Domů > Odborné články > Speciální vzdělávání > Počáteční čtení - metoda Macquarie (2. část)
Odborný článek

Počáteční čtení - metoda Macquarie (2. část)

11. 7. 2007 Speciální vzdělávání
Autor
Zuzana Malecká

Anotace

Druhá část příspěvku. Zabývá se dalšími stupni výuky počátečního čtení - prací se slovy a slabikami. Uvádí pedagogické zásady, které je třeba při práci s žáky dodržet.

V minulém dílu jsme se zabývali popisem Macquarie metody, jejím využitím a pedagogickými cíli, které sleduje. Popsali jsme podmínky a požadavky na žáka, pracovní místo a pomůcky potřebné k učení, nácvik přiřazování obrázků a práci s písmeny. Dnes se budeme zabývat dalšími stupni výuky počátečního čtení - prací se slovy a slabikami a pedagogickými zásadami, které při práci s žáky dodržujeme.

3. stupeň - slova

Stejným postupem, jako jsme pracovali s obrázky, postupujeme i se slovy. Začínáme se dvěma slovy, která by měla být svou délkou a vzhledem lehce rozlišitelná (např. dům a žirafa):

  • přiřazování jedné kartičky: pokyn "Polož ŽIRAFA na ŽIRAFA."
  • výběr jedné kartičky: pokyn "Dej mi ŽIRAFA."
  • přiřazování dvou kartiček: pokyny "Polož DŮM na DŮM, polož ŽIRAFA na ŽIRAFA."
  • výběr ze dvou možností: pokyny "Dej mi ŽIRAFA, dej mi DŮM."

foto

foto
Opět cvičíme přikládání stejného obrázku na stejný obrázek, v tomto případě je to slovo, většinou podstatné jméno v prvním pádě. Později používáme i jiné slovní druhy, např. přídavná jména, a proto je důležité respektovat tvar na kartičce a slovo neskloňovat. Na tomto stupni používáme matrice do šesti slov. Výběr slov by měl vycházet ze zajímavého a emočně důležitého okolí žáka. V této fázi nácviku volíme slova, která si nejsou podobná. Musíme mít jistotu, že žák různá slova od sebe rozliší.

Podstatné je, že pracujeme jen s kartami se slovy, nepoužíváme žádné znázorňující obrázky. Postupem času si vytvoříme sadu slov, které žák postřehnutím bezpečně přečte. Karty využijeme k dalším činnostem a hrám pro nácvik pohotovosti čtení. Významnou součástí her je tvoření vět, kdy z karet slov skládáme jednoduché věty - "To je dům. To je máma. Máma pije. Táta pije." Pokud se rozhodneme pomocí metody procvičovat slova ze Slabikáře se staršími žáky, volíme i slova podobného tvaru. Může se jednat o různé tvary sloves, např. spát, spala, spím, spí, nebo přídavných jmen velký, velká, velké.

Dalším stupněm metody Macquarie je strukturovaný program čtení. V anglicky mluvících zemích je dostatek knížek, které je možné v této fázi nácviku využít. U nás je zatím nabídka omezená. Proto je nejlepší vyrobit pro každého žáka jeho osobní čítanku. Vycházet z jeho vlastních zážitků a jeho slovní zásoby. Mohou to být jen jednoduché věty nebo krátké příběhy k fotografiím nebo obrázkům. Bylo by vhodné, aby slova použitá ve větách byla nejdříve osvojena v předchozích stupních metody. Žáci při přikládání slov začínají velmi rychle rozlišovat první a poslední písmena ve slovech. Ve čtení některých slov pohotoví znají podstatnou část písmen české abecedy. Jsou dostatečně připraveni na nácvik čtení analyticko-syntetickou metodou.

Třetí stupeň - slabiky

Tato fáze v Macquarie metodě není. Podle našeho mínění to může souviset se specifikami anglického jazyka. Pro čtení v českém jazyce se nám jeví nácvik pohotovosti čtení slabik velmi vhodný. Proto jsme se v dalším stupni nácviku zaměřili na slabiky, vytvořili si matrice a kartičky se slabikami. Bez zdlouhavé instruktáže žáci přikládají a čtou matrice se 4 - 9 slabikami.

Metoda je s malými obměnami použitelná i v jiných předmětech. U některých žáků její pomocí čteme psací písmo. S jinými přiřazujeme číslice, geometrické tvary nebo sledujeme počet. V tomto případě karty nemusejí být identické.

Pedagogické zásady

Krátké a jasné pokyny
Pokyny formulujeme stále stejně, se stejnou hlasitostí. Udržujeme ustálený pracovní rytmus. Sedíme naproti žákovi, pracovní místo máme stálé.

Princip bezchybného čtení
Předcházíme chybným odpovědím, proto raději vedeme žákovi ruku nebo mu obrázek ukážeme. Pokud žák obrázek umístí nesprávně, úkon nekomentujeme, ale beze slova opravíme a pokračujeme v práci. Bezchybné učení je pro žáka zážitkem úspěchu, dodává mu sebedůvěru.

Malé kroky
K dalšímu stupni přistoupíme tehdy, pokud žák zvládá aktuální stupeň s radostí a rychle.

Radost
Žák a učitel mají pracovat s radostí. Žáka chválíme a dáváme mu najevo uznání. Je důležité umět jej pochválit i za maličkost, např. za to, že vydržel pěkně sedět.

Slova
První čtená slova mají vycházet z okolí žáka, jako např. jména příbuzných a přátel, hračky, jídlo.

Pravidelnost
Důležité je pracovat pravidelně. Zpočátku čteme jen několik minut denně. Později je vhodné čtení s jedním žákem prodloužit na 15 - 20 minut denně.

foto

foto

Shrnutí

S žákem pracujeme denně. Délka a četnost lekcí, stejně tak počet matric ve složce odpovídají individuálním schopnostem žáka. Výběr obrázků a slov volíme podle potřeby. Základní sady slov najdeme i v doporučené literatuře. Při výběru slov zohledňujeme jak artikulační možnosti žáka, tak i vzdělávací cíle. Metoda je použitelná v počátečním čtení pro nácvik čtení obrázků, písmen, slov i slabik, ale i v jiných předmětech.

Metoda Macquarie vede žáka velmi jednoduchým způsobem k soustavné a systematické práci, zlepšuje a prodlužuje jeho schopnost koncentrace. Také podstatně rozvíjí jeho verbální pohotovost pro čtení. Žákovi umožňuje cvičit si výslovnost slova, učitel mu poskytuje vzor i zpětnou vazbou. Využívá pravidelné střídání pauzy, výzvy k činnosti a pochvaly. Významnou měrou buduje jeho sebevědomí.

Literatura a odkazy:
www.multilit.com.au
www.aces.mq.edu.au/news.asp?id=47&ref=musec
Diagnose Down-Syndrom - Was nun? Sanderausgabe, Leben Mit Down-Syndrom, Deutches Down-Syndrom InfoCenter. Lauf a. d. Pegnitz, 1999, ISSN 1430-0427.
Hemzáčková, K. - Pešková, J. - Jiřík, J.: První čtení: učební pomůcka pro alternativní výuku čtení s využitím globální metody. Praha: Parta, 2005, 1998, ISBN 80-7320-077-5.
Knapcová, M.: Výměnný obrázkový komunikační systém - VOKS. Praha: Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, 2006, ISBN 80-86856-14-3.
Kubová, L. - Pavelková, Z. - Rádková, I.: Znak do řeči. Praha: Tech-market, 1999, ISBN 80-86114-23-6.
Kubová, L.: Piktogramy: Metodická příručka. Praha: Tech-market, 1997, ISBN 80-86114-00-7.
Lynch, Ch. - Kidd, J.: Cvičení pro rozvoj řeči: Prevence a náprava poruch komunikace u mladších dětí. Překlad S. Struková, Praha: Portál, 2002, ISBN 80-7178-571-7.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Zuzana Malecká

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Článek pro obor:

Český jazyk a literatura 1. stupeň