Odborný článek

Jak se v Praze cestuje

29. 6. 2007 Předškolní vzdělávání
Autor
Olga Letfusová

Anotace

Charakteristika integrovaného bloku: Tento projekt je součástí školního vzdělávacího programu Praha - město, ve kterém žiji. Směřuje k vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách. Činnosti vycházejí z vlastních prožitků a zkušeností dětí, navazují na jejich poznatky o dopravě. Projekt vznikl na podnět skupiny chlapců.
Očekávané výstupy: Mít poznatky o dopravě a dopravních prostředcích, umět se orientovat v prostředí mimo MŠ, umět dodržovat pravidla chování.
Časový rozsah: 2 měsíce
Věková skupina: 3 - 7 let

Hlavní cíle projektu:

 • získávání poznatků o dopravě a dopravních prostředcích
 • osvojení, posilování a respektování pravidel chování
 • rozvíjení všech dovedností dítěte

Dílčí cíle projektu:

 • dopravní prostředky
  • osvojení poznatků o dopravě a dopravních prostředcích (vymezení skupiny dopravních prostředků)
  • zdokonalování hudebních dovedností, posilování reagování na mimosmyslové podněty (rytmus, tempo, hra na orf. nástroje atd.)
 • cesty
  • osvojení si pravidel chování
  • zdokonalování grafomotorických dovedností
 • cestující
  • osvojení si základních bezpečnostních a organizačních zásad v dopravním prostředku
  • rozvoj samostatnosti a sebedůvěry dítěte v sama sebe a kolektiv, začlenění se do kolektivu
 • stanice
  • seznámení se s některými čísly a písmeny
 • pravidla
  • posilování pravidel chování

Očekávané výstupy (kompetence):

 • osvojit a dodržovat pravidla chování
 • orientovat se v prostoru (na, pod, vedle, mezi, za, před, u, určování stran, směru atd.) a používat příslovce místa
 • reagovat na optický či zvukový signál, vědomě využívat všech smyslů
 • sledovat pohyb zleva doprava, naopak a všemi směry
 • uvědomovat si správné držení kresebného nástroje a graficky zaznamenat kruh, čáru, kříž, ležatou osmičku
 • znát jednoduchou číselnou řadu a některá písmena
 • znát a pamatovat si text říkadla J. Kainara
 • uvědomovat si a rozlišit tempo v hudbě
Jak projekt vznikl

Jsme speciální třída běžné mateřské školy v centru Prahy. Na podzim roku 2003 jsme se přestěhovali do nově zrekonstruovaných prostor, které svou velikostí určily i konečný limit - osm dětí ve třídě. V novém prostředím jsme začali vytvářet i nový koncept školního vzdělávacího programu. Skutečnost, že se nacházíme v centru Prahy a nemáme vlastní zahradu, byla počátečním východiskem v našich úvahách. Do plánování se samozřejmě promítly i personální podmínky. Další podmínkou, kterou jsme chtěli respektovat, bylo prožitkové učení dětí.

Ve třídě jsme dvě učitelky (včetně ředitelky) a naše práce se překrývá v době, kdy se s jednotlivými dětmi zabýváme individuální stimulací řeči a také jedenkrát týdně po dobu vycházky. Právě cílené vycházky po Praze se ve školním roce 2004/2005 staly východiskem pro integrované bloky. V mikrotřídě se sešla skupina osmi chlapců ve věku od čtyř a půl roku do sedmi let s diagnózami - mentální retardace, psychomotorický neklid, ADHD, nedoslýchavost, rinolálie, dysfázie, porucha hrubé motoriky, řečový klonus.

Název našeho školního vzdělávacího programu byl poměrně široký: Praha - město, ve kterém žiji. Po prvním adaptačním bloku, který jsme orientovali na třídu, pravidla chování mezi kamarády a lidmi obecně, jsme další část věnovali Podzimu v pražských parcích a zahradách. Při vycházce po překrásně zbarvené Seminářské zahradě pozornost chlapců, více než příroda okolo nás, zaujala lanovka jedoucí na Petřín. Stáli u plotu s prsty zaklesnutými do drátěného pletiva, pozorovali lana, točící se kola a výhybky a dohadovali se, jakým způsobem jsou lanovky připojeny k sobě. Nad barevným podzimem a modrým nebem nad Petřínem jsme s paní ředitelkou zkrátka plesaly samy. Chlapci řešili něco zcela jiného.

Při zápisu do třídní knihy, který nutně provází i jistá forma zpětného hodnocení, se mi zastavil pohled na letáčku, který mi zůstal po přednášce Dr. Františka Koukolíka na téma Mužsky a žensky diferencované mozky. Podle něj mají chlapci lepší matematické schopnosti, lépe řeší matematické úlohy a čtou v mapách, mají zálibu v konstrukčních plánech, zrakových a prostorových úlohách, více je zajímají předměty než lidé, preferují kostky i manipulaci s nimi a z panenky si na rozdíl od dívek udělají bombardér.

Pochopila jsem, že jsem při svém plánování použila ženský mozek a i když se mi zdálo téma příhodné vzhledem k podmínkám věcným, personálním, organizačním a k ročnímu období, musela jsem jej změnit s ohledem na podmínky psychosociální. Vzniklo tak nové téma, které se vztahovalo k Praze, dopravě a dopravním prostředkům - Jak se v Praze cestuje. Jednotlivé části jsou:

 • dopravní prostředky
 • cesty
 • cestující
 • stanice
 • pravidla
Organizace projektu

Projekt byl realizován v heterogenní skupině třídy MŠ. Rozhodujícím činitelem v jeho tvorbě byla prožitková pedagogika, která se prolínala všemi dílčími tematickými částmi. Činnosti byly realizovány jak ve skupině, tak i individuální prací s každým dítětem.

Dopravní prostředky:

 • cestujeme po Praze tramvají, lanovkou, metrem
 • jdeme se podívat na nádraží, jak se odbavují vlaky
 • navštívíme Národní technické muzeum v Praze
 • jdeme se podívat do muzea DP
 • sledujeme lidi, kteří řídí dopravní prostředky a dopravu
 • hrajeme si s auty, stavíme autodráhy, silnice, koleje
 • vyhledáváme dopravní prostředky v encyklopediích, novinách, časopisech
 • vystřihujeme obrázky dopravních prostředků a třídíme je do desek podle druhu
 • třídíme dopravní prostředky podle jedné společné vlastnosti
 • vyhledáváme shodné dvojice, hrajeme pexeso
 • hrajeme hru na dopravu a učíme se při ní reagovat na zvukový nebo optický signál
 • kreslíme auta, vlaky, tramvaje, lanovku
 • procvičujeme grafomotoriku (kola, koleje, pražce, kouř, cesty)
 • vyrábíme dopravní prostředek - slepujeme model dopravního prostředku z papírových krabiček, dokončujeme jej kašírováním a barvou
 • učíme se zpaměti básničky: F. Kábele - Auto, J. Žáček - Vlak, J. Kainar - Za nádražím
 • zpíváme písničky - Auto, Vláček, Tramvaje, Motorista (zpěvník pro mateřské školy Malým zpěváčkům)
 • melodii písně doprovázíme hrou na tělo
 • posloucháme píseň I. Mládka Rychlík jede do Prahy
 • reagujeme pohybem na tempo melodie (pomalu, rychle)
 • orientujeme se podle zvuku
 • posloucháme zvukové hádanky - dopravní prostředky a ruch na ulici - a pokoušíme se je rozlišit
 • vedeme kamaráda a naopak necháváme se jím vést
 • cvičíme, přitahujeme se v lehu po lavičce

Cesty:

 • říkáme si, že po chodníku chodíme vpravo, přecházíme vždy po přechodu
 • při vycházce používáme vesty se signalizačními pruhy
 • seznamujeme se s některými bezpečnostními prvky v dopravě (odrazky na oblečení a kolech, světla na autech)
 • cvičíme - běháme slalom mezi překážkami
 • popisujeme cestu - start, cíl
 • pohybujeme se se zavázanýma očima podle slovních instrukcí
 • řešíme bludiště a labyrinty
 • porovnáváme cesty (na papíře, na hřišti apod. - orientace v prostoru a čase)
 • prohlížíme si mapy
 • kreslíme cesty a silnice
 • vytváříme koláže
 • z papíru kašírujeme tunel pro hry s auty a vlakem

Cestující:

 • pozorujeme chování cestujících okolo sebe
 • učíme se nastupovat do dopravních prostředků a vystupovat z nich
 • hrajeme si na cestující, řidiče, průvodčího
 • vystřihujeme lístky
 • domlouváme si pravidla střídání rolí ve hře
 • učíme se rozhodovat, co je správné a co správné není
 • posloucháme vyprávění: E. Petiška - Pohádkový dědeček, B. Říha - Honzíkova cesta

Stanice:

 • vytváříme mapu, zakreslujeme názvy stanic do mapy a mapu využíváme při hře na dopravu
 • počítáme - upevňujeme si jednoduchou číselnou řadu a graficky zaznamenáváme číslice (např. čísla tramvají)
 • poznáváme, jak je barevně označeno metro
 • seznamujeme se s dalším způsobem označení, a to písmeny A - B - C a s jejich přiřazením k barevným trasám metra

Pravidla:

 • seznamujeme se s některými piktogramy Dopravních podniků
 • vytváříme piktogramy pro chování ve třídě (např. umývání rukou)
 • seznamujeme se s jízdním řádem
 • posilujeme již formulovaná pravidla chování ve třídě (např. umím počkat, poděkovat, pozdravit, pomáháme si) a pokoušíme se je převést i na chování v dopravních prostředcích

Pomůcky s dopravní tematikou:
Informační letáky Dopravních podniků a Českých drah

 • mapy
 • informační letáky Dopravních podniků a Českých drah
 • encyklopedie
 • píseň Rychlík jede do Prahy (I. Mládek)
 • F. Kábele: Brousek pro tvůj jazýček
 • J. Žáček: Moje první čítanka
 • J. Kainar: Říkadla
 • O. Janeček: Malým zpěváčkům
 • E. Petiška: Pohádkový dědeček
 • B. Říha: Honzíkova cesta
Jméno: Výstup:
Očekávané výstupy (dítě):
Má osvojena pravidla chování při cestování a v dopravních prostředcích
Orientuje se v prostoru a používá příslovcí místa
Reaguje na optický či zvukový signál
Správně drží kresebný nástroj
Graficky zaznamená a umí pojmenovat kruh, čtverec atd.
Zná jednoduchou číselnou řadu a dokáže ji graficky zaznamenat
Správně vyslovuje určité hlásky, správně frázuje
Zapamatuje si krátký text
Spolupracuje ve skupině
Reaguje pohybem na změnu tempa
Hodnocení projektu

Celý projekt byl dětem velice blízký, vycházel z jejich zájmu o dopravu a dopravní prostředky. Při realizaci jsme spolupracovali s rodiči. Téma jsme ukončili na počátku adventu s pocitem, že jsme nevyčerpali vše, co nabízelo. Opět jsme se k němu vrátili na konci školního roku, v období výletů a školy v přírodě. Každá navrhovaná činnost byla postavena tak, aby se dítě něco nového naučilo, setkávalo se s hodnotami a zároveň ve hře rozvíjelo svou samostatnost a schopnost rozhodovat se. Z tohoto pohledu lze zhodnotit každou naplánovanou činnost zvlášť, ale je obtížné toto hodnocení zpracovávat tak, aby bylo možné z něj i dále vycházet a dobře a rychle se v něm orientovat. Proto jsem po několikaletém hledání a zkoušení začala hodnotit tímto způsobem. Očekávané výstupy nejsou vybrány náhodně, jsou součástí Přehledu dosahovaných kompetencí. Ty jsou zpracovány přibližně podle věku ve dvou tabulkách (3 - 4 roky a 5 - 6 let) a vycházejí z RVP PV a vývojové psychologie. Tímto způsobem získávám přehledný materiál o každém dítěti. To je ovšem již zase jiné téma.

Další použitá literatura:
Janeček, O.: Malým zpěváčkům. Praha: SPN, 1986.
Kábele, F.: Brousek pro tvůj jazýček. Praha: Albatros, 1988.
Kainar, J.: Říkadla. Praha: Družstvo Dílo, 1948.
Koukolík, F.: Přednáška Mužsky a žensky diferencované mozky.
Petiška, E.: Pohádkový dědeček. Praha: Státní nakladatelství dětské knihy, 1958.

Literatura a použité zdroje

[1] – KOVALIK, S. Integrovaná tematická výuka. Kroměříž : Spirála, 1995. ISBN 80-901873-0-7.
[2] – ŘÍHA, B. Honzíkova cesta. Praha : Axióma, 2006. ISBN 80-7292-114-2.
[3] – ŽÁČEK, J. Moje první čítanka. Praha : Alter, 1998. ISBN 80-85775-60-3.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Olga Letfusová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Sociální a personální kompetence
 • samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
 • Předškolní vzdělávání
 • Komunikativní kompetence
 • ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída, Vycházka do přírodního prostředí

Nutné pomůcky:

* mapy * informační letáky Dopravních podniků a Českých drah * encyklopedie * píseň Rychlík jede do Prahy (I. Mládek) * F. Kábele: Brousek pro tvůj jazýček * J. Žáček: Moje první čítanka * J. Kainar: Říkadla * O. Janeček: Malým zpěváčkům * E. Petiška: Pohádkový dědeček * B. Říha: Honzíkova cesta