Domů > Odborné články > Odborné vzdělávání > Péče o zeleň ve výuce a v praxi
Odborný článek

Péče o zeleň ve výuce a v praxi

12. 6. 2012 Odborné vzdělávání
Autor
Ing. Jan Šenk

Anotace

Tento příspěvek ukazuje možnost propojení teorie s praktickou realizací. Jedná se o projekt zaměřený na pasportizaci ploch a péči o zeleň v areálu školy. Úkol posiluje týmovou spolupráci, přičemž současně dochází k rozvoji klíčových kompetencí – k praktickému řešení problémů, k rozvoji komunikativních sociálních i personálních kompetencí. Současně mají žáci možnost formulovat vlastní názor a snažit se jej prosadit v týmu. Žáci se setkají rovněž s rozdělením práce mezi jednotlivé členy týmu a učí se přebírat odpovědnost za svěřený úkol.

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání

Škola: Střední zahradnická škola Ostrava, příspěvková organizace, Žákovská 20-22, 709 00 Ostrava – Hulváky

Kontext

Cílovou skupinou jsou žáci 4. ročníku. V rámci projektu bude provedena pasportizace ploch kolem budovy střediska praktického vyučování, v prostorách školního arboreta, v „Zelené učebně“ a na drobných, neucelených plochách areálu školního zahradnictví. V každé ze dvou tříd si žáci vylosují vlastní zařazení do týmu, který má čtyři až pět členů. Tým si následně zvolí svého vedoucího. Součástí úkolu týmu je nezbytný dendrologický průzkum lokality, která je každému týmu přidělena losem. Na základě dendrologického průzkumu s hodnocením dřevin zpracují žáci návrhy na pěstební opatření, průklesty dřevin, případné návrhy na kácení nebo smýcení dřevin či porostů. Dále vypracují návrh celoroční údržby v dané lokalitě, to znamená ošetření travnatých ploch, realizaci a údržbu květinových záhonů, ošetření keřových skupin přihnojením, doplněním kůry apod.

Součástí všech návrhů činností je i finanční kalkulace provedená na základě aktuálních ceníků prací. Veskrze praktickou stránkou činnosti týmu je pak příprava „Dendrologického testu“ pro ostatní spolužáky, členy jiných týmů. Pro přípravu testu poznávání poslouží přírodní materiál (větvičky, květy, plody) získaný v dané lokalitě.

Závěrečnou část úkolu představuje praktické ošetření plochy, to znamená např. posečení travnaté plochy, doplnění kůry, přihnojení, řez. Které práce budou provedeny vzhledem k ročnímu období, je na rozhodnutí každého z týmů, neboť jednotlivé plochy pochopitelně nejsou identické co do skladby porostů, travnatých ploch apod.

Přibližná časová náročnost projektu činí 26 hodin. 12 hodin je vyhrazeno na vlastní přípravnou fázi (pasportizace, podklady), 12 hodin na praktické provedení údržby ploch a sestavení finančního plánu celoroční údržby. Přibližně dvě hodiny jsou věnovány prezentaci výsledků týmu s pomocí ICT.

Cíle

Cílem projektu je prověření, podpora a prohloubení znalostí a dovedností žáků 4. ročníku oboru zahradnictví a prohloubení environmentální výchovy. Aplikací teoretických poznatků dojde ke zlepšení zkušeností a dovedností v duchu ŠVP. Rovněž je třeba zmínit motivaci žáků k osobnímu profesnímu uplatnění v životě.

Vzdělávací cíle:

 • Využití poznatků a znalostí z hodin biologie, dendrologie, ekologie a tvorba životního prostředí;
 • Práce s mapovými podklady, měřítkem, pomůckami pro zjišťování vzdáleností, úhlů v terénu;
 • Vytváření závěrečných materiálů, výstupů pomocí ICT;
 • Rozvíjení klíčových kompetencí v rámci ŠVP.

Výchovné cíle

 • Rozvoj dovedností spolupracovat v týmech;
 • Zlepšení interakce žák – učitel;
 • Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti.

Realizace

V první fázi jsou rozděleni žáci do 12 týmů, vylosovány jednotlivé plochy. Každá plocha činí cca 2000 m2. Žákům je stanovena povinná minimální pracovní doba 6 hodin denně. Každý tým si zvolí svého vedoucího s příslušnou autoritou u ostatních členů. Konzultace k projektu probíhají průběžně dle potřeby jednotlivých týmů, konzultanty jsou dva až tři vyučující pro přípravné práce, práce spojené s použitím zahradnické mechanizace a pro využití ICT.

První den

 • Seznámení se s plochou, pasportizace zeleně (vymezení ploch trávníků, záhonů, keřových skupin apod.), dendrologický průzkum a inventarizace dřevin se sledováním charakterizujících údajů (rod, druh popř. kultivar, obvod kmene, výška dřeviny, zavětvení, odhad stáří atd.);
 • Vypracování sadovnického plánu ve zvoleném měřítku se zakreslením všech kompozičních prvků.

Druhý den

 • Příprava celoročního plánu údržby pro zadanou plochu, finanční plán dle ceníku a navržených pěstebních opatření;

Třetí den

 • Praktické provedení údržby trávníku, dřevin, záhonů apod.;
 • Příprava materiálu na „Dendrologický test“ z poznávání dřevin.

Čtvrtý den

 • Finalizace výtvarných prací (kolorovaný sadovnický plán – půdorys, seznamy dřevin, ploch apod.);
 • Vypracování zprávy o současném stavu dané lokality včetně fotodokumentace;
 • Příprava prezentace prací na projektu – postup týmu ve všech fázích úkolu, stav před a po provedení prací, vlastní poznatky, zkušenosti z týmové práce. Využití ICT.

Prezentace veškerých provedených úkolů pomocí ICT (rozsah asi 1–2 hodiny).

Výsledky

Žáci si ověřili, jak umí aplikovat získané znalosti, uvědomili si, kde jsou jejich vlastní slabé stránky, prověřili si sami na sobě spojení teorie a praxe. Vyzkoušeli si práci v týmu a své vlastní schopnosti týmové spolupráce. Vedoucí týmu při závěrečné prezentaci výsledků zhodnotil práci jednotlivých členů, každý člen měl možnost se k hodnocení vyjádřit, případně připojit své vlastní postřehy. Žáci si rovněž ověřili schopnost přednést a obhájit výsledky své vlastní činnosti, metodické postupy, které použili, a zdokonalili se v práci s prostředky ICT.

Použitá literatura a zdroje

Hamata, M. a kol.: Zakládání a údržba zeleně. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2000

Hrabě, F. a kol.: Trávy a trávníky – co o nich ještě nevíte. Olomouc: Vydavatelství Ing. Petr Baštan – Hanácká reklamní 2003

Nienhaus F., Butin H., Böhmer B.: Atlas chorob a škůdců okrasných dřevin. Praha: Brázda 1998

Hurych, V.: Okrasné dřeviny pro zahrady a parky. Praha: Květ 2003

Kolařík a kol.: Péče o dřeviny rostoucí mimo les1. a 2. díl. Vlašim: ČSOP 2003

Kotrba, T. a Lacina, L.: Praktické využití aktivizačních metod ve výuce. Praha: Barrister & Principal 2001

 

Tento příklad dobré praxe je publikován ve sborníku Příklady dobré praxe SOŠ a SOU vydaném v rámci projektu Kurikulum S - podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání.

Odkaz na originální umístění tohoto článku naleznete zde. Další příklady dobré praxe naleznete zde.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

 

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
docx
15.63 kB
Dokument
PDP Péče o zeleň

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Ing. Jan Šenk

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Příklady dobré praxe SOŠ a SOU.
Ostatní články seriálu:

Klíčové kompetence:

 • Odborné vzdělávání
 • Klíčové kompetence LM
 • Kompetence k řešení problémů
 • Odborné vzdělávání
 • Klíčové kompetence H
 • Personální a sociální kompetence

Nutné pomůcky:

Digitální fotoaparát, geodetické pomůcky pro práci v terénu, prostředky ICT, mapové podklady, mechanizační prostředky pro sečení travnatých ploch, pomůcky pro ošetřování rostlin a zpracování půdy, rýsovací a psací potřeby