Domů > Odborné články > Odborné vzdělávání > „START DO ŽIVOTA“ – šance pro děti z dětských domovů
Odborný článek

„START DO ŽIVOTA“ – šance pro děti z dětských domovů

28. 5. 2012 Odborné vzdělávání
Autor
Ing. Alžběta Cedidlová

Anotace

Příklad dobré praxe je založen na podpoře vzdělávání a následného pracovního uplatnění dětí z dětských domovů v oboru cestovního ruchu, konkrétně v oblasti hotelnictví a gastronomie, kterou poskytuje Nadace AHR ve spolupráci se Střední školou hotelnictví a gastronomie SČMSD Praha – Klánovice, s.r.o., Asociací hotelů a restaurací České republiky, o.s., a se členskými hotely. Cílem projektu je umožnit těmto dětem získat střední vzdělání a odbornou kvalifikaci a tím i zlepšit jejich následné profesní uplatnění. Dospívající děti z dětských domovů mají díky projektu možnost získat samostatnost a finanční nezávislost na domovu, tzv. šanci na start do života.

Příklad dobré praxe; témata: Spolupráce se sociálními partnery, žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

Škola: Nadace AHR ČR

Kontext

Projekt vnímá poskytnutí vzdělání v oboru, který si žadatel vybere na základě samostatného rozhodnutí jako vhodný start do života. Děti vyrůstající v dětských domovech se po odchodu z těchto zařízení často potýkají s problémem přizpůsobení se životu mimo dětský domov. Osamostatnění dětí z dětských domovů je velkým problémem, protože děti musí domov opustit zpravidla ihned po dokončení školy (obvykle střední), tedy v 19 letech. Po opuštění prostředí, ve kterém vyrostli a ve kterém již dále nemohou setrvávat, je na ně vyvíjen tlak na soběstačnost (vlastní bydlení, stravování a jeho financování atd.). V této situaci hrozí, že chráněnec dětského domova tuto situaci nezvládne a propadne alkoholu, drogám či trestné činnosti.

V současnosti existuje mnoho projektů, jejichž cílem je napomáhání adaptability těchto dětí (např. zřízení tréninkových bytů při dětských domovech atd.). Projekt „Start do života“ nahlíží na problematiku z odlišného úhlu – snaží se přispívat k řešení těchto problémů podporou vzdělávání chráněnců dětských domovů a získání odborné praxe již v průběhu vzdělávání. Projekt je realizován a finančně zajištěn Asociací hotelů a restaurací České republiky a její nadací. Podílejí se na něm také vybraná hotelová zařízení, která jsou členy asociace, Střední škola hotelnictví a gastronomie SČMSD Praha, s.r.o.

Cíle

Příspěvek si klade za cíl informovat o málo frekventované spolupráci vzdělávacích institucí se sociálními partnery, a sice o podpoře žáků se sociálním znevýhodněním. Cílem této spolupráce realizované formou projektu je umožnění získání odborného vzdělání a tím i zvýšení šance následného profesního uplatnění v životě dětem z dětských domovů.

Realizace

Finanční příspěvek mohou získat dětské domovy na podporu svých svěřenců, kteří projevují zájem o studium (případně již navštěvují) na střední odborné škole nebo odborném učilišti zaměřeném na cestovní ruch, hotelnictví či gastronomii. Dětské domovy mohou o finanční příspěvek žádat před zahájením studia daného žáka i během studia. Žádost musí být dětským domovem podána písemně na adresu Nadace AHR ČR. Žádosti o poskytnutí finanční podpory na studium jsou přijímány v průběhu celého roku.

Dětské domovy se zavazují, že poskytnutý finanční příspěvek bude použit pouze a přímo na vzdělávání a potřeby přímo spojené se vzděláváním podporovaného svěřence. Dále se dětské domovy zavazují k úzké spolupráci s Nadací AHR ČR v době studia podporovaných svěřenců, zejména k poskytování informací o průběhu a případných změnách studia (minimálně jedenkrát za ¼ roku).

Svěřenci dětských domovů se zavazují informovat prostřednictvím dětských domovů NADACI AHR ČR o průběhu studia a prospěchu (minimálně jedenkrát za ¼ roku).

O poskytnutí příspěvku ze strany Nadace rozhoduje správní rada nadace. Příspěvek ze strany Nadace je 50 % školného.

Po obdržení žádosti a jejím schválení správní radou Nadace AHR ČR budou svěřenci dětských domovů, kteří projevili zájem o studium, zařazeni do programu.

Zajištění odborného vzdělávání

Na základě schválení žádostí jsou následně osloveny participující členské školy poskytující relevantní obor k povaze žádosti. Spolupracující školy musí být členem AHR ČR. Škola se může do projektu přihlásit zasláním přihlášky na adresu Nadace AHR ČR. Vstupem do projektu „Start do života“ se škola zavazuje poskytnout v rámci partnerství slevu na školné ve výši 50 %.

Poskytuje-li škola prospěchové stipendium, je po splnění podmínek pro obdržení stipendia toto stipendium poukázáno svěřenci jakožto odměna za dobrý prospěch.

Participující hotelová zařízení se dále zavazují umožnit žákům z dětských domovů placené brigády během studia a uzavřít s nimi po skončení studia pracovní poměr na zkušební dobu.

Komunikace projektu „Start do života“

Participující dětské domovy společně s participujícími školami se zavazují ke spolupráci při komunikaci projektu a následném náboru svěřenců.

Komunikace projektu ze strany dětských domovů směrem ke svěřencům je zajištěna formou podávání ústních informací o projektu, dále účastí dětských domovů a jejich svěřenců na propagačních akcích projektu „Start do života“ (workshopy pro děti, vaření pro nejmenší, informace o oboru na dnech otevřených dveří, exkurze do restaurací a hotelů, exkurze do škol).

Komunikace projektu ze strany členských škol bude zajištěna poskytováním exkurzí, umožněním návštěvy školy v rámci dne otevřených dveří, umožnění komunikace žáků školy se zájemci o studium atd. Školy se zavazují participovat na propagaci také účastí na workshopech AHR ČR pořádaných pro svěřence dětských domovů a dalších propagačních akcích AHR ČR.

Komunikace projektu ze strany participujících členských hotelových zařízení bude zajištěna pořádáním exkurzí pro svěřence dětských domovů a umožněním návštěv v rámci dnů otevřených dveří.

Komunikace projektu ze strany AHR ČR bude zajištěna pořádáním propagačních akcí – workshopy pro svěřence dětských domovů, zajištění akce vaření pro nejmenší ve spolupráci se členskými školami a členskými zařízeními. AHR ČR bude projekt komunikovat také na svých krajských sekcích. AHR ČR bude o projektu informovat svou členskou základnu elektronicky, prostřednictvím měsíčníku AHR Fórum, propagací v rámci Roadshow v jednotlivých krajích, vydáním tiskové zprávy atd. AHR ČR bude umožňovat svěřencům dětských domovů účast na vybraných akcích AHR ČR (Gastronomický den, soutěž AHR ČR atd.). AHR ČR bude spolupracovat na zajištění exkurzí v členských zařízeních pro svěřence dětských domovů.

Pilotní projekt

V současnosti je navázána spolupráce mezi Dětským domovem Klánovice a Střední školou hotelnictví a gastronomie SČMSD Praha, s.r.o., na jejímž základě studují v současnosti v této škole dva svěřenci z dětského domova.

V průběhu pilotního projektu budou osloveny dětské domovy, členské školy a další členská zařízení na území Prahy a Ostravy a v blízkém okolí se žádostí o spolupráci.

Výsledky

V současnosti studují na základě pomoci projektu Start do života dva žáci, další mají díky příkladu svých vrstevníků o studium také zájem. Vzhledem k tomu, že se jedná o pilotní projekt, v rámci kterého děti úspěšně dokončili zatím první ze čtyř ročníků, výsledky celého projektu jsou dlouhodobou záležitostí. Podstatná je však šance, kterou děti dostanou.

 

Tento příklad dobré praxe je publikován ve sborníku Příklady dobré praxe SOŠ a SOU vydaném v rámci projektu Kurikulum S - podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání.

Odkaz na originální umístění tohoto článku naleznete zde. Další příklady dobré praxe naleznete zde.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Ing. Alžběta Cedidlová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Příklady dobré praxe SOŠ a SOU.
Ostatní články seriálu:

Téma článku:

Jiné vzdělávací obory obecně