Domů > Odborné články > Speciální vzdělávání > Počáteční čtení - metoda Macquarie (1. část)
Odborný článek

Počáteční čtení - metoda Macquarie (1. část)

11. 7. 2007 Speciální vzdělávání
Autor
Zuzana Malecká

Anotace

Příspěvek se zabývá popisem Macquarie metody, jejím využitím a pedagogickými cíli, které sleduje. Popisuje podmínky a požadavky na dítě, pracovní místo a pomůcky potřebné k učení, nácvik přiřazování obrázků a práci s písmeny.

V rámci rozumové výchovy v přípravném stupni pro žáky s těžšími formami mentálního postižení se vzájemně neoddělitelně rozvíjejí poznávací schopnosti a řeč, logické myšlení, pozornost, paměť, také grafické schopnosti a vytváří se početní představy. Cílem práce v přípravném stupni není jen poskytnout žákům určité množství konkrétních vědomostí a dovedností, ale převážně jejich příprava na další vzdělávání, adaptace na školu a na proces učení. Metoda nácviku počátečního čtení metodou Macquarie, kterou jsme s úspěchem od roku 2000 začali v přípravném stupni používat, se nám osvědčila při plnění všech cílů.

Macquarie metoda

Tato metoda je určena všem, kteří pracují s žáky se specifickými vzdělávacími potřebami v přípravném stupni, na 1. stupni základní školy speciální a v rehabilitační třídě základní školy speciální. Také všem učitelům a pedagogickým asistentům v základních školách, kteří mají ve své třídě integrovaného žáka se specifickými vzdělávacími potřebami.

Metoda Macquarie, podle Kevina Wheldalla, jednoho z autorů metody, je výzkumem ověřený a úspěšný program nácviku čtení a rozvoje schopností potřebných ke čtení. Je určena žákům se specifickými vzdělávacími potřebami. Preferuje zvukovou stránku slova a posiluje čtenářské dovednosti. V roce 1999 byla aplikována ve skupině 142 žáků. Po zhruba 20 týdnech se zlepšily jejich čtenářské dovednosti téměř o 100 procent. Metoda rozvíjí verbální pohotovost žáka, a to tím, že střídá pauzu, výzvu k činnosti a pochvalu. Žákovi umožňuje cvičit čtení slova postřehnutím a jeho opakovaným vyslovováním. Vzor i zpětnou vazbu poskytuje učitel. Metoda má i další přednosti:

 • rozvíjí aktivní slovní zásobu - nová slova, která se žák ve třídě naučí z karet či z obrázků, se objevují v jeho spontánní řeči dříve, než slova jen slyšená
 • využívá a motivuje žáka pomocí principu bezchybného čtení, viz Pedagogické zásady
 • zlepšuje jeho artikulační obratnost
 • učí ho činnosti na pracovním místě a rozvíjí jeho pozornost
 • využívá obrázky a manipulaci s nimi
 • vytváří pro každého žáka individuální složku pro čtení

V současnosti se metoda vyučuje na Macquarie institutu v Sydney. My jsme před sedmi lety měli k dispozici jen článek s důkladným popisem metody uveřejněný v časopise Leben mit Down Syndrom. I to nám stačilo, abychom po krátké době zjistili, že její využití bude prospěšné.

foto

foto

Pedagogické cíle

Pomocí metody plníme zejména tyto pedagogické cíle:

 • naučit žáka dodržovat pravidla a pracovní postup
 • rozvíjet jeho schopnost vizuální a sluchové diferenciace a fonematický sluch
 • pojmenovávat obrázky, písmena, slova a slabiky a číst je
 • rozvíjet žákovy komunikační schopnosti
Podmínky a požadavky

Pro úspěšnou práci s žákem pomocí metody Macquarie musí být splněny určité předpoklady týkající se žáka, prostředí a pomůcek. Žák:

 • by měl být schopen udržet s učitelem oční kontakt
 • by měl být schopen krátkodobě se soustředit na práci a sledovat pokyny učitele
 • by měl být schopen poznat a rozlišit stejné či odlišné předměty
 • by měl chápat a plnit jednoduché pokyny - "vezmi", "dej", "polož"

Pokud budeme pracovat s žákem pravidelně, jeho pracovní chování se zlepší a čas věnovaný práci se prodlouží.

Pracovní místo

Dodržujeme stálé pracovní místo. Sedíme naproti sobě, na ploše máme jen složku, otevřenou na stránce s aktuální matricí a obrázky. Pracujeme s obrázky pexesa, lota apod. Ke každé matrici máme identické obrázky. Kartičky a matrice - listy se 2 až 9 obrázky - zakládáme do závěsných fólií A4. Velmi dobře se dají využít obrázky z Prvního čtení, piktogramy i ilustrace z VOKS. Příprava obrázků, písmen i slov je jednoduchá, můžeme je psát a kreslit přímo rukou a kopírovat, anebo je vytvářet pomocí počítače. Druhý způsob je praktičtější, umožní archivaci materiálů a také jejich úpravu pro jiné žáky.

METODICKÝ POSTUP
1. stupeň - obrázky

Nejdříve zjišťujeme, zda je žák schopen od sebe rozlišit dva obrázky. Začínáme s jednou kartičkou a matricí se dvěma obrázky. Necháme žáka přiřazovat:

 • přiřazování jedné kartičky: pokyn "Polož botu na botu."
 • výběr jedné kartičky: pokyn "Dej mi botu." - žák nemá možnost podat špatnou kartičku, učí se reagovat na pokyny; pokračujeme se dvěma kartičkami a matricí se dvěma obrázky
 • postupné přiřazování dvou kartiček: pokyny "Polož dům na dům. Polož botu na botu." - před žáka pokládáme nejdříve jednu, pak druhou kartičku; v případě nesprávného umístění bez komentáře opravíme
 • výběr ze dvou možností: pokyn "Dej mi dům. Dej mi auto."

Teď je výběr ztížený, žák postupně podává správné kartičky. Činnost nekomentujeme, čas neprodlužujeme. Pokud žák váhá, správnou kartičku trochu posuneme. Tyto kroky se opakují, dokud žák nepřiřadí postupně čtyři obrázky a dokud neurčí ze čtyř obrázků správný tak, že ho ukáže nebo podá. Počet obrázků pak zvýšíme na šest, později na devět. Při přikládání obrázků žákům opakovaně nabízíme zvukový vzor slova a také zpětnou vazbu. Podle našich zkušeností začali všichni žáci bez vyzvání slova spontánně opakovat nebo napodobovat.

2. stupeň - písmena

Žák má rozlišit dvě písmena a vyhledat dvě stejná. Začínáme s jednou kartičkou a matricí se dvěma písmenky:

 • přiřazování jedné kartičky: pokyn "Polož A na A."
 • výběr jedné kartičky: pokyn "Dej mi A." - pokračujeme se dvěma kartičkami a matricí se dvěma písmeny; žáka opět necháme přiřazovat a potom vybírat
 • postupné přiřazování dvou kartiček: pokyny "Polož A na A. Polož M na M."
 • výběr ze dvou možností: pokyny "Dej mi M. Dej mi A."
  foto

Podle Macquarie metody se písmena nemají pojmenovávat, žáci je však sami spontánně četli, zažívali pocit úspěchu, a to je velmi motivovalo k další práci. Používali jsme malá i velká písmena, souhlásky M, T a zejména samohlásky, ale i iniciály žáka. Tyto kroky se opakují, dokud žák nepřiřadí čtyři, šest a devět písmen.


Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Zuzana Malecká

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Článek pro obor:

Člověk a jeho svět