Domů > Odborné články > Odborné vzdělávání > Využití SMS zpráv ve výuce předmětu písemná a elektronická komunikace
Odborný článek

Využití SMS zpráv ve výuce předmětu písemná a elektronická komunikace

11. 6. 2012 Odborné vzdělávání
Autor
Mgr. Alena Špetová

Anotace

Jedním z úkolů odborného předmětu písemná a elektronická komunikace na střední odborné škole je naučit žáky oboru veřejnosprávní činnost sestavit, upravit a správně napsat adresu obchodního či jiného úředního dopisu. Protože jde o učivo, které zaujme žáky jen velmi málo, a naopak vyžaduje mnoho přesných znalostí uvedených v ČSN 01 6910, je třeba jim učivo zpestřit způsobem, který je jim blízký. V jejich věku jsou to mimo jiné i SMS zprávy.

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání

Škola: SOŠ, Benešova 508, 349 01 Stříbro

Kontext

Písemná a elektronická komunikace (dále PEK) se vyučuje ve 2. a 3. ročníku oboru veřejnosprávní činnost. Výuka probíhá v odborné učebně vybavené počítači nebo elektronickými psacími stroji se skupinou 12–16 žáků.

Odborné znalosti z PEK pak mohou žáci využít i v jiných předmětech, např. ve veřejné správě, ekonomice, právu, účetnictví apod.

Základem učiva předmětu PEK je znalost úpravy obchodního a úředního dopisu podle ČSN 01 6910. Součástí každého dopisu je adresa odesílatele a příjemce.

Aby se mohla výuka pomocí SMS realizovat, musí žáci už vědět, co má nebo musí tato adresa obsahovat, jak musí být upravena, kde je v dopise umístěna, a co se naopak do této adresy nepíše, jaké se mohou použít zkratky, kdy velká písmena, kam patří čárky a tečky, kam se umístí PSČ nebo označení Doporučeně apod.

Náročnost přípravy je minimální, ale možnost použití prakticky při opakování nebo procvičování učiva PEK neomezená. Žáky je tento způsob výuky velmi dobře přijímán. V praxi ho používám 2 roky, a to ve 2. ročníku při upevňování učiva „Normalizovaná úprava písemností“ a při opakování i ve 3. ročníku.

Cíle

Cílem je procvičit a upevnit znalosti o sestavení a úpravě adresy obchodního dopisu podle ČSN. Výuka směřuje k tomu, aby se žáci naučili psát adresy správně z hlediska věcného, jazykového a formálního a za pomoci nových znalostí z ČSN. Čím je způsob nebo prostředky ve výuce bližší jejich věku, tím snadněji a kvalitněji učivo pochopí. Proto jsem k procvičování adres zvolila texty psané podobně jako SMS zprávy.

Realizace

O přestávkách neustále vidím žáky s mobilním telefonem v ruce posílat SMS zprávy. Když jsem tytéž žáky učila psaní adres podle ČSN, napadlo mě, že by pro ně mohlo být zajímavé sestavovat adresy podle zadání, které bude podobné SMS zprávám.

Nejprve jsem připravila adresy napsané v řádce všemi velkými písmeny s háčky a čárkami (příloha 1). Protože to bylo velmi lehké, napsala jsem několik adres stejným způsobem, ale bez háčků a čárek (příloha 2). To už bylo těžší, ale pro žáky i zajímavější. Zkusila jsem tedy podobnou variantu, ale pouze malými písmeny (příloha 3). Tento způsob se jim líbil nejvíce. Aby byl úkol obtížnější, připravila jsem ještě adresy napsané v řádce malými písmeny bez háčků a čárek, ale s neuspořádanými údaji (příloha 4). Cílem bylo sestavit adresu tak, aby byla správná věcně, gramaticky i formálně podle ČSN.

Tento příklad může být realizován v jedné vyučovací hodině nebo podle uvážení vyučujícího v několika hodinách. Z praxe vím, že naučit všechny teoretické poznatky z předmětu PEK tak, aby je žáci uměli kdykoliv použít, vyžaduje neustálé i namátkové opakování. Je tedy možné náplň popisované vyučovací hodiny rozdělit podle potřeby do několika hodin jako opakování, procvičování nebo upevňování učiva.

Časový rozpis:

1)             Společné opakování všech znalostí o adresách obchodních dopisů. Žáci mohou použít své zápisky v sešitě, odpovídají na otázky učitele, kreslí náčrty na tabuli apod.
Práce trvá 10 minut.

2)             Ujasnění si vědomostí na několika příkladech napsaných adres, v nichž jsou záměrně chyby. Musí chyby najít a analyzovat.

Práce trvá maximálně 10 minut.

3)             Zadání práce nejlépe do dvojic, popř. do malých skupinek. Každá dvojice dostane obálku s několika barevně odlišenými rozstřihanými adresami. Úkolem je sestavit adresy správně v co nejkratší době. Práce ve dvojicích je velmi efektivní, protože pomalejší žáci jsou hbitějšími vedeni k větší aktivitě.

Práce by neměla trvat déle než 5–7 minut.

4)             Společná kontrola práce, zdůvodnění a oprava chyb.

Doba trvání: 5 minut.

5)             Zadání samostatné práce. Úkolem je sestavit a bezchybně napsat adresy ze zadání v řádce podobné SMS zprávám. Každou hodinu je možné zvolit adresy z jiné přílohy. Před prvním zadáním vypracujeme jednu vzorovou adresu společně na tabuli. Je vhodné zopakovat, že adresa musí obsahovat vše, co je v zadání. Je možné použít platné zkratky, napsat správně velká písmena a adresu správně sestavit. Pokud to urychlí práci, mohou si žáci napsaná slova v zadání vyškrtávat. Adresy píší na papír, kde jsou vyznačena adresní pole. Zpočátku doporučuji zadávat méně adres, aby žáci měli na vypracování dostatek času.

Práce by neměla trvat déle než 12–15 minut.

V závěru hodiny žáci práci odevzdají, aby vyučující mohl příští hodinu práci zhodnotit.

V hodině jsem použila společnou práci vedenou učitelem, práci ve dvojicích, popř. v malých skupinách, i práci samostatnou. Ta má ukázat, zda bylo učivo dostatečně pochopeno.

Při práci jsem narazila na překážky, které se týkaly znalostí žáků z českého jazyka, např. psaní velkých písmen v titulech, v názvech ulic, firem apod. Vrátíme se k tomu při hodnocení prací další hodinu a společně některé časté jevy zdůvodníme a opravíme.

Výsledky

Vytčeného cíle bylo u přítomných žáků dosaženo. Absolventi oboru veřejnosprávní činnost mají být vybaveni dovednostmi z administrativy. Správné sestavení a úprava adresy obchodního dopisu k nim také patří. Na praxích se však ještě občas setkávají se zápornými postoji ze strany úředníků. Dopisy i adresy na obálkách potom musí psát tak, jak jim je nařízeno, přestože to odporuje ČSN, podle které jsou připravováni.

Prezentovaný příklad ukazuje, jak žáky naučit méně zajímavé, ale pro jejich práci potřebné učivo.

Tento způsob procvičování adres se mi osvědčil, a proto jsem zkusila takto připravit i krátký obchodní dopis. I ten žáci vypracovali tímto postupem bez problémů.

Použitá literatura a zdroje

ČSN 01 6910. Praha: Český normalizační institut, 2007.

Štiková, S.: Obchodní korespondence. Plzeň: Korespondent, 2003.

 

Tento příklad dobré praxe je publikován ve sborníku Příklady dobré praxe SOŠ a SOU vydaném v rámci projektu Kurikulum S - podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání.

Odkaz na originální umístění tohoto článku naleznete zde. Další příklady dobré praxe naleznete zde.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

 

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
docx
13.67 kB
Dokument
PDP Využití SMS zpráv ve výuce

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Alena Špetová

Hodnocení od uživatelů

Martin Rusek
11. 6. 2012, 15:53
Velice rád vidím, že se někdo fenoménem SMS zabývá. Jsem rád, že se na portál dostávají i takto kvalitní články.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Příklady dobré praxe SOŠ a SOU.
Ostatní články seriálu:

Klíčové kompetence:

  • Odborné vzdělávání
  • Klíčové kompetence LM
  • Kompetence k učení

Nutné pomůcky:

ČSN 01 6910 karty s adresami, na kterých jsou záměrně chyby (nebo 1 kartu k promítnutí na stěnu) obálky s rozstříhanými adresami předtištěné papíry s vyznačenými adresními poli texty se zadáním ve formě SMS zpráv