Domů > Odborné články > Odborné vzdělávání > České a britské odborné školství ve vzdělávací oblasti služeb cestovního ruchu
Odborný článek

České a britské odborné školství ve vzdělávací oblasti služeb cestovního ruchu

6. 3. 2012 Odborné vzdělávání
Autor
Mgr. Hana Konečná

Anotace

Příspěvek má sloužit jako srovnání možností českého a britského odborného vzdělávání v oborech spojených se službami v cestovním ruchu a cestování, a to především stravovacími a ubytovacími, ve světle našich rámcově vzdělávacích programů daných oborů. Je informativní pro učitele studijních oborů 65-42-M/01 Hotelnictví, 65-42-M/O2 Cestovní ruch, 29-41-M/01 Technologie potravin a 29-42-M/01 Analýza potravin, 65-41-L/51 Gastronomie a učebních oborů 29-51-H/01 Výrobce potravin, 29-53-H/01 Pekař, 29-54-H/01 Cukrář, 29-56-H/01 Řezník-uzenář; 29-51-E/0 1 Potravinářská výroba a 29-51-E/02 Potravinářské práce; 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby a 65-51-E/02 Práce ve stravování; a 65-51-H/01 Kuchař–číšník.

The Bournemouth & Poole College

Ve dnech 29. listopadu až 3. prosince 2010 jsem díky udělenému grantu programu Národní agentury pro evropské vzdělávací programy Grundtvig[1], který je zaměřený na výukové a vzdělávací potřeby osob ve všech formách vzdělávání dospělých, absolvovala stáž na The Bournemouth & Poole College ve Velké Británii, hrabství Devon. Tento příspěvek má sloužit jako srovnání možností českého a britského odborného vzdělávání v oborech spojených se službami v cestovním ruchu, a to především stravovacími a ubytovacími, ve světle rámcově vzdělávacích programů daných oborů.

Nové poznatky mohou pedagogickým pracovníkům odborných předmětů pomoci jako zdroj běžně nedostupných informací ve výuce a při tvorbě a úpravě školních vzdělávacích programů, kde se mimo jiné počítá také s připraveností žáků na život – na školní úrovni v podobě stáží a studijních pobytů v ostatních evropských zemích. Autorka vyučuje anglický jazyk na Integrované střední škole Moravská Třebová, která kromě jiného nabízí maturitní obory Hotelnictví a turismus, Informatika v gastronomii a učební obory Kuchař-číšník a Stravovací služby.

Bournemouth & Poole College je instituce (kolej) takzvaného „dalšího vzdělávání“[2], jedna z největších ve Spojeném království s přibližně 24 tis. studenty ročně. Kolej je členem prestižní organizace Skupina 157 (The 157 Group), která sdružuje 28 nejúspěšnějších a regionálně významných kolejí dalšího vzdělávání v Anglii. Skupina byla založena v roce 2006 britskou Asociací kolejí (The Association of Colleges) a podporuje a udržuje vysoký standard odborného vzdělávání.

Kromě takzvané Sixth Form College (kolej „sixth-form"), kde se studenti připravují na klasické vysokoškolské vzdělávání, Bournemouth & Poole College nabízí širokou škálu oborového zaměření ve formě vyššího vzdělávání. Škola je strukturována do šesti „fakult“: umělecké, vědomostního základu a dovedností pro život, pedagogické a zdravotnických služeb, fakulty služeb, technologické, a fakulty profesních a akademických studií.

Fakulty nabízí programy (kurzy) podobné českému učňovství až po možnost blízkou našemu střednímu odbornému vzdělávání či u nás takzvanému celoživotnímu vzdělávání dospělých. Jde tedy o vzdělávací instituci s různými formami docházky, se studenty převážně ve věku 16 let a více. Zásadní rozdíl v pestrosti škály studijních programů nabízených na jednom místě a možnosti způsobu studia ve Velké Británii a u nás se v posledních letech stírá. Naše střední odborné školy stále častěji integrují učební obory nabízené v daném regionu, a to v nabídce tříletých učebních, čtyřletých studijních či nástavbových (dvouletých denních a tříletých dálkových) oborů. Poměrně nový český systém vzdělávacích programů na státní úrovni, v podobě rámcových vzdělávacích programů, rozlišuje v oblasti služeb cestovního ruchu hned několik kategorií dle poskytovaného výstupu vzdělání.

Obory vzdělání kategorie H a E, které poskytují střední vzdělání s výučním listem; jmenovitě rámcové vzdělávací programy 29-51-H/01 Výrobce potravin, 29-53-H/01 Pekař, 29-54-H/01 Cukrář, 29-56-H/01 Řezník-uzenář; 29-51-E/0 1 Potravinářská výroba a 29-51-E/02 Potravinářské práce; 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby a 65-51-E/02 Práce ve stravování; a 65-51-H/01 Kuchař-číšník.

V kategorii M jsou to obory, které poskytují střední vzdělání s maturitní zkouškou: 65-42-M/01 Hotelnictví, 65-42-M/O2 Cestovní ruch, 29-41-M/01 Technologie potravin a 29-42-M/01 Analýza potravin. Kategorie L pro vzdělávání v nástavbovém studiu poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou dle rámcově vzdělávacího programu 65-41-L/51 Gastronomie.

Nejvyšší meta, které může dosáhnout student na Bournemouth & Poole College, je kvalifikace v oboru zvaná Foundation Degree nebo také National Diploma, což je standardní víceúrovňová akademická nebo oborová kvalifikace, kterou je možné v Anglii získat jak na koleji, tak na univerzitě. Studenti, kteří studují kolej „sixth-form“, skládají v 18 letech tzv. „A level examination" (zkoušku pokročilé úrovně) ze dvou až tří předmětů. Je to zkouška zhruba na úrovni naší maturitní zkoušky.

Není bez zajímavosti, že závěrečné zkoušky zde zajišťují instituce, které se zabývají testováním a akreditací odborného vzdělávání. Jsou to: The City and Guilds of London Institute (City & Guilds) a Business and Technology Education Council (BTEC), což se také promítá do názvu jednotlivých studijních programů školy, jak je možno pozorovat níže.

Našim středním odborným školám nabízejícím studium v oblasti služeb cestovního ruchu se na Bournemouth & Poole College nejvíce blíží fakulta služeb (The Faculty of Service Industires), pod kterou spadají další tři vzdělávací zařízení: The Academy of Travel & Tourism (Akademie cestování a cestovního ruchu), The Bournemouth School of Hospitality & Food (Škola hotelnictví a gastronomie) a z našeho hlediska méně se k oboru vztahující The Institute[3] of Professional Hair & Beauty (Institut kadeřnictví a kosmetiky). Na této fakultě lze kromě výše uvedeného studovat také další kurzy zaměřené na administrativu, pěstování a vázání květin, informační technologie a maloobchodní prodej.

The Academy of Travel & Tourism

Na Akademii cestování a cestovního ruchu je možné vybírat z pěti následujících kurzů, které nahlédneme z pohledu rámcově vzdělávacích programů (RVP) pro jim podobné obory vyučované v České republice. Jsou to: City and Guilds Introductory Diploma in Travel and Tourism, City and Guilds First Diploma in Travel and Tourism, City and Guilds Level 3 Diploma in Travel and Tourism, BTEC Subsidiary and Extended Diploma in Travel and Tourism, Air Cabin Crew Certificate.

Studenti, kteří chtějí započít roční studijní program City and Guilds Introductory Diploma in Travel and Tourism (Vstupní diplom v cestování a turismu), musí mít složené minimálně dvě zkoušky GCSE[4] nebo úspěšně dokončit Foundation Learning Programme (vědomostní základ) na vstupní úrovni[5], což je možné realizovat přímo na koleji. Nicméně v informační brožuře Bournemouth & Poole College je také poznámka, že více jak devatenáctiletí mohou program studovat bez splnění přijímacích kritérií v případě, že mají zkušenosti v oboru. Ovšem i taková benevolence se dá respektovat, pakliže vezmeme v úvahu náplň studia. Dá se říci, že v této oblasti je britské odborné školství pružnější než u nás.

Kurz je úvodem do cestovního ruchu a cestování na základní úrovni znalostí. A co je opravdu přínosem, program je sestaven na základě požadavků, které zaměstnavatelé v tomto oboru aktuálně vyžadují. Samozřejmostí jsou běžné předměty jako anglický jazyk, matematika a informační a komunikační technologie, spolu s oborovými předměty jako: cestovní průmysl, turistické destinace v UK a ve světě, vztahy se zákazníky nebo reklamní prostředky a v neposlední řadě praktické dovednosti, které jsou předávány přímo v místních institucích cestovního ruchu. Středoškolské vzdělání, které je pro nás vzděláním nutným k získání dnes už jakéhokoliv povolání, není zdaleka stejnou nutností ve Velké Británii, kde se můžete setkat se spoustou lidí, kteří pracují od 16 let věku a kvalifikaci si dodělávají při práci. Proto je na Bournemouth & Poole College tak široké spektrum studentů v různém věku a velké množství kurzů, které lze kombinovat. Za vzdělání se zde neplatí ve věku od 16–18 let. Již zletilí studenti své vzdělání hradí, samozřejmostí jsou granty a různé další formy peněžité pomoci.

Následně je možné pokračovat ve studiu druhé, středně pokročilé úrovně odborných znalostí ve studijním programu City and Guilds First Diploma in Travel and Tourism(První diplom v cestování a turismu). Je také možné nastoupit přímo do tohoto programu, za předpokladu, že má adept složené tři zkoušky GCSE a znalosti rodného jazyka a základní studijní předpoklady. V případě orientace na ryze praktické vzdělání může student nastoupit do učňovského programu (Apprenticeship programme), organizovaném též na Bournemouth & Poole College.

Tento kurz dává opět nahlédnout do základů cestovního ruchu a cestování a připravuje na další akademické studium v oboru. Kromě First Diploma je zde možnost získat také další kvalifikaci nazvanou Worldwide Travel Destinations (Turistické destinace světa). U této kvalifikace jde v podstatě o podrobnou znalost zeměpisu světa.

Nabídka pokračuje na navazující úrovni City and Guilds Level 3 Diploma in Travel and Tourism (Diplom v cestování a turismu třetí úrovně). V případě přímého nástupu, bez absolvování předešlých úrovní, je nutné mít minium čtyř zkoušek GCSE. Tady je škála předmětů již více zacílená na odbornost. Jsou to předměty jako: Zábavní plavba, Obsluha zákazníka, Konferování, Zahraniční zplnomocněnec, Průvodcovství, Organizování cesty nebo Vývoj produktu.

Absolventi studijního programu se stávají pracovníky cestovních kanceláří, turistických center, hotelů, leteckých a lodních společností. Zde se už také poprvé nabízí vyšší forma vzdělávání a oborový Foundation Degree in Tourism Management, který Bournemouth & Poole College zajišťuje ve spolupráci s Bournemouth University.

Další v nabídce je dvouletý program BTEC Subsidiary and Extended Diploma in Travel and Tourism (Vedlejší a rozšířený diplom v cestování a turismu) spojuje obšírné znalosti teorie a praxe. Součástí je podobně jako u City and Guilds First Diploma in Travel and Tourism kvalifikace Worldwide Travel Destinations. Absolvování tohoto kurzu je možné zúročit v praxi či pokračovat studiem na univerzitě a získat oborový Foundation Degree nebo klasický akademický Degree (univerzitní hodnost).

Nyní se nutně nabízí porovnání s českými možnostmi studia v podobné oblasti. Je to především obor Cestovní ruch (RVP 65-42-M/02), jehož absolventi nachází nejčastěji uplatnění jako pracovníci cestovních kanceláří, agentur, turistických center a jako průvodci. Tedy za čtyři roky denního studia v podstatě pokryjí tři roky za sebou jdoucích britských kurzů CITY AND GUILDS či dvouletý kurz BTEC. Obor Cestovní ruch je dle RVP možno realizovat také za 1–2 roky „v denní formě vzdělávání ve zkráceném studiu pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou“. Nabízí se také studium distanční, které je „nejvýše o 1 rok delší než vzdělávání v denní formě“. (s. 12) Což nastiňuje jistou flexibilitu českých studijních programů, z praxe mi však „denní forma vzdělávání ve zkráceném studiu“ není známa. Vyučované předměty rámcově pokrývají tzv. obsahové okruhy Ekonomika a podnikání, Geografické a kulturně-historické vzdělávání, Služby cestovního ruchu a Komunikace ve službách. (s. 45–53)

V České republice neméně žádaný obor Hotelnictví (RVP 65-42-M/01) je zaměřený specificky na chod ubytovacích a stravovacích zařízení, činnosti služeb cestovního ruchu nevyjímaje. Forma vzdělávání je stejná jako u oboru Cestovní ruch. K obsahovým okruhům Ekonomika a podnikání, Cestovní ruch a Komunikace ve službách zde samozřejmě přibývá okruh předmětů Hotelnictví a Gastronomie (RVP s. 46–55). Gastronomii jako takovou je u nás možno studovat také samostatně, v nástavbovém studiu po dobu dvou let v denní formě vzdělávání či distanční formou. Rámcově vzdělávací program oboru (65-41-L/51) uvádí, že „absolventi najdou uplatnění ve středních technickohospodářských funkcích v pohostinství“ a „jako samostatní kuchaři nebo číšníci a po získání nezbytné praxe v oboru se mohou uplatnit i ve vedoucích pozicích“. (s. 11) Tedy prakticky navazuje na program příbuzného učebního oboru Kuchař-číšník. Tyto čistě gastronomické obory však na Bournemouth & Poole College spadají pod Školu hotelnictví a gastronomie.

Jako nejprestižnější se dle mého pozorování na Bournemouth & Poole College jeví dvouletý studijní program Air Cabin Crew Certificate (Certifikát palubního personálu). Alespoň mezi studenty školy je o něj velký zájem. Student musí mít absolvované čtyři zkoušky GCSE s vynikající známkou A–C[6]; minimálně 18 let, výšku mezi 160–180 cm,  proporční váhu a dobrý zdravotní stav, musí uplavat minimálně 25 metrů. Předpokládají se také excelentní komunikační a socializační dovednosti plus schopnost vést ostatní. Kromě jiného se zde vyučuje také britská znaková řeč.

The Bournemouth School of Hospitality & Food

Bournemouth & Poole College má v hrabství Devon, v samotném srdci turistického průmyslu, opravdu výhodnou pozici. V přímořském letovisku Bournemouth se nabízí velká spousta míst, kde je možno vykonávat odbornou praxi po dobu studia. Škola navíc disponuje vlastní kavárnou a restaurací. I tady je možné vybírat z pěti následujících kurzů: Certificate in Hospitality Services, VRQ Diploma in Professional Catering, VRQ Advanced Diploma in Professional Catering, Diploma in Hospitality Reception and Front of House Operations, a BTEC National Diploma in Hospitality

Jednoroční studijní program Certificate in Hospitality Services (Certifikát v pohostinství) je na první úrovni náročnosti a je definovaný jako základy cateringu a obsluhy v kombinaci praktických a teoretických dovedností. Na závěr studia student získává NVQ1 Multi Skilled Hospitality Services (kvalifikace v pohostinství) a Level 2 Food Safety Certificate (Certifikát bezpečného stravování druhé úrovně). Pro srovnání, například studenti českého studijního oboru Hotelnictví a turismus mohou během studia získat osvědčení o absolvování barmanského či baristického kurzu. Kvalifikace v Británii opravdu zasluhuje podrobnější exkurz. Nyní se dotýkáme další dimenze odborného školství, kterou jsou ocenění Vocationally Related Qualifications (VRQ – oborová kvalifikace) a National Vocational Qualification (NVQ – národní oborová kvalifikace).

VRQ je jak na akademické, tak na praktické bázi, kandidátovi však osvětluje spíše stránku teoretickou, má jej připravit k zaměstnání v oboru, či lépe k dalšímu studiu. Naopak kompetence (dovednosti) rozvíjí NVQ. Tady adept praktikuje znalosti přímo v oboru, v rámci projektové práce. NVQ je založená na národních standardech, které definují, jaké dovednosti by kompetentní pracovník v dané oblasti měl zvládat.

Proto Bournemouth & Poole College nabízí též VRQ Diploma in Professional Catering (Diplom v profesionálním cateringu). Podobně jako u předešlých kurzů druhé – středně pokročilé – úrovně v oblasti služeb cestovního ruchu, má zájemce při nástupu ke studiu doložit absolvování tří zkoušek GCSE. Zde však škola předepisuje také vstupní test z cateringu.

Ve dvouletém kurzu se lze naučit základní kulinářské dovednosti, jak vybírat, vařit a servírovat pokrmy. Student absolvuje studijní program s hned dalšími třemi kvalifikacemi:

Level 2 Food Safety Certificate (Certifikát bezpečného stravování druhé úrovně), Functional Skills qualifications in English, mathematics and ICT (kvalifikace pro základní znalosti anglického jazyka, matematiky a ICT), NVQ 1 a 2 Food and Beverage Service (kvalifikace pro obsluhu); navíc se zde nabízí prestižní možnost praxe ve Francii, která trvá 12 týdnů. Po ukončení kurzu má absolvent možnost pokračovat ve studiu na pokročilé třetí úrovni či se zapsat do některého z učňovských programů a rozšířit si své praktické dovednosti. Vybírat může z programů jako Professional Cookery (Profesionální kuchařské umění) nebo Specialised Chefs (Specializovaní šéfkuchaři).

Tomuto dvouletému kurzu se pravděpodobně nejvíc přibližuje v českém středním učňovském školství oblíbený obor Kuchař-číšník (65-51-H/01), eventuálně obory Stravovací a ubytovací služby (65-51-E/01) a Práce ve stravování (65-51-E/02). Dle RVP oboru Kuchař-číšník (s. 44) se studenti vzdělávají ve společných a profilujících odborných okruzích, kde se zaměřují na praktické procvičování teoreticky získaného. Mezi základní společné okruhy patří například Výroba pokrmů, Odbyt a obsluha nebo Komunikace ve službách (RVP s. 46). Studium je dle RVP denní tříleté, ve zkráceném studiu pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou trvá 1–,5 roku. Obor vzdělání lze realizovat též distanční formou. (s. 12)

Škála možností pro daný obor je ve Velké Británii však daleko pestřejší, diplom v profesionálním cateringu (VRQ Advanced Diploma in Professional Catering) je možné získat v navazujícím ročním programu. Předešlý dvouletý kurz je jediným předpokladem k započetí studia. Rozvíjí se zde profesionální kulinářské umění v následujících předmětech: Zpracování masa, Drůbež a zvěřina, Ryby a mořské produkty, Vegetariánské pokrmy, Dezerty a jejich zdobení, Cukrářství a fermentování. Součástí kurzu jsou také odborné přednášky místních profesionálů a bývalých studentů Bournemouth & Poole College. Věrnostní program, podpora a propagace školy je zřejmá na všech fakultách. Tady bychom našli srovnání v našich oborech vzdělání kategorie H a E, které poskytují střední vzdělání s výučním listem, a to například Výrobce potravin (29-51-H/01), Pekař (29-53-H/01), Cukrář (29-54-H/01), Řezník-uzenář (29-56-H/01) nebo Potravinářská výroba (29-51-E/01).

Našim měřítkům se mírně vymyká kurz Diploma in Hospitality Reception and Front of House Operations (Diplom pro práce, kde je absolvent v přímém kontaktu s hostem[7]), který trvá jeden rok a je to středně pokročilá úroveň studia. Součástí programu je nezbytná praxe v místním hotelu. Studium je zaměřeno na hotelovou recepci a zčásti na přípravu a servírování vína a pokrmů na stůl. Kromě diplomu uchazeč získá také již několikrát zmíněný Level 2 Food Safety Certificate a pokud se nerozhodne dále pokračovat ve vzdělávání, může pracovat v hotelnictví, letecké společnosti či v kosmetickém salonu.

Poslední příčkou na pomyslném pětiúrovňovém žebříčku v nabídce Bournemouth & Poole College je BTEC National Diploma in Hospitality (Národní diplom v pohostinství) s požadavkem na čtyři zkoušky GCSE (a to pouze známkami A–C) nebo předchozí studium na zdejší škole. Absolventi mohou pracovat v kontrolní nebo řídící úloze v oblasti gastronomie. Jsou zde předměty jako: Dieta a výživa, Evropská kuchyně, Finanční kontrola v hotelnictví a gastronomii, Asijská nebo Současná kuchyně. Kromě prestižního diplomu navíc získáváte NVQ 2 Multi Skills in Hospitality (dovednosti v hotelnictví a gastronomii) v prvním roce studia a v roce druhém hned tři certifikáty: Level 2 Food Safety CertificateLevel 3 Supervising Food Safety Certificate (certifikát o dohledu nad bezpečným stravováním) a NVQ3 Supervision Certificate (certifikát kontroly).

Také absolventi českého studijního oboru Technologie potravin (29-41-M/01) a příbuzného oboru Analýza potravin (29-42-M/01) se mohou uplatnit v oblasti kontroly jakosti potravin v potravinářském odvětví a dalších příbuzných odvětvích, půjde však bezpochyby o studium s hlubším vhledem do potravinářské chemie a technologií. Studium je čtyřleté, ukončené maturitní zkouškou.

Britské a české odborné školství

Pokud tuto bohatou nabídku srovnáme s českým středním odborným vzděláváním[8] ve službách cestovního ruchu a cestování, pak zjistíme, že se na našich školách lze vyučit na středním odborném učilišti s výučním listem (střední odborné vzdělání) a nebo získat úplné střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou na střední odborné škole.

Dle nabídky školního roku 2011/2012 jsou to učební obory jako: Cukrář, Cukrovinkář-pečivář – výroba cukrovinek, Cukrovinkář-pečivář – výroba trvanlivého pečiva, Kuchař-číšník, Pekař, Řezník-uzenář. Úplné střední odborné vzdělání je možno získat ve studijních vzdělávacích programech jako: Cestovní ruch, Gastronomie, Gastronomické služby, Management turismu a služeb, Management hotelových a turistických služeb, Pracovník cestovního ruchu, Provoz společného stravování, Hotelnictví, Hotelnictví a turismus, Služby a cestovní ruch nebo Služby cestovního ruchu.

Z tohoto hlediska je vzdělání u nás a ve Velké Británii téměř srovnatelné. Naše školy však nenabízí úrovně studia od vstupní až po pokročilou a oborově příbuzné učební a studijní programy pod jednou střechou. Nezvyklý je také věkový rozptyl studentů, kurzy trvající 1–2 roky nebo pestrá škála diplomů a certifikátů. V současné době je však i u nás tendence vzdělávací zařízení integrovat a nabídku rozšířit také o vzdělávání dospělých. Školní vzdělávací programy napomáhají k celostně pojaté odbornosti.

V současnosti jsme svědky propadu v počtu žáků nastupujících odborné sekundární vzdělávání, nicméně profilace v oboru je velmi prospěšná pro získání kompetencí, se kterými se dnes lze uplatnit na flexibilním trhu práce. Odborné školství ve Velké Británii, jak jsem měla možnost posoudit ze zkušeností získaných na Bournemouth & Poole College, má dobrý zvuk s důrazem na praxi studentů, a proto myslím i služby v britském cestovním ruchu doznávají vysoké kvality. Dosud nepublikovaným srovnáním českých a britských studijních možností ve službách cestovního ruchu chci dát fungující příklad pro nové možnosti v rámci ŠVP daných oborů a představit prostor k realizaci spolupráce s institucemi, které uchazeče v oboru vzdělávají, a to nejen ve Velké Británii.

 


[1] Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce. Vznikla díky nové generaci Programu celoživotního učení, kam se transformovaly aktivity Národních agentur Socrates a Leonardo da Vinci. Zdroj: http://www.naep.cz/

[2] Pojem „základní vzdělání“, jak jej chápeme v České republice, je ve Velké Británii vnímán ve dvou rovinách, a to „Primary education“ od 5 do 11 let, a „Secondary education“ od 11 do 16 let, tedy obdoba našeho I. a II. stupně základní školy; ovšem s tím rozdílem, že „primární“ a „sekundární“ vzdělání je poskytováno zpravidla ve dvou různých školních zařízeních (tzv. základní a střední škole). Ve věku 16 let může britský student pokračovat ve studiu na tzv. vyšší škole („Further education“).

[3] Na základě konzultací s řediteli jednotlivých vzdělávacích zařízení jsem zjistila, že mezi pojmy „akademie“, „škola“ a „institut“ zde není prakticky žádný rozdíl.

[4] V UK jsou vědomosti plošně přezkušovány v 7, 11 a 14 letech. V 16 letech se žáci mohou přihlásit do veřejného testování The General Certification of the Secondary Education (GCSE) či jiných veřejných zkoušek, například pro volbu povolání.

[5] Kvalifikace (jako diplomy nebo národní oborové zkoušky) se rozděluje na 4 úrovně náročnosti: vstupní (entry), základní (foundation), středně pokročilá (intermediate), pokročilá (advanced)

[6] Odpovídá českým známkám 1, 1-, 2.

[7] Např. recepce, informační místo pro hosty nebo stravovací provoz.

[8] Zdroj: http://www.stredniskoly.cz/obory/, copyright © 2002-2011 Quattro CZ

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Hana Konečná

Hodnocení od uživatelů

Miloš Lustyk
21. 8. 2012, 17:28
Dobrý den
Rád bych se vás zeptal,co teda musím přesně skládat v Británii za zkoušku.
Odjíždím do Anglie,jsme pouze vyučen a rád bych řešil nástavbové studium v Uk.Musel bych v tomto případě skládat nějaké rozdílovky,a bylo by možno rovnou na A level?Nebo musím studovat jeden z uvedených kurzů na rok či dva.?Předem děuji,Miloš Lustyk
Hana Konečná
30. 8. 2012, 09:18
Vážený pane Lustyku,
předně prosím rozlišujte kvalifikaci v (učebním) oboru, která může být víceúrovňová (pak hovoříme o Level 1, Level 2 atp.  kvalifikacích, certifikátech a diplomech) - a tak zvané A levels, které oborové nejsou a Vašich představ se netýkají (přirovnejme je například k naší maturitě na gymnáziu). Doporučuji Vám vyhledat v místě pobytu v UK školu, která nástavbové studium poskytuje a tam se informovat o oborech a požadavcích pro vstup do jednotlivých kurzů. Předpokládám, že budete testován minimálně ze základních znalostí (jako je matematika, anglický jazyk) a u některých kurzů je též třeba předvést či doložit praktické dovednosti (pak by školu jistě zajímal Váš výuční list). Netuším však, jak by se v případě cizince řešilo doložení absolvování základní školní docházky (Britové jsou testováni během základní docházky několikrát a naše standardy tomu neodpovídají). V každém případě Vám přeji hodně štěstí, s absolvováním tohoto typu školy by Vaše možnosti na trhu práce jistě značně vzrostly.  
S pozdravem Hana Konečná   
Kamila Wilkinson
7. 3. 2013, 16:08
Dobry den, 
mohla byste mi prosim poradit cemu se v Ceske republice rovna studijni obor Foundation Degree (in Travel & Tourism/Hospitality Management) ziskany na Guildford College ve Velke Britanii.
Predem dekuji
Hana Konečná
8. 3. 2013, 13:33
Foundation Degree je obecně myslím srovnatelný s maturitní zkouškou oboru Cestovní ruch či Hotelnictví a Turismus (je otázkou, jaká je skladba předmětů a rozsah praktické zkoušky). V českých středních školách se hodnotí jak znalost teorie, tak znalost praxe. České studium trvá 4 roky, v Británii je kratší.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.