Domů > Odborné články > Odborné vzdělávání > Využití metod RWCT ve výuce větné skladby češtiny
Odborný článek

Využití metod RWCT ve výuce větné skladby češtiny

21. 6. 2012 Odborné vzdělávání
Autor
Ing. Pavel Mareš

Anotace

Popis modelového vyučovacího bloku (2 vyučovací hodiny) na téma – nepravidelnosti ve stavbě věty. Využití třífázového modelu výuky v předmětu český jazyk ve 3. ročníku střední odborné školy. Využití metod RWCT (Čtením a psaním ke kritickému myšlení).

 

Příklad dobré praxe; téma: Jazykové vzdělávání

Škola: VOŠ a SPŠ Šumperk, Gen. Krátkého 1, 787 01 Šumperk

Kontext

Předmět: Český jazyk – jazyková výchova

Téma: Nepravidelnosti větné stavby

Obor studia: technické lyceum

Ročník: 3., třída TL3

Počet žáků: 30

Doba trvání jednotky: dvě vyučovací hodiny

Cíle

Žák

 •          dokáže ve větě/souvětí najít (označit) problémové místo, které narušuje větnou stavbu a které brání porozumění textu;
 •           seřadí věty/souvětí se shodnými rysy porušení větné stavby;
 •         popíše vlastními slovy porušení větné stavby vět/souvětí;
 •         porovná vlastní popis porušení (nepravidelnosti) větné stavby vět/souvětí s informacemi v odborném textu (učebnici) a výsledek shrne;
 •          vytvoří vlastní charakteristiku určitého typu nepravidelnosti stavby vět/souvětí;
 •          pracuje ve skupině (naslouchá druhému, respektuje jeho názory, rozvíjí i jeho nápady, dokáže se dohodnout na společném stanovisku).

Realizace

Souvislosti a návaznosti:

Rámcový vzdělávací program pro obor technické lyceum – část Výsledky vzdělávání: Žák se orientuje ve výstavbě textu.

Katalog požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky – český jazyk a literatura, vyšší úroveň obtížnosti (platný od školního roku 2009/2010), didaktický test: část 1.5.3. Žák nalezne nedostatky a chyby ve výstavbě věty/souvětí a vybere nejvhodnější opravu; část 1.8.2. Žák posoudí výstavbu textu a identifikuje její případné nedostatky.

Školní vzdělávací program VOŠ a SPŠ Šumperk pro 3. ročník oboru technické lyceum – část Výsledky vzdělávání a kompetence: Žák posoudí kompozici textu, jeho slovní zásobu a skladbu, nalezne nedostatky (nepravidelnosti větné stavby) a chyby a navrhne opravu (vazby, předložky, spojovací výrazy, slovosled).

Tematický plán pro 3. ročník oboru technické lyceum:

Nauka o větě a souvětí: (10 vyučovacích hodin)

 •       úvod do nauky
 •       skladební vztahy
 •       větné členy
 •       věta a souvětí, významové vztahy
 •       zvláštnosti ve větném členění, nedostatky a nepravidelnosti ve stavbě věty, pořádek slov
 •       praktická cvičení

Jde o nové a obtížné téma. Žáci prošli úvodními čtyřmi částmi tematického celku. Téma tedy navazuje na předcházející části.

Cíle:

Jsou uvedeny výše.

Metody ověření dosažení cílů:

Žáci v diskuzi porovnají shodné rysy porušení větné stavby; porovnají vlastní popis porušení větné stavby s informacemi v odborném textu.

Metody použité při lekci: (jde o metody programu RWCT) – pětilístek, práce s textem, volné psaní (žáci pracují s pracovním listem).

I. EVOKACE

Blok začíná popisem práce – skupinová práce žáků ve dvojicích s pracovními listy. Prvním úkolem bylo vypracovat „pětilístek“ na téma Zvláštní věta. Znění věty bylo součástí zadání. Vyučující doprovodil zadání k tomuto kroku informací, že ve větě nejsou smysluplné vztahy mezi větnými členy a že věta nemá jednoznačný význam. Tento krok vyžaduje doprovodný komentář zejména pro ty, kteří nepracují v režimu RWCT – Pětilístek je metoda třífázového vyučování, používá se v první a třetí fázi, v příloze je uvedeno schéma pětilístku.

II. UVĚDOMĚNÍ SI VÝZNAMU

Žáci stále pracují ve skupinách (stejné složení dvojic) s textem, který je součástí pracovního listu. V úvodní části si mají přečíst celkem šest vět/souvětí a napsat tu část věty/souvětí, kde se nachází porušení větné stavby – nepravidelnost. V následujícím úkolu provádí seřazení vět/souvětí do dvojic podle podobné nepravidelnosti. Dále (úkol číslo 3) sdílejí se spolužáky z jiné dvojice, proč rozdělili věty/souvětí právě do těchto dvojic; popisují vlastními slovy porušení větné stavby. Vlastní popis porušení větné stavby v úkolu číslo 4 porovnávají s odborným textem v učebnici (Kostečka J.: Český jazyk pro 3. ročník gymnázií, SPN, Praha 2007) a výsledek porovnání shrnou – zapíší do pracovního listu. V následujícím úkolu žáci přiřadí k výsledku porovnání typ nepravidelnosti, se kterým se seznámili v učebnici (odborný termín).

III. REFLEXE

Žáci stále pracují s pracovními listy a vytváří vlastní charakteristiku jednoho z typů nepravidelnosti větné stavby včetně příkladu (věty/souvětí), a to formou hesla do populárně-naučné encyklopedie. Hesla na konci hodiny sdílejí v rámci třídy, komentují je.

Poté porovnávají to, co o nepravidelnostech větné stavby věděli na začátku hodiny, s tím, čeho dosáhli na jejím konci.

Výsledky

Vyučovací blok (2 vyučovací hodiny) byl realizován s využitím třífázového modelu výuky a s využitím metod RWCT (Čtením a psaním ke kritickému myšlení) z těchto důvodů: všichni žáci se během celého bloku aktivně účastnili výuky – učili se, nebyl na ně pouze přesouván obsah učiva (jako např. během frontální výuky); všichni žáci dosáhli stanovených cílů vyučovacího bloku a 73% žáků v opakovacím testu získalo výbornou známku. Sami žáci hodnotili ve zpětné vazbě vyučovací blok nejen jako velice náročný, ale i přínosný a efektivní.

Cíle a jejich plnění v podobě komentáře učitele:

Žák dokáže ve větě/souvětí najít (označit) problémové místo, které narušuje větnou stavbu a které brání porozumění textu.

Většina žáků označila správně problémové místo v uvedených větách/souvětích. Splněno.

Žák seřadí věty/souvětí se shodnými rysy porušení větné stavby.

Seřazování už bylo problematičtější, žáci ocenili možnost sdílení. Cíle dosáhla většina, i když přiznávali nejistotu. Splněno.

Žák popíše vlastními slovy porušení větné stavby vět/souvětí se shodnými rysy.

Zápisy popisů byly velice zajímavé, lišily se ve všech dvojicích, přestože ve své většině popisovaly identické typy nepravidelnosti. Některým žákům to činilo velké problémy, protože byli nuceni formulovat vlastními slovy – přemýšlet. Částečně splněno.

Žák porovná vlastní popis porušení (nepravidelnosti) větné stavby vět/souvětí s informacemi v odborném textu (učebnici) a výsledek shrne.

Většině dvojic se úkol podařil, často otevřeně přiznávali své omyly, byť jen drobné. Splněno.

Žák vytvoří vlastní charakteristiku určitého typu nepravidelnosti stavby vět/souvětí.

Diference výsledků byla velká, mnohdy šlo o originální a správné charakteristiky a zejména vlastní příklady. Některé dvojice nereflektovaly, že jde o encyklopedii, jejich charakteristika byla stručná a odpovídala textu z učebnice. Splněno.

Žák pracuje ve skupině (naslouchá druhému, respektuje jeho názory, rozvíjí i jeho nápady, dokáže se dohodnout na společném stanovisku).

Žáci v převážné většině ocenili práci ve skupinách, možnost sdílet odlišné názory, diskutovat o nich, dokázat se dohodnout na výstupu. Splněno.

Výsledky opakování:

Opakování formou identifikace nepravidelností a uvedení věty/souvětí do správného tvaru – absolvovalo všech 30 žáků, z toho známkou výborně hodnoceno 21 žáků. Jsem přesvědčen, že dvouhodinový blok byl pro žáky přínosný. Skoro všichni uvedli, že po celou dobu intenzivně pracovali, museli se sami ve skupině „prokousat“ k cíli a jednoznačně označili dvouhodinovku za úspěšnou z hlediska pochopení, zapamatování a využití při tvorbě vlastního textu.

Použitá literatura a zdroje

Kostečka J.: Český jazyk pro 3. ročník gymnázií, SPN, Praha 2007

www.kritickemysleni.cz

Vzdělávací program RWCT – Čtením a psaním ke kritickému myšlení, Kritické myšlení, o.s.

 

Tento příklad dobré praxe je publikován ve sborníku Příklady dobré praxe SOŠ a SOU vydaném v rámci projektu Kurikulum S - podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání.

Odkaz na originální umístění tohoto článku naleznete zde. Další příklady dobré praxe naleznete zde.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

 

 

 

 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Ing. Pavel Mareš

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Příklady dobré praxe SOŠ a SOU.
Ostatní články seriálu:

Klíčové kompetence:

 • Odborné vzdělávání
 • Klíčové kompetence LM
 • Kompetence k učení

Nutné pomůcky:

Pracovní list, učebnice: Kostečka J.: Český jazyk pro 3. ročník gymnázií, SPN, Praha 2007