Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Nursery rhymes a výuka anglického jazyka
Odborný článek

Nursery rhymes a výuka anglického jazyka

3. 7. 2007 Předškolní vzdělávání
Autor
Alžběta Palatinová

Anotace

Žánrové formy anglických nursery rhymes je možné v mateřské škole využít při výuce anglického jazyka hravou audio-orální formou, bez čtení a psaní, s využitím výtvarné, pohybové a melodické složky. Nursery rhymes slouží jako základní materiál, prostřednictvím kterého se dítě seznamuje se základní slovní zásobou a základními morfologickými a syntaktickými strukturami anglického jazyka.

Co se rozumí pod pojmem nursery rhymes? Je to vlastně soubor jednotlivých žánrových forem anglického dětského folklóru, určeného dětem nejnižších věkových skupin. Nursery rhymes tvoří nejstarší, velmi bohatou a rozmanitou skupinu folklórních textů, charakterizovaných výrazným rytmem a rýmem, zvukovou expresivitou, volnou hrou a experimentováním se slovy, silným odklonem od reality a logičnosti.

Nursery rhymes vznikaly vlastně syntézou několika typů folklórních útvarů. K první skupině patří říkačky a rýmovačky, rozpočítanky, říkanky, kterými se dítěti přimlouváme, káráme jej, uspávanky, zpívánky, písňové hry, rýmování abecedy, dětské počítánky, jazykolamy, chytáky - tzv. intencionální1 folklórní tvorba pro děti i spontánní výtvory dětí.

Druhou skupinu tvoří folklórní útvary´, jako jsou např. hádanky, přísloví, pořekadla, zaklínadla, kumulativní, kauzální a inkluzívní rýmovačky, kterými cvičíme paměť dítěte. Obvykle se vyskytovaly jako součást her o fanty.

Do třetí skupiny patří neintencionální folklórní tvorba, kterou si děti přivlastnily - části starých folklórních písní, zvyků a starých rituálů, útržky popěvků, pokřiky pouťových prodavačů apod.

Jedním z důvodů, proč si děti rády spontánně přivlastňují i obsahově ne zrovna vhodný materiál, vyplývá ze zvukových kvalit folklóru, jeho rytmu, rýmu, eufoničnosti, hravosti, humoru, pohybu, nesmyslu a spontánní absurdity. Často jde o záměrné porušování zákonitostí logiky i promyšlený zásah do světa normálu. Dalším důvodem je i to, že poskytují dítěti široké množství improvizace.

Nursery rhymes a poznávání jazyka

Pro dítě, které se začíná seznamovat s cizím jazykem, jsou slova v říkance především zvukovým seskupením hlásek. Rytmické, rýmové i melodické uspořádání, eufoničnost jsou v centru pozornosti dítěte nejenom proto, že mu usnadňují zvládnutí řeči. Je tu ještě i jiný důvod. Projevuje se tu jedna z nejpodstatnějších vlastností dětského vnímání okolního světa a tou je tendence spojovat, neuspokojovat se s přijímáním jednotlivostí. Další důvod obliby rýmů a rytmu souvisí se senzomotorickým zaměřením dítěte předškolního věku. Pravidelnost, opakování rytmu a rýmů často přímo provází určitá činnost anebo pohyb. Dítě toto vnímá jako odraz reálně existujících rytmů denních aktivit, které zná z vlastní zkušenosti.

V zájmu zachování rytmického a rýmového modelu v jednotlivých formách dětského folklóru často vznikají nesmyslná spojení. Dítě ještě pochopitelně nevnímá jejich sémantickou funkci. Až po dosažení jistého stupně poznání jazyka začíná chápat slovo v jeho znakové podobě i jako jednotu zvuku a významu. Tehdy se slova stávají zdrojem humoru, dítě v podstatě pozná strukturu jazyka a další proces jazykové ontogeneze se potom týká více kvantitativní stránky - obohacování slovní zásoby o nové výrazy, prohlubování a upřesňování obsahu pojmů apod.

Znalost jazykových pravidel si dítě ověřuje aktivně právě jejich porušováním, např. ve vlastních verbálních projevech. Podobně, jako při osvojování si jazyka, postupuje dítě i při ověřování dosaženého stupně poznání, a to vytvářením fantazijních i nesmyslných obrazců. Tento způsob poznávání reality i jazyka je projevem vnitřní potřeby dítěte dané věkové úrovně. V jejím centru je estetické uspokojení z vlastních tvořivých možností. Jde tu také o elementární projev estetické aktivity, přičemž s estetickým principem se spojuje princip noetický2.

V předškolním věku dítě inklinuje k takovým typům dětského folklóru, v nichž vystupuje do popředí moment hry s jazykem, ale to už nejenom se zvukem, ale i s významem slov. Hra se slovy, myšlenkami a představami, tzv. intelektuální rozumová hra, se konkretizuje ve vědomí dítěte v plné míře tehdy, když je dítěti úplně jasná logická koordinace vztahů mezi věcmi a jevy v realitě.

Nursery rhymes ve výuce angličtiny jako cizího jazyka

Univerzálnost dětského poznávání prostřednictvím hry vede k úvahám o možnostech využití dětského folklóru jiného národa při seznamování dětí s cizím jazykem. Výrazné žánrové a tematické paralely existují mezi různými národy a umožňují adekvátně uplatnit princip osvojování si nového na základě známého. V novém jazykovém kódu vnímá dítě to, co je mu známé.

S některými žánrovými formami anglických nursery rhymes je možné začít i v mateřské škole při výuce anglického jazyka hravou audio-orální formou, bez čtení a psaní, s využitím výtvarné, pohybové a melodické složky. Ty mohou fungovat jako základní materiál, prostřednictvím kterého se dítě seznamuje se základní slovní zásobou a základními morfologickými a syntaktickými strukturami anglického jazyka. Nejvhodnější pro děti předškolního věku jsou ty, které dítě zná už z domácího dětského folklóru. Jde o hand-clapping rhymes, finger and toe-rhymes, vlastně říkanky o jednotlivých částech těla, jednoduché rýmovačky, které provázejí pohyby prstů, rukou, nohou - tleskání rukama, dupání nohama. Jsou to vlastně anglické ekvivalenty našich jednoduchých her typu "vařila myšička kašičku", "paci, pacičky" apod.

Pro hrové vyučování angličtiny jsou vhodné říkanky provázející skákání, hopsání (rhymes for running, hopping, skipping), jízdu na koni, písňové hry (song games) imitující některé základní činnosti, např. mytí rukou, česání vlasů, oblékání, hry typu "kolo, kolo mlýnské". Různé veršíky, zpívánky, hry o zvířátkách a ptácích (chants and rhymes about birds and animals) poskytují široké možnosti rozvíjení přirozeného vztahu dítěte k živé přírodě. Dítě poznává v novém jazykovém materiálu známé říkanky o šnečkovi, myšce, berušce, napodobuje řeč zvířátek a ptáčků. Zvukové a pohybové činnosti je vhodné kombinovat s výtvarnými činnostmi, používat obrázků zvířat i ptáků.

Tyto uvedené žánrové formy anglického dětského folklóru mohou tvořit základní materiál při seznamování dítěte s angličtinou, a to hrou, bez čtení a psaní se zapojením verbální, melodické, pohybové a výtvarné části. Tyto stejné žánrové formy mohou efektivně fungovat i jako doplňující materiál v procesu výuky angličtiny i na nižším stupni základní školy, s tím rozdílem, že se může vynechat pohybová složka říkadel. Říkanky, které jsou doprovázeny náročnějším pohybem vyžadujícím větší motorickou zručnost, např. hry s míčem, přeskoky přes švihadlo, je naopak vhodné využít na nižším stupni základní školy v kombinaci pohybu a mluveného slova. Taková slova a výrazy si děti osvojují velmi efektivním způsobem, v rytmických a rýmových celcích, ne jako izolované lexikální jednotky.

Nursery rhymes slouží v procesu výuky anglického jazyka především jako jazykový materiál. Jeho prostřednictvím můžeme v rytmických a rýmových celcích hravou a zábavnou formou nacvičit výslovnost jednotlivých hlásek a hláskových skupin. Možnosti působení jednotlivých žánrových forem anglického jazyka jsou komplexnější a širší. Tvoří totiž důležitý předstupeň pro příjem anglické literatury dětmi. Podobně jako domácí dětský folklór plní nezastupitelnou úlohu v procesu literární i estetické výchovy.

Konkrétní příklady
Obrázek
1. Obrázek

 

 

Handy Dandy:

 • rýmovačka, hra s rukama;
 • dítě hádá, ve které ruce je ukrytý předmět.

Handy - dandy, Jack - a dandy,
Which good hand will you have?

My head, my shoulders:

 • písnička pro děti předškolního věku je vhodná k nácviku slovní zásoby, konkrétně k pojmenování částí lidského těla;
 • děti stojí v kruhu, zpívají a postupně se dotýkají hlavy, ramen, kolen, palců u nohou;
 • v další části písničky se děti dotýkají očí, uší, nosu a úst.

Ring-A-Ring O´Roses:

 • hra typu "kolo, kolo mlýnské";
 • pro nejmenší děti je nejvhodnější první sloka, kterou rády opakují;
 • se staršími dětmi můžeme napodobovat, imitovat pohyby naznačené v dalších částech (klekneme si, pokloníme se);
 • v poslední části děti lezou po čtyřech, napodobují pasoucí se kravičky;
 • při slovech "Who´s up last" se každé dítě snaží rychle vstát, aby nebylo poslední.
Obrázek
2. Obrázek

 

 

Open them, shut them:

 • děti pohybují rukama, rozpaží, tlesknou, složí je do klína podle rytmu říkanky.

Open them, shut them
Open them, shut them.
Give your hands a clap,
Open them, shut them.
Fold them in your lap.

Slowly and then quickly:

 • děti pohybují rukama, tleskají a protřepávají ruce v rychlém a pomalém tempu.
Obrázek
3. Obrázek

 

 

Two little hands:

 • děti tleskají v rytmu říkanky, podupávají, otáčejí se a běží pryč.
Obrázek
4. Obrázek

 

 


1 Intencionalita - zaměření, základní vlastnost vědomí, jeho nutná vztažnost k nějakému předmětu (vědomí je vždy vědomím něčeho). Lidská vázanost na něco, co lidské vědomí přesahuje.
2 Gnozeologie - nauka o poznání, v průběhu dějin řešena problematika vztahu smyslového a rozumového, tvorba obecných pojmů.

Literatura a použité zdroje

[1] – SCOTT, W. A.; YTREBERG, L. H. Teaching English to children. Longman, 1991.
[2] – OPIE, I.; OPIE, P. The Oxford Dictionary of Nursery Rhymes. Clarendon, 1969.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Alžběta Palatinová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Jazyková gramotnost