Domů > Odborné články > Speciální vzdělávání > Dopravní výchova v základní škole praktické - I
Odborný článek

Dopravní výchova v základní škole praktické - I

21. 6. 2007 Speciální vzdělávání
Autor
Romana Tůmová

Anotace

Série článků zdůrazňuje důležitost dopravní výchovy v základních školách, a to v široké škále učebních předmětů.
Dopravní výchova na základní škole praktické

Dopravní výchova v základních školách má své nezastupitelné postavení a významné opodstatnění. Především proto, že nejvíce ohroženou věkovou kategorií účastníků provozu na pozemních komunikacích jsou právě děti. Provoz na našich ulicích a silnicích je čím dál hustší, a tedy i nebezpečnější. Se samozřejmostí se v současné době v provozu na veřejných komunikacích setkáváme převážně s dětmi, které se pohybují na kolečkových bruslích, malých koloběžkách i skateboardech. Stávají se tak účastníky provozu na pozemních komunikacích, je proto důležité je včas seznamovat s možnými riziky i pravidly při pohybu.

Každoročně se zvyšuje počet dopravních nehod, a tím i postižených osob. Často se setkáváme s bezohledností, agresivitou a riskováním. Chceme-li děti uchránit před nehodami, je důležité včasné učení základních pravidel bezpečného chování v provozu na pozemních komunikacích. Je důležité děti naučit jak se disciplinovaně a samostatně chovat v různých dopravních situacích, na ulici, hřišti a znát základní pravidla i rizika při pohybu v silničním provozu.

V rámci povinné školní docházky je dopravní výchova zařazena do různých učebních předmětů. Jsou to především:

 • prvouka,
 • český jazyk,
 • vlastivěda,
 • přírodověda,
 • tělesná výchova,
 • pracovní vyučování,
 • výtvarná výchova.

Žáci prvního stupně základních škol by se měli naučit znát i respektovat základní pravidla pro pohyb na komunikacích i pro jízdu na kole. Na druhém stupni mají možnost navštěvovat nepovinný předmět nebo zájmový kroužek Dopravní výchova, po jehož absolvování by se mohli přiblížit k získání řidičského oprávnění k jízdě na malém motocyklu.

Výuka dopravní výchovy na základních školách praktických není příliš odlišná od výuky na běžných základních školách. Přesto má svá specifika.

Výuka musí v první řadě respektovat a akceptovat individuální možnosti a schopnosti každého žáka. Je nutné mít na zřeteli, že školu navštěvují i žáci se zdravotním postižením či zdravotním znevýhodněním a ze sociálně-znevýhodněného prostředí. V případě některých žáků se tak základní škola stává první institucí, kde se podrobněji obeznámí s dopravními prostředky, základními barvami, světelnými signály a dalšími důležitými poznatky o dopravě.

Je proto důležité zaměřit se na výuku dopravní výchovy již od 1. ročníku. Zde by si žáci měli osvojit základní znalosti (barvy, strany, pojmy nahoře - dole, vpředu - vzadu, názvy dopravních prostředků apod.) a zvládnout chůzi po chodníku a ve skupině.

Výuka dopravní výchovy by se měla prolínat každodenními činnostmi. Pro nácvik dopravních pravidel je vhodné využívat i nejmenší příležitosti, jako vycházky do přírody, na hřiště apod.

V dalších ročnících je třeba učivo úměrně rozšiřovat dle věkových schopností a individuálních možností každého žáka, nenásilně a vhodně zařazovat do každodenních činností. Důležité je soustavně opakovat a procvičovat!

Výuku o dopravní kázni je vhodné propojovat a včleňovat do jednotlivých předmětů. To má žákům umožnit pochopit pravidla chování v dopravě v co nejširších souvislostech (péče o bezpečnost vlastní i druhých, zodpovědnost za své chování, utváření dobrých mezilidských vztahů atd.). Je proto vhodné věnovat se výuce dopravní výchovy po celou školní docházku, tj. na prvním i druhém stupni základní školy praktické. Pro trvalejší uchování poznatků je nesmírně důležitá názorná výuka, která spočívá ve smyslovém vnímání žáka. Je proto významné začleňovat jiné formy a metody práce, které spočívají hlavně v názorném a prožitkovém učení. Vyučování dopravní výchovy by mělo proto probíhat především prostřednictvím her a dalších činností, které mají výchovný charakter. Právě při nich žáci většinou ztrácejí pocit nejistoty a nebojí se projevů vlastní samostatnosti.

Dominantní místo má tzv. činnostní učení. To umožňuje žákům zapojit se dle vlastní individuální úrovně do všech aktivit a získat potřebné dovednosti a návyky z dopravní výchovy uplatnitelné v běžném životě.

Dopravní výchova ve vztahu ke školnímu vzdělávacímu programu (ŠVP)

Od školního roku 2007/2008 se začne v základních školách vyučovat podle nových školních vzdělávacích programů, které si každá škola vytvoří podle vlastních podmínek a možností. Ve vztahu k dopravní výchově je pozitivní fakt, že si škola může vyčlenit více prostoru pro zařazení dopravní výchovy do učiva. Je pouze na zvážení, jaké podmínky škola pro výuku má a do jaké míry se chce této problematice věnovat.

Jednoznačně lze říci, že zabývat se dopravní výchovou je opodstatněné, a to především z těchto důvodů:

 • z hlediska bezpečnosti žáků,
 • osvojování pravidel bezpečného chování v provozu na pozemních komunikacích,
 • přenosu potřebných návyků a dovedností z oblasti dopravní výchovy do každodenního života.

Pro tento záměr byl vytvořen tento pedagogický materiál, který by měl kolegům ukázat jednu z možných variant zařazení dopravní výchovy do školních vzdělávacích programů i poskytnout dostatek námětů a inspirace pro práci s žáky.

Do ŠVP lze dopravní výchovu zařadit stejným způsobem jako průřezové téma:

 1. Obsah dopravní výchovy lze promítnout do jednotlivých vzdělávacích oblastí a tím jej integrovat
  • v našem případě je toto u jednotlivých ročníků uvedeno ve sloupci Mezipředmětové vztahy.
 2. Kurzem, projektem, semináři apod.
  • v našem případě je Kurz dopravní výchovy prakticky realizován ve dvou úrovních:
   • celoročně jako nepovinný předmět pro žáky 7. - 9. ročníku
   • pro žáky 4. - 6. ročníku jako pololetní projekt v rozsahu nejméně 20 hodin (je nutné přizpůsobit obsah kurzu věkové kategorii žáků a výrazně odstupňovat jeho obsahovou náročnost).
 3. Vytvořením samostatného předmětu. Pak je třeba mít na zřeteli, že předmět musí mít vlastní vzdělávací obsah s rozpracovanými výchovně vzdělávacími strategiemi a očekávanými výstupy, které mají podmínečnou formulaci
  • z našeho materiálu lze použít obsah ve sloupci Učivo, upravit a přeformulovat jej na očekávané výstupy.

Způsob začlenění dopravní výchovy do ŠVP si každá škola stanoví podle vlastních možností a podmínek. Následující zpracovaný materiál ukazuje souvislosti dopravní výchovy s prvoukou, českým jazykem, vlastivědou, přírodovědou, tělesnou výchovou aj. a realizaci Kurzem dopravní výchovy.

Literatura a informační zdroje:
Borová, B. - Svobodová, J.: Šimonovy pracovní listy 4 - Rozvoj myšlení a řeči. Nakl. Portál.
Kárová, V.: Šimonovy pracovní listy 8 - Rozvoj logického myšlení. Nakl. Portál.
Pilařová, M.: Šimonovy pracovní listy 5 - Grafomotorická cvičení. Nakl. Portál.
Smolík, J. - Smolíková, K. - Koblasová, A.: Šimonovy pracovní listy 12 - Dopravní výchova. Nakl. Portál.
http://www.tmtbrno.cz/
http://www.origami.cz/

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Romana Tůmová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Kompetence občanské
 • "zná základní práva a povinnosti občanů, respektuje společenské normy a pravidla soužití
 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Kompetence k učení
 • používá základní pojmy z různých vzdělávacích oblastí
 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Kompetence k řešení problémů
 • řeší samostatně běžné životní situace a přiměřeně ke svým možnostem překonává životní překážky

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání
 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Výchova demokratického občana
 • Občanská společnost a škola
 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Poznávací schopnosti

Mezioborove presahy:

 • Předškolní vzdělávání
 • Základní vzdělávání
 • Matematika a její aplikace 1. stupeň

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída