Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Za dobrodružstvím kolem světa
Odborný článek

Za dobrodružstvím kolem světa

29. 11. 2011 Předškolní vzdělávání
Autor
Mgr. Radka Perglerová

Anotace

Tento inspirativní článek může sloužit učitelkám v mateřských školách jako didaktická pomůcka při integrovaném bloku. Projekt je motivován interkulturním prostředím a procestujete s ním všechny světadíly.

Cíl

Hlavní cíle projektu 

Obsah projektu je zaměřen převážně na rozvoj poznání dítěte, na osvojení si hodnot, které společnost vyžaduje. Náplň je zaměřena na vzdělávání v oblasti interpersonální, aby si děti utvářely vztah k okolním lidem, a na pochopení, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný (jinak vypadá, jinak se chová), že osobnosti mají své přirozené odlišnosti.

Projekt seznamuje děti s přírodou, kulturou, která může být i jiná než ta, ve které se děti běžně pohybují.

Klíčové kompetence:

Sociální a personální kompetence: dítě je schopno chápat, že lidé jsou různí, a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem

Činnostní a občanské kompetence: dítě se zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění; ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit

Kompetence k učení: soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí

Charakteristika projektu

Projekt je spojen s tématem dobrodružství při cestování kolem světa, kde se děti seznamují se zvyky různých národů, poznávají nová, nepoznaná prostředí, získávají povědomí o lidech, kteří žijí rozdílným životem. Děti získávají nové vědomosti, dovednosti a prožitky, spojené s tématem cestování.

 Očekávané výstupy:

 • podílet se na společném životě ve škole i v rodině;
 • spolupracovat;
 • učit se komunikovat a další (viz text).

Časový rozsah: dva týdny
Věková skupina: 5–6 let

Prostorová organizace: třída, školní zahrada, tělocvična

Podtémata 

 • Cesta do Ameriky za indiány a ke kovbojům
 • Cesta za jídlem po Evropě
 • Cesta do krajiny věčné zimy a za Eskymáky
 • Cesta do Afriky za zvířaty a návštěva místních lidí
 • Cesta do Asie  

Časový plán projektu

1. den

motivace a seznámení s projektem  

2.–3. den

realizace 1. části projektu: „Cesta do Ameriky za indiány a ke kovbojům“ 

4.–5. den

realizace 2. části projektu: „Cesta za jídlem po Evropě“ 

6. den

realizace 3. části projektu: „Cesta do krajiny věčné zimy a za Eskymáky“

7.–8. den

realizace 4. části projektu: „Cesta do Afriky za zvířaty a návštěva místních lidí“

9. den

realizace 5. části projektu: „Cesta do Asie“

10. den

setkání lidí, které děti poznaly ve světě, a společná hostina

 1. den

Motivace a seznámení s projektem

Nabídka činností

Dílčí vzdělávací cíle

1) Prohlížení atlasu, mapy, globusu, cestopisů, fotografií

2) Rozhovory, vyprávění a seznámení  s projektem

 • společné diskuse, rozhovory
 • individuální a skupinová konverzace
 • vyprávění zážitků, příběhů,
 • vyprávění dle obrazového materiálu
 • vyprávění podle vlastní fantazie
 • samostatný slovní projev na určité téma
 • vyjadřovat samostatně myšlenky, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách;
 • osvojit si některé poznatky a dovednosti, které předcházejí čtení a psaní;
 • rozvíjet zájem o nepsanou podobu jazyka i další formy sdělení;
 • učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na neznámá slova)
 • vytváření základů pro práci s informacemi

Evaluace

Děti se pomocí několika pomůcek seznámily s tématem projektu. Do společné činnosti se zapojily všechny děti. Vhodně připravené pomůcky napověděly, na jaké téma se bude pracovat, takže děti ihned začaly sdělovat své zkušenosti z návštěvy různých krajů světa.

 2.3. den

Realizace 1. části projektu „Cesta do Ameriky za indiány a ke kovbojům“

Nabídka činností

Dílčí vzdělávací cíle

1) prohlížení obrazového materiálu

2) rozhovory, vyprávění

 • rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání
 • přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému)
 • rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie

1) Výroba indiánského „ponča“ 

 • vystřižení hlavního tvaru obleku;
 • vystřižení tvaru dle fantazie;
 • vybarvení vzorů;
 • lepení vzorů.

2) Výroba indiánské čelenky

 • kresba dle šablony pera;
 • vystřižení pera;
 • připevnění pera na čelenku.
 • zdokonalování dovedností v oblasti jemné motoriky
 • přesnost při stříhání
 • použití vlastní fantazie do vybarvení a ozdobení výrobku;
 • práce podle předem daných pokynů

 

 

 

Indiánský kruh

 • každé dítě si vymyslí vlastní indiánské jméno
 • vymyslí vlastní pokřik (rondo)
 • společný rytmický tanec, hra na bubny
 • koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka
 • vědomé napodobování jednoduchý pohyb podle vzoru

 

Pohybová hra  „Indiáni, kovbojové“

pravidla hry:

 • honička se záchranou
 • dvě baby – (1 kovboj, 1 indián)
 • záchrana podlezením svého spoluhráče

Kdo dřív zmrzne? Všichni indiáni? Nebo všichni kovbojové? 

 • rozvoj orientace v prostoru
 • bezpečný pohyb ve skupině dětí

 

Evaluace

Byly realizovány dílčí cíle pěti oblastí a vzdělávací nabídka byla přiměřeně náročná k věku dětí.

Byly užity formy a organizace výuky (individuálně, skupinově, frontálně).

 4.5.den

Realizace 2. části projektu: „Cesta za jídlem po Evropě“

Nabídka činností

Dílčí vzdělávací cíle

1) prohlížení obrazového materiálu

2) rozhovory, vyprávění

 • vyprávět dle vlastních zkušeností
 • nebát se hovořit před ostatními lidmi
 • hovořit ve vhodně zformulovaných větách
 • umět vyslechnout sdělení ostatních

Modelování „Kuchaři“

 • pizza, špagety, sýr, knedlíky...
 • zvládat jemnou motoriku
 • zacházet s výtvarným materiálem, s drobnými pomůckami

Kresba „Co dáme na talíř“

 • kresba pastelkami, temperami, fixem – dle výběru dětí
 • zacházet s výtvarným materiálem
 • spojení kresby s představou
 • kreslit s určitým záměrem

Výstava fotek

 • společná výstava fotek z dovolených 
 • popsat situaci
 • vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci

Evaluace

Využili jsme přirozeného učení, založeného na přímých zážitcích.

Po celou dobu jsme dodrželi zásady respektování individuálních potřeb dětí a podporování samostatnosti.

Navazovali jsme na předchozí zkušenosti a poznatky. 

6. den

Realizace 3. části projektu: „Cesta do krajiny věčné zimy a za Eskymáky“

Nabídka činností

Dílčí vzdělávací cíle

1) prohlížení obrazového materiálu

 • obrázkový příběh „Tučňákovi“

2) rozhovory, vyprávění

 • přirozené poznávání rozmanitosti světa
 • sledování a vyprávění příběh
 • seřazení sledu událostí    

Výroba tučňáků, ledních medvědů a Eskymáků

 • dle šablony vystřižení
 • vybarvení, kompletace
 • přesnost při stříhání
 • práce podle daných pokynů a návodů

 

Zimní krajina (společná práce)

 • zapouštění barev na vlhký podkal papíru
 • lepení látky
 • rozlišení barevných odstínů (světlé, tmavé)
 • seznámení s vlastností látky
 • spolupráce

Modelování iglú

 • práce s modelovací hmotou
 • zvládání jemné motoriky
 • použití výtvarného materiálu

Koláž života v zimní krajině

 • společná práce
 • lepení, kresba
 • spolupráce
 • přijetí nápadu a názoru druhého

Rybolov

 • stolní hra (lov ryb pomocí magnetického prutu)
 • orientace v rovině a v prostoru
 • rozlišování barev
 • orientace v číselné řadě 1–6
 • matematické představy (více vs. méně)

Evaluace

Byly vytvořeny podmínky pro skupinové i individuální činnosti.

Děti byly dostatečně motivovány obrazovým materiálem. 

Využili jsme experimentování při práci s vodou a barvou. 

 7.–8. den

Realizace 4. části projektu: „Cesta do Afriky za zvířaty a návštěva místních lidí“

Nabídka činností

Dílčí vzdělávací cíle

1) prohlížení obrazového materiálu

 • - encyklopedie, fotografie…

2) rozhovory, vyprávění

 • soustředění se a udržení pozornosti
 • vedení rozhovoru, otázky a slovní reakce
 • správná výslovnost, jasná a zřetelná mluva

Dramatizace písně „Pět minut v Africe“

 • děti rozdělené do rolí (letci, zvěř)
 • zpěv písně, pohyb zvířat

(Kulhánková E. – Taneční výchova; Příloha č.1.2.)

 • zpívat písně a pohybovat se rytmicky podle hudby
 • zapojit představy do vyjádření
 • zapamatovat si krátký text

Výroba kostýmů

 • sukně z rákosu – navlékání vystřižených pásků na provázek
 • vyvinout volní úsilí
 • soustředit se na činnost a její dokončení

Pexeso s africkými zvířaty

 • stolní společenská hra
 • respektování daných pravidel
 • zvyšování prostorové paměti

 

Kresba zvířat a života v Africe

 • výtvarnou technikou dle volby dětí
 • být tvořivý a nápaditý
 • vyjadřovat se prostřednictvím tvořivých činností

 

Stavba pyramidy

 • stavba z volně zvoleného materiálu
 • vyjadřovat své představy
 • chápat pojmy – více, méně, nejméně

Stavby z písků

 • tvořivé činnosti z písků
 • seznámit se s vlastnostmi písků
 • využívat experimentování
 • umět spolupracovat ve skupině

Evaluace

Využili jsme hodně prostředků pro usnadnění přestav.

Téma pro děti bylo velice zajímavé. Děti měly možnost využití vlastní volby a přání.

Poměr spontánních a řízených činností byl vyvážený.

Byly využity všechny dílčí cíle pěti oblastí.

9. den

Realizace 5. části projektu: „Cesta do Asie“

Nabídka činností

Dílčí vzdělávací cíle

1) prohlížení obrazového materiálu

 • fotografie, encyklopedie

2) rozhovory, vyprávění

 • poslechnout si vyprávění spolužáků
 • neskákat do řeči
 • získat povědomí o kulturách jiných zemí
 • vědět, že je dobré dozvídat se nové věci

Poslech hudby

 • typická asijská hudba
 • přirozené poznávání stylů hudby

  

Hra na horolezce (hory)

 • lezení po žebřinách
 • zvládat překážky beze strachu
 • koordinace celého těla

Výroba obrázku

 • použití rýže, luštěnin a koření
 • vytvoření šablony
 • vlepování posypem materiálu

 

 • využívat vlastní fantazii pro tvořivé činnosti
 • rozvíjet cit pro tvar, estetično

Evaluace

Bylo použito málo nabídek činností. Děti se i přes to o téma zajímaly díky spolužákovi, který je Asiat, a tím je seznámení s tamější kulturou zaujalo. 

10. den

Setkání lidí, které děti poznaly ve světě, a společná hostina

Nabídka činností

                      Dílčí vzdělávací cíle

Příprava kostýmů

 • dokončení výrobků
 • převlékání, malování masek obličeje
 • přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem
 • uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a respektovat je
 • chápat, že každý má ve společenství svou roli
 • mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním a kulturním prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte

Společné setkání

 • tanec, hostina
 • představení své země nebo svého kontinentu 

Evaluace

Děti měly možnost ukázat, co si pamatují z předchozí činnosti při sbírání nových informací.

Neměly problémy se na okamžik stát někým jiným.

Na dětech byla znát radost z poznání.

Celkové hodnocení projektu

Děti si vytvářely základy práce s informacemi, rozvíjely pozitivní city ve vztahu k sobě i k okolí, schopnosti a dovednosti důležité pro navazování a rozvíjení vztahů k druhým lidem.

Nabízela se možnost vytváření prosociálních postojů k druhému, rozvíjela se sociální citlivost, tolerance, respekt a přizpůsobivost.

Děti si vytvořily povědomí o mezilidských a morálních hodnotách a získaly schopnost vážit si života ve všech jeho formách.

Do projektu byli zapojeni rodiče, kteří pomáhali s výběrem a nabídkou fotografií.

Všechny činnosti rozvíjely schopnosti učení a obsahovaly všech pět oblastí vzdělávání.

Děti téma zaujalo a přispívaly vlastními zážitky, fotografiemi z dovolených, vlastními knihami a jinými pomůckami.

Literatura a použité zdroje

[1] – Školní atlas. Praha : Euromedia Group - Ikar, 2000. 160 s. ISBN 80-249-0209-5.
[2] – Země : Velká dětská encyklopedie. Praha : Svojtka, 2009. 256 s. ISBN 9788025600382.
[3] – Divoká planeta. Praha : Fragment, 2008. 204 s. ISBN 978-80-253-0760-1.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Radka Perglerová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
29. 11. 2011
Autorka v prezentovaném integrovaném bloku představuje možnosti seznámení dětí s různými zeměmi. Společně "putují" po kontinentech a realizují aktivity s tematikou vztahující se k vybraným státním reprezentantům daného kontinentu. Velmi oceňuji zapojení rodičů do projektového způsobu výchovně vzdělávacího procesu. Součástí ukázky každého dne je také krátká evaluace, ze které může učitel, který by chtěl příspěvek použít jako inspiraci pro vlastní práci, vycházet pro promyšlení vlastních výukových strategií.

Hodnocení od uživatelů

Bc. Michael Novotný
29. 11. 2011, 16:21
Velmi přehledný a inspirativní článek. Určitě vyzkouším.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Činnostní a občanské kompetence
 • ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit
 • Předškolní vzdělávání
 • Činnostní a občanské kompetence
 • zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění
 • Předškolní vzdělávání
 • Sociální a personální kompetence
 • je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem

Organizace prostorová:

Školní třída