Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Pohádková dramatika – O neposlušných kůzlátkách, III. část
Odborný článek

Pohádková dramatika – O neposlušných kůzlátkách, III. část

9. 5. 2012 Předškolní vzdělávání
Autor
Bc. Michael Novotný

Anotace

Seriál Pohádková dramatika pokračuje třetím dílem dramatizace pohádky O neposlušných kůzlátkách.

Úvod

Dramatizace pohádky „O neposlušných kůzlátkách“ pokračuje svojí třetí částí. Děti se pomocí dramatických her učí rozeznávat dobro a zlo, dobré a špatné chování a nutí je přemýšlet nad volbou co nejvhodnějšího chování pohádkových postav. Tyto své zkušenosti pak mohou uplatnit i v běžném životě. Dramatizace jim dává dostatek prostoru pro sebevyjadřování a vzájemnou kooperaci. Článek je zaměřen na rozehrávání dramat a situačních scének. U některých her si děti samy upravily pravidla tak, aby závěr byl vždy pozitivní a skončil vítězstvím dobra nad zlem. Hry jsou zařazeny do seriálu „Pohádková dramatika“.

Neposlušná kůzlátka

Autor: Michael Novotný

„Kdo to klepe na vrátka?“
říkají si kůzlátka.
Buďte tiše, ani muk,
snad to není mlsný vlk?

 1. Zachraňte kůzlátko

Časová dotace: 3–5 minut
Věková kategorie: 4–6 let
Cíl: koordinace pohybů, rychlost
Počet dětí: neomezen
Pomůcky: hudba
Prostorová organizace: školní třída, přírodní prostředí, zahrada MŠ

Popis hry:

Paní učitelka určí jedno dítě, dvě, tři nebo čtyři děti, které budou v roli kůzlátek. Ostatní děti budou mámy kozy. Pustíme hudbu a všechny děti se začnou libovolnými směry pohybovat po prostoru. Když hudba přestane hrát (paní učitelka ji vypne), musí mámy kozy kolem všech kůzlátek vytvořit ochranný kruh tím způsobem, že je obstoupí a chytí se za ruce. Pak opět pustíme hudbu a hra pokračuje dál stejným způsobem. Děti v rolích kůzlátek prostřídáváme. Čím více bude ve hře kůzlátek, tím obtížnější hra pro děti je.

 1. Co držím v ruce

Časová dotace: 3–5 minut
Věková kategorie: 4–6 let
Cíl: rozvoj myšlení
Počet dětí: neomezen
Pomůcky: žádné
Prostorová organizace: školní třída

Popis hry:

Děti se posadí po obvodu kruhu. První začne hru paní učitelka z toho důvodu, aby ukázala dětem, jakým způsobem ji lze hrát. Paní učitelka si dá ruce za záda a bude dětem popisovat nějaký předmět nebo děj z pohádky „O neposlušných kůzlátkách“. Hra by tedy mohla vypadat nějak takto: „Držím v ruce předmět, který je dřevěný, dlouhý, na konci zahnutý, a dal by se použít na odehnání vlka od chaloupky.“ Děti se pak snaží uhodnout, o jaký předmět se jedná. Dále pak již ve hře pokračují děti samy.

 1. Poznáš předmět?

Časová dotace: 3–5 minut
Věková kategorie: 4–6 let
Cíl: smyslové vnímání
Počet dětí: neomezen
Pomůcky: různé předměty
Prostorová organizace: školní třída, přírodní prostředí, zahrada MŠ

Popis hry:

K této hře budeme potřebovat hadrový, neprůhledný sáček a různé předměty, které máme v mateřské škole (hračky, dřevěné pomůcky, kostky, malé rytmické nástroje aj.). Děti se posadí po obvodu kruhu. Paní učitelka pak vyzve první dítě, aby sáhlo do sáčku a poslepu uchopilo do ruky nějaký předmět. Než jej ze sáčku vytáhne, musí určit, z jakého je materiálu a co to je. Až to určí, vytáhne jej ze sáčku a ukáže ostatním. Poté všichni dohromady uvažují nad tím, jak by se daný předmět dal využít v pohádce „O neposlušných kůzlátkách“. Poté ve hře pokračuje další dítě.

 1. Asociace

Časová dotace: 3–5 minut
Věková kategorie: 4–6 let
Cíl: improvizace, rozvoj komunikativních dovedností
Počet dětí: neomezen
Pomůcky: žádné
Prostorová organizace: školní třída

Popis hry:

Děti se posadí po obvodu kruhu. Paní učitelka pak bude říkat slova, která souvisí s pohádkovým příběhem. Děti budou k danému slovu asociovat slovo, které je v souvislosti se slovem vyřčeným napadne. Hra tedy může vypadat například takto: paní učitelka řekne slovo „vlk“, děti odpoví například „Karkulka“ nebo „les“. Pokračuje pak dalším slovem.

 1. Popiš obrázek

Časová dotace: 5 minut
Věková kategorie: 4–6 let
Cíl: rozvoj fantazie a komunikativních dovedností
Počet dětí: neomezen
Pomůcky: obrázky související s pohádkou
Prostorová organizace: školní třída

Popis hry:

Děti se posadí po obvodu kruhu. Doprostřed kruhu umístí paní učitelka obrázky, které souvisejí (ale nemusí) s tématem pohádkového příběhu. Poté první dítě, které bude chtít hru začít, vejde do kruhu a vezme si jeden z obrázků. Ukáže jej ostatním dětem a začne popisovat, co na něm vidí. Vize dětí mohou být různé, proto v něm mohou spatřovat úplně jiný příběh, z jiné pohádky, nebo také příběh svůj vlastní, smyšlený. Poté pokračuje ve hře další dítě.

 1. Chytání kůzlátek

Časová dotace: 5 minut
Věková kategorie: 4–6 let
Cíl: rozvoj rychlosti reakce
Počet dětí: neomezen
Pomůcky: lano
Prostorová organizace: školní třída, přírodní prostředí, zahrada MŠ

Popis hry:

Na hrací ploše vytvoříme z lana velký kruh, který bude představovat domeček pro kůzlátka. Děti (kůzlátka) se v něm shromáždí. Stranou stojí dítě (vlk), které jde v rytmu říkanky směrem ke kruhu. Kůzlátka skáčou z dřepu ven a dovnitř kruhu i v jeho okolí. Po skončení říkanky skočí kůzlátka do domečku. Vlk se rozběhne a snaží se chytit děti, které zůstaly kolem domečku (mimo vyznačený prostor). Chycené děti (kůzlátka) se posadí stranou a po dobu příští hry vytleskávají rytmus říkanky.

 1. Kozí štronzo

Časová dotace: 5 minut
Věková kategorie: 4–6 let
Cíl: improvizace
Počet dětí: dvě stejně početné skupiny
Pomůcky: žádné
Prostorová organizace: školní třída, přírodní prostředí, zahrada MŠ

Popis hry:

Děti rozdělíme do dvou skupin. Každá skupina se pokouší udělat pomocí svých těl kozí sousoší. Děti musí dodržet jedinou podmínku, a to že se těla musí spolu dotýkat minimálně jednou částí těla. Obměna může být, že jedna skupina dětí vytvoří kozí sousoší z druhé skupiny podle svých představ. Na závěr pak děti poví, proč to tak udělaly a co se jim na sousoší líbí.

Závěr

První hra „Zachraňte kůzlátko“ je velmi dobrá kooperativní hra. Děti mají v sobě zakořeněný „ochranitelský komplex“, takže se opravdu snaží co nejrychleji kůzlátko obstoupit a tím jej zachránit. Zpočátku bude hra asi trochu chaotická, protože děti nebudou vědět, koho mají zachraňovat, ale tréninkem chaos ze hry zmizí a hra bude velmi uspořádaná.

Při hře „Co držím v ruce“ nechme hrát pouze děti, které mají zájem. Někdo nemusí hned na nějaký předmět přijít, tak jej do hry nenuťme, třeba si za chvíli vzpomene a zapojí se. Hra dobře rozvíjí dětskou fantazii, proto je u dětí velice oblíbena.

Hra „Poznáš předmět“ je pěkná smyslová hra, která navíc rozvíjí dětskou představivost. Je zajímavé poslouchat, jaká různorodá uplatnění pro jednotlivé předměty děti najdou. Asociace jsou zajímavé tím, že v dětech kolikrát asociují slovo, které by nás nikdy nenapadlo. Pokud máte dramaticky zdatnější kolektiv, pak můžete nechat děti, aby si slovy vymýšlely samy.

„Popiš obrázek“ je hra, která opět dává obrovský prostor dětské fantazii a představivosti. Děti kolikrát vymyslí neuvěřitelné příběhy. Pokud s tím bude dítě popisující obrázek souhlasit, pak mu v popisu mohou pomoci i ostatní děti a přispět tak svojí představivostí k utvoření příběhu.

Hra „Chytání kůzlátek“ by se dala zařadit také do průpravné části dramatické lekce. Při této hře je důležité dohlédnout na to, aby všechny děti opravdu vyskakovaly z kruhu ven, a nějaké se tam neschovávalo po dobu celé hry. Pokud máme hodně dětí, pak mohou být vlci dva.

Takzvané „Štronzo“ hry mají děti ve veliké oblibě proto, že je to vlastně hra, která je svazuje jen minimem pravidel, a proto se v ní mohou dostatečně realizovat. 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Bc. Michael Novotný

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
9. 5. 2012
Článek uzavírá sérii článků o pohádkové dramatizaci. Většinu aktivit je možné realizovat v prostředí zahrady MŠ nebo přírodního prostředí, což je především pro nastávající teplé období velmi aktuální. Článek nastiňuje např. možnosti kooperace, což je při práci s předškolními dětmi oblastí s rezervami. Článek může tedy učitelům poskytnout inspiraci jak kooperativní práci mezi dětmi podpořit.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Vazby na další články:

Navazuje na téma článku:

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého
 • Předškolní vzdělávání
 • Sociální a personální kompetence
 • samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída, Vycházka do přírodního prostředí

Nutné pomůcky:

různé předměty, obrázky související s pohádkou, hudba, lano