Domů > Odborné články > Odborné vzdělávání > Žákovský poradní tým ředitelky školy
Odborný článek

Žákovský poradní tým ředitelky školy

Anotace

V rámci implementace systému řízení kvality CAF chtělo vedení školy uplatňovat a rozvíjet partnerství se žáky jako příjemci vzdělávací služby, zapojit žáky školy jako zainteresovanou stranu do navrhování modernizací a inovací procesů a produktů kurikula, do utváření školních norem a pravidel. Vždy dva zástupci z každé třídy prvního až čtvrtého ročníku se jednou měsíčně pravidelně scházejí na poradách s ředitelkou školy, kde nastolují problematická místa v životě školy ke společnému hledání řešení. Ředitelka školy využívá žákovský poradní tým (ŽPT) jako zprostředkovatele informací mezi vedením školy a třídami, zadává na poradách ŽPT konkrétní úkoly či náměty, jejichž zpracování očekává od celé třídy, zpravidla na třídnické hodině, často se však jedná o dlouhodobější zadání, které třídy zpracovávají v horizontu měsíců. Členové Žákovského poradního týmu ředitelky školy působí ve svých třídách jako jakási „druhá ruka třídního učitele“, zpravidla spoluzodpovídají ředitelce školy za splnění zadaných úkolů. Úkoly a aktivity Žákovského poradního týmu směřují k průběžné realizaci průřezového tématu Občan v demokratické společnosti.

Příklad dobré praxe; téma: Řízení školy, tvorba ŠVP;

Škola: Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Komenského 156/III, 290 60 Poděbrady

Kontext

Práce s Žákovským poradním týmem ředitelky školy je příkladem efektivní realizace průřezového tématu Občan v demokratické společnosti. Průběžně během celého školního roku dochází k utváření a upevňování občanské gramotnosti žáků. Angažováním žáků školy do navrhování změn a inovací se daří pozitivně ovlivňovat faktor školního klimatu i klimatu jednotlivých tříd. Zkvalitňuje se vzájemná informovanost třídních týmů i mezitřídní komunikace a spolupráce. Zadané úkoly směřují ke zkvalitňování atmosféry ve škole a dále k utváření kvalitního povědomí veřejnosti o jménu školy, k marketingově úspěšné prezentaci školy na veřejnosti.

Cíle

Obecným cílem je zapojení žáků do řízení školy a zlepšování školního klimatu. Vzdělávacím cílem je rozvoj osobnostních i profesních kompetencí budoucích manažerů. Členové Žákovského poradního týmu si osvojují občanské kompetence pro jednání ve veřejném zájmu, pro dodržení termínů a plnění stanovených zadání a úkolů, za něž zodpovídají. Tyto manažerské kompetence samozřejmě doplňuje rozvoj komunikačních kompetencí a předpokladů pro týmovou spolupráci a vedení třídních týmu při plnění úkolů a zabezpečování akcí v zájmu celku (školy), rozvíjejí se tak personální a sociální kompetence žáků. Řešení konkrétních zadání/úkolů rozvíjí kompetence k projektové práci i k řešení problémů. V žácích se posiluje pocit sounáležitosti se školou, hrdost na akce školy, na nichž se sami podílejí nebo s jejichž námětem sami přicházejí. Podstatné je pozitivní klima školy, k němuž práce ŽPT přispívá.

Realizace

Od školního roku 2008/2009 se pravidelně schází Žákovský poradní tým ředitelky školy, složený vždy ze dvou zástupců každé třídy druhého až čtvrtého ročníku. Na pravidelných poradách (zpravidla poslední středu v měsíci) ředitelka školy předává informace, diskusní témata k projednání, požadavky a úkoly, které členové ŽPT dále zprostředkují svým třídám a ve spolupráci se svými třídními učiteli je dále zpracovávají a zabezpečují jejich splnění na třídnických hodinách svých tříd. Obvyklé je zadávání podnětů nebo otázek k dalšímu šetření ve třídách. Členové ŽPT rovněž sami přicházejí s vlastními podněty a diskusními tématy. Zadání a úkoly ředitelky školy směřují k cílenému zkvalitňování školního klimatu a implementaci etické výchovy jako prioritního průřezového tématu školy. Členové Žákovského poradního týmu se podílejí na organizaci celoškolních akcí i zabezpečení jejich programové náplně. Práce v Žákovském poradním týmu ředitelky školy upevňuje osobnostní i profesní kompetence žáků.

Výsledky
 
Náměty na třídní a školní diskuse k řešení aktuálních problémů školy:
 • společenský outfit žáka HŠ, školní uniformy, profesní outfit hotelového manažera;
 • informační kampaň „Nová maturita“;
 • diskuse „Jakou školu chceme“, jejímž výsledkem se stalo: motto školy;
 • diskuse „Co je to slušná škola“, jejímž výsledkem se stal: morální kodex žáka školy.
Každoroční akce utvářející školní klima a image školy:
 • školní časopis;
 • Den otevřených dveří: Každá třída zabezpečí ve své učebně prezentaci dílčího tématu ze života školy (prezentace hotelů a praxí, prezentace zahraničních stáží, odborných předmětů, barmanství, jazykové výuky, odborných specializovaných kurzů, seminárních maturitních prací a SOČ, ekologických projektů, žákovských odborných projektů…);
 • Vánoční besídka (dárkem tříd a jednotlivců bylo připravené vystoupení pro ostatní);
 • „Zlatý Ámos“ – anketa o nejoblíbenějšího učitele a finálové soutěžní odpoledne připravené pro učitele;
 • mezinárodní barmanská soutěž BACARDI-MARTINI PODĚBRADY CUP – zabezpečení programové náplně, organizační zajištění;
 • „Retro-den“ – k 20. výročí Sametové revoluce.

Použitá literatura a zdroje

Dubec, M.: Třídnické hodiny. Projekt Odyssea, Praha 2007

Švec, J., Jeřábková, S., Kolář, M.: Jak zlepšit vztahy v naší třídě. Projekt Odyssea, Praha 2007

Němec, V.: Projektový management. Grada Publishing, Praha 2002

 Tento příklad dobré praxe je publikován ve sborníku Příklady dobré praxe SOŠ a SOU vydaném v rámci projektu Kurikulum S - podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání.

Odkaz na originální umístění tohoto článku naleznete zde. Další příklady dobré praxe naleznete zde.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.
 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
PhDr. Jana Podoláková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Příklady dobré praxe SOŠ a SOU.
Ostatní články seriálu:

Očekávané výstupy:

Klíčové kompetence:

 • Odborné vzdělávání
 • Klíčové kompetence LM
 • Občanské kompetence a kulturní povědomí

Průřezová témata:

 • Odborné vzdělávání
 • Občan v demokratické společnosti