Domů > Odborné články > Odborné vzdělávání > Finanční gramotnost v praxi
Odborný článek

Finanční gramotnost v praxi

Anotace

Příspěvek popisuje využívání projektového vyučování – žákovských projektů pro rozvoj finanční gramotnosti žáků. Jednou z požadovaných dovedností, dnes již dokonce i na základní škole, je finanční gramotnost. Nejlepší cestou k získání dovednosti je vždy praxe. Skupina žáků připraví a navrhne aktivitu, která je určena pro ně a pro spolužáky (souboj v páce, módní přehlídka, přehlídka začínajících kapel na škole). Žáci pod vedením jednoho z nich a po dohodě s učitelem určitého předmětu, které se aktivita týká (ekonomie, tělesná výchova, informační technologie, multimedia) vypracují projektovou žádost a předají ji k posouzení zástupci Rady rodičů na škole. Rada rodičů SPŠ je občanské sdružení, které financuje nadstandardní aktivity žáků a je pro nás vyhlašovatelem výzvy k podávání projektů. Úspěšný projekt je podpořen podle zdůvodněného rozpočtu a skupina žáků obdrží účelově prostředky na jeho realizaci. Projekt je realizován, doložen výstupem – většinou multimediální prezentací, článkem do regionálního tisku. Prostředky musí být vyúčtovány a je podána závěrečná zpráva doložená tímto vyúčtováním. Celá aktivita probíhá podle stejných pravidel jako projekt z ESF – i formuláře mají podobnou, samozřejmě zjednodušenou, podobu. Tato aktivita se realizuje v naší škole již 5 let pod názvem Žáci sobě a je na ni vyčleněno cca 40 000 Kč pro jeden školní rok.

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání

Škola: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého 1, 787 29 Šumperk

Kontext

Jednou z požadovaných dovedností žáka střední školy je finanční gramotnost. Snaha o získání této dovednosti je náplní učiva řady předmětů všeobecných i odborných, ale nejlepší cestou k jejímu osvojení je praktické použití svěřených finančních prostředků na realizaci konkrétního žákovského projektu. Jak ale získat vhodné finanční prostředky a svěřit je žákům? Naše škola byla začleněna do projektu „Vzdělávání učitelů v přípravě a řízení projektů strukturálních fondů EU na středních školách v Olomouckém kraji“ a podle požadavku udržitelnosti tohoto projektu ve škole vznikla myšlenka spojit projektové vyučování s výukou finanční gramotnosti. Na škole pracuje občanské sdružení Rada přátel Střední průmyslové školy, které hospodaří s finančními prostředky určenými na nadstandardní školní aktivity, např. soutěže, závody, školní ples.

Ve škole dále pracuje již několik let neformální sdružení učitelů, kteří vedou práci studentských firem v programu mezinárodní vzdělávací organizace Junior Achievement. Podařilo se spojit čtyři cíle – vhodné a účelné využití finančních prostředků, výuku projektového řízení, výuku studentského podnikání a finanční gramotnosti.

Jak je tato činnost realizována v kontextu školní praxe?

Skupina studentů, která pracuje ve studentské firmě v rámci volitelného semináře (podle ŠVP ve třetím ročníku seminář seskupuje studenty napříč našimi obory – strojírenství, elektrotechnika, technické lyceum, informační technologie, průmyslový design a počítačová grafika) si podá žádost o dotaci Radě přátel Střední průmyslové školy (dále RP SPŠ). RP SPŠ návrh posoudí a pokud se jedná o vhodnou aktivitu, dotaci schválí. Žáci aktivitu za pomoci dotace realizují a svěřené prostředky následně vyúčtují. Za celou akci vždy zodpovídá konkrétní učitel – podle charakteru akce (výstava fotografií – učitel multimedií, souboj v páce – učitel TV).

Aktivita kromě finanční gramotnosti rozvíjí klíčové kompetence žáků. To znamená, že navozuje takové situace a zadává takové úkoly či problémy, při kterých se žák učí vypořádat se s různými životními situacemi a zaujmout k nim stanovisko – žák je pořadatel, divák, soutěžící, rozhodčí, organizátor, pokladník, účetní, zpracovatel prezentace, tvůrce hodnocení.

V průběhu školního roku je takto realizováno cca 8–10 aktivit a dá se říci, že se dotknou života celé školy.

Cíle

Hlavním cílem je realizace výuky finanční gramotnosti, řízení projektů, základů podnikání a dalších klíčových kompetencí – prezentačních, komunikačních, výchova k zodpovědnosti, pořádku, čestnosti, dodržování pravidel (zejména rozpočtových). Vedlejším cílem je rozvoj neformálních vztahů mezi žáky, smysluplné využití jejich volného času vycházející z vlastní iniciativy a podpořené svěřenými finančními prostředky.

Realizace

Realizaci celé aktivity popíšu na jednom příkladu:

Jedna ze studentských firem navrhla RP SPŠ, že uspořádá zábavný soutěžní večer pro žáky školy a rodiče s názvem „Průmka má talent“ (obdoba Talentmánie). Žáci sestavili obsahový a finanční rozpočet: Potřebují akci propagovat – navrhli kalendáříky s pozvánkou pro celou školu, potřebují místnost, ceny pro vítěze. Studentská společnost podala žádost o dotaci (na předepsaném formuláři – říkáme mu Malý Benefit) RP SPŠ. Zástupce RP SPŠ posoudil návrh organizace aktivity a oprávněnost požadované částky a schválil finanční dotaci. Žáci si zřídili přihlašovací web pro soutěžící, pozvali učitele a rodiče do poroty, formou služby si zajistili občerstvení. O hospodaření se svěřenými prostředky vedli účetní evidenci. Výtěžek akce – provize od provozovatele občerstvení se opět vrací do RP SPŠ a bude použit pro další akci.

Takto bylo v průběhu pěti školních let zorganizováno několik zdařilých akcí a nestalo se zatím, že by žáci nevyužili prostředky podle rozpočtu. Musí totiž vyhotovit a předložit RP SPŠ monitorovací a závěrečnou zprávu a multimediální prezentaci o akci (mohou ji zpracovat pod vedením učitele v příslušném odborném předmětu).

Popisovaná aktivita má vazbu na řadu vyučovacích předmětů – ekonomie, matematika, český jazyk, multimédia, občanská nauka.

K dalším takto realizovaným akcím patřily např. koloběžkové závody, stužkovací ples, výstava výtvarných děl a výstava fotografií, prodej navržených „placek“ s logem školy, souboj v páce, módní přehlídka, setkání se sociálními partnery.

Výsledky

Uspořádané mimoškolní nebo školní akce aktivizují celou řadu žáků a spojují školu s rodiči a sociálními partnery.

Vedou žáky k podnikavosti, samostatnému jednání a finanční kázni. Učí je připravovat a realizovat projekty – od nápadu přes přihlášku, sestavu rozpočtu, realizaci až po vyúčtování, jejich medializaci a prezentaci.

Práce na projektu rozvíjí iniciativu žáků, jejich sociální dovednosti a vztahy se spolužáky, podporuje smysluplné využívání volného času.

Pro žáky, tedy pro cílovou skupinu, je hlavním přínosem, že si mohou v praxi vyzkoušet, jak probíhá realizace projektu s využitím svěřených finančních prostředků, což je vede k zodpovědnosti při hospodaření s finančními prostředky, k přesnosti při vyúčtování.

Multiplikačním efektem je potřeba komunikace, uznání autority pořadatele, respektování pravidel rozpočtu, dodržení časového harmonogramu, zajištění úklidu po akci.

Pro učitele je význam především motivační. Žáci se absolutně ztotožní s realizovanou aktivitou a pokud například učitel vyhlásí soutěž o nejlepší prezentační CD z akce (například z plesu), které se bude prodávat, je pro ně účast v projektu výrazně motivační a prestižní otázkou.

Učitel si vytvoří k žákům neformální vztah a více je pozná.

Dlužno dodat, že nelze celou aktivitu realizovat ve výuce. Pro učitele to znamená věnovat realizaci aktivity i volný čas.

Použitá literatura a zdroje

Marek Dan, Kantor Tomáš: Příprava a řízení projektů strukturálních fondů EU, Společnost pro odbornou literaturu, o.s., 2007, ISBN 978-80-87029-13-8

www.vsps-su.cz

 

Tento příklad dobré praxe je publikován ve sborníku Příklady dobré praxe SOŠ a SOU vydaném v rámci projektu Kurikulum S - podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání.

Odkaz na originální umístění tohoto článku naleznete zde. Další příklady dobré praxe naleznete zde.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Ing. Marie Johnová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Příklady dobré praxe SOŠ a SOU.
Ostatní články seriálu:

Klíčové kompetence:

  • Odborné vzdělávání
  • Klíčové kompetence LM
  • Kompetence k řešení problémů
  • Odborné vzdělávání
  • Klíčové kompetence LM
  • Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
  • Odborné vzdělávání
  • Klíčové kompetence H
  • Personální a sociální kompetence

Nutné pomůcky:

Podpora ze strany RP SPŠ a potřebné finanční prostředky; příručka pro žadatele o poskytnutí dotace, vzory formulářů v elektronické podobě (žádost o dotaci, hodnotící zprávy aj.) – vše zveřejněno na webové síti školy

Téma článku:

Finanční gramotnost