Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Pohybové aktivity v mateřské škole
Odborný článek

Pohybové aktivity v mateřské škole

16. 5. 2012 Předškolní vzdělávání
Autor
Mgr. et Bc. Michael Novotný

Anotace

Inspirativní článek nabízí pohybové aktivity v týdenním bloku. Hry a činnosti lze využít jak ve školní třídě, tak v přírodním prostředí.

Úvod

Pohybové aktivity v předškolním věku jsou velice důležité pro zdraví a harmonický vývoj dítěte a měly by být zařazovány do každodenních činností v mateřských školách. Článek „Pohybové aktivity v mateřské škole“ nabízí činnosti, které jsou rozděleny do pětidenního cyklu běžného týdne. Činnosti lze velice dobře zařadit do vzdělávací nabídky v mateřské škole nebo do pohybového kroužku. Hry a aktivity jsou upraveny tak, aby je děti předškolního věku zvládly bez větších obtíží, a to i ty, které mají menší pohybové a tělesné předpoklady. Hra a aktivity nejsou nenáročné na pomůcky a každou lekci lze zvládnout v krátkém časovém intervalu.

Téma: S pohybem za jarem

Dílčí cíle: Uvědomění si vlastního těla, rozvoj fyzické i psychické zdatnosti, osvojení si věku přiměřených praktických dovedností, osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě. Zdokonalování v oblasti hrubé motoriky, koordinace a rozsah pohybu, správné dýchání, ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí. Rozvoj pohybových schopností (rychlost, obratnost, síla). Spolupráce s ostatními. Rozvoj schopnosti sebeovládání, vedení k samostatnosti. Rozvoj smyslového vnímání.

Očekávané výstupy: Zachovávat správné držení těla, zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat v nerovném terénu, ve vodě, v písku) koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla.

Rizika: Nerespektování rozdílných tělesných a smyslových předpokladů a možností jednotlivých dětí, omezování spontánních pohybových aktivit, nepravidelná, málo rozmanitá či jednostranná nabídka pohybových činností.

Vzdělávací nabídka

Časová dotace: 10 minut každý den

Motivace:  Tento vzdělávací blok je motivován příchodem jara a teplého počasí, konkrétně u pohybových činností: děti jsou po dlouhé zimě unavené a nerozhýbané, a proto si musí udržovat dobrou fyzickou kondici.

Věková kategorie: 5–6 let

Prostorová organizace:  školní třída, přírodní prostředí, zahrada MŠ

Pondělí

Soubor deseti protahovacích cviků na zahřátí svalstva, které lze aplikovat ve školní třídě nebo na zahradě mateřské školy (cviky viz příloha).

Pohybová hra „Ptačí žízeň“

Počet dětí: dvě stejně početná družstva

Postavíme si dvě stejné slalomové dráhy za pomoci met nebo kuželů, na jejichž konce umístíme lavičky. Na lavičky dáme do řady vedle sebe malé skleničky se šťávou nebo studeným čajem (stačí 0,5 dcl). Dvě družstva se stejným počtem dětí (ptáčků) se postaví na startovní čáru a každý dostane své brčko. Na povel paní učitelky vybíhají první děti z každého družstva, proběhnou slalomovou dráhu a pomocí brčka (ptačího zobáčku) vypijí šťávu nebo studený čaj ze skleničky. Potom se stejnou cestou vracejí zpět, dotknou se dalšího kamaráda v řadě, ten vybíhá a hra pokračuje stejným způsobem. Hra končí, když se všechny děti vystřídají.

Úterý

Pohybová hra „Na honěnou“

Počet dětí: dvě stejně početná družstva

Děti rozdělíme do dvou stejně početných družstev a každému členovi družstva přivážeme na levou ruku barevný fáborek (každé družstvo bude mít fáborek jiné barvy). Pomocí kuželů vytyčíme dostatečně veliký herní prostor (velikost volíme podle počtu všech hrajících dětí). Děti mají za úkol na znamení paní učitelky ve vymezeném prostoru strhnout všechny soupeřovy fáborky (dítě musí strhnout jeden fáborek, ten odnést na předem určené místo a pak se může opět vrátit do hry a strhnout další fáborek). Děti si mohou své fáborky jakýmkoli způsobem chránit, jen nesmí k ochraně používat rukou. Vítězí to družstvo, které strhne fáborky všem soupeřovým dětem.

Středa

Překážková dráha

Počet dětí: dvě stejně početná družstva

Děti rozdělíme do dvou stejně početných družstev. Mezi stromy natáhneme provazy (některé v takové výšce, aby se daly podlézt, jiné ve výšce, aby se daly přeskočit – osvědčily se mi tři překážky na podlezení a tři na přeskočení). Nejprve soutěží první družstvo, jehož úkolem je v co nejkratší době zdolat překážkovou dráhu (vybíhá první, a až doběhne zpět ke družstvu, tak vybíhá druhé). Vítězí to družstvo, které zdolá překážkovou dráhu v kratším časovém úseku.

Čtvrtek

Tuto hru je vhodné hrát v přírodním prostředí nebo na školní zahradě (v případě, že na ní máte stromy).

„Číslovaná“

Počet dětí: dvě stejně početná družstva

V přírodě označíme šest stromů čísly 1 až 6 (stromy je dobré označit v přeházeném pořadí). Vzdálenost mezi stromy by měla být cca 5–7 metrů, ale není to podmínkou. Děti rozdělíme do dvou stejně početných družstev (nejprve soutěží první družstvo). Děti se postaví na startovní čáru. Nejprve vybíhá první z družstva a jeho úkolem je v co nejkratším čase doběhnout a dotknout se všech stromů v pořadí od 1 do 6. Poté běží zpět ke svému družstvu. Po doběhu prvního dítěte vybíhá druhé. Tímto způsobem se všechny děti ve družstvu vystřídají. Po doběhu prvního družstva soutěží družstvo druhé. Vyhrává to družstvo, které zdolá trať v kratším časovém úseku.

Pátek

Hra „Žabí skoky“

Počet dětí: dvě stejně početná družstva

K této hře potřebujete jen minimum prostoru, například cestu, dá se tedy hrát skoro kdekoli, třeba na vycházce. Děti rozdělíme do dvou stejně početných družstev, která se postaví na startovní čáru vedle sebe. První dítě z každého družstva skočí snožmo (žabákem) dopředu. V místě doskoku pak začne skákat druhé dítě. V místě doskoku druhého dítěte pak třetí, a takto hra pokračuje až do posledního dítěte z každého družstva. Vítězí to družstvo, které doskáče dále. Jako alternativu k této hře můžeme zvolit tzv. hru „Housenka“. Opět máme děti rozděleny do dvou stejně početných družstev. Družstva se postaví na startovní čáru. První dítě v řadě udělá co největší roznožku. Tam, kde nejdále došlápne svojí nohou, přistoupí další dítě a provede stejný úkon. Pak následuje třetí, čtvrté a další děti. Vítězí to družstvo, kterého housenka došlápne dále.

Závěr

Tyto hry a pohybové činnosti se mi v praxi velice osvědčily a děti je mají rády. Důležitá je vhodná volba bezpečného prostředí, kde se hry a činnosti budou odehrávat. Děti se před každou činností poučí o bezpečnosti a dostatečně se motivují. Nesmíme opomenout důkladné vysvětlení a vymezení pravidel her. Pohybové činnosti jsou v mnoha mateřských školách opomíjeny nebo nejsou s dětmi prováděny tak často, jak by tělesný rozvoj dítěte vyžadoval. Přitom pohyb je přirozenou schopností dětí a lze jej aplikovat bez velkých příprav třeba na vycházce.

Děti sice mají spontánní pohyb, ale je důležité jej doplňovat i pohybem řízeným a cíleným na procvičování jednotlivých svalových skupin. Když pomineme pohybové schopnosti silové, které nejsou v předškolním věku ve velké míře doporučovány, pak bychom se měli více zaměřit na rychlostní, obratnostní a vytrvalostní schopnosti. Lze také po skončení pohybové lekce zařadit na závěr nějakou manipulační dovednost jako například hod míčkem nebo přímo míčovou hru.

Pohybová hra „Ptačí žízeň“ je vhodná k aplikaci na školní zahradě, protože máme dostupnost tekutin, které ke hře potřebujeme. Při pití z brčka doporučuji, aby si děti k činnostem klekly nebo sedly z bezpečnostních důvodů (ve stoje by se jim mohly třeba podlomit nohy a mohly by si brčko vrazit do krku a způsobit si poranění).

Hra „Na honěnou“, stejně jako ostatní druhy honiček, vyžaduje dodržovat bezpečnost při hře. Doporučuji tedy striktně nastavit pravidla hry (co děti smějí, nesmějí, jaká situace by mohla nastat, jak ji řešit apod.). Honičky jsou mezi dětmi velice oblíbeny a tato s fáborky se mi osvědčila nejvíce a mohu ji každému doporučit.

Při hře „Překážková dráha“ je potřeba počítat s tím, že se děti ušpiní, proto je vhodný nějaký starší oděv nebo tepláky. Překážky (provazy mezi stromy) upevňujte s ohledem na výšku dětí (aby provazy, které se mají přelézat, nebyly příliš vysoko. Děti by si pak mohly pomáhat rukama, a pokud by byly provazy přivázány ke slabším stromkům, mohly by je děti zlomit. Pokud máte zdatnější děti, můžete zvolit členitější terén, například do kopce.

Hra „Číslovaná“ vyžaduje přírodní prostředí, kde máme dostatek stromů v určitém prostoru (les, park aj.). Osvědčila se mi vzdálenost mezi stromy 5–7 metrů. Čísla na stromy můžeme také umisťovat tak, že nebudou od startovní mety vidět a děti tak budou muset stromy obíhat.

Hra „Žabí skoky“ je velice nenáročná na prostor a prostředí, proto ji lze hrát téměř všude (vycházka, park, louka, cesta, zahrada MŠ aj.). Doskokový prostor by však měl být rovný, bez terénních nerovností, aby při doskoku nedošlo ke zranění dětí.

Literatura a použité zdroje

[1] – VOTÍK, J. Sportovní příprava mládeže v kopané. Praha : ČMFS, 1997.
[2] – NOVOTNÝ, Michael. Hry v přírodě. 2010. [cit. 2011-3-7]. Dostupný z WWW: [http://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/9529/HRY-V-PRIRODE.html/].
[3] – NOVOTNÝ, Michael. Protahovací cviky. 2010. [cit. 2012-3-19]. Dostupný z WWW: [http://dum.rvp.cz/vyhledavani/autor.html?id=qdffkcvz].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. et Bc. Michael Novotný

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
16. 5. 2012
Autor prezentuje možnosti motivování pohybových aktivit v MŠ pro každý den v pracovním týdnu. Pohyb je pro dítě v tomto období jednou z neodmyslitelých součástí rozvoje a je jimi velmi oblíbený. Toto nadšení se s věkem bohužel pomalu snižuje. Ve chvíli, kdy podpoříme děti v jejich vnímání pohybu jako prožitkového prvku, který je spojený s příjemnými pocity, můžeme vhodně nastartovat proces celoživotního učení v této oblasti. Pomineme-li mírné didaktické nedostatky článku, může učitelům posloužit jako velmi inspirativní podnět pro jiný náhled na učitelem řízené pohybové činnosti.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Předškolní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení
  • Předškolní vzdělávání
  • Kompetence k řešení problémů
  • problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost
  • Předškolní vzdělávání
  • Sociální a personální kompetence
  • samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Vycházka do přírodního prostředí, Školní třída

Nutné pomůcky:

barevné fáborky z krepového papíru, kužele k ohraničení herního prostoru, startovní a cílové mety, lavičky, kužele a provazy na vytvoření překážkové dráhy, kartičky s čísly 1 až 6

Vazby na materiály do výuky: