Domů > Odborné články > Odborné vzdělávání > Spolupráce Design centra se školami
Odborný článek

Spolupráce Design centra se školami

27. 2. 2012 Odborné vzdělávání
Autor
Monika Boušková

Anotace

Autor se v tomto článku zabývá spoluprací Design centra a jeho předchůdců se školským systémem. Zajímá se o soutěže a nabídky práce, které byly a jsou pořádané Design centrem a po jeho zrušení jeho nástupci. Uvádí zde několik hlavních soutěží pořádaných pro žáky a studenty a jejich hlavní záměry vedoucí k rozšiřování jejich výtvarných kompetencí.

Od samého vzniku první vládní organizace pro design Rady výtvarné kultury výroby se začala rozvíjet i spolupráce s designérskými středními odbornými i vysokými školami. Pro Radu výtvarné kultury výroby bylo nezbytné získávat na těchto školách pedagogy pro pomoc při hodnocení designu výrobku a také pro odborné poradenství při výstavní činnosti organizace.

Odborní učitelé z obou těchto škol pracovali v hodnotitelských komisích Rady výtvarné kultury výroby. Posuzovali návrhy výrobních podniků a vyjadřovali se ke scénářům jednotlivých pořádaných výstav. Řada vynikajících pedagogů jak z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, tak ze středních uměleckoprůmyslových škol navíc pro výstavní účely zapůjčovala výrobky s vynikajícím designem, které oni sami navrhovali. Po vzniku vědecko-výzkumného pracoviště Rady výtvarné kultury výroby se mnoho pedagogů zúčastňovalo besed a odborných seminářů pořádaných touto organizací. V této vývojové etapě státní péče o design potřebovala Rada výtvarné kultury výroby nutně odbornou pomoc pro formulování vlastního programu. Z tohoto hlediska šlo o pasivní spolupráci, kdy Rada výtvarné kultury ještě neměla možnost přispívat designérským školám aktivním způsobem.

Po vzniku Institutu průmyslového tvarování (designu) se spolupráce se školami dále rozvinula do několika oblastí. Za prvé do Institutu průmyslového designu přicházeli někteří absolventi odborných škol do stálého pracovního poměru. Za druhé Institut průmyslového designu začal organizovat odborné výstavy zejména žáků středních uměleckých průmyslových škol – jako například sklářské školy v Železném brodě. Dále také spolupracoval s karlovarskou střední školou pro porcelán a se střední uměleckoprůmyslovou školou v Uherském hradišti a v Turnově, a to ve výstavních síních Design centra v Brně i v Praze.

Velký úspěch měly především výstavy, na kterých žáci těchto škol sami předváděli tvorbu například skleněných figurek a dekoraci porcelánu a keramiky. To vedlo Institut průmyslového designu k myšlence využívat tyto školy i pro jejich účast na brněnských veletrzích spotřebního průmyslu, kde se široká veřejnost mohla seznámit nejen s produkty žáků těchto škol, ale dokonce i s tím, jak tyto výrobky vznikaly. Na tyto výstavy si žáci přiváželi potřebná zařízení, na kterých přímo před zraky diváků vyráběli skleněné figurky, brousili sklo a dekorovali předměty z keramiky pro každodenní potřebu. V tomto smyslu už šlo o aktivní spolupráci Institutu průmyslového tvarování s designérskými školami.

Tuto činnost zmíněné školy vysoce oceňovaly, protože šlo o jejich významnou propagaci. Někdy dokonce sloužila jako nábor nových žáků. Žáci mohli navštěvovat veletrhy a bezplatně se tak seznamovat s produkcí řady vystavujících zemí nejen z Evropy, ale i z Japonska. Pro školy měl velký význam i fakt, že za prostory v Institutu průmyslového designu nemusely školy platit nájemné. Pochopitelně i nadále pokračovala spolupráce pedagogů škol v hodnotitelských komisích Institutu průmyslového designu.

Na těchto příkladech je vidět, jak Institut průmyslového designu přistoupil i k aktivní spolupráci s designérskými školami. O tom svědčí i skutečnost, že k maturitám žáků středních škol byli vysíláni i odborníci z Institutu průmyslového designu, protože i oni sami kdysi tyto školy absolvovali.

Nového rozvojového stupně ve spolupráci s designérskými školami dosáhlo zejména Design centrum České republiky. I přestože nadále organizovalo samostatné výstavy některých škol, začaly se organizovat i výstavy kolektivní. Šlo o výstavy s názvem „Studentský design“, kterých se zúčastňovaly prakticky všechny střední uměleckoprůmyslové školy z České republiky. Tyto výstavy byly hodnoceny odbornou komisí a nejlepší práce byly oceňovány diplomy. Úroveň těchto výstav byla velice vysoká. Díky tomu mohlo Design Centrum v posledních letech své existence tyto kolektivní výstavy nazývat „Národní cena za studentský design“.

Kromě těchto výstav organizovalo Design centrum, ve spolupráci se slovenským Design centrem, výstavy s názvem „Mladý obal“. Účastnili se jich žáci a studenti designerských škol (vysokých i středních) ze zahraničí. Bylo dobré, že tyto výstavy byly připravovány ve spolupráci s průmyslovými podniky. Některé z nich dokonce udělovaly vynikajícím návrhům finanční ocenění. Na druhé straně pro podniky byly výstavy příležitostí k tomu, aby si dobře navržené obaly zabezpečily pro vlastní potřeby, to znamená jako obaly jejich výrobků. Žáci a studenti tak mohli uzavírat s oněmi podniky dohody o spolupráci. Popularita těchto akcí ve světě rychle rostla, takže posledních výstav „Mladý obal“ organizovaných Design centrem České republiky se zúčastňovali žáci a studenti z celé Evropy, Asie a Ameriky. Není bez zajímavosti, že vítězem poslední soutěže „Mladý obal“ se stal japonský posluchač studující v Americe. Pro České vysoké učení technické byla uspořádána výstava studentů Fakulty stavební v Praze a v Brně pro Vysoké učení technické v Brně. Tím se rozšířil okruh škol i na technické školy.

Velký význam ve spolupráci se školami měl i počin Design centra České republiky v tom, že svěřil grafickou úpravu studentům Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Konkrétně ateliéru grafického designu a komunikace pod vedením jejich profesora. Pro studenty, kteří se na tvorbě jednotlivých čísel Design trendu podíleli, bylo důležité, že už při vlastním studiu mohli přispívat k vydávání významného designérského časopisu. Pro Design centrum České republiky bylo důležité, že za návrhy grafického designu časopisu nemusel platit tak vysoké honoráře.

Úspěšně se rozšiřující práce Design centra České republiky byla bohužel přerušena jeho náhlým zánikem. Bylo to nevýhodné nejen pro školy, ale i pro Design centrum České republiky. Naštěstí Design kabinet CZ pokračuje ve spolupráci se středními i vysokými školami a v pořádání výstavy „Národní cena za studentský design“. Tento kabinet pokračoval i v pořádání výstavy pro zrakově postižené, a to nejen v České republice, ale tato expozice byla uspořádána kabinetem i ve Velké Británii, ve Švédsku a USA. To vše ve spolupráci s ministerstvem zahraničních věcí.

Zrušením Design centra České republiky přestala systematická spolupráce s designérskými školami, zejména v pořádání výstav, které pro žáky a studenty designérských škol měly velký význam. Je to nejen škoda pro ně, ale i pro další odborné střední školy a gymnázia, protože na těchto výstavách se všichni mohli seznamovat s tím, co design je a jaký má význam pro každodenní život.

Literatura a použité zdroje

[1] – KOBOSIL, Karel. Česká design . Brno : Design Centrum ČR , 2005.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.