Domů > Odborné články > Odborné vzdělávání > Motivace žáků střední školy ke vzdělávání v technických oborech
Odborný článek

Motivace žáků střední školy ke vzdělávání v technických oborech

Anotace

Jedná se o společný projekt naší školy a Institutu experimentálních technologií při VUT v Brně, jehož řešení jsou zapojeni samotní žáci. Jeho cílem je zvýšit motivaci žáků ke studiu technických oborů. Projekt je přístupný všem žákům druhých a vyšších ročníků, v současné době je realizován žáky třetích ročníků. Žáci jsou vedeni ke spolupráci v týmu při řešení obsáhlého úkolu, k využití výpočetní techniky a jsou u nich rozvíjeny následující klíčové kompetence: samostatné vyhledávání informací, spolupráce v týmu, týmové řešení problémů. Projekt integruje části vzdělávacích programů elektronika, informační a komunikační technologie, programové vybavení. Žáci jsou rovněž vedeni k účelné prezentaci výsledků řešení problému.

Příklad dobré praxe; téma: Spolupráce se sociálními partnery

Škola: Střední škola informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23

Kontext

Projekt je realizován žáky třetího ročníku oboru mechanik elektronik. Jde o technický obor zaměřený na elektroniku a elektrotechniku. Žáci již mají základní znalosti získané v předmětech informační a komunikační technologie, elektronika, programové vybavení a mohou své znalosti při řešení zadaného úkolu rozšířit. Vlastní projektový tým tvoří čtyři žáci, mentor z řad učitelů školy a lektor z řad akademických pracovníků vysoké školy.

Ke spolupráci střední a vysoké školy byl využit projekt IET1 Institutu experimentálních technologií při VUT v Brně, vytvořený s cílem zvýšit motivaci žáků středních škol ke vzdělávání se v elektrotechnických oborech a zlepšit podmínky pro výuku elektrotechniky. Projekt IET1 nabízí navíc další možnosti spolupráce jako například zapůjčení elektrotechnických výukových pracovišť, odborné přednášky pro učitele středních škol a další mnohé jiné aktivity.

Východiska

Realizaci projektu kladně ovlivnilo umístění vysoké školy v blízkosti Střední školy informatiky a spojů, se snadnou dostupností MHD. Vzhledem ke skutečnosti, že projekt si klade za cíl zvýšit motivaci žáků ke vzdělávání v technických oborech a zapojit je do řešení praktických úkolů, byli vybráni žáci se základními znalostmi v dotčených předmětech a se zájmem naučit se více, než právě navštěvovaný ročník střední školy nabízí. Role mentora se ujal třídní učitel žáků, disponující aprobací elektronika a elektrická měření.

Cíle

Projekt spolupráce Střední školy informatiky a spojů s Institutem experimentálních technologií při VUT v Brně ve zvyšování motivace žáků střední školy ke vzdělávání v technických oborech si klade následující cíle:

Obecné cíle

 • navázat a rozvinout spolupráci v oblasti výuky odborných technických předmětů;
 • ukázat žákům jiné možnosti získávání znalostí v odborných předmětech;
 • motivovat žáky k praktickému využití teoretických znalostí získaných studiem střední školy;
 • naučit žáky správně prezentovat výsledky své práce před odbornou veřejností;
 • seznámit žáky se systémem výuky na vysoké škole a motivovat je ke studiu bakalářských a magisterských studijních programů.

Dílčí cíle

 • vytvoření počítačového návrhu 3D modelu pro analýzu částečných výbojů – vytvoření geometrického modelu zadané konfigurace elektrického zařízení pomocí standardního software – AUTOCAD, SOLIDWORKS;
 • vytvořený model připravit pro další analýzu numerickými metodami a prezentovat jej před kolektivem učitelů střední a vysoké školy.

Realizace

V období duben až srpen 2009 probíhalo přípravné období projektu, které bylo zahájeno první pracovní schůzkou. Na této schůzce byl ustanoven pracovní tým projektu a bylo provedeno seznámení členů pracovního týmu s průběhem projektu, jeho klíčovými aktivitami a administrativní stránkou projektu. Celý projekt je plánován na období od 1. 4. 2009

do 31. 3. 2012. Vzhledem k délce trvání projektu je předpoklad, že se postupně zapojí několik pracovních týmů z řad žáků a je možná také změna na pracovní pozici mentora.

V průběhu práce na projektu proběhlo několik přednášek pro lektory, mentory i pro zúčastněné žáky. Zpočátku byla témata přednášek zaměřena na spolupráci v projektovém týmu, role v týmu. Následovaly přednášky zaměřené na bezpečnost práce v laboratořích elektrotechniky, prezentace výsledků práce týmu a odborné přednášky k zadanému úkolu.

Metodickou pomoc žákům poskytoval především mentor projektu, který je se žáky v denním kontaktu. Technickou pomoc s plněním úkolů zadání navíc poskytoval lektor z vysoké školy.

Zadání projektu, které vychází z praktických potřeb výrobního procesu, poskytnul prostřednictvím vysoké školy konkrétní smluvní podnik. Projekt žáci zpracovávali v programu SOLIDWORKS, jehož studentskou verzi obdrželi od lektora. Žáci měli za úkol zpracovat 3D model třífázového transformátoru a připravit jej k analýze numerickými metodami. Dílčím úkolem bylo seznámit s výsledky své práce učitele střední a vysoké školy a své kolegy pomocí výpočetní techniky a prezentace v programu PowerPoint. K práci mohli žáci využít prostředky a pomůcky jak střední školy, tak vysoké školy.

Po dokončení projektu žáci obdrží certifikát, který slouží jako doklad o činnosti daného žáka v projektu.

Výsledky

Za dobu plnění úkolů projektu se podařilo splnit následující cíle:

 • navázat úzkou spolupráci s Institutem experimentálních technologií při VUT Brno. Spolupráce nadále pokračuje i v jiných, než v původně zamýšlených oblastech;
 • ukázat žákům jiné možnosti získávání znalostí v odborných předmětech. Žáci se zúčastnili přednášek v prostorách IET, vedených akademickými pracovníky za použití nejmodernější výpočetní techniky. Velký důraz byl kladen na samostatné studium a vyhledávání informací na internetu. Přínosem je i skutečnost, že se zlepšila samostatnost žáků při řešení problematiky;
 • motivovat žáky k praktickému využití teoretických znalostí. Vzhledem ke skutečnosti, že žáci pracovali na úkolech zadaných partnerským průmyslovým podnikem, přesvědčili se o využitelnosti teorie v praxi;
 • seznámit žáky se systémem výuky na vysoké škole a motivovat je ke studiu bakalářských a magisterských studijních programů. Protože velká část práce na projektu probíhala v prostorách vysoké školy, měli žáci možnost získat podrobnou představu o systému vysokoškolského studia;
 • byl vytvořen počítačový 3D model určeného elektrického prvku v programu SOLIDWORKS.

Při plnění úkolů tohoto projektu se rovněž ukázalo, že především mentor musí pravidelně a dostatečně často pracovat se žáky, neboť vzhledem k jejich věku vyžadují pravidelnou motivaci. V opačném případě jejich zájem o činnost opadá.

Použitá literatura a zdroje

Při sestavování tohoto PDP škola vycházela z projektu IET 1, vytvořeného na Institutu experimentálních technologií VUT v Brně. (www.utee.feec.vutbr.cz/site/iet/)

 

Tento příklad dobré praxe je publikován ve sborníku Příklady dobré praxe SOŠ a SOU vydaném v rámci projektu Kurikulum S - podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání.

Odkaz na originální umístění tohoto článku naleznete zde. Další příklady dobré praxe naleznete zde.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Ing. Jiří Dlapal

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Příklady dobré praxe SOŠ a SOU.
Ostatní články seriálu:

Klíčové kompetence:

 • Odborné vzdělávání
 • Klíčové kompetence LM
 • Kompetence k učení
 • Odborné vzdělávání
 • Klíčové kompetence LM
 • Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi
 • Odborné vzdělávání
 • Klíčové kompetence LM
 • Personální a sociální kompetence

Nutné pomůcky:

Finanční zdroje Projekt nutně nevyžaduje finanční prostředky ze strany zúčastněné střední školy. Jisté finanční prostředky vyžaduje projekt ze strany vysoké školy, nicméně vzhledem k odlišnému systému financování vysokých škol a možnému využití projektů ESF nečiní velké problémy patřičné finanční zdroje získat. Lidské zdroje Ze strany střední školy projekt vyžaduje určení mentora – učitele, který disponuje znalostmi v odborné problematice a má zájem o tuto formu práce se žáky. Nezbytné je vybrat žáky se zájmem o další sebevzdělávání, kteří jsou ochotni pracovat na projektu i v době mimo výuku. Prostory a materiální pomůcky Prostory k činnosti poskytla Střední škola informatiky a spojů, především učebnu výpočetní techniky. Institut experimentálních technologií poskytnul zázemí při provádění přednášek pro žáky, výpočetní techniku a programové vybavení.