Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Moji spolužáci = moji kamarádi, část 1
Odborný článek

Moji spolužáci = moji kamarádi, část 1

29. 2. 2012 Základní vzdělávání
Autor
PhDr. Šárka Mikesková

Anotace

Článek přináší několik aktivit, učebních a hravých činností, které jsou zaměřeny na vytvoření dobrých vztahů v třídním kolektivu. Smyslem projektu je podpořit a rozvinout u žáků jejich kladné povahové vlastnosti a eliminovat záporné vlastnosti. Žáci jsou během daných aktivit vedeni k tomu, aby se nikdo ze spolužáků nepovyšoval nad ostatní a také naopak aby nikdo nebyl z kolektivu vylučován.

MOJI SPOLUŽÁCI = MOJI KAMARÁDI              

část 1

 

ÚVOD

Začátek nového školního roku je obdobím, kdy se žáci ve svých školních třídách opět po dvouměsíční přestávce setkávají. Někteří se během prázdnin scházeli, jiní se po celou dobu vůbec neviděli. Mezi spolužáky dochází k oživení vzájemných vztahů již navázaných v nižších ročnících, ale dochází také k vytváření vztahů nových. Během prázdnin žáci dozrávají a mohou se z různých příčin změnit i jejich charakterové vlastnosti. Z kolektivu rodinného se vrací do kolektivu školního. Tato změna je pro ně velkým psychickým zatížením – někteří žáci se těší, někteří přicházejí do školy v září s obavami.

Tuto skutečnost si uvědomují i autoři učebnic, kteří na první stránky učebnic prvouky zařazují témata Škola, Spolužáci, Pravidla slušného chování… Významnou roli v tomto období hraje učitel, který je jakýmsi „koordinátorem“ vztahů v třídním kolektivu. Přáním každého učitele jistě je mít třídu, ve které jsou mezi žáky výborné vztahy, kde vládne přátelská atmosféra, kde nikdo nikomu nenadává… – zkrátka, kde spolu žáci dobře vycházejí. Kvalitní učitelé, kterým nejsou vztahy mezi žáky ve třídě lhostejné, se proto na začátku školního roku intenzivně a zodpovědně zabývají tím, jak a jakými činnostmi nastartovat zdravé kamarádské vztahy mezi žáky, a tím vytvořit dobré třídní klima.

Článek přináší několik aktivit, učebních a hravých činností, které jsou zaměřeny na vytvoření dobrých vztahů v třídním kolektivu. Smyslem je podpořit a rozvinout u žáků jejich kladné povahové vlastnosti a eliminovat záporné vlastnosti. Žáci jsou během daných aktivit vedeni k tomu, aby se nikdo ze spolužáků nepovyšoval nad ostatní a také naopak aby nikdo nebyl z kolektivu vylučován. Dané aktivity je vhodné zařadit na začátek školního roku, kdy se vztahy mezi žáky formují, mohou však být zařazovány i jednotlivě v průběhu školního roku jako prostředek vedoucí ke zkvalitnění vztahů ve třídě. 

 

POSTUPY A METODY

Brainstorming

Žáci uvádí myšlenky, které je napadají v souvislosti s pojmem kamarád, učitel zapisuje myšlenky žáků na tabuli. Myšlenky žáků učitel ani žáci nekomentují, pouze je vyslovují.

Báseň Kamarád

Učitel žákům s výrazem přednese báseň Kamarád. Chvíli nechá přednes citově doznít. Potom vede s žáky rozhovor o obsahu básně.

Kamarád 

Kamarádství v každé době,                                        Často spolu sedají,

přiblíží dva lidi k sobě,                                               klid a pohodu hledají,

kamarád nehledí na to, kdo má víc,                            ze společnosti své se těší,

rozdává, i když nemá nic.                                          všechno spolu snadněji řeší.

Pochopit druh druha zkusí,                                         Kamarádi nemívají mezi sebou taje,

pomoci mu přeci musí,                                               každý poctivě vždy hraje,

kamarád oplatí ti jistě,                                               kamarádství se jen tak nedá,

stejnou mincí zase příště.                                           kamarád se těžko hledá.

 

Rozhovor

Učitel vede s žáky úvodní rozhovor, klade jim otázky – Jaký je tvůj kamarád? Co spolu děláte nejraději? Pomáháte si navzájem? Podle čeho se pozná dobrý kamarád?… Cílem tohoto rozhovoru je naladit žáky na téma, kterému se budeme věnovat.

Snowballing

Učitel napíše na tabuli téma Povahové vlastnosti. Každý žák má list papíru, který si přeloží na polovinu. Do jedné poloviny nahoru napíše znaménko plus, do druhé poloviny znaménko mínus. Úkolem žáků je do kladné poloviny papíru napsat dobré povahové vlastnosti a do záporné poloviny špatné povahové vlastnosti. Žáci pracují samostatně po dobu 3–5 minut. Po uplynutí stanoveného času vytvoří učitel dvojice. Žáci pracují na stejném úkolu, ale tentokrát ve dvojici. Zvolí si k psaní list papíru jednoho z nich. Dopisují vlastnosti, které tam ještě nemají. Práce ve dvojici trvá 3–5 minut.

Po uplynutí času vytvoří učitel skupiny po čtyřech, mohou to být sousední dvojice. Žáci pokračují v práci na stejném úkolu. Opět doplňují vlastnosti, které ještě neuvedli. K zapisování si zvolí list papíru jedné z dvojic. Práce ve čtveřici pokračuje 5–7 minut. Po ukončení činnosti vyzve učitel mluvčí skupin, aby postupně prezentovali výsledky své práce. Učitel shrne výsledky práce všech žáků, doplní je o další podněty a názory, může rozvinout diskusi na dané téma.

Myšlenková mapa

Učitel spolu s žáky vytváří na tabuli myšlenkovou mapu na téma Povahové vlastnosti. V návaznosti na aktivitu snowballing vyzve žáky, aby jmenovali dobré a špatné vlastnosti. Učitel zapisuje vlastnosti do myšlenkové mapy. Následuje řízený rozhovor, kdy učitel formou otázek a odpovědí objasňuje názvy povahových vlastností tak, aby všichni žáci pojmům dobře rozuměli. Např. Jak se chová člověk, který je lstivý? Jaký je člověk, který je zdvořilý? Co je to soucit? Co znamená, že je někdo vulgární? Co je to úcta? …


                                                                              POVAHOVÉ VLASTNOSTI

                                     dobré (kladné) vlastnosti                                            špatné (záporné) vlastnosti

                                                                                            Člověk je…

                                                                  pilný                                               pyšný

                                                                 slušný                                              lstivý

                                                                  nezlobí                                            lenivý

                                                                  nenadává                                        vulgární

                                                                  moudrý                                            drzý

  

Párová práce

Žáci pracují ve dvojici na pracovním listu. Doplňují do textu názvy zvířat, která představují dané vlastnosti. Po ukončení práce následuje společná kontrola.      

Pracovní list:

Doplň vhodné názvy zvířat sova, veš, kočka, páv, osel, veverka, ryba, beran, liška, opice, včela, hlemýžď.      

Pyšný jako ………, moudrý jako …………, hbitý jako ……….., lstivý jako …………, drzý jako ……….., pilný jako …………, pomalý jako …………, tvrdohlavý jako …………, zamlklý jako …………, hloupý jako …………., čiperný jako …………, líný jako …………..

Zuřivý reportér

Žáci se rozdělí do dvou skupin na reportéry a kolemjdoucí. Kolemjdoucí se volně procházejí po třídě a odpovídají na otázky reportérů, kteří je zastavují. Reportéři se pohybují po třídě, zastavují kolemjdoucí a vedou s nimi rozhovor. Kladou jim otázky na téma Kamarád. Například: Které vlastnosti by měl mít dobrý kamarád? Co bys udělal, kdyby byl tvůj kamarád smutný? Jaké hry rád hraješ se svými kamarády? Jak se můžeš s někým skamarádit? …

Po stanoveném limitu se mohou žáci ve svých rolích vystřídat. Jakmile je aktivita ukončena, následuje její rozbor a zhodnocení.    

 

ZÁVĚR

Jednotlivé činnosti lze použít v bloku, ale lze je zařazovat i samostatně v průběhu několika vyučovacích hodin ve vzdělávacím oboru Člověk a jeho svět.

 

Citace:

Autorem básně Kamarád je Šárka Mikesková – autorka článku. 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
PhDr. Šárka Mikesková

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
29. 2. 2012
První díl seriálu se zaměřuje na prezentaci postupů a metod vhodných pro zkvalitňování vztahů mezi žáky. Kromě známých metod zde najdeme také ty, které již nejsou tak často používány, takže jako "nápadníček" je tento článek velmi podnětný. Tento díl se zaměřuje především na vnímání "kamarádství" a autorka navrhuje věnovat čas pro zahrnutí těchto aktivit hlavně na začátku roku (kromě preventivního užití v jeho průběhu), když se žáci vracejí po prázdninách do školy. Je třeba konstatovat, že touto problematikou bychom se měli zabývat mnohem více, protože emocionální rozvoj žáků patří mezi roviny, které nesmíme (zvláště v dnešní "anonymní" době) opomíjet.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Moji spolužáci = moji kamarádi.
Ostatní články seriálu:

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence sociální a personální
  • vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence sociální a personální
  • podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá

Nutné pomůcky:

psací potřeby, papíry