Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Práce se slovníkem – obrázkové slovníky
Odborný článek

Práce se slovníkem – obrázkové slovníky

15. 12. 2011 Základní vzdělávání
Autor
Danuše Skotnicová
Spoluautor
Mgr. Radmila Slonková

Anotace

Šestý praktický článek ze seriálu Dictionary Skills in English Lessons for the 8th and 9th Grades. Obrázkové slovníky jsou považovány za velmi užitečný prostředek při výuce angličtiny. Většinou se používají při výuce mladších žáků, úspěšně se však uplatňují také ve vyšších ročnících. Tento článek nabízí několik tipů, jak s tímto typem slovníků pracovat, a popisuje dvě jednoduché aktivity, jak vytvořit tematicky zaměřený obrázkový slovník.

Obrázkové slovníky

Překlad článků seriálu Dictionary skills in English Lessons for the 8th and 9th grades – Práce se slovníkem v hodinách angličtiny pro 8. a 9. ročník ZŠ vznikl na žádost učitelů dalších cizích jazyků (nejen angličtiny). Metodika výuky cizího jazyka může být přínosná také pro učitele jiných cizích jazyků, pro které je anglický text nepřístupný. Pracovní listy, které jsou součástí praktických článků, zůstanou však v originále a slouží jako inspirace pro tvorbu pracovních listů v daném jazyce.

Obrázkové slovníky patří mezi užitečné prostředky k výuce angličtiny. Tyto slovníky používají obrázky (fotografie, kreslené obrázky a podobně), které vystihují význam heslového slova. Obrázkové slovníky bývají uspořádány spíše podle témat než podle abecedy. Většinou se používají při výuce mladších žáků a jako jednu z nevýhod těchto slovníků vidím v jejich omezeném počtu slov, které mohou v rámci daného tématu poskytnout.

V tomto článku bych ráda předložila pouze několik jednoduchých aktivit, jak s tímto druhem slovníků pracovat, a na jednu aktivitu bych se zaměřila hlouběji – na tvorbu tematicky zaměřeného obrázkového slovníku.

Zde je tedy pár opravdu základních tipů na práci s obrázkovým slovníkem nebo se sadou kartiček s obrázky (ang. flashcards), které také můžeme považovat za určitý typ obrázkového slovníku:

 • Přiřazujeme obrázek s významem slova.
 • Můžeme napsat slovo s chybějícím písmenem nebo písmeny, žákům ukážeme jako pomůcku obrázek a ti pak hádají slovo.
 • Můžeme pomíchat písmena ve slově nebo jej nesprávně napsat a opět žákům ukážeme obrázek jako pomůcku, aby písmena ve slově správně uspořádali.
 • Obrázkový „oběšenec“ – na tabuli napíšeme prázdná místa pro písmena daného slova a žáci hádají písmena, která mohou být ve slově obsažena. Místo nesprávného písmene však nakreslíme na tabuli jako pomůcku malý kousek obrázku, který dané slovo vystihuje.
 • Překreslíme malé části obrázku a žáci hádají, které je to slovo.
 • Řetěz vět – jeden žák se dotkne obrázku a něco o něm řekne, např. co to je, přídavné jméno, které jej popisuje, kde to je, apod. Další žák se dotkne stejného obrázku a udělá stejnou věc (řekne stejnou větu), pak si vybere jiný obrázek a opět o něm něco řekne. Řetěz takto pokračuje, dokud některý z žáků neudělá chybu.
 • Jeden z žáků „píše“ příběh nebo krátký rozhovor tím, že kreslí obrázky, a druhý žák se snaží přepsat jej slovy.

Nicméně cílem tohoto článku je ukázat, jak používám obrázky k vytvoření obrázkového slovníku v rámci jedné hodiny.

1. TVORBA VÁNOČNÍHO OBRÁZKOVÉHO SLOVNÍKU

čas

45 minut

cíl

Rozvoj tematicky zaměřené slovní zásoby

pomůcky

Několik reklamních letáků z obchodů s vánoční tematikou, nůžky, pastelky, lepidlo, větší papír, slovník

Popis aktivity

 • Několik dní nebo týdnů před Vánocemi žákům řekneme, aby přinesli různé reklamní letáky z obchodů. Měly by obsahovat obrázky s vánoční tematikou.
 • Na začátku hodiny můžeme žáky namotivovat na téma Vánoc, např. hrou „oběšenec“ se slovem Vánoce.
 • Zeptáme se žáků, jestli mají představu, proč mají letáky, a také se zeptáme, zda vědí, co to znamená obrázkový slovník. Vysvětlíme, že budeme tvořit obrázkový slovník s vánoční tematikou.
 • Žáci si vyberou obrázky z letáků, vystřihnou je, a pokud je to nutné, vyhledají význam slov ve slovníku. Poté nalepí obrázky na větší papír a vedle každého obrázku napíší správné slovo.
 • Žáky povzbuzujeme, aby si vzpomněli na další slova spojená s Vánocemi, pokud je výběr obrázků nedostatečný. K obrázkům mohou přidat své kresby.
 • Po vytvoření obrázkového slovníku jej připevníme na stěnu nebo na tabuli.

Komentář

Obvykle provádím tuto aktivitu s nižšími ročníky a zažijeme při ní spoustu legrace. Ale aktivita velmi dobře fungovala i v 8. a 9. ročníku. V těchto třídách můžeme přidat složitější a méně známá slova nebo se můžeme zaměřit na typicky britské nebo americké výrazy spojené s Vánocemi. Tuto aktivitu můžeme samozřejmě přizpůsobit libovolnému svátku nebo tématu.

2. TVORBA TEMATICKY ZAMĚŘENÉHO DOMINA

čas

45 minut

cíl

Rozvoj tématicky zaměřené slovní zásoby

pomůcky

Proužky papíru 20x10 cm, pastelky, izolepa, slovníky

Popis aktivity

 • Vybereme téma (opět to mohou být Vánoce nebo sport, zvířata, Velikonoce, …) a každému žáku řekneme české slovo spojené s daným tématem. Pokud neznají překlad daného slova do angličtiny, vyhledají jej ve slovníku.
 • Každému žáku dáme proužek papíru a požádáme je, aby si jej rozdělili na dvě poloviny. Na první polovinu nakreslí obrázek, druhá prozatím zůstane prázdná.
 • Vybereme dva žáky, aby ukázali své obrázky, a přilepíme je vedle sebe na stěnu. Ostatní žáky vyzveme, aby řekli správné slovo k druhému obrázku. Vybereme jednoho žáka, který toto slovo napíše před obrázek (na první proužek papíru).
 • Vybereme dalšího žáka s obrázkem, ten jej opět přilepí na zeď a aktivita pokračuje až do posledního obrázku. Poslední prázdné políčko patří slovu k prvnímu obrázku.

Komentář

Tuto aktivitu používám k rozšiřování slovní zásoby. Pokud žáci mají problémy s kreslením vlastních obrázků, mohou použít obrázky z časopisů nebo z reklamních letáků tak, jak to bylo popsáno v předchozí aktivitě. Žáci obvykle chtějí mít toto domino nalepené ve třídě, aby se mohli snadno naučit nová slovíčka. Vizuální opora jim pomáhá zapamatovat si neznámé výrazy.

Literatura a použité zdroje

[1] – Collins Cobuild New Student’s Dictionary. 4. vydání. Glasgow : HarperCollins Publishers, 2000. 754 s. ISBN 0003750949.
[2] – Cambridge Learner’s Dictionary – worksheets. Cambridge : Cambridge University Press, 2001. 14 s.
[3] – Oxford Advanced Learner’s Dictionary. 7. vydání. Oxford : Oxford University Press, 2005. 1780 s. ISBN 0194316491.
[4] – HAIS, Karel; HODEK, Břetislav. Praktický slovník anglicko-český, česko-anglický. 1. vydání. Voznice : Leda, 2003. 664 s. ISBN 8085927241.
[5] – FRONEK, Josef. Anglicko-český, česko-anglický slovník. 1. vydání. Voznice : Leda, 2003. 1277 s. ISBN 8085927489.
[6] – WRIGHT, Jon. Dictionaries. Oxford : Oxford University Press, 1998. 172 s. ISBN 0194372197.
[7] – Oxford Advanced Learner’s Dictionary. 2008. [cit. 2009-3-8]. Dostupný z WWW: [http://www.oup.com/elt/catalogue/teachersites/oald7].
[8] – WARING, Rob. How to get your students to use their dictionaries effectively. 2001. [cit. 2009-3-8]. Dostupný z WWW: [http://www1.harenet.ne.jp/~waring/vocab/dictionary/dictionary.htm].
[9] – VÍT, Marek. Jak na to: Používáme slovník. 2006. [cit. 2008-2-7]. Dostupný z WWW: [http://www.helpforenglish.cz/tipy-a-triky/jak-na-anglictinu/c2006061601-jak-na-to--pouzivame-slovnik.html].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Danuše Skotnicová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

psací potřeby, lepidlo, papír, pastelky, reklamní letáky, nůžky, slovník