Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Škola jako vydavatelství I.
Odborný článek

Škola jako vydavatelství I.

31. 5. 2012 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Zuzana Černá
Spoluautor
Michal Černý

Anotace

Podpora čtenářské gramotnosti, tvůrčího psaní nebo schopnosti žáků používat ICT k prezentaci informací patří mezi priority českého školství. Jednou z možností, jak všechny tři oblasti harmonicky rozvíjet, je založení školního vydavatelství.

Hned na počátku je třeba říci, jakým způsobem školní vydavatelství chápat. Nejde v něm v prvé řadě (a možná ani vůbec) o zisk či čtenost, ale spíše o možnost, jak žákům zpřístupnit médium, prostřednictvím kterého se budou moci vyjadřovat. Jistou možností, pokud jde o psaný projev či fotografie, jsou speciální publikační servery, které na jednu stranu zajistí dobrou zpětnou vazbu či čtenost děl, ale nesou s sebou také řadu větších i menších komplikací. Od autorských práv až po etické otázky.

Je možné například nutit vzdělávané k tomu, aby na těchto webech publikovali? Zřejmě nikoli. Stejně tak mohou vznikat problémy například v oblasti autorských práv, nebo (především u citlivějších jedinců) s negativní odezvou komunity. To považuji za problém možná největší. Pedagog nemůže nijak ovlivnit to, jak budou ostatní uživatelé díla žáků hodnotit. A v případě silně negativních ohlasů je možné, že se psaní žákům znechutí. Proto je jistě vhodné zvážit, zda se nepokusit o projekt školního vydavatelství.

Takto pojatá publikační platforma musí být vedena nějakým pedagogem, ať již jen ve formě určité supervize nebo přímé koordinace. Zde bude jistě záležet na klimatu školy a konkrétních žácích, kteří se do něj zapojí. Takové vydavatelství může mít řadu podob a forem, z nichž některé se v následujícím článku pokusíme nastínit. V žádném případě nemusí jít o jeden izolovaný školní časopis či almanach. Naopak se ukazuje jako přínosné (pokud je škola dostatečně velká), aby šlo spíše o „vydavatelský dům“, mající vlastní noviny, časopis, edici knih, rádio nebo televizní kanál. Takováto diverzita médií umožní žákům vyzkoušet si opravdu velice rozmanité činnosti a zapojit se nejaktivněji do toho, co ho baví nejvíce.

Z pohledu školy je vydavatelství rozhodně přínosné. V prvé řadě může jít o důležitý prvek v budování školního ekosystému. Žáci pociťují sounáležitost se školou i se sebou navzájem, vzniká vzájemným způsobem se stimulující prostředí, které podněcuje jednotlivce k tvorbě. Velice pěkně se zde dají rozvíjet kompetence k podnikavosti, spolupráci, ale i řada dalších. Škola získá zajímavý propagační nástroj, který může užít v oblasti vlastní propagace a soutěže o žáky. Pro uchazeče o studium může být důležité, že vidí skutečnost, že ostatní žáky škola baví a že není jen o přímém učení. Současně se s prostředím seznámí již na dálku, což může usnadnit jejich socializaci.

V neposlední řadě může jít o neocenitelný nástroj pro komunikaci s rodiči a obyvateli obce. Škola může řadou svých aktivit přinášet do společenského prostředí nová témata, stát se středem místa, kde se nachází. Vazba s rodiči prostřednictvím těchto projektů může být také velice plodná. Hovoří-li se dnes o komunitních školách, mohou být podobné aktivity velice důležitým pilířem podobných projektů.

Na tomto místě si dovolíme zmínit ještě dva možné další přínosy pro školu jako celek. Předně je to možnost zahraniční spolupráce s dalšími školami, které provozují podobné projekty – například v oblasti lidských práv. Tím, že se škola integruje do globálního či evropského kulturního rámce, získá nejen na prestiži, ale také na kvalitě. V neposlední řadě je zde pak ještě možnost získávat na podobné aktivity dotace z evropských či regionálních zdrojů. Škola tímto způsobem nemusí propagovat jen sebe samu, ale také místo, kde se nachází, což jsou politici často ochotni alespoň symbolicky podpořit.

Pro žáky pak může být přínosem nejen možnost někde publikovat nebo se zapojit do mezinárodních projektů, ale také rozvoj řady schopností, které se samotným psaním na první pohled nemusí příliš souviset, jako je práce se zvukem, videem, SEO nebo sazba textů. Dobře pojatý projekt školního vydavatelství může být tedy přínosný jak pro žáky, tak také pro školu či obec.

My se v následující části pokusíme alespoň stručně naznačit, jakou cestou by se mohlo případné školní vydavatelství pustit a co v jednotlivých oblastech publikace bude třeba zajistit.

Školní magazín

První oblastí, kde se zcela přirozeně profiluje publikační činnost školy, jsou školní časopisy či magazíny, které především reflektují školní život a události na konkrétní škole, což samozřejmě nevylučuje jejich širší záběr. Mohou existovat jak ve formě tištěné, tak také elektronické. O této možnosti publikování jsme již na portále psali.

E-knihy

Velice zajímavou oblastí, která je stále relativně opomíjená, je tvorba elektronických knih, které se v poslední době dostávají na výsluní a jsou stále populárnější. Jde o moderní způsob práce s literaturou, který může ke knihám přivést nemálo mladších čtenářů. Z tohoto hlediska jde o jeden z významných nástrojů na podporu čtenářské gramotnosti. Pokud je škola dostatečně velká a aktivní, může mít hned několik edic, které touto formou vydává.

První skupinu představují almanachy. Jsou školy, které je vydávají každý rok, jiné jednou za pět či deset let. Jde o publikaci, která slouží především rodičům a žadatelům o studium k tomu, aby se o škole dozvěděli co možná nejvíce informací. Obvykle je vhodné zařadit texty představující jednotlivé předměty či předmětové komise, statistické údaje, data o sportovních a intelektuálních úspěších školy, zdařilé slohové práce či básně. Almanach získá na hodnotě, pokud dokáže školu prezentovat také jako místo výstav, tvůrčí činnosti a dalších aktivit.

Řada učitelů dává svým žákům skripta či pracovní texty, které slouží jako studijní opora. Tyto texty je možné samozřejmě vydat formou elektronické knihy, kterou si žáci mohou stáhnout či za drobný poplatek zakoupit. Stejným způsobem je možné distribuovat také další práce pedagogů. Obvyklé bývají sbírky esejů, básní či odborné texty. Například na církevních školách jsou také oblíbené sbírky kázání spirituálů. Výhodou je, že tyto texty je možné jednoduše v průběhu času upravovat. Škola touto cestou získá také rozměr určité „vědecké či výzkumné“ instituce.

Díla žáků pak mohou představovat jakousi třetí publikační řadu, která se může štěpit na další, jako jsou sbírky básní, fejetonů, úvah atp. Obvykle jde o literaturu sborníkového typu, to znamená, že v rámci jedné publikace jsou zastoupena díla více žáků. V řadě případů má smysl nadanému žákovi vydat samostatnou knihu.

Náklady na tvorbu elektronických knih jsou zcela zanedbatelné a přitom představují pestrou oblast, ve které se může škola profilovat. Žáci mají radost, že se jejich práce staly součástí vydané knihy, a může je to podnítit k další tvorbě. Pokud se podaří vydat monografickou práci, pak může jít o významný podpůrný prvek v další kariéře žáka.

Možností, jak vytvořit elektronikou knihu, je samozřejmě celá řada. Osobně doporučuji buď převod z běžného dokumentu prostřednictvím Calibri nebo webovou službu Lulu, která mimo jiné zajistí zdarma ISBN nebo možnost objednání si reálného výtisku publikace.

Závěrem

V článku jsme se pokusili naznačit základní myšlenky a výhody chápání školy jako vydavatelství, tedy jako místa, kde se na jedné straně mohou realizovat žáci a učit se pracovat s informacemi a efektivně je prezentovat, na straně druhé se z ní stane centrum obce, které ji bude intelektuálně i kulturně stimulovat. Jde o pohled na školu, který (bohužel) stále není úplně rozšířen. V pokračování tohoto článku se podíváme především na možnosti multimediální publikace, jako je online televizní stanice či rádia.

Užívání moderní technologií, jako jsou e-knihy, mohou sloužit jako důležitý stimul pro rozvoj čtenářské gramotnosti, neboť je možné právě na moderní technologie žáky na čtení nalákat. Také možnost tvorby vlastní knihy, sborníku nebo magazínu může být velice pěknou motivací pro tvůrčí psaní a zájem o něj.

Znalost moderních publikačních možností je důležité také pro rozvoj občanské společnosti, když umožňují žákům efektivně publikovat své myšlenky a názory, akcentovat společenská témata atp. Proto by ani tento aspekt neměl být zanedbáván. Navíc může být vydavatelství pro školu zajímavou a vítanou reklamou.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Zuzana Černá

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
31. 5. 2012
Podle mého napsali autoři skvělý článek, jehož téma, na rozdíl od mnohých článků teoretických, reálně vychází z vlastní praxe. Oba autoři pravidelně publikují a mají s tím značné zkušenosti. Studenti na webech svých škol publikují v různých rubrikách a školní weby se pak značně rozbíhají do širokého záběru informací a stávají se vzhledem k pestré nabídce nepřehlednými. Oddělení informačního školního webu od ostatních specifických aktivit žáků může být prospěšné. Zvláště pak, je-li školní vydavatelství primárně zaměřeno na jeho vnitřní studijní prostředí. A rozhodně souhlasím s autory článku v tom, že školní vydavatelství je perfektní věc.

Hodnocení od uživatelů

Mgr. Zdeněk Sotolář
2. 6. 2012, 14:05
Ošetřujete nějak autorská práva? Od fotografií žáků v magazínu či almanachu po autorství skrip? Dík.
Bc. Michal Černý
2. 6. 2012, 18:08
Autorská práva ošetřuje autorský zákon. Jinak je možné samozřejmě jít cestou jejich "změkčení" třeba díky nějakou variantou CC licencí. Standardně ale právní řád počítá s výhradním právem autora (CR).
Radek Sárközi
2. 6. 2012, 18:39
Napsal jsem kdysi článek na stejné téma: 
Školní nakladatelství: http://www.cten…atelstvi
a ještě připojuji jeden svůj článek:
Vydáme si vlastní knížku!: http://www.cten…i-knizku

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Vazby na další články:

Navazuje na téma článku:

Klíčové kompetence:

 • Gymnázium
 • Kompetence občanská
 • posuzuje události a vývoj veřejného života, sleduje, co se děje v jeho bydlišti a okolí, zaujímá a obhajuje informovaná stanoviska a jedná k obecnému prospěchu podle nejlepšího svědomí
 • Gymnázium
 • Kompetence komunikativní
 • efektivně využívá moderní informační technologie
 • Gymnázium
 • Kompetence k podnikavosti
 • uplatňuje proaktivní přístup, vlastní iniciativu a tvořivost, vítá a podporuje inovace

Průřezová témata:

 • Gymnaziální vzdělávání
 • Mediální výchova
 • Média a mediální produkce