hrášek? (Učíme se číst, s. 24).

Práce s pracovním sešitem Učíme se číst

V pracovním sešitě jsou zadány dva úkoly. V prvním jsou napsaná slova, ve kterých se vyskytuje písmeno Š na různé pozici, žáci mají písmeno buď doplnit, nebo barevně obtáhnout. V druhém úkolu mají žáci barevně oddělit slova, která jsou napsaná v šále, a říci, jakou hláskou první slovo končí a další začíná. Jde o princip slovní kopané, kterou si pak lze zahrát. Žáci čtou slova a obtahují písmeno Š nebo ho doplňují (Učíme se číst, PS, s. 64).

 • ŠATY
 • _ÁLA
 • ŠIJE
 • _UMÍ
 • ŠÍPEK
 • _A_EK
 • SEŠIT

Žáci dále čtou napsaná slova a říkají, jakou hláskou začínají a končí (Učíme se číst, PS, s. 64):

Následuje vybarvování pruhů na šále a slovní kopaná.

Závěrečná část

Zadání domácí úlohy

Vystřihni z novin, časopisů nebo letáčků slova, která obsahují písmeno Š, a nalep je na papír.

Podle časových možností je možné zařadit tyto aktivity:

 • žáci si písmeno Š napíší na kartičku a pak vyučující říká slova; pokud je v nich písmeno obsaženo, žáci kartu zvednou (obměna pokud je Š na začátku, uprostřed, na konci)
 • v jakých zvucích je písmeno Š ukryto, jak dělá mašinka (ššš), když chceme, aby byl někdo potichu (pšššt); žáci nahlas říkají, vlak mohou předvést (jeden si stoupne za druhého a jezdí po třídě jako vlak)
 • vyučující po třídě rozmístí karty, na kterých jsou napsaná různá slova, žáci karty hledají a sbírají pouze ty, na kterých je slovo obsahující písmeno Š

Závěr této části patří shrnutí a rozhovoru se žáky o tom, jaké písmeno se dnes naučili, jak se píše, v jakých slovech je obsaženo.

Návrh dalších aktivit

 • při hodině pracovních činností si žáci písmenko Š vytvarují z modelovací hmoty, případně i věci, které písmeno obsahují;
 • při hodině tělesné výchovy mohou žáci písmeno Š vytvořit sami ze sebe (ve skupinách nebo celá třída jedno velké písmeno);
 • v hodině matematiky mohou žáci počítat počet písmene Š ve slovech i větách, určovat, které slovo a o kolik má písmenek Š více či méně než jiné apod.
  Např.: Ve které větě je více písmen Š? Šárka šije našemu tatínkovi šedou košili. x Vaše šaty ušpinila nešikovná servírka.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Ilona Čiháková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Komunikace
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Mezilidské vztahy
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Učebnice a pracovní sešit Učíme se číst k výuce čtení genetickou metodou.