Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Práce se slovníkem – práce s heslovými slovy
Odborný článek

Práce se slovníkem – práce s heslovými slovy

13. 12. 2011 Základní vzdělávání
Autor
Radmila Záviská

Anotace

Druhý praktický článek ze seriálu Práce se slovníkem v hodinách angličtiny pro 8. a 9. ročník ZŠ se zaměřuje na práci s heslovými slovy – headwords. Popsané aktivity se zabývají základními problémy se slovníkovými symboly a znaky, vyhledáváním slovních druhů, tvořením slov pomocí předpon a přípon a v neposlední řadě také přepisem výslovnosti.

Práce s heslovými slovy

Překlad článků seriálu Dictionary Skills in English Lessons for the 8th and 9th Grades – Práce se slovníkem v hodinách angličtiny pro 8. a 9. ročník ZŠ – vznikl na žádost učitelů dalších cizích jazyků (nejen angličtiny). Metodika výuky cizího jazyka může být přínosná také pro učitele jiných cizích jazyků, pro které je anglický text nepřístupný. Pracovní listy, které jsou součástí praktických článků, zůstanou však v originále a slouží jako inspirace pro tvorbu pracovních listů v daném jazyce.

Práce s heslovými slovy zahrnuje základní problémy se slovníkovými symboly a znaky, vyhledávání slovních druhů, tvořením slov pomocí předpon a přípon a v neposlední řadě také přepis výslovnosti.

1. VYHLEDÁVÁNÍ HESLOVÝCH SLOV

čas

15–20 minut

cíl

Procvičení vyhledávání slov a jejich pravopis

pomůcky

Prázdná mřížka na osmisměrku a slovník pro dvojici žáků, příklad osmisměrky (příloha 1)

Popis aktivity

 1. Připravíme vzorovou osmisměrku (např. na tabuli) a vysvětlíme, že obsahuje určitý počet skrytých slov, která jsou vybrána z jedné konkrétní stránky ze slovníku. Pro zjednodušení můžeme žákům prozradit slova ze záhlaví stránky. Slova mohou být napsána ve všech směrech. Najdeme několik příkladů ve vzorové osmisměrce.
 2. Každé dvojici rozdáme prázdnou mřížku na osmisměrku (nebo si ji mohou sami nakreslit, např. 100 čtverců, mohou použít čtverečkovaný papír).
 3. Žáci náhodně otevřou slovník a z dané stránky si vyberou např. 10 slov, známých i neznámých. Tato slova žáci napíší do připravené mřížky ve všech daných směrech.
 4. Zbytek mřížky žáci vyplní náhodně vybranými písmeny tak, aby zakryli heslová slova. Mohou napsat slova ze záhlaví stránky.
 5. Dvojice si vymění osmisměrky (a také slovníky, pokud používali rozdílné). Poté stanovíme časový limit a žáci hledají skrytá slova. Autoři osmisměrky následně provedou kontrolu.

Komentář

Žáci mají osmisměrky obvykle rádi, proto je to dobrý způsob procvičování nových slov. V této aktivitě navíc procvičovali i vyhledávání slov ve slovníku. Jinou variantou je, že žákům zadáme téma a ti pak hledají heslová slova pro dané písmeno abecedy – musí najít např. 10 heslových slov spojených s daným tématem začínající na předem dané písmeno abecedy.

Poznámka: Tato aktivita je upravena z [6], str. 35.

2. PEXESO NA PODSTATNÁ A PŘÍDAVNÁ JMÉNA

čas

20 minut +

cíl

Procvičení tvoření slov

pomůcky

Pracovní list pro každou skupinu žáků (příloha 2)

Popis aktivity

 1. Žáky rozdělíme do skupin po čtyřech žácích a každá skupina obdrží pracovní list se slovy. Žáci si jej rozstříhají podle tučných čar.
 2. Žáci ve skupině si náhodně berou nastříhané kartičky a doplňují je – napíší buď podstatné jméno nebo přídavné jméno. Mohou používat slovníky.
 3. Jakmile žáci vyplní všechna slova na kartičkách, rozstřihnout je na poloviny. Nyní mají kartičky pouze s jedním slovem. Žáci na lavici rozloží kartičky slovy dolů a hra může začít – cílem hry je najít podstatné a přídavné jméno, které k sobě patří. Hráč s nejdelším křestním jménem vybere dvě kartičky a obrátí je slovy nahoru. Slova přečte nahlas. Pokud slova k sobě patří, hráč tuto dvojici vyhrává a pokračuje ve hře. Pokud ne, otočí je opět slovy dolů a ve hře pokračuje hráč nalevo. Hra končí ve chvíli, kdy je odhalena poslední dvojice. Vítězem se stává hráč s největším počtem dvojic.

Komentář

Tato hra – pexeso – je všem žákům dobře známá. Je vhodná pro mladší žáky, ale baví i žáky starší. Hru můžeme obměnit tím, že vybere jiné slovní druhy, např. podstatná jména a slovesa a podobně.

3. NAJDI TROJICI

čas

20 minut +

cíl

Procvičení tvoření slov

pomůcky

Sada slov pro každou skupinu žáků (příklad slov v příloze 3)

Popis aktivity

 1. Připravíme sadu slov, která chceme procvičit, slova nastříháme. Každá sada slov obsahuje podstatné jméno, přídavné jméno, sloveso nebo příslovce v libovolné kombinaci, můžeme např. vynechat sloveso, pokud pro danou sadu slov neexistuje. Můžeme zopakovat některá pravidla pro tvoření slov (předpony, přípony).
 2. Žáky rozdělíme do skupin po čtyřech. Budou hrát hru a každý z nich dostane např. šest kartiček, na každé je slovo. Hráči musí dát dohromady jednu kompletní sadu slov. Karty zamícháme, položíme slovy dolů a žáci si vezmou po šesti kartách.
 3. Hráči si karty prohlédnou a rozhodnou se, kterou sadu budou sbírat. Před samotnou hrou žáky vyzveme, aby si rozmysleli, která slova jim chybí, mohou použít slovník. Chybějící slova si žáci mohou poznamenat.
 4. Nyní může hra začít: první hráč vybere kartičku se slovem, které nepotřebuje, a pošle jej po směru hodinových ručiček slovem dolů. Pokud hráč obdrží kartu, kterou potřebuje, musí poslat jinou kartu.
 5. Hra končí ve chvíli, kdy některý z hráčů posbírá jednu kompletní sadu. Pokud chceme hru prodloužit, žáci mohou sbírat více sad slov.

Další doporučení

Místo posílání karet můžeme zvolit variantu, kdy se žáci navzájem žádají o konkrétní kartu tak, aby si zkompletovali svou sadu slov. Pokud tázaný žák kartu má, musí ji odevzdat. Pokud ne, pokračuje ve hře.

Užitečné otázky: „Máš sloveso od slova…?“ „Máš slovo…?“

Karty se slovy můžeme zvětšit na velikost skutečných karet.

Komentář

Tato aktivita nutí žáky formou hry přemýšlet o tvoření slov. Ve mých hodinách používám karty se slovy tak, aby žáci rozeznávali různé slovní druhy a určovali předpony a přípony. Při složitější variantě hry si žáci tvoří slova sami – musí najít podstatná jména, přídavná jména, slovesa nebo příslovce ve slovníku a napsat je na prázdné karty.

Poznámka: Tato aktivita je upravena z [6], str. 43.

4. BINGO!

čas

20 minut +

cíl

Procvičení fonemických symbolů používaných ve slovníku

pomůcky

Sada slov, tabulka pro bingo pro každou skupinu, slovník

Popis aktivity

 1. Připravíme seznam 20–30 slov, která chceme procvičit, rozstříháme je. Každé slovo by mělo obsahovat hlásku, která je pro žáky obtížná.
 2. Zopakujeme termíny spojené s výslovností (např. samohláska – dlouhá, krátká, dvojhláska, souhláska apod.) a připomeneme symboly používané ve slovníku k přepisu výslovnosti.
 3. Třídu rozdělíme do skupin (počet žáků ve skupině záleží na učiteli). Žáci si nakreslí tabulku pro bingo (rozměr 3×3 čtverečky). Poté do každého z devíti čtverečků napíší jeden symbol. Musí si vybrat dvě dlouhé samohlásky, dvě krátké samohlásky, dvě dvojhlásky a ostatní čtverečky vyplní dalšími libovolnými symboly. Ve čtvercích by si žáci měli nechat dostatek místa tak, aby mohli dopisovat slova.
 4. Nastříhaná slova umístíme doprostřed třídy, slovy dolů. Jeden žák z každé skupiny si přijde vzít jedno slovo a přinese jej do skupiny. Poté se žáci ve skupině rozhodují, které z jejich tabulky dané slovo obsahuje, a zapíší slovo do příslušného čtverečku – upozorníme, že každé slovo může být použito pouze jednou, např. anglické slovo bed představuje /b/, /e/ nebo /d/. Po zápisu slova do tabulky další žák slovo vrátí a přinese další.
 5. Vítězem se stává skupina, která jako první vyplní celou tabulku.

Komentář

Porozumění symbolům používaných ve slovnících je pro žáky obvykle docela obtížné. Proto při prvním uvedení této aktivity začínám s jednoduchými symboly a teprve při dalším procvičování používám ty složitější (v angličtině např. ә, æ, ŋ, θ).

Poznámka: Tato aktivita je upravena z [6], str. 54.

5. PŘÍZVUK VE SLOVECH I

čas

20 minut

cíl

Procvičení rozeznávání přízvuku ve slově

pomůcky

Sada slov, slovník, papír (příklad sady slov v příloze 4)

Popis aktivity

 1. Připravíme seznam slov s rozdílným přízvukem – ne pouze s přízvukem na první slabice.
 2. Na tabuli napíšeme několik slov a žákům ukážeme, jak je přízvuk ve slově označen ve slovníku. Vhodnými příklady mohou být slova book (pouze jedna přízvučná slabika), city (přízvuk na první slabice), address (přízvuk na druhé slabice) atd.
 3. Žáky rozdělíme do dvojic a rozdáme jim seznam slov. Na papír si žáci nakreslí tři sloupce pro slova s přízvukem na první, na druhé a na třetí slabice. Žáci rozdělují slova do příslušného sloupce a podtrhávají přízvučnou slabiku. Žáci používají slovník.
 4. Společně zkontrolujeme všechna slova a procvičujeme jejich výslovnost.

Komentář

Žáci v hodině nejen vyhledávali přízvuk u daných slov, ale také jsme společně procvičovali správnou výslovnost. Následovalo procvičování výslovnosti ve dvojicích.

6. PŘÍZVUK VE SLOVECH II

čas

20 minut

cíl

Uvědomění si přízvuku v podstatných jménech a slovesech

pomůcky

Kopie pracovního listu (příloha 5), slovník

Popis aktivity

 1. Na tabuli napíšeme slovo record. Žáci vyhledají slovo ve slovníku. Zaměříme se na význam slova, slovní druh a výslovnost. Vysvětlíme, že zde existuje rozdíl mezi 'record a re'cord. Na tabuli nakreslíme schémata pro tyto rozdílné přízvuky

●  

   •

 

 

•   

 

   ●

– a vysvětlíme, co znamenají. Žáci ve slovníku vyhledávají, který přízvuk je pro daná slova správný. V tuto chvíli nehodnotíme správnost.

 1. Žákům rozdáme pracovní list s podobnými slovy a žáci označují přízvučné slabiky. Mohou pracovat ve dvojicích. Dokáží najít pravidlo pro určování správného přízvuku v daných slovech? (První slabika je přízvučná pro podstatná jména a druhá pro slovesa.)
 2. Žáci ve dvojicích tvoří věty tak, aby ukázali použití obou slovních druhů.

Komentář

Uvědomování si různých přízvuků ve slovech je pro některé žáky poměrně obtížná dovednost, proto tuto aktivitu zařazuji vždy po předchozí aktivitě uvedené v tomto článku a pouze se silnějšími skupinami.

Poznámka: Tato aktivita je upravena z [6], str. 55.

7. SYMBOLY POUŽÍVANÉ VE SLOVNÍCÍCH

čas

20 minut

cíl

Porozumění symbolům a zkratkám používaných ve slovnících

pomůcky

Kopie pracovního listu (příloha 6), slovník

Popis aktivity

 1. Zeptáme se žáků, co všechno mohou najít ve slovnících. Pravděpodobně odpoví: slova, výslovnost, význam slov apod. Můžeme se zeptat, jestli poznají, že slovo patří do britské nebo americké angličtiny, jestli je sloveso pravidelné či nepravidelné, atd., abychom odvodili termíny zkratka a symbol.
 2. Žáky rozdělíme do dvou skupin – A a B. V každé skupině žáci pracují ve dvojicích, každý žák ve dvojici dostane jednu kopii pracovního listu pro danou skupinu. Žáci ve dvojicích vyhledávají ve slovníku správný význam dané zkratky.
 3. Poté, co žáci vypracují pracovní list, utvoříme nové dvojice – v každé dvojici bude jeden žák ze skupiny A a jeden žák ze skupiny B. Porovnávají své pracovní listy a odpovídají na otázky.
 4. Následuje společná kontrola. Ve slovnících hledáme další příklady pro důslednější procvičení.

Komentář

Tato aktivita rozšířila žákům možnosti využití slovníků – ačkoliv to byla poměrně dlouhá aktivita, čas jí věnovaný byl dobře investovaný a jsem přesvědčena, že žáci ze znalosti symbolů a značek budou v budoucnu těžit.

Poznámka: Tato aktivita je upravena z [6], str. 60. 

8. NEVYSLOVOVANÁ PÍSMENA

čas

20 minut

cíl

Uvědomění si existence nevyslovovaných písmen v anglických slovech

pomůcky

Pracovní list se slovy (příloha 7), slovník

Popis aktivity

 1. Na tabuli napíšeme slovo half. Žáci vyhledají toto slovo ve slovníku. Zdůrazníme, že písmeno l se nevyslovuje (v angličtině se tato písmena označují jako silent letters), a ve slově jej podtrhneme.
 2. Žákům rozdáme pracovní list se slovy. Poukážeme na to, že pouze některá z nich obsahují nevyslovovaná písmena. Úkolem žáků je tato slova najít – vyhledat jejich výslovnost ve slovníku a podtrhnout nevyslovovaná písmena.
 3. Následuje společná kontrola a procvičování správné výslovnosti.

Komentář

Žáci si obvykle existenci nevyslovovaných písmen v anglických slovech neuvědomují, a proto si myslím, že stojí za to na tuto skutečnost poukázat. V hodinách se vždy snažím na správnou výslovnost slov s nevyslovovanými písmeny dbát, protože žáci často dělají chyby dokonce i ve slovech, která jsou jim velmi dobře známá (např. half, castle, know, listen a další).

Literatura a použité zdroje

[1] – Collins Cobuild New Student’s Dictionary. 4. vydání. Glasgow : HarperCollins Publishers, 2000. 754 s. ISBN 0003750949.
[2] – Cambridge Learner’s Dictionary – worksheets. Cambridge : Cambridge University Press, 2001. 14 s.
[3] – Oxford Advanced Learner’s Dictionary. 7. vydání. Oxford : Oxford University Press, 2005. 1780 s. ISBN 0194316491.
[4] – HAIS, Karel; HODEK, Břetislav. Praktický slovník anglicko-český, česko-anglický. 1. vydání. Voznice : Leda, 2003. 664 s. ISBN 8085927241.
[5] – FRONEK, Josef. Anglicko-český, česko-anglický slovník. 1. vydání. Voznice : Leda, 2003. 1277 s. ISBN 8085927489.
[6] – WRIGHT, Jon. Dictionaries. Oxford : Oxford University Press, 1998. 172 s. ISBN 0194372197.
[7] – Oxford Advanced Learner’s Dictionary. 2008. [cit. 2009-3-8]. Dostupný z WWW: [http://www.oup.com/elt/catalogue/teachersites/oald7].
[8] – WARING, Rob. How to get your students to use their dictionaries effectively. 2001. [cit. 2009-3-8]. Dostupný z WWW: [http://www1.harenet.ne.jp/~waring/vocab/dictionary/dictionary.htm].
[9] – VÍT, Marek. Jak na to: Používáme slovník. 2006. [cit. 2008-2-7]. Dostupný z WWW: [http://www.helpforenglish.cz/tipy-a-triky/jak-na-anglictinu/c2006061601-jak-na-to--pouzivame-slovnik.html].
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
57.62 kB
Dokument
Vyhledávání heslových slov
doc
40.04 kB
Dokument
Pexeso na podstatná a přídavná jména
doc
27.34 kB
Dokument
Najdi trojici
doc
24.41 kB
Dokument
Přízvuk ve slovech I
doc
26.37 kB
Dokument
Přízvuk ve slovech II
doc
30.27 kB
Dokument
Symboly používané ve slovnících
doc
25.39 kB
Dokument
Nevyslovovaná písmena

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Radmila Záviská

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída