Odborný článek

Přísloví

7. 12. 2011 Základní vzdělávání
Autor
PhDr. Vladimíra Neužilová
Spoluautor
PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D.

Anotace

V současnosti příslovím, rčením a pranostikám žáci často nerozumějí, proto předkládáme soubor různých cvičení, která může učitel zařazovat příležitostně do různých hodin a to podle věku žáků a podle jejich schopností. S tímto souvisí i reflexe a hodnocení, které se mohou lišit.

Aktivizující metody

 • pantomima
 • etuda
 • tvůrčí psaní

Předmět: Český jazyk a literatura 4.–6. ročník

Integrace učiva slohu, literatury a jazyka

Klíčové kompetence: kompetence k učení, komunikativní, sociální

Výstup/Cíl     

Žák:

 • chápe obrazné pojmenování;
 • rozlišuje pojmy přísloví, pranostika, rčení;
 • kultivuje svůj pohyb;
 • prezentuje svou práci jako součást celku;
 • samostatně tvořivě píše;
 • spolupracuje.  

l. Slovo vyjádřené pohybem

Žáci chodí v určitém rytmu po prostoru. Na pokyn „ŠTRONZO“ se zastaví a vytvoří ze svého těla písmeno podle zadání učitele. Učitel postupně zadává P, Ř, Í, S, L, O, V, Í. Nyní mají žáci za úkol vytvořit skupiny podle počtu písmen (skupiny po 8), která slyšely. Ve skupině nesmí být dvě stejná písmena. Nyní ze svých těl udělají jednotlivá písmena a mají za úkol z těchto písmen vytvořit slovo. Vytvořené slovo přečtou. 

2. Jak mají znít?

Jednotlivci si vylosují na lístečcích polovinu přísloví, druhá je napsána na velkých obálkách, jež jsou umístěny v prostoru třídy. Žáci hledají druhou polovinu přísloví a dochází tím k vytvoření skupin.

3. Pantomima

Skupiny si přísloví navzájem neprozradí, ale připraví jejich pantomimická ztvárnění. K jednotlivým výstupům ostatní hráči přiřazují správné přísloví. 

4. Co k sobě patří

Spojování přísloví. V obálkách jsou rozstříhaná přísloví, některá méně známá, skupina se snaží je co nejrychleji složit a vyložit jejich význam. 

5. Doplň

Doplňování vynechaných slov v deseti příslovích. Každá skupina dostane deset přísloví, avšak část je vytečkovaná. Úkolem skupiny je doplnit text. 

6. Vyber znění, soutěž

Skupiny dostanou obrázky, na nichž je zachyceno přísloví. Jejich úkolem je najít text daného přísloví, rčení či pranostiky, které jsou umístěny po třídě. Která skupina je s prací první hotova, vyhrává. 

7. Tvůrčí psaní

Skupina si vylosuje přísloví, diskutuje o jeho významu, co se za ním skrývá. Napíše krátký příběh. Společná četba, ostatní skupiny hádají, jak zní přísloví. 

8. Vědecký jazyk

Skupina si vybere přísloví a snaží se ho ostatním „tlumočit“ jinými slovy. (Např.: Kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem. = Číslo, jímž můžeš vyjádřit svou lingvistickou potenci, se rovná číslu, jímž znásobuješ své vlastní ego. Apod.) 

9. Znáš je?

Beseda nad knihami přísloví (J. A. Komenský, Fr. L. Čelakovský, M. Stejskal, K. Sýs apod.). Platí všechna přísloví dodneška? Vznikají nová přísloví? Které je tvé nejoblíbenější? Apod. 

Pedagog si vybere z nabízených úkolů ty, které vyhovují skupině žáků, s níž pracuje. 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
PhDr. Vladimíra Neužilová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída