Domů > Odborné články > Odborné vzdělávání > Zájmová činnost v domově mládeže
Odborný článek

Zájmová činnost v domově mládeže

Anotace

Zájmová činnost domova mládeže jako tvořivá součást výchovného procesu. Cílem je zaujmout těmito aktivitami co nejvíce ubytovaných a učit je tak využívat plnohodnotně volný čas. Díky široké nabídce aktivit přitáhnout i tu část mládeže, kterou masové aktivity nezasahují. Ubytovaní žáci při správné organizaci volného času v zájmových útvarech nejen relaxují, ale získávají i nové vědomosti a kompetence.

Příklad dobré praxe; téma: Volný čas

Škola: Domov mládeže 1, nám. T. G. Masaryka 2700, Zlín - při SPŠ polytechnické a Centru odborné přípravy Zlín, Nad Ovčírnou 2528, 760 01 Zlín, www.spspzlin.cz,ubytování

Kontext

Domov mládeže 1 Zlín (dále DM1) je součástí Střední průmyslové školy polytechnické –centra odborné přípravy Zlín. Přitom zabezpečuje výchovu, ubytování a stravování 370 žákům a studentům (dívkám i chlapcům) všech zlínských středních a vyšších odborných škol a učilišť (ve šk. roce 2009/2010 z 19 škol). V současné době pracuje v DM1 10 výchovných pracovníků, všichni s příslušným požadovaným vzděláním, 7 s vysokoškolským, 3 se středním.

V DM1 je vytvořeno dobré zázemí pro veškerou zájmovou činnost – knihovna, počítačová učebna, velká hala se 3 stoly pro stolní tenis a se zrcadly (aerobic a jiná cvičení), menší místnost vybavená kobercem a madly pro cvičení s gymbally, Pilates, jógu a kalanetiku, posilovna s 10 stroji a rotopedem, 3x týdně, vždy od 19,30 do 21 hodin, je pro DM1 rezervována tělocvična pro míčové hry (v 5 minut pěší chůze vzdáleném gymnáziu). Nabízíme fotbal, malou kopanou, volejbal, košíkovou, florbal. Vyhověli jsme zájmu ubytovaných a navštěvujeme 1x týdně spinning a alpinning v soukromé firmě, opět vzdálené 5 minut pěší chůze. V areálu domova mládeže je i park s upraveným hřištěm, kde je možno za pěkného počasí provozovat míčové hry, badminton, petanque, navíc je nám k dispozici denně odpoledne hřiště patřící SPŠ polytechnické. Členům výtvarného klubu je určena rozlehlá místnost se 2 pecemi pro výpal keramiky, hrnčířským kruhem a prostorem pro malování, batikování, malbu na sklo a další výtvarné techniky.

V DM1 pracuje občanské sdružení Studentský domov, jehož Radu tvoří rodiče žáků, sami studenti a vychovatelé. Toto sdružení zajišťuje finančně veškeré materiální zabezpečení zájmové činnosti. Občas se nám podaří najít sponzora na některou akci, nebo získáme finanční podporu města či kraje.

Cíle

Vytvářet přitažlivou nabídku zájmové činnosti a tak zaujmout co největší počet ubytovaných žáků a studentů, zprostředkovávat jim nové zážitky, dovednosti a znalosti, naučit svěřenou mládež vytvářet si volný čas a následně ho vhodně využít.

Realizace

Zájmová činnost v DM1 probíhá po celý školní rok – v prvních 14 dnech jsou ubytovaní žáci a studenti individuálně informováni o nabídce zájmové činnosti, dále jsou upozorňováni na fotografie a nástěnky, které jsou umístěny v prostorách celého DM1 a dokumentují zájmovou činnost z předchozích let. Nejlepšími informátory i agitátory jsou ovšem starší žáci a studenti, kteří v minulých letech byli aktivními účastníky některého zájmového útvaru. Např. tzv. Slavnostní večeře pro maturanty má již dlouholetou tradici: každý žák, který končí maturitou nebo závěrečnou zkouškou své studium, dostane pozvánku a drobný dárek (autory pozvánek i dárků jsou členové výtvarného klubu) a ve vyzdobené jídelně (autory jsou opět členové VK) se všichni shromáždí ke slavnostní večeři – tu připravují pracovnice kuchyně a maturanty u stolů obsluhují naši ubytovaní žáci navštěvující SŠ hotelovou nebo SOU obchodu a gastronomie. Tato akce je velmi oblíbená a budoucí maturanti se na ni vždy těší. I obsluha u večeře se hlásí již dopředu sama – není zapotřebí ji nutit. Každý vychovatel sleduje žáky ve své výchovné skupině a doporučuje jim i v průběhu školního roku vhodnou zájmovou činnost tak, aby byla pro ně co nejprospěšnější. Přihlížejí i ke studijním oborům – např. výtvarný klub je vhodný pro žáky Střední školy pedagogické a sociální, u jejichž absolventů se počítá se znalostí výtvarných technik, nebo pro budoucí grafiky a stavaře, kteří si mohou zdokonalovat prostorové vidění, perspektivu i manuální zručnost. Je vhodný i pro tzv. problémové žáky, neboť ti se pod dobrým vedením při této činnosti uvolní, uklidní, jistým způsobem také „otevřou“. Z jejich výrobků šikovný pedagog hodně o žákovi „vyčte“ a může pak s ním lépe pracovat.

Propagaci zájmové činnosti podporují také články ve školním časopise a fotografie z různých akcí na webových stránkách.

Každý výchovný pracovník má (dle své aprobace nebo zaměření – nebo si sám tuto činnost vybral) na starosti určitý zájmový útvar a je zodpovědný za jeho náplň, vedení i propagaci. Svou činnost dokumentuje v plánu činnosti a v příslušné pedagogické dokumentaci, příp. fotodokumentací a výstavní činností. Připravuje také podklady pro závěrečnou hodnotící zprávu, v níž zároveň uvádí své poznatky z práce se žáky i požadavky žáků a studentů na zlepšení činnosti v dané oblasti.

Při zájmových činnostech se dbá na dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví, účastníci jsou náležitě poučeni. Celá zájmová činnost je založena na dobrovolnosti. Od prvního kontaktu se všichni výchovní pracovníci snaží o neformální, maximálně přátelskou atmosféru, podporují vzájemnou důvěru a nešetří pochvalou. Podporují iniciativu a kreativnost.

Vychovatelé dle své aprobace a odborných znalostí poskytují rady v technických i humanitních předmětech, cizích jazycích, při práci s počítačem, vyhledávají ve svých skupinách ty žáky, kteří jsou schopni pomáhat v přípravě do vyučování svým spolubydlícím. Vychovatel, který má na starosti knihovnu, nejen vede evidenci výpůjček, ale pomáhá příslušnou literaturu vyhledat, radí při tvorbě referátů nebo jiné zadané práce atd., vede žáka nebo studenta k hledání dalších pramenů. Vychovatelé – sportovci se snaží o co nejpestřejší nabídku, spolupracují s výchovnými pracovníky domovů mládeže zlínského regionu v pořádání vzájemných sportovních turnajů. Vedou i cvičení pro žáky, kteří mají zdravotní omezení v tělesné výchově.

Osvědčuje se např. ve sportovní činnosti využívat dovedností žáků, kteří jsou aktivními členy sportovních oddílů, ve výtvarné činnosti se využívá budoucích grafiků a fotografů.

Velmi se osvědčily výstavy výtvarných prací, které se pořádají 2x ročně – v předvánočním a předvelikonočním období, k nimž jsme začali v posledních letech zvát i další domovy zlínského regionu – na zhotovení pozvánek a instalaci výstav se podílejí všichni členové výtvarného klubu. Srovnání úrovně a náplně výtvarných prací je poučné pro vychovatele i žáky, možnost pochlubit se svým výrobkem spolubydlícím, spolužákům nebo rodičům a kamarádům také hraje svou roli.

Velkým přínosem jsou vzájemné sportovní turnaje domovů mládeže – žáci mají možnost nejen předvést svou sportovní zdatnost, ale i poznat jiné školské zařízení a podmínky v něm, seznámit se s novými vrstevníky a vychovatelé mají možnost seznámit se s lidmi stejné profese a porovnávat podmínky pro výchovnou práci. Dalším kladným přínosem je spolupráce knihoven – ve školách a v DM1, případně vzájemné zapůjčování výukových programů do počítačové místnosti (stavaři, ekonomové, grafici atd.) Výhodou je i možnost vzájemného půjčování sportovních potřeb a vybavení.

Služby vychovatelů jsou nastaveny tak, aby zájmová činnost probíhala denně v době od 14 do 21 hodin. Tak se jí může zúčastnit každý zájemce.

Výsledky

Výsledkem dobré práce všech výchovných pracovníků je fakt, že 86 % ubytovaných je v každém školním roce aktivními účastníky zájmové činnosti. Vazba mezi vychovatelem a vychovávaným se prohlubuje, výchovná práce dostává neformální rozměr. Výstavy výtvarných prací navštěvují i žáci ze zlínských škol se svými pedagogy. Sportovních turnajů i práce ve výtvarném klubu se zúčastňují i naši bývalí ubytovaní, kteří zůstali ve Zlíně a studují na zdejších fakultách nebo zde našli zaměstnání.

Vhodné zázemí je důležité, ale nejdůležitější jsou ti, kteří zájmovou činnost vytvářejí a vedou – v našem případě výchovní pracovníci DM1. Jen jejich zodpovědnost, schopnosti a nadšení, jejich úsilí a snaha o hledání nových forem a metod stojí za úspěšnými výsledky v této oblasti výchovné činnosti našeho domova mládeže. O práci vychovatele v našem domově mládeže mají zájem absolventi bakalářského a vysokoškolského studia, kteří byli jako středoškoláci ubytováni v našem DM 1. Na výběru vhodných pedagogických osobností velmi záleží.

 

Tento příklad dobré praxe je publikován ve sborníku Příklady dobré praxe SOŠ a SOU vydaném v rámci projektu Kurikulum S - podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání.

Odkaz na originální umístění tohoto článku naleznete zde. Další příklady dobré praxe naleznete zde

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Dagmar Jugasová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Příklady dobré praxe SOŠ a SOU.
Ostatní články seriálu:

Nutné pomůcky:

Podstatné je investovat do dalšího vzdělávání výchovných pracovníků, abychom mohli nabízet ubytovaným žákům stále pestřejší a kvalitnější zájmovou činnost.

Téma článku:

Jiné vzdělávací obory obecně