Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Jak namalovat ptactvo lesní
Odborný článek

Jak namalovat ptactvo lesní

17. 5. 2012 Základní vzdělávání
Autor
Svatopluk Mareš

Anotace

Materiál je zaměřen na rozvoj čtenářské gramotnosti, kreativity a fantazie. Žáci pracují s různými literárními texty se stejným námětem, ústně a pomocí výtvarného vyjádření zaznamenávají dojmy ze své četby. Lekce vychází z literárních ukázek tematického celku o přírodě, obsaženého v učebnici nakladatelství Fraus, Čítanka pro 6. ročník a básně Jacquese Préverta. Byly realizovány v bloku tří vyučovacích hodin.

1) Motivační část

Před zahájením připravíme v prostoru několik stanovišť (podle počtu plánovaných skupin). Na stanovištích budou připraveny papíry (čtvrtky, flipy) a výtvarné potřeby (temperové barvy, suché nebo voskové pastely) pro činnost, která bude následovat ihned po relaxaci.

Lekci zahájíme relaxační aktivitou. Žáci se zavřenýma očima naslouchají zvukům ve svém okolí (z nahrávky) a postupně se soustředí zvuky, které vydávají ptáci. Z následující nabídky vybereme postup dle aktuálních možností:

Ptačí hlasy

 •  Poslech nahrávky

Žáci si najdou vhodné místo v prostoru, lehnou si na záda a zavřou oči. Zaposlouchají se do audionahrávky (hlasy ptáků, zvuky lesa).

 • Otevřená okna

Podle možností (tiché okolí školy, stromy, les) můžeme aktivitu realizovat ve třídě s otevřenými okny. Žáci leží ve třídě, okna jsou otevřená, zaposlouchají se do zvuků v okolí, soustředí se na hlasy ptáků.

 • Aktivita v přírodě

Tuto aktivitu můžeme také realizovat v rámci výuky přímo v přírodě (přírodní učebna, škola v přírodě, blízký les). Pro aktivitu realizovanou v přírodě je vhodné použít podložku na ležení (přeložená deka, karimatka atp.)

2) Aktivity

a) Malujeme ptačí hlasy

Po ukončení relaxační části vyzveme žáky, aby se odebrali na stanoviště a tam výtvarně zaznamenali jednotlivé ptačí hlasy. V případě, že jsme pouštěli audionahrávku, pustíme ji znovu. V ostatních případech žáci mohou malovat se zavřenýma očima a poslouchat reálné zvuky.

Reflexe:

Malá výstavka vzniklých záznamů ptačích hlasů.

Diskutujeme o pocitech během relaxace, míře soustředění a obtížnosti záznamu zvuků – zvolených technikách, tvaru malby či linie, barevnosti.

b) Čí je to hlas?

Rozdělení žáků do skupin:

Příloha 1 – rozstříhané obrázky z přílohy. Vzniknou 4 skupiny (jednotlivé obrázky rozstříháme podle potřebného počtu žáků v jedné skupině. Žáci se pohybují prostorem, přikládají jednotlivé ústřižky obrázků a snaží se najít zbývající členy skupiny. Když je obrázek kompletní, shromáždí se skupiny na určených místech.

Nejprve se žáci pokusí určit druhy ptáků na obrázcích. Sledujeme diskuze v jednotlivých skupinách, způsob, jakým probíhá ve skupině komunikace, jak jsou respektovány názory jednotlivce. Můžeme k tomu využít záznamový arch – příloha: Záznamový arch.

Příloha 2 – krátké texty. Žáci přiřazují názvy a texty k jednotlivým obrázkům. Zkouší, zda slova ve větách skutečně připomínají ptačí hlasy.

Reflexe:

Se zavřenýma očima všichni pomocí krátkých vět z přílohy 2 napodobují ptačí řeč.

c) Jak namalovat ptactvo lesní

Text J. Bruknera z čítanky pro 6. ročník.

„Bez ptačího zpěvu by v lese bylo jako na hřbitově……
Protože teprve všechny dohromady – to je ta pravá nenahraditelná barva života.“

Lederbuchová L.; Beránková E. Čítanka 6 pro ZŠ a VG UČ. Plzeň : Fraus, 2003.
Brukner J. Jak namalovat ptactvo lesní, str. 99–100.

Tiché individuální čtení, následuje společné doplnění tabulky ve skupině – Příloha 3. Úkolem žáků je vyhledat použitá obrazná pojmenování, přirovnání, která autor ve své tvorbě použil.

Možnosti řešení:

   Co autor popisuje:  Jakým způsobem:
Strakapoud barva pírek  zelená jako drahokamínky
Datel červené peří na hlavě  červená čepice
Stehlík pestrobarevné peří  od každé barvy kapku
Bažant barevné odlesky  zlátnou, jako by hořeli
Sojka barva pírek  modrobílé proužky

Reflexe:

Prezentace zápisů jednotlivých skupin

Diskuze

 • Vybavovali jste si během četby konkrétní podobu popisovaných ptáků?
 • Bylo jednoduché představit si, jak vypadají?
 • Proč autor používal přirovnání?
 • Jak se vám ve skupině pracovalo?
 • Měli jste nějaký nápad, který byl použit? atp.

d) Jak udělat podobiznu ptáka

Během této aktivity budou žáci ve skupinách malovat na společný papír (čtvrtku) většího formátu.

Můžeme opět pustit audionahrávku a motivovat žáky tak, jako v úvodní části. Jsme-li v přírodě, zaposloucháme se opět do zvuků lesa.

Vidíme-li, že jsou žáci uvolnění, můžeme začít předčítat báseň Jaquese Préverta: Jak dělat podobiznu ptáka.

JACQUES, Prévert. Jako zázrakem. 1. vydání. Praha : Československý spisovatel, 1972. 139 s. http://basne.webzdarma.cz/prevert_jak_delat_podobiznu.html

Žáci naslouchají slovům básně, na papír zachycují vyvolané představy. Čtení básně můžeme opakovat.

Reflexe:

Výstava vzniklých obrazů, diskuze o pocitech, které vznik obrazů provázely, o představách, které v žácích báseň vyvolávala.

3) Reflexe

Diskuze a hodnocení

 • dojmy z četby
 • porovnání zpracování podobného námětu
 • práce ve skupinách

V reflexi žáci popisovali svoje prožitky během motivační části. Celkově intenzivnější prožitek z celého bloku měli žáci ze třídy, která jej absolvovala v přírodní učebně (zahradě školy).

Většina žáků své dojmy z obou literárních textů formulovala výstižně, ve výtvarném zpracování převládaly abstraktní malby doplněné konkrétní siluetou ptáka.

Nejobtížnější částí celého bloku bylo pro několik žáků zaznamenávání ptačích hlasů pomocí tvaru kresby a malby.

Třída je zvyklá na skupinovou práci, komunikace uvnitř skupin byla tedy bezproblémová, čas na práci byl efektivně využíván.

Zápisy v „Záznamovém archu“ sloužily k doplnění sebreflexe žáků. U většiny skupin byla patrná vzrůstající míra kooperace během jednotlivých aktivit.

Literatura a použité zdroje

[1] – LEDERBUCHOVÁ, Ladislava; BERÁNKOVÁ, Eva. Čítanka 6 pro ZŠ a VG. Plzeň : Nakladatelství Fraus, 2003. 224 s. ISBN ISB 80-7238-248-9.
[2] – JACQUES, Prévert. Jako zázrakem. 1. vydání. Praha : Československý spisovatel, 1972. 139 s.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
1.02 MB
Dokument
Přílohy
doc
30.27 kB
Dokument
Záznamový arch

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
17. 5. 2012
Článek přináší pedagogům inspiraci, jak si vyzkoušet méně tradiční výuku s prolínáním vyučovacích předmětů, obsahuje zajímavé náměty pro práci s literárním textem, vede k rozvíjení čtenářské garmotnosti.

Hodnocení od uživatelů

Jaroslava Pachlová
17. 5. 2012, 10:45
Inspirativní článek, velmi pěkný blok hodin. Děkuji za připomenuti Brucknera: Jak namalovat...(kam já jsem jenom tu založenou složku dala?).

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída, Učebna v přírodě

Nutné pomůcky:

výtvarné a psací potřeby, papíry (čtvrtky) A3, flip, nahrávka hlasů ptáků (zvuky lesa)