Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Výchova k evropanství ve vlastivědě
Odborný článek

Výchova k evropanství ve vlastivědě

19. 1. 2005 Základní vzdělávání
Autor
Alena Matušková

Anotace

Příspěvek poukazuje na možnosti využití evropské tematiky ve vlastivědném vyučování v rámci vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět.

Česká republika patří do Evropy a hlásí se k evropským tradicím, geograficky leží ve střední Evropě. Její poloha je exponovaná v historii i v současnosti. Zapojila se do evropské integrace. To jsou hlavní východiska, ze kterých je potřebné vycházet ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět při výchově k evropanství.

Tato výchova má dvě roviny, vzdělávací a výchovnou. Ze vzdělávacího pohledu se nabízejí následující témata, na která je potřebné reagovat:

Česká republika na mapě Evropy
 • seznámení se s mapou Evropy, poloha ČR v ní, sousední státy
 • fyzickozeměpisná mapa Evropy a politická mapa Evropy
 • čtení těchto map s využitím příslušných vysvětlivek, hledání vztahů a souvislostí mezi zjištěnými fakty
 • vytváření prostorových představ o Evropě, rámcové představy o vzdálenostech (např. vzdálenost z České republiky k moři, do Alp, z domova dětí na nejbližší místo hranice se sousedním státem), o plošných útvarech (porovnání rozsahu nížin a pohoří v Evropě, největší státy, srovnání s ČR, porovnání nadmořských výšek)
 • mapa Evropy se mění (např. srovnání dnešní mapy Evropy s mapou historickou, na které je rakousko-uherská monarchie nebo nějaké dřívější státní útvary, kterých byly naše země součástí, porovnání jejich rozsahu, polohy)
 • mapa Evropy s vyznačením států Evropské unie
 • sledování různých tras Evropou (prázdninové cesty jednotlivých žáků, sledování trasy cesty našich sportovců do místa konání evropského šampionátu v nějakém sportu apod.)
Hranice ČR
 • charakteristika hranic ČR (např. přírodní, umělé, porovnání délek hranic s jednotlivými sousedními státy)
 • hraniční přechod, co se zde odehrává
 • potřebné doklady k přechodu hranic (do států EU, do ostatních států)
 • co je to volný pohyb osob, zboží, peněz a pracovních sil v EU, jak se s ním mohou setkat žáci u nás
 • byla naše hranice vždy otevřená, přátelská
 • byla naše hranice vždy v místech, kudy prochází dnes
 • potřebujeme státní hranice střežit, nebo ne, legální a ilegální přechody hranic
 • jaká bude asi státní hranice za několik let (srovnání zkušeností dětí, které již cestovaly v rámci EU a projížděly místy, kde na hranicích neprobíhají hraniční kontroly)
 • důvody ilegálních přechodů hranic, zaujmutí stanoviska
Charakteristika vybraných států a oblastí Evropy
 • abychom mohli postupně Evropu poznávat, rozdělíme si ji na několik oblastí (volba kritérií a postup podle nich)
 • největší státy Evropy, základní charakteristika
 • i malé státy jsou v Evropě důležité a mají zde své významné místo
 • přírodní zajímavosti Evropy, charakteristika rozmanitých krajin (např. středomořská oblast, horské oblasti, krajina severu, velké nížiny)
 • hospodářsky nejdůležitější evropské oblasti
 • jaké výrobky z evropských zemí znám, používám, vlastním
 • významné evropské památky, přírodní zajímavosti, jejich ochrana
 • kterou část Evropy bych chtěl navštívit a co o ní vím
 • známe některé významné evropské osobnosti (z kulturního života, sportovce, politiky, vědce ...)
 • činnost EU a NATO v Evropě jako příklad mezinárodních organizací
Sledujeme události v Evropě
 • po určitou dobu, podle různých témat (sport, kultura, významné události, zajímavosti...) sledují žáci po skupinkách ve sdělovacích prostředcích informace o Evropě, po určité době sdělují informace ostatním, lokalizují místa, o kterých se hovoří, na mapě, hodnotí událost, zvažují, zda má nějaký vztah k naší zemi apod.
 • Evropa na internetu - vyhledávání, třídění a hodnocení informací na dané téma
Evropa a svět
 • poloha Evropy ve světě, srovnání s jinými světadíly
 • cestujeme z Evropy do jiných světadílů
 • význam Evropy ve světě

Jedním z témat výchovného charakteru může být vztah vlastenectví a evropanství. Jsou to velmi abstraktní pojmy, které předpokládají hluboké uvědomění si problematiky. U žáků mladšího školního věku můžeme vhodnou formou pro toto vytvářet předpoklady, protože proces vytváření hodnotového systému, vztahů a postojů je dlouhodobý.

Náměty k diskusím podporujícím utváření vztahu k domovu, vlasti, širšímu společenství
 • co si představuji pod názvem domov, co a kdo všechno k němu patří, bez koho a čeho si nedovedu svůj domov představit, každý člověk má svůj domov, mohou se představy domova během života měnit (představa u dítěte, u člověka, který žije v cizině a domovem je pro něj vlast), může se stát naším domovem místo někde v jiné zemi Evropy
 • ve které zemi v Evropě bych chtěl možná jednou žít, jakým způsobem by se mohlo stát, že bych žil v jiné zemi (důvody přestěhování), jaké by mi to asi mohlo dělat problémy, jaké výhody by měl život v jiné zemi oproti životu u nás, proč bych nechtěl žít v budoucnu v jiné evropské zemi
 • jsem více Čechem nebo Evropanem, podle čeho tak usuzuji, na co mohu být hrdý ve své vlasti, co se mi zde líbí, co bych například řekl o své zemi přátelům z ciziny, na co nemohu být příliš hrdý, co je lepší jinde v Evropě, kde konkrétně
 • naše země jako člen Evropské unie má určitá práva a povinnosti, které vyplývají z tohoto členství, které to například jsou, je pravdou, že ztratila naše země suverenitu, můžeme spolurozhodovat o dění v Evropské unii, pomáhá EU budovat naši zemi (příklady z místního regionu), jakým způsobem je třeba postupovat, pokud chceme pomoc od Evropské unie
 • Evropa jako světadíl má krásná města, kulturní památky, přírodní zvláštnosti - jako Evropané jsme na ně hrdi a musíme je chránit
Náměty pro činnosti, které podporují výchovu k evropanství
 • projekt: každá skupina je "majitelem" jedné cestovní kanceláře; pro své klienty připravuje nabídky zajímavých zájezdů (krátkodobé, dlouhodobé, zimní rekreace, poznávací zájezdy, pobytové zájezdy apod.) po evropských zemích a své nabídky předvede, zodpovídá dotazy možných zákazníků (např. jaké je v zemi podnebí, jakou měnou se zde platí);
 • vytváříme leporela o evropských zemích: žáci si ve dvojicích zvolí (vylosují) jednu evropskou zemi; sbírají o ní nějaký čas informace a obrazový materiál, po určité době vytvoří skládačku podobnou dětským leporelům s nejdůležitějšími a nejzajímavějšími informacemi o této zemi, z leporel vytvoříme výstavku;
 • soutěž: jaké místo (město, stát...) mám na mysli - každý žák si vymyslí popis jednoho zajímavého místa v Evropě, které jsou schopni označit i ostatní (např. Eifelova věž, Alpy) a před ostatními toto místo představí, žáci píší do pracovních sešitů správné názvy těchto míst, vyhrává žák s největším počtem správných odpovědí (obměna - totéž s fotografiemi objektů a míst, o kterých se žáci učili, fotografie předvádí učitel);
 • píšeme dopis přátelům v cizině (vybraný evropský stát), vyprávíme v něm o životě u nás a zajímáme se o to, jak se žije u nich.
Informační zdroje
 • mapy, atlasy, encyklopedie, populárně naučná literatura
 • internet
 • informace ze sdělovacích prostředků

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Alena Matušková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Článek pro obor:

Člověk a jeho svět