Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Vytvoř si vlajku ČR
Odborný článek

Vytvoř si vlajku ČR

12. 12. 2011 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Dagmar Chvílová

Anotace

Příklad dobré praxe ukazuje, jak je možné prostřednictvím matematiky přiblížit žákům události z nedávné historie našeho státu související se státním svátkem 17. listopadu. Vyučovací hodina matematiky je zaměřena na práci se soustavou souřadnic ve čtvercové síti. Klade si za cíl zajímavým způsobem přiblížit žákům práci se souřadnicemi, naučit je orientovat se ve čtvercové síti a rozvíjet kreativitu.

Cíl

Předkládaný příklad dobré praxe zachycuje naplňování vzdělávacích cílů na více úrovních.

Cílem na úrovni vymezeného pojmu matematické gramotnosti je vést žáky:

 • k porozumění písemným i ústním matematickým sdělením;
 • k jednoznačnému a srozumitelnému vyjadřování se k matematickým otázkám a problémům, a to ústně i písemně;
 • k rozpoznání a formulování matematických problémů a k dovednosti řešit je různými způsoby;
 • k dovednosti orientovat v prostoru, konstruovat a zobrazit útvar.

Cílem na úrovni vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace je vést žáky:

 • k osvojování základní matematické pojmů na základě aktivních činností;
 • k porozumění základním pojmům matematiky a jejich vzájemným vztahům;
 • k rozvíjení své zkušenosti s matematickým modelováním pomocí činností, kterými se žáci učí poznávat a nalézat situace, které dokáže matematicky popsat;
 • k rozvoji kreativity při tvorbě jednoduchých úloh;
 • ke komunikaci s důrazem na přesné matematické vyjadřování, v ústném i písemním projevu.

 Cílem na úrovni vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět je vést žáky:

 • k poznávání symbolů našeho státu a jejich významů;
 • k objasnění historických důvodů pro zařazení státních svátků a významných dní.

Kontext příkladu dobré praxe

Základní škola Čtyřlístek v Uherském Hradišti vznikla v roce 1993 a je úplnou školou s devíti postupnými ročníky. Žáci jsou vzděláváni podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Základní škola aktivního učení a otevřených možností“. Vzdělávání ve škole se řídí čínským příslovím: „Učitel otevírá dveře, ale vchází žák sám.“ V souladu s tímto mottem se celý pedagogický sbor zaměřuje na individualizaci výuky s využitím alternativních metod výuky (již řadu let se výuka zaměřuje na projekty ve výuce, kooperativní a konstruktivistické vyučování, skupinovou práci aj.). V roce 2007 se škola stala Fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Časová dotace pro výuku matematiky na 1. stupni je 24 hodin. V 1. ročníku jsou matematice věnovány čtyři vyučovací hodiny  a v 2.–5. ročníku pět vyučovacích hodin týdně. Učitelé při výuce matematiky využívají aktivizující metody práce a snaží se vést žáky především k aplikaci matematických znalostí a dovedností v běžném životě.

Příprava na hodinu

Jako příklad dobré praxe byla vybrána vyučovací hodina, ve které žáci pracovali se souřadnicemi políček čtvercové sítě. Pro tuto práci žáků vyučující připravila pracovní list se zadáním úlohy (viz přílohu). Pro druhou část vyučovací hodiny  přichystala pro žáky čisté čtverečkové papíry na tvorbu jejich vlastních úloh.

Realizace příkladu dobré praxe

Žáci již dříve se čtvercovou síti pracovali, takže to pro ně nebyl nový pojem a na začátku vyučovací hodiny navázali na již probírané učivo. Pro zopakování a ujasnění hlavních pojmů souvisejících s propedeutikou kartézské soustavy souřadnic vyučující pomocí dialogické metody zadala žákům úlohu na pracovním listu:

 • Co je znázorněno na pracovním listu?
 • Co znamená dvojice čísel v závorce?

Realizace popisovaného příkladu dobré praxe probíhala ve třech fázích:

V 1. fázi žáci pracovali s připraveným zadáním. Na pracovním listě (viz přílohu) měli připravenou čtvercovou síť a vybarvovali v ní políčka podle zadaných souřadnic a zadaných barev. V zadání úlohy měli žáci poznámku, že pro usnadnění práce si mohou škrtat souřadnice políček, které už mají vybarvené. Žáci pracovali samostatně.

Obr. 1
Autor fotografie: Katarína Nemčíková

Když po krátkém čase vyučující viděla, že někteří žáci pro ulehčení práce sami přišli na to, že jedním tahem lze vybarvit více políček ve čtvercové síti, práci přerušila a jednoduchými otázkami navedla i ostatní žáky k tomu, aby v krocích nad tímto postupem řešení úkolu přemýšleli a práci si ulehčili. Otázka, kterou lze žáky navést, může znít: Když má více souřadnic  na prvním místě stejnou číslici, co to znamená?

 Příklad dobré praxe byl realizován v období státního svátku 17. listopadu a i z toho důvodu bylo toto téma ve výuce velice aktuální. Po správném vyznačení všech políček žáci vytvořili obrázek vlajky České republiky a datum 17. 11. 1939. Následně probíhala krátká diskuse, kdy žáci řešili souvislost státního symbolu – vlajky České republiky – s daným datem a také s nedávno slaveným státním svátkem. Vyučující vedla diskusi tak, aby žáci na základě svých zkušeností a dosavadních znalostí sami přišli na to, jaký historický podtext má slavení státního svátku 17. 11. 1939 jako dne boje za svobodu a demokracii. Číslice 3 byla ve vzniklém obrázku záměrně výrazně větší než ostatní číslice data a to z důvodu, aby si žáci uvědomili, že ve stejný den, ale v jiných letech se v České republice odehrály důležité události. V roce 1939 došlo k uzavření českých vysokých škol nacisty a v roce 1989 studentské protesty spustily sametovou revoluci.

Pro lepší pochopení souvislostí a pro vysvětlení tohoto historického momentu lze využít dostupný obrazový materiál nebo jinak elektronicky zpracovaný materiál, aby si žáci uvědomili, že státní svátek 17. 11. 1939 je spojen s úmrtím Jana Opletala, který byl zabit při protinacistické demonstraci během německé okupace. Princip vizualizace má velký vliv na zapamatování těchto historických faktů.

Vyučující pružně zareagovala na vzniklou diskusi a jednoduchými otázky vedla žáky k procvičování jednoduchých početních operací zpaměti: Kdo má dědečka nebo babičku, kteří mohli tyto události zažít? Kolik roků je tvému dědečkovi nebo babičce? Kolik bylo dědečkovi nebo babičce, když se to stalo?

Ve 2. fázi žáci vytvářeli vlastní jednoduchý obrázek, který zakreslili do čtvercové sítě. Vyučující v zadání žákům poradila, aby vytvářeli obrázek ve čtvercové sítí max. 10 x 10 políček, jinak by  úloha byla příliš složitá a časově náročná. Zadáním úkolu bylo ve čtvercové síti znázornit libovolný obrázek (dle zájmů žáků i barevně) a zapsat jeho souřadnice podle použitých barev obrázků. V této fázi vyučovací hodině žáci pracovali samostatně, velký prostor byl dán jejich kreativitě.

Ukázky žákovských prací:

Obr. 2
Autor fotografie: Katarína Nemčíková

Obr. 3
Autor fotografie: Katarína Nemčíková

Obr. 4
Autor fotografie: Katarína Nemčíková

Ve 3. fázi žáci vytvořili dvojice a si vzájemně diktovali souřadnice svých autorských obrázků. Dle diktovaných souřadnic znázorňovali obrázek svého spolužáka do čtvercové sítě. Kontrolu provedli porovnáním zakreslených obrázků.

Pokud by byla tato fáze příkladu dobré praxe z časové tísně nerealizovatelná, je možné tento úkol zadat na začátku následné vyučovací hodiny.

Obr. 5
Autor fotografie: Katarína Nemčíková

Reflexe

To, že si žáci uvědomili souvislost mezi zadanými souřadnicemi a konkrétním políčkem čtvercové sítě, patřilo k důležitým momentům výuky. Snaha vyučující o vtažení žáků do této aktivity byla odměněna soustředěnou prací žáků na zadaném na úkolu a nadšením žáků při tvorbě vlastních obrázku. Žáci rozvíjeli nejenom svou výtvarnou kreativitu, ale i komunikaci, spolupráci ve dvojici, osobní vztahy se spolužáky a pečlivost při řešení zadaných úkolů.

Jelikož paní učitelka vyučuje žáky i vyučovací předmět Nauka o světě, část výuky, která se týkala historie našeho státu ve vztahu se slavením státních svátků, byla do výuky včleněna nenásilně a přirozeně. Bylo vidět, že žáci jsou na vzdělávání s obdobnými mezioborovými přesahy zvyklí.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
35.16 kB
Dokument
Pracovní list

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Dagmar Chvílová

Hodnocení od uživatelů

Petr Michalec
4. 1. 2019, 08:43
vlajku české republiky si můžete pořídit docela levně a k tomu si můžete vybrat, zda se bude jednat o vlajku šitou, nebo třeba stolní..a co je skvělé, rovněž si lze zvolit přesně takovou velikost, která pro vás bude vyhovující-

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Čtvercová síť – čtverečkovaný papír, pastelky, tužka, pracovní list