Odborný článek

Pravěk

5. 12. 2011 Základní vzdělávání
Autor
PhDr. Vladimíra Neužilová
Spoluautor
PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D.

Anotace

Navržená hodina se primárně týká učiva vlastivědy, tématu Pravěk, během níž žáci zažijí slasti a strasti života v tlupě, což by mělo přispět k dlouhodobému zapamatování učiva, ale především k rozvíjení komunikace a empatie.

Aktivizující metody

Hra v roli

Co vím, co bych chtěl vědět (myšlenková mapa)

Reflexe

Integrace učiva vlastivědy, literatury, pracovních činností, hudební výchovy, dramatické výchovy

Literatura:  Štorch, E.: Lovci mamutů. Praha : SNDK, 1962. (kapitola Na mamuta)

Věk: 9 až 11 let

Časový rozsah: 3 vyučovací hodiny

Prostor: třída s kobercem, družina, popřípadě klasická třída, v níž jsou lavice odstaveny ke stěnám

Klíčové kompetence: kompetence komunikativní, k učení, k řešení problémů

Výstup/Cíl:

Žák spolupracuje a aktivně naslouchá.
Žák vyjadřuje rytmus.
Žák je schopen pochopit text a zapsat ho do znaků.
Žák komunikuje neverbálně, pomocí kresby, pohybu.
Žák zvládá práci s přírodninami.
Žák obhajuje svůj názor před skupinou.
Žák řeší problémové situace.

1. Hledání tématu hodiny

Jednotlivá písmena slova pravěk jsou rozmístěna po třídě. Žáci mají za úkol najít tato písmena, složit slovo, tím objevit téma hodiny. Kdo je hotov, jde si sednout do vymezeného prostoru.

2. Co vím, co bych chtěl vědět

Nejdříve se vytvoří čtyři skupiny (např. barevnými lístečky, molekulami apod.). Každá skupina píše na jeden papír, co všechno ví o pravěku, a na druhý papír to, co by se chtěla dozvědět. Po určitém časovém limitu si skupiny porovnají, co vědí. Potom vznesou otázky, co by chtěly vědět. Na otázky si podle možností odpovídají sami žáci, odpovědi hledají na internetu, v učebnicích popř. v encyklopediích pro žáky. Teprve potom učitel doplní odpovědi na chybějící dotazy a seznámí je s dalšími skutečnostmi (regionální nálezy z doby pravěku apod.). Vyskytne-li se otázka, na kterou nezná odpověď, zapíše ji a vrátí se k ní příští hodinu.

Variantou může být myšlenková mapa.

3. Luštění znaků

Učitel donese podle možností

 • keramickou tabulku se znaky, které „pocházejí“ z pravěku,
 • fotografii či překreslenou tabulku se znaky.

(Zde záleží na učitelově fantazii, doporučujeme oslovit výtvarníka na škole, vedoucí keramického kroužku.)

Na tabulce je vyryt příběh ze života lovců mamutů. Je na učiteli, jakou tabulku připraví. Doporučujeme zachytit jeden den ze života pravěkých lidí. Od ranního východu slunce a vstávání přes přípravu oštěpů, vysílání kouřových signálů a lov až po uléhání k spánku. Žáci mají ve skupinách za úkol tyto znaky rozluštit. Následuje prezentace výsledků práce (doporučujeme, aby prezentoval zástupce skupiny). Možno zahrát pantomimickou etudou (podle zkušeností s touto prací) doplněnou pouze zvuky.

4. Stroj času

Učitel zadá úkol: „Kmeny si v době pravěku předávaly zprávy jednak kreslenými znaky, jednak pohybem a pomocí neartikulované řeči. Vy se za chvíli přemístíte strojem času do pravěku a stanete se pravěkými lidmi. Vaším úkolem bude přepsat zprávu, kterou vám dám (úryvky z knihy E. Štorcha Lovci mamutů), do znaků tak, aby ji mohla rozšifrovat další skupina, až si vyměníte destičky. Ale pozor, abychom nebyli v době pravěku nápadní, musíme si vyrobit amulety, které měly za úkol chránit jeho majitele před nebezpečím a zlými silami.“ Žáci si amulety vyrábějí z přinesených přírodnin. Teprve poté se za pomocí hudby a plného soustředění přemísťují v čase. (Doporučení: Pro lepší představu žáků před cestou časem by mohla být využita některá ukázka z filmů z pravěku, např. http://www.youtube.com/watch?v=u5UzJjF1Emc.) Učitel rychle rozvěsí po třídě tabulové obrazy  pravěku – malby F. Buriana.

5. Práce s textem, příprava tance

Žáci se ocitají v pravěku, učitel v roli stařešiny jim dává úkol – vytvořit skupiny a přepsat do znaků zprávu. Každá skupina dostane část textu Lovci mamutů, který na sebe navazuje, přepíše ho do znaků a poté ho předá jiné skupině. Ta má za úkol tuto zprávu rozšifrovat. Destičky vyrobíme tak, že na výkres rozválíme v tenké vrstvě modelínu. Do ní žáci špejlí v roli pravěkých lidí zakreslí znaky. Variantou může být kreslení přírodninami či uhlem na papír.

Děti vystoupí z rolí a přečtou si vzájemně vyluštěné zprávy. (Doporučuji využít kapitolu „Na mamuta“.)

Učitel: „Po ulovení mamuta se pořádala oslava.“

Diskuze o významu oslavy, jak pravděpodobně probíhala, co se asi na oslavě dělo. Z diskuze by mělo vyplynout, že se na oslavě tančilo (oslavné tance mužů, žen, dětí, mladých lovců), dále diskutujeme o hudebních nástrojích pravěkých lidí apod. Vyzveme žáky, aby ve skupinách (doporučujeme zachovat předchozí skupiny) v časovém limitu připravili tanec na oslavu zdárného lovu. Tance připravují už v roli pravěkých lidí, tedy bez mluvení. Doporučuji využít hry na tělo, popřípadě Orffových nástrojů.

6.      Ohniště

Učitel v roli pravěkého hlídače ohně svolá všechny k ohništi (červená látka) a následuje imaginární hostina, děkovné tance za úspěšný lov, spánek. Zde může pedagog využít hostinu ke konzumaci svačiny.

7.      Stroj času

Návrat do třídy, využijeme stejnou hudbu, kterou jsme použili na začátku hodiny. 

8.      Závěrečná reflexe

Učitel sedí s žáky v kruhu a společně diskutují o prožitcích, srovnávají základní znaky doby pravěku s dneškem, podívají se do svých zápisů ze začátku hodiny a diskutují, zda byly některé otázky zodpovězeny a názory potvrzeny, nebo třeba i vyvráceny.

Zápis do sešitů individuální, popřípadě formou myšlenkové mapy.

Doporučujeme zadat dobrovolný úkol: najít další zajímavosti o době pravěku a prezentovat je v příští hodině.

Literatura a použité zdroje

[1] – ŠTORCH, Eduard. Lovci mamutů. 16. vydání. Praha : SNDK, 1964. 259 s.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
PhDr. Vladimíra Neužilová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému

Nutné pomůcky:

magnetofon, hudba na přemístění do pravěku, provázky, přírodniny, papíry, tužky, Orffovy nástroje, červená látka, keramická tabulka či fotografie s pravěkými znaky