Domů > Odborné články > Odborné vzdělávání > Spolupráce školy s výrobním podnikem - obráběč kovů
Odborný článek

Spolupráce školy s výrobním podnikem - obráběč kovů

Anotace

Střední škola technická Žďár nad Sázavou zajišťuje přípravu žáků v učebních a maturitních oborech metalurgického, strojírenského a elektrotechnického zaměření. Snaží se pružně přizpůsobovat vzdělávací nabídku potřebám trhu práce, a proto úzce spolupracuje s podniky. Výsledkem je stálý zájem zaměstnavatelů o absolventy všech učebních a maturitních oborů v době snížení objemu výroby a řešení důsledků světové hospodářské krize. Příspěvek popisuje formy spolupráce s některými podniky v regionu při zajišťování výuky, zejména odborného výcviku a odborné praxe, zkvalitňování profesních kompetencí učitelů a zlepšování celkové činnosti školy.

Příklad dobré praxe; téma: Spolupráce se sociálními partnery

Škola: ŽĎAS, a.s., Žďár nad Sázavou

Kontext

Příklad dobré spolupráce vychází ze školního vzdělávacího programu Střední školy technické ve Žďáře nad Sázavou pro obor 23-56-H/01 Obráběč kovů verze 1. z 1. 09. 2009.

Jedním z cílů výuky tohoto oboru na škole je přizpůsobení obsahu učiva v jednotlivých oborech vzdělání nejnovějším technickým poznatkům i potřebám podnikatelské sféry. Škola usiluje o to, aby absolventi školy byli vybaveni takovými vědomostmi a dovednostmi, které jim umožní širší uplatnění v praxi. Škola soustavně spolupracuje s nejvýznamnějšími firmami regionu Žďársko. Jedním z nejvýznamnějších partnerů školy je firma ŽĎAS, a.s., Žďár nad Sázavou. Strojírensko-metalurgická firma ŽĎAS, a.s., Žďár nad Sázavou v současné době zaměstnává 2300 zaměstnanců. Firma ŽĎAS, a.s., na základě Smlouvy o spolupráci umožňuje žákům školy odborné praxe – zajištění praktického vyučování ve výrobních provozech, exkurze do areálu firmy, připravuje přednášky a semináře pro pedagogické pracovníky školy, spoluprací na organizaci a sponzorováním odborných soutěží motivuje žáky k dalšímu odbornému růstu, studiu a přípravě na profesi.

Pro firmu ŽĎAS, a.s., je na prvním místě v získávání výše odborníků pro nové strojní technologie spolupráce se Střední školou technickou ve Žďáře nad Sázavou. Hlavní motivací získávání absolventů této školy je vypracovaný systém poskytování stipendií zájemcům o budoucí zaměstnání ve firmě. Absolventům školy, kteří nastoupí do zaměstnání, zaručuje firma osobní i profesní růst.

Spolupráce firmy ŽĎAS, a.s., se Střední školou technickou ve Žďáře nad Sázavou probíhá již 55 let.

Cíle

  1. Přizpůsobit obsah učiva v jednotlivých oborech vzdělání nejnovějším technickým poznatkům i potřebám podnikatelské sféry.
  2. Zapracovat poznatky získané od sociálních partnerů do výchovně vzdělávací práce, stanovit její obsah a tím přiblížit výuku praktickým potřebám.
  3. Spoluprací s pracovníky výrobní strojírenské firmy posílit zpětnou vazbu při posuzování úrovně vědomostí a dovedností absolventů školy.
  4. Zkvalitnit odborné znalosti a dovednosti žáků i učitelů, umožnit jim získat přímé praktické zkušenosti z konkrétní výrobní činnosti.
  5. Zvýšit motivaci žáků a zájem i možnost zaměstnání po ukončení studia ve firmě, kde vykonával odbornou praxi nebo odborný výcvik.

Realizace

Střední škola technická Žďár nad Sázavou zajišťuje přípravu žáků v učebních a maturitních oborech metalurgického, strojírenského a elektrotechnického zaměření. Vzdělávací nabídku obsahově i odborným zaměřením průběžně přizpůsobuje potřebám trhu práce. Výsledkem
je stálý zájem zaměstnavatelů o absolventy všech učebních a studijních oborů i v době snížení objemů strojírenské a metalurgické výroby a řešení důsledků světové hospodářské krize.

Dvakrát ročně Střední škola technická ve Žďáře nad Sázavou organizuje setkání se zástupci nejvýznamnějších firem regionu. Výsledkem těchto setkání jsou vzájemné informace pro organizaci výuky ve škole pro aktuální školní rok. Je zde projednávána vzdělávací nabídka vyplývající z potřeb firem, podmínky organizace souvislé odborné praxe žáků ve firmách
a vzájemná spolupráce při vzdělávání žáků i pedagogů.

Cílem výše uvedených aktivit školy je zapracovat poznatky získané od sociálních partnerů
do výchovně vzdělávací práce, stanovit její obsah a tím přiblížit výuku praktickým potřebám.

Významnou aktivitou v této oblasti je především zajištění praktického vyučování přímo na pracovištích výrobního a technického úseku firmy ŽĎAS, a.s.

U učebního oboru 23-56-H/001 Obráběč kovů vykonávají žáci 3. ročníku měsíční souvislou odbornou praxi na strojních pracovištích firmy, během školního roku vykonávají částečně samostatnou práci na vybraných strojních zařízeních za dohledu určeného pracovníka firmy, tzv. „patrona“, který jim předává svoje zkušenosti. Jako patroni bývají vybíráni pracovníci, kteří mimo svoje pracovní znalosti a dovednosti mají i pedagogické vlohy. Na odbornou přípravu v podniku dohlíží i mistři odborného výcviku školy. Žáci si během praxe vedou záznamy, které jsou součástí další výuky ve škole a jsou klasifikovány. Součástí praxe je i celodenní vstupní školení „Úvod do světa práce“, prováděné personalistou firmy, které zahrnuje základní informace ze zákoníku práce, o sociálních výhodách firmy, organizaci práce ve firmě, systému jakosti, odměňování zaměstnanců apod. včetně bezpečnosti práce a požární ochrany. Závěrem praxe proběhne zhodnocení zkušeností a postřehů z praxe, porovnání s teoretickou přípravou ve škole, vyplnění dotazníku spokojenosti pro firmu ŽĎAS, a.s., a beseda s vedoucími pracovníky provozu, kde odborná praxe probíhala. Tato zpětná vazba má význam jak pro další organizaci praxe ve firmě, tak pro zkvalitnění výuky ve škole.

Firma ŽĎAS, a.s., zajišťuje měsíční odbornou praxi na základě smlouvy o zajištění praktického vyučování.

Výsledky

Střední škola technická ve Žďáře nad Sázavou je schopna pružně reagovat na vzniklé potřeby trhu práce a dokáže výchovně vzdělávací práci organizovat tak, aby absolventi získali vědomosti a dovednosti potřebné k úspěšnému výkonu zvolené profese.

Zkušenosti ukazují, že praxe je velkým přínosem nejen pro žáky, ale celkově pro školu, pro její pedagogické pracovníky i pro firmy samotné. Došlo k významnému prohloubení spolupráce i k rozšíření poznatků o vývoji profesí v jednotlivých firmách. Posílila se zpětná vazba při posuzování úrovně vědomostí a dovedností.

Poznatky ze spolupráce s firmou jsou zapracovány do školního vzdělávacího programu ve formě odborných kompetencí a předpokládaných výsledcích vzdělávání. Jejich obsah respektuje požadavek zaměstnavatelů na univerzálnější přípravu absolventů a na posílení odborného vzdělávání v oblasti programování a automatizace.

Použitá literatura a zdroje

Školní vzdělávací program, obráběč kovů, 23-56-H/01 Obráběč kovů, verze 1. z 01.09.2009, Střední škola technická Žďár nad Sázavou

Zákoník práce

Školský zákon č. 561/2004 Sb.

Vyhláška č. 13/2005 Sb. o středních školách, ve znění pozdějších předpisů

 

Tento příklad dobré praxe je publikován ve sborníku Příklady dobré praxe SOŠ a SOU vydaném v rámci projektu Kurikulum S - podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání.

Odkaz na originální umístění tohoto článku naleznete zde. Další příklady dobré praxe naleznete zde.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Dana Fialová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Příklady dobré praxe SOŠ a SOU.
Ostatní články seriálu:

Nutné pomůcky:

Podmínky spolupráce při realizaci praktického vyučování v podniku: Firma zabezpečí praktické vyučování žáků dle předem předaných seznamů. Praktické vyučování probíhá dle vzdělávací koncepce školy a v souladu s učebními dokumenty oboru vzdělávání. Firma zajistí prostory, kde praktické vyučování probíhá, to musí odpovídat příslušným legislativním předpisům. Firma zajistí materiální zabezpečení praktického vyučování odpovídající potřebám výuky učebního oboru a vybaví žáky pomůckami potřebnými k výkonu praktických činností. Firma zabezpečí prokazatelné proškolení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při nástupu na pracoviště a pravidelné proškolování žáků před zahájením práce. Dbá na dodržování podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví žáků, poskytne osobní ochranné prostředky v rozsahu stanovené zvláštními předpisy § 104 ZP. Do evidenčního tiskopisu praktického vyučování zaznamenává odpovědný pracovník firmy docházku žáků a probrané učivo. Na základě dosahovaných výsledků provede odpovědný pracovník za spolupráce s mistrem odborného výcviku školy firmy minimálně 2x za měsíc klasifikaci žáka. Praktické vyučování je uskutečňováno v souladu s § 65 školského zákona č. 561/2004 Sb. pod vedením instruktorů, které zajišťuje firma dle §13 vyhlášky č. 123/2005 Sb., o středních školách, ve znění pozdějších předpisů Při výkonu produktivní činnosti náleží žákům odměna podle § 122 školského zákona č. 561/2004 Sb. Režijní náklady spojené s produktivní činností žáků firma zahrne do svých nákladů. Škola vybaví žáky pracovním oděvem a obuví. Škola pro potřeby výuky poskytne učební osnovy odborného výcviku. Škola umožní instruktorům, odpovědným pracovníkům firmy – patronům účast na svých pedagogických a metodických seminářích. Pokud některý z žáků zařazených do praktického výcviku ve firmě nebude splňovat požadavky firmy jako např. zdravotní způsobilost, studijní výsledky, chování atd., zabezpečí škola jeho praktické vyučování na svých pracovištích.

Téma článku:

Ostatní