Domů > Odborné články > Speciální vzdělávání > Začínáme s angličtinou
Odborný článek

Začínáme s angličtinou

3. 7. 2007 Speciální vzdělávání
Autor
Dagmar Kapustová

Anotace

Seznámení s výukou AJ, specifika počátků výuky pro děti s vadami řeči

Výuka angličtiny v Církevní ZŠ logopedické Don Bosco v Praze 8 pro žáky s poruchami řeči a specifickými poruchami učení probíhá od letošního roku od 3. ročníku v rozsahu tří hodin týdně. Učitelé neprovádějí nápravu dané poruchy, ta probíhá vždy v jazyce českém při hodinách individuální a skupinové logopedické péče, ale věnují se výuce anglického jazyka s ohledem na věk a možnosti žáků.

Pro žáky s těžšími poruchami komunikace není psaná či čtená podoba jazyka oblíbenou aktivitou. I zvládnutí jazyka českého jim přináší mnoho úsilí. Proto se při výuce AJ zaměřujeme na základní dorozumívací proces s důrazem na praktické použití. Dovednost porozumět vyslechnutému cizojazyčnému sdělení, přiměřeně na něj reagovat a ústně se vyjadřovat je nadřazena dovednostem číst a vyjadřovat se písemně. Učivo si žáci osvojují přirozenou formou v názorném učení. Při hodinách AJ používají sice běžné pracovní sešity s vlastními slovníčky, ale učitel v nich redukuje počet cvičení i probíraných slovíček a jevů dle možností žáků ve třídě tak, aby usnadnil jejich další jazykový rozvoj a žáci přitom neztratili motivaci učit se. Látku doplňuje dalšími vybranými aktivitami.

V počáteční fázi se žáci seznamují pouze s mluvenou formou jazyka, pomocí poslechu, nápodoby, obrázků a karet, říkadel a pohybových her se učí pojmenovávat nejbližší předměty z okruhu témat rodina, barvy, čísla, zvířata, škola, třída, dům. Teprve později přiřazují k obrázkům daná slova a učí se je vyslovovat a číst. Přitom se objevují potíže typické pro dyslexii - přehazování a vynechávání písmen, vypouštění slabik, domýšlení, přidávání, nedodržování délek a nesprávná intonace nebo dvojí čtení. Od pololetí 3. ročníku žáci již píší výrazy a jednoduchá sdělení do sešitů a čtou složitější texty podle vzoru. Dokáží reprodukovat a obměňovat jednoduchou větu. Někteří používají tiskací písmena i pro psanou formu textu nebo používají speciální třílinkové sešity. Učitel jim tiskne přehledové tabulky, obrázkový slovníček a pomocné konverzační texty, které si žáci buď lepí do sešitů nebo shromažďují ve svých deskách. Hodnocení má především motivační charakter, má žáky povzbudit v další práci. Žáci mají radost z nově naučených her a aktivit. Umějí několik písní a říkadel, rozumějí běžným pokynům a dokáží na ně reagovat. Chápou, co je cizí jazyk a kde se používá. Vědí, že je třeba si ho osvojit postupně a že se jedná o dlouhodobý proces.

Vhodnými pomůckami pro počáteční výuku jsou drobné předměty denní potřeby, soubory obrázků, loutky a maňásci, nahrávky písní a textů, obtížná slova nastříhaná po písmenech, zakrývací věty, pexesa, loto, barevné fólie, míček, nástěnné obrázky k jednotlivým tématům, kartičky, kostky a samolepky.

Hry a aktivity:

 • hledání slovíček
 • poznávání slovíček na obrázcích přes nakreslenou klíčovou dírku
 • kimovky - pamětní hry, schování a hledání obrázků i slovíček
 • přiřazování slovíček k obrázkům, popletené obrázky
 • posílání míčku v řadě, přehazovaná - obměny vět dle vzoru
 • cukr, káva - překlady slovíček ve dvojici, první postupuje o krok vpřed
 • polepování předmětů jejich názvy, záměny
 • tleskání na dohodnutý rým, na danou hlásku, na známé slovo
 • dokončování vět, vybírání správných odpovědí
 • Co chybí? - schovaná nastříhaná a přehnutá písmena ve slově
 • vybírání věcí za sáčku a jejich hádání
 • bingo, karty se slovy a obrázky, přiřazování slov na soubor obrázků
 • deskové hry s figurkami, které plní zadané úkoly

Ve 4. a 5. ročníku žáci více pracují s nahrávkami textů, výukovými programy na PC, konverzací i s učebnicí, učí se postupně. Dozvídají se o zemích, kde se angličtina používá, rozšiřují svou slovní zásobu. Učí se správně používat anglickou větu a rozšiřují si oblasti konverzace. Základními konverzačními okruhy jsou rodina, škola, dům a byt, příroda, rok a jeho části, hodiny, potraviny a nakupování, volný čas, práce, sport a oblékání. Žáci čtou, opakují a doplňují text, pozdraví, představí se, rozloučí, odpoví na jednoduché otázky. Sestaví jednoduchý dopis a blahopřání. Při hodině často pracují učitelé s žáky společně, při hrách, vyplňování pracovních listů. Učitel se také více věnuje vysvětlování a přípravě domácích úkolů, část cvičení může připravit již ve škole, i testy mohou psát nanečisto. Protože žáci mají špatnou krátkodobou paměť, je třeba se k probíraným jevům mnohokrát vracet.

Zápisy do sešitů bývají krátké a strukturované a žáci často používají přehledové tabulky vlepené do sešitů nebo zatavené ve fóliích. Opírají se o názorné příklady na nástěnkách. Aktivity v hodině je třeba obměňovat uvážlivě, protože žáci potřebují delší čas na přípravu, opakování, utvrzování a posilování. Při hodnocení se počítá se základní chybou, žák je klasifikován s přihlédnutím k výsledkům ve všech složkách zvládnutí jazyka, k jeho pracovnímu úsilí, spolupráci, s ohledem na možnosti jeho budoucího jazykového rozvoje. Přesto je třeba neustálá kontrola a povzbuzování nejen žáků, ale i jejich rodičů, kteří bývají do výuky aktivně zapojováni, a tím se snižují jejich obavy o zvládnutí předmětu. Rodiče se dozvídají, co se jejich dítě naučilo, jsou seznamováni se složkou školních prací, vědí, jaké úkoly jejich děti čekají a jaký pokrok za dané období udělaly.

Hry a aktivity:

 • opakování her z nižšího ročníku na novou slovní zásobu
 • popletená četba, doplňování vynechaných slov podle poslechu
 • pokračují v přerušované četbě učitele
 • dokončení slova, věty, příběhu - pomocí připravených textů
 • spojování otázek a odpovědí ve sloupečcích
 • hledání zatoulaných písmenek nebo slovíček
 • dělení slovního hada na čtvrtce
 • tvoření věty skákáním po slovech napsaných na čtvrtkách
 • modelování slov, psaní do písku, na záda, do dlaně
 • chození poslepu nebo házení míčkem podle návodu kamaráda
 • změna místa na židli na dané slovo
 • tichá pošta - posílání vzkazu
Nevhodné aktivity

Pro mladší žáky s poruchami učení a komunikace nevolíme hry, které procvičují více prvků nebo kde chybí pomůcka. Nevhodné jsou také hry s pomíchanými písmeny, s dlouhými větami, domina s nesouvisejícími částmi v každé polovině, hry s více možnostmi řešení nebo hry náročné na sluchovou a zrakovou analýzu (podobně znějící slova). Nejsou vhodné dlouhé seznamy slovíček či psaného nebo čteného textu.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Článek pro obor:

Cizí jazyk