Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Práce se slovníkem – slovesa
Odborný článek

Práce se slovníkem – slovesa

14. 12. 2011 Základní vzdělávání
Autor
Radmila Záviská

Anotace

Pátý praktický článek ze seriálu Práce se slovníkem v hodinách angličtiny pro 8. a 9. ročník ZŠ. Aktivity uvedené v tomto článku představují možnosti, jak v rámci práce se slovníkem objevovat základní vlastnosti sloves – slovesné vazby, pravidelné či nepravidelné tvary sloves nebo význam frázových sloves.

1. PRAVIDELNÉ A NEPRAVIDELNÉ FAZOLE

čas

20 minut

cíl

Naučit žáky rozlišovat označení pravidelných a nepravidelných sloves ve slovníku

pomůcky

Mísy s fazolemi, lístečky se slovesy, slovníky, papír, lepidlo

Popis aktivity

 1. Na papír napíšeme např. osm sloves – pravidelných i nepravidelných – a rozstříháme je na jednotlivé lístečky. Ukryjeme je do mís s fazolemi.
 2. Třídu rozdělíme do skupin po 3–4 žácích a do skupiny dáme alespoň dva slovníky. Do skupiny také dáme list papíru (žáci jej použijí na konci aktivity). Na tabuli napíšeme dvě slovesa, která žáci neznají. Ti je vyhledají ve slovníku. Zeptáme se na tvar minulého času těchto sloves. Měli by si uvědomit, jak jsou ve slovníku nepravidelná slovesa označena.
 3. Vysvětlíme, že žáci budou lovit slovesa ukrytá v mísách – každá skupina má svou mísu se stejnými slovesy jako ostatní skupiny. Mísy jsou umístěny na druhém konci třídy. V jeden okamžik pouze jeden žák smí lovit ve své míse, přinese lísteček se slovesem do skupiny a teprve poté může skupina vyslat dalšího lovce. Ostatní členové skupiny pracují se slovníkem (hledají tvary minulého času). Na konci aktivity každá skupina nalepí slovesa a jejich minulé časy na papír. Vítězem se stává nejrychlejší skupina.

Komentář

Tato aktivita v hodině fungovala velmi dobře. Žáky těšilo, že zažili něco nového – nejen učení se nepravidelných sloves ze seznamu. Upravila jsem tuto aktivitu tak, aby byla více soutěživá – pokud žák vyhodil fazoli z mísy, jeho skupina dostala trestný bod. Na konci aktivity první skupina obdržela 20 bodů, druhá 15 a třetí 10. Poté jsme sečetli všechny body a skupina s nejvyšším skóre zvítězila. Tato aktivita žákům umožnila uvědomit si, jak jsou ve slovníku označena nepravidelná slovesa a kde mohou najít jejich seznam.

 2. SLOVESNÉ VAZBY

čas

30 minut

cíl

Uvědomit si základní slovesné vazby

pomůcky

Pracovní list se slovesy (příloha 1), slovník do dvojice, papír do dvojice, nůžky, lepidlo

Popis aktivity

 1. Na tabuli napíšeme větu se způsobovým slovesem MOCI, UMĚT (ang. can), např. Umím lyžovat. Vysvětlíme, že po způsobových slovesech je další sloveso vždy v základním tvaru. Tento fakt označujeme jako slovesnou vazbu (ang. verb pattern).
 2. Ukážeme žáků, že v této aktivitě se soustředíme na dvě základní slovesné vazby: sloveso + -ing tvar             sloveso + to infinitiv. Tyto vazby napíšeme na tabuli jako nadpis dvou sloupců.
 3. Žáci vytvoří dvojice a dáme jim kopii pracovního listu. Rozstříhají jej a na papír napíší dvě slovesné vazby jako nadpis dvou sloupců tak, jak to je uvedeno na tabuli.
 4. Nyní žáci vyhledávají slovesné vazby daných sloves ve slovníku a slovesa lepí na jejich papír do příslušného sloupce. Měli by i přidat příklad uvedený ve slovníku nebo napsat svou vlastní větu.
 5. Následuje společná kontrola.

Komentář

Tuto aktivitu bych doporučila pouze pro silnější skupiny. Učivo o slovesných vazbách je pro některé žáky 8. a 9. tříd trochu obtížné a tato aktivita nepřinesla takový výsledek, jaký jsem očekávala.

3. FRÁZOVÁ SLOVESA I

čas

30 minut

cíl

Uvědomit si používání frázových sloves

pomůcky

Kartičky s frázovými slovesy, slovník pro každého žáka, kopie pracovního listu pro každého žáka (příloha 2)

Popis aktivity

 1. Před hodinou ve třídě rozmístíme vybraná frázová slovesa (switch on, get up, get off, try on, look for, look after).
 2. Na tabuli napíšeme jednoduchou větu s frázovým slovesem a vysvětlíme pojem FRÁZOVÉ SLOVESO.
 3. Žákům rozdáme pracovní list. Ti si jej přečtou a snaží se předpovědět, co chybí v mezerách. V této fázi nepoužívají slovník.
 4. Po přečtení pracovního listu žáci vstanou, chodí po třídě a snaží se zapamatovat si co nejvíce frázových sloves. Některá již mohou znát.
 5. Po několika minutách si jdou žáci zpět sednout do lavic a vyplňují prázdná místa v pracovním listě – nyní již mohou používat slovníky, aby vyhledali významy frázových sloves.
 6. Následuje společná kontrola s celou třídou.

Komentář

Žáci mají pohyb po třídě většinou v oblibě a ani tato aktivita nebyla výjimkou. Někteří žáci měli potíže si zapamatovat sloveso se správnou částicí, takže si museli frázové sloveso znovu vyhledat ve slovníku. Se silnější skupinou bych doporučila frázová slovesa se stejným slovesem, ale rozdílnou částicí (např. get in, get out, get off etc.) nebo stejná částice, ale rozdílná slovesa (např. get on, go on, hold on etc.).

4. FRÁZOVÁ SLOVESA II

čas

20 minut

cíl

Uvědomit si používání frázových sloves

pomůcky

Prázdné lístečky, hrací kostka, hrací figurka, dva slovníky do skupiny

Popis aktivity

 1. Pokud je to nutné, na začátku aktivity vysvětlíme pojem FRÁZOVÉ SLOVESO (na tabuli můžeme napsat jednoduchou větu).
 2. Utvoříme skupiny po 3–4 žácích a dáme jim alespoň dva slovníky do skupiny.
 3. Na tabuli napíšeme např. 8 frázových sloves v češtině. Žáci vyhledají anglické překlady ve slovnících a zapíší je na tabuli.
 4. Každé skupině dáme 8 prázdných lístečků, kostku a figurku. Žáci si na prázdné lístečky napíší frázová slovesa česky a na lavici je uspořádají do kruhu, slovy nahoru.
 5. Nyní žáci začnou hrát hru – postupně se střídají, hází kostkou a posunují figurkou po slovesech v kruhu. Pokud žák stoupne figurkou na sloveso, musí jej říct anglicky a napsat na druhou stranu lístečku. V této fázi se žáci mohou dívat na tabuli a své odpovědi si kontrolovat. Po zapsání slovesa zůstává anglické sloveso slovem nahoru.
 6. Další hráč hází kostkou a pokračuje v odpočítávání z místa, kde skončil předchozí hráč. Pokud teď stoupne na lísteček, který již byl otočen (anglické sloveso je slovem nahoru), musí říct český překlad a použít anglické sloveso ve větě. Nyní zůstává český překlad slovem vzhůru.
 7. Žáci pokračují ve hře, obracejí lístečky a říkají překlady a různé věty, dokud všichni ve skupině nebudou daná slovesa znát. Potom mohou lísteček z kruhu odstranit. Hra končí, když už v kruhu nezůstalo žádné sloveso.

Komentář

Žákům se hra líbila a ukázala jim zábavný způsob, jak se učit frázová slovesa. Tato hra může být samozřejmě použita i pro procvičování nové slovní zásoby. V tom případě bych doporučila maximálně 12 slov, jinak se hra stává poměrně dlouhá a to ji může pokazit.

Literatura a použité zdroje

[1] – Collins Cobuild New Student’s Dictionary. 4. vydání. Glasgow : HarperCollins Publishers, 2000. 754 s. ISBN 0003750949.
[2] – Cambridge Learner’s Dictionary – worksheets. Cambridge : Cambridge University Press, 2001. 14 s.
[3] – Oxford Advanced Learner’s Dictionary. 7. vydání. Oxford : Oxford University Press, 2005. 1780 s. ISBN 0194316491.
[4] – HAIS, Karel; HODEK, Břetislav. Praktický slovník anglicko-český, česko-anglický. 1. vydání. Voznice : Leda, 2003. 664 s. ISBN 8085927241.
[5] – FRONEK, Josef. Anglicko-český, česko-anglický slovník. 1. vydání. Voznice : Leda, 2003. 1277 s. ISBN 8085927489.
[6] – WRIGHT, Jon. Dictionaries. Oxford : Oxford University Press, 1998. 172 s. ISBN 0194372197.
[7] – Oxford Advanced Learner’s Dictionary. 2008. [cit. 2009-3-8]. Dostupný z WWW: [http://www.oup.com/elt/catalogue/teachersites/oald7].
[8] – WARING, Rob. How to get your students to use their dictionaries effectively. 2001. [cit. 2009-3-8]. Dostupný z WWW: [http://www1.harenet.ne.jp/~waring/vocab/dictionary/dictionary.htm].
[9] – VÍT, Marek. Jak na to: Používáme slovník. 2006. [cit. 2008-2-7]. Dostupný z WWW: [http://www.helpforenglish.cz/tipy-a-triky/jak-na-anglictinu/c2006061601-jak-na-to--pouzivame-slovnik.html].
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
25.39 kB
Dokument
Slovesné vazby
doc
26.37 kB
Dokument
Frázová slovesa I

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Radmila Záviská

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

psací potřeby, papír, nůžky, lepidlo, hrací kostka, hrací figurka, slovník, mísa, fazole