Domů > Odborné články > Speciální vzdělávání > Poznámky k tvorbě vzdělávacího obsahu přípravných tříd
Odborný článek

Poznámky k tvorbě vzdělávacího obsahu přípravných tříd

14. 8. 2007 Speciální vzdělávání
Autor
Kateřina Smolíková

Anotace

Příspěvek je určen pedagogům pracujícím v přípravných třídách základní školy. Přináší konkrétní náměty, poznámky a doporučení k tvorbě vzdělávací obsahu v ŠVP. Měl by pedagogům napomoci vytvořit kvalitnější vzdělávací program a dosahovat spolehlivěji u dětí dobrých vzdělávacích výsledků.

Vzdělávací obsah, realizovaný v přípravné třídě základní školy, je součástí školního vzdělávacího programu této školy. Stanovit vzdělávací obsah znamená vymezit, co, resp. jaké "učivo" bude obsahem vzdělávání přípravné třídy. Daný obsah by měl mít podobu vzdělávacího programu určeného na období jednoho roku.

Vzdělávací obsah má být stanoven a zpracován dle RVP PV a podle pravidel pro předškolní vzdělávání. Modifikace vzdělávacích cílů dle specifických vzdělávacích potřeb dětí zařazovaných do přípravných tříd a délka programu přípravné třídy vyžaduje, aby ze vzdělávacího obsahu RVP PV byl učiněn výběr. Výběr učiva pro přípravnou třídu není stanoven jednotně, pedagog jej provádí sám tak, aby odpovídal specifickým potřebám a možnostem dětí vzdělávaných v dané přípravné třídě a byl realizovatelný v podmínkách konkrétní školy. Výběr učiva musí pedagog v ŠVP zdůvodnit. Znamená to, že v programu by měl jasně a konkrétně stanovit vzdělávací cíle, vymezit obsah a popsat, za jakých podmínek, jakými formami a metodami bude vzdělávání probíhat.

Podle pravidel pro tvorbu ŠVP, která jsou obdobná pro mateřskou i základní školu, jsou kromě vzdělávacího obsahu další dvě povinné části ŠVP:

 • charakteristika vzdělávacího programu
 • popis podmínek a organizace vzdělávání, včetně pravidel evaluace

Pro přípravnou třídu se tedy nabízejí dvě možnosti zpracování vzdělávacího programu: buď na vhodných místech v ŠVP, tedy do jmenovaných částí zpracovávaných pro základní vzdělávání, doplňovat příslušné údaje za přípravnou třídu nebo všechny informace zpracovat pro přípravnou třídu zvlášť (jako přílohu ŠVP).

Ať už bude zvolena kterákoli z těchto možností, platí, že program vzdělávání v přípravné třídě je součástí ŠVP. Protože jde o důležitý pedagogický dokument, oficiální a veřejně přístupný materiál, měl by být zpracován na úrovni, která povaze a významu tohoto dokumentu odpovídá (měl by mít jasnou koncepci, měl by být zpracován stručně a jasně, způsobem vyhovujícím i po stránce formální a jazykové).

Poznámky a doporučení

Důležité je jasně vyjádřit především vzdělávací cíle a záměry přípravné třídy, neboť od nich se odvíjí stanovení (tj. výběr a modifikace) vzdělávacího obsahu. I cíle budou modifikované, a měly by být proto popsány zcela konkrétně. Je nutno uvést, oč konkrétní vzdělávání v přípravné třídě usiluje, jakou pomoc má dětem a jejich rodičům zajistit a nabídnout, jakým konkrétním potřebám dětí je program přizpůsoben, na co je kladen důraz, jaké specifické dovednosti u dětí program rozvíjí apod. Dále je nutno vyjádřit, jakým způsobem a jakými prostředky tyto cíle budou konkrétně naplňovány, a tedy jakou cestou chceme k těmto cílům dojít. Měly by být popsány hlavní zásady vzdělávání, formy a metody, jakými se bude v přípravné třídě pracovat, případně uvedeno, jakých podpůrných opatření se bude využívat (např. speciální metody, formy a postupy, pomůcky či didaktické materiály), zda bude poskytována další speciálně pedagogická péče (např. logopedická, psychologická a poradenská). Vše stačí psát stručně, věcně a srozumitelně.

Podmínky a organizace vzdělávání

Protože pro tvorbu vzdělávacího obsahu je důležité brát v úvahu podmínky, které jsou v přípravné třídě vytvořeny, je třeba je v ŠVP popsat. Jedná se např. o životosprávu, prostorové podmínky, věcné vybavení, psychosociální podmínky, o organizaci, dle potřeb také o podmínky speciálně pedagogické péče, o personální zajištění, včetně využití pomoci asistenta pedagoga či spolupráce s rodiči dětí a s dalšími odborníky.

V porovnání s běžnou třídou, ať už mateřské či základní školy, jde o to zachytit především konkrétní podobu úpravy organizace a dalších podmínek vzdělávání zohledňujících speciální potřeby dětí. Například se to týká snížení počtu dětí ve třídě, zajištění služeb asistenta, zařazení programů speciální pedagogické péče, úpravy organizačního chodu či poskytování speciálních pedagogických a pedagogicko-psychologických služeb. V případě zařazení dětí se zdravotním postižením je nutno popsat podmínky vzdělávání podle druhu a stupně postižení. Důležité je popsat také obvyklý denní program, včetně zařazování každodenně se opakujících činností a doplňkových programů (např. řízených pohybových aktivit, zdravotního cvičení, relaxace, různé druhy terapií).

Při analýze a popisu podmínek zjistíme, že některé jsou zcela či z velké části dané a je jim nutno se přizpůsobit (prostorové, materiální apod.), jiné, které neshledáme v pořádku, lze měnit, zlepšovat, zkvalitňovat. Jde tedy o to nejen popsat aktuální stav, ale zvážit, co je třeba v prospěch dětí a jejich vzdělávání změnit, případně popsat, jakým způsobem chceme v tomto směru postupovat.

V programu by měl být uveden také přehled evaluačních činností, které probíhají na úrovni třídy, a přehled o sledování a hodnocení individuálních vzdělávacích výsledků, kterých děti v přípravné třídě dosahují. Měl by být popsán způsob, jak pedagog získává informace o jednotlivých dětech a jak vyhodnocuje jejich vzdělávací pokroky, zda a jak promítá svoje zjištění do individuálních vzdělávacích plánů či dalších konkrétní pedagogických opatření. K tomuto účelu může být využit diagnostický arch.

Vzdělávací obsah

Měl by být v ŠVP vymezen jen rámcově, obecně, aby umožňoval individuálně odlišnou práci s dětmi a nikoho zbytečně nesvazoval. Protože vzdělávání v přípravné třídě bude probíhat ve značné míře na základě individuálních plánů, jeví se podrobnější rozpracování vzdělávacího obsahu v ŠVP nadbytečné.

Pro zpracování vzdělávacího obsahu v programu přípravné třídy platí obdobná pravidla jako pro běžnou mateřskou školu. Znamená to, že tento obsah bude v ŠVP zpracován v podobě integrovaných bloků, resp. tematických celků. K tomu je třeba:

 • Popsat, jakým způsobem je vzdělávací obsah strukturován, do kolika bloků, jak bloky navazují, popřípadě jak jsou bloky obsahově či časově obsáhlé. Je možno připomenout, proč jsou to právě tyto bloky, témata a činnosti (výběr je zdůvodněn cíli a podmínkami); důležité je popsat, jakým způsobem byly bloky vytvářeny, jaký máme systém v přípravě jednotlivých bloků a jakou mají podobu (jak jsou jednotlivé bloky postavené a charakterizované, tj. v programu popsané). Je třeba pamatovat na to, že důležitější než samotný výběr učiva je jeho přizpůsobení speciálním vzdělávacím potřebám dětí, a tedy jeho modifikace a úprava.
 • Vyjádřit, jak se s bloky bude (ve vazbě na jejich podobu) dále pracovat. Obecně se předpokládá, že na základě bloků bude pedagog plánovat konkrétní činnosti, úroveň náročnosti, poznatková témata apod., a to postupně, dle toho, jak postupuje vzdělávání u jednotlivých dětí, tedy na základě zpětné vazby a sledování vzdělávacích a učebních pokroků, kterých děti dosahují, či naopak, kterých nedosahují. Nemělo by tedy smysl vytvářet podrobnější plán na celý rok předem. Dostatek prostoru je třeba věnovat opakování a upevňování poznatků a dovedností podle individuální potřeby jednotlivých dětí.
 • Uvést vlastní soubor tematických celků. Nestačí jen seznam témat. Každý blok by měl být patřičně charakterizován a v ŠVP popsán (všechny bloky pak pokud možno stejným způsobem). Obecně by mělo být v popisu uvedeno:
  • název, téma bloku
  • vzdělávací cíle (co je smyslem, jaký přínos očekáváme, jaké poznatky, dovednosti či postoje chceme u dětí rozvíjet)
  • dílčí tematické okruhy (podtémata) a okruhy činností

Mělo by být zcela dostačující, aby program obsahoval jen několik málo bloků, které odpovídají svým obsahem situaci, konkrétním potřebám dětí a které nabízejí činnosti, pro něž jsou v přípravné třídě vhodné organizační podmínky, prostory, pomůcky, hračky a další vybavení.

Hlavní vzdělávací nabídka, která je zpracována v podobě integrovaných bloků, může být dle potřeb doplněna dílčími specificky zaměřenými projekty či programy. Právě zde může být prostor k tomu, aby byla do programu dle potřeb začleněna v potřebném rozsahu speciálně pedagogická péče skupinová i individuální.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Kateřina Smolíková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Článek pro obor:

Člověk a jeho svět