Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Práce se slovníkem – úvod
Odborný článek

Práce se slovníkem – úvod

13. 12. 2011 Základní vzdělávání
Autor
Radmila Záviská

Anotace

Úvodní článek pro seriál Práce se slovníkem v hodinách angličtiny pro 8. a 9. ročník ZŠ. Představuje teoretický úvod k tématu, zabývá se otázkou, proč učit dovednost pracovat se slovníkem, a předkládá stručný výběr slovníků vhodných pro výuku na základní škole. Dále si čtenáři vytvoří představu o jednotlivých článcích tohoto seriálu.

Překlad tohoto úvodního článku a také ostatních článků seriálu Dictionary skills in English lessons for the 8th and 9th grades – Práce se slovníkem v hodinách angličtiny pro 8. a 9. ročník ZŠ – vznikl na žádost učitelů dalších cizích jazyků (nejen angličtiny). Metodika výuky cizího jazyka může být přínosná také pro učitele jiných cizích jazyků, pro které je anglický text nepřístupný. Pracovní listy, které jsou součástí praktických článků, zůstanou však v originále a slouží jako inspirace pro tvorbu pracovních listů v daném jazyce. 

Slovník je bezpochyby jedním z nejdůležitějších učebních materiálů při výuce angličtiny a cizích jazyků obecně. Cílem tohoto seriálu článků není přesvědčit čtenáře – především učitele na 2. stupni základních škol – aby slovníky ve výuce používali, protože se lze domnívat, že tak určitě činí. Cílem je předložit učitelům soubor cvičení, která mohou pomoci rozšířit zásobu aktivit procvičujících základní dovednosti při práci se slovníkem.

Tento článek je úvodní částí seriálu Dictionary skills in English lessons for the 8th and 9th grades – Práce se slovníkem v hodinách angličtiny pro 8. a 9. ročník ZŠ. Představuje teoretický úvod zabývající se:

  • důvody pro zařazování výuky práce se slovníkem na ZŠ;
  • krátkým popisem hlavních typů slovníků, které mohou být ve výuce na ZŠ použity;
  • výběrem slovníků vhodných pro žáky 8. a 9. ročníků ZŠ.

Další články výše zmíněného seriálu jsou věnovány praktickým příkladům práce se slovníkem. Aktivity jsou rozděleny do šesti článků a každý z nich se věnuje rozvoji konkrétní dovednosti.

První článek Práce se slovníkem – začínáme představuje základní terminologii a charakteristické rysy slovníků. V článku jsou také zahrnuty aktivity k procvičení abecedy a hláskování (pravopisu).

Druhý článek Práce se slovníkem – práce se slovníkovými hesly obsahuje aktivity zabývající se slovními druhy, tvořením slov, fonemickými symboly a různými slovníkovými značkami a zkratkami.

Ve třetím článku Práce se slovníkem – práce s významem slov je představen soubor aktivit zaměřených na výběr správného významu daného slovníkového hesla v daném kontextu a také na uvědomění si vztahu mezi jednotlivými slovy.

Čtvrtý článek Práce se slovníkem – rozvoj slovní zásoby předkládá možnosti, jak využít slovník k rozšiřování slovní zásoby žáků. Aktivity se zaměřují na idiomy, kolokace a také na rozdíly mezi britskou a americkou angličtinou. Jsou popsány i některé tipy, jak si slovní zásobu zapisovat.

Pátý článek Práce se slovníkem – slovesa je věnován jednomu slovnímu druhu – slovesům, konkrétně slovesným vzorům, pravidelným a nepravidelným slovesům a také frázovým slovesům.

Na závěr, v šestém článku Práce se slovníkem – obrázkový slovník popisuji tvorbu jednoduchého obrázkového slovníku zaměřeného na téma Vánoc.

Některé z aktivit jsou upravené z rozmanitých materiálů pro učitele, ale čerpala jsem také ze své vlastní učitelské praxe.

1.  Důvody pro zařazování výuky práce se slovníkem

Různé druhy slovníků jsou již dlouho dobu nepostradatelnou součástí knihovny každého studenta jakéhokoliv cizího jazyka. Nejen učitelé, ale i lingvističtí odborníci je doporučují jako zdroj pro rozšiřování slovní zásoby a také jako nástroj pro pochopení jazyka jako celku. Dokonce i v době elektronických slovníků mohou klasické knižní slovníky přinést spolehlivější informace o chování slov a jejich užití v kontextu.

Nicméně většina žáků používá slovník pouze pro vyhledání významu slova a nevyužívá tak mnoha dalších informací, které slovníky nabízejí. Proto považuji výuku práce se slovníkem za důležitou součást jazykových dovedností. Učitelé nemohou předpokládat, že se žáci s dovedností používat slovník již narodí. Kdyby ano, pravděpodobně by nedocházelo k tolika nepochopením, např. v překladech. Učitel může vést žáky také k tomu, aby se naučili používat slovníky jako oporu, pokud se potřebují ujistit o správnosti např. pravopisu.

Na druhé straně lze pochopit důvody, pokud učitelé cílenou práci se slovníkem do výuky nezařazují. Aktivity spojené s prací se slovníkem se mohou jevit jako nudné, což může být částečně pravdou, a také učitelé nemusí mít zcela jasnou představu o tom, co konkrétně v rámci této dovednosti učit a na co se zaměřit. Navíc je zde mnoho dalších jazykových dovedností, které musí být vyučovány v rámci výukových plánů, a jak víme, počet vyučovacích hodin je omezený.

Nicméně podle mé zkušenosti mohu výuku práce se slovníkem jen doporučit. Jak se žáci postupně stávají jistější při používání a využívání slovníků, jsou také schopni produkovat lepší angličtinu a nemají již obavy jazyk používat.

2.  Hlavní typy slovníků

Slovníky můžeme rozdělit do několika skupin podle různých hledisek. Asi nejběžnější je rozdělení na dvojjazyčné, jednojazyčné a studijní, zmínila bych také obrázkové slovníky. Tyto čtyři typy slovníků se také nejčastěji používají na základních školách.

  • Dvojjazyčné slovníky – Tyto slovníky se používají k překladu slov z jednoho jazyka do druhého. Patří mezi nejrozšířenější.
  • Jednojazyčné slovníky – Slova nebo fráze nejsou přeloženy, ale definovány. Jsou napsány celé v jednom jazyce.

Oba typy slovníků mají své výhody i nevýhody. Takže z učitelského pohledu se jako nejvhodnější jeví slovníky studijní.

  • Studijní slovníky – Jsou to jednojazyčné slovníky pro studenty daného jazyka. Mohou být na různých úrovních obtížnosti a také se mohou zaměřovat na konkrétní skupinu studentů. Mezi studijními slovníky najdeme jak slovníky pro děti a mladší žáky, tak i pro velmi pokročilé studenty.
  • Obrázkové slovníky – Tyto slovníky používají fotografie nebo obrázky k vysvětlení významu slova. Jsou velmi vhodné zejména při výuce mladších žáků a jsou nejčastěji uspořádány podle témat.

Ráda bych na tomto místě zmínila, že výše uvedený přehled slovníků rozhodně není kompletní – chtěla jsem jen zmínit hlavní druhy, které mohou být použity v hodinách na základní škole.

3.  Slovníky vhodné pro žáky 8. a 9. ročníků ZŠ

Řada učitelů souhlasí s tím, že je potřeba práci se slovníkem vyučovat, ale potýkají se s nedostatkem slovníků na školách. Pro žáky by sice neměl být problém si slovník koupit – učitelé by žáky měli vést k tomu, aby si slovník domů pořídili. Jestliže ale žáky požádáte, aby si slovník do školy přinesli, těžko budou mít všichni stejný a to může při výuce způsobit jisté potíže. Řešením je mít sadu stejných slovníků přímo ve škole, otázkou stále zůstává, které slovníky zvolit. Z mého pohledu na tuto otázku neexistuje uspokojivá odpověď.

Nejdůležitějším aspektem při výběru slovníků je bezpochyby úroveň žáků. Dalším problémem při výběru je – jednojazyčný, nebo dvojjazyčný slovník? Oba typy slovníků mají své místo při výuce cizího jazyka. Podle mé zkušenosti většina žáků automaticky používá malý kapesní dvojjazyčný slovník, což se může z dlouhodobého hlediska později projevit jako nevýhoda. Cílem výuky práce se slovníkem je schopnost žáků lépe pracovat s cizím jazykem a toho lze lépe dosáhnout se studijními slovníky. Žáci ovšem musí být k tomu vedeni a také na to připraveni.

Moje doporučení v této otázce je začít s kapesním dvojjazyčným slovníkem a později používat studijní slovníky. Pro první výše uvedený typ mohu doporučit řadu slovníků z nakladatelství LEDA, pro druhý studijní slovníky nakladatelství Cambridge University Press nebo Oxford University Press.

Všechna uvedená nakladatelství poskytují slovníky na profesionální úrovni. Používání těchto slovníků je jednoduché, jsou uvedeny příklady vysvětlující všechny rysy slovníkových hesel (význam slova, znaky, symboly atd.). Informace v těchto slovnících jsou pečlivě vybírány a prezentovány způsobem, který respektuje nejnovější pedagogické přístupy.

Na závěr bych ráda zmínila elektronické verze slovníků. Jejich popularita je na vzestupu a přinášejí výhody moderních technologií. Elektronické slovníky mohou být ve formě CD nebo DVD a mohou být používány na počítačích. Také novější typy mobilních telefonů mají nainstalované aplikace umožňující použití slovníků. Mezi žáky jsou velmi oblíbené online slovníky volně přístupné na internetu. Nicméně hlavním cílem mých článků je podpora žáků při používání tradičních, tištěných slovníků.

Literatura a použité zdroje

[1] – Collins Cobuild New Student’s Dictionary. 4. vydání. Glasgow : HarperCollins Publishers, 2000. 754 s. ISBN 0003750949.
[2] – Oxford Advanced Learner’s Dictionary. 7. vydání. Oxford : Oxford University Press, 2005. 1780 s. ISBN 0194316491.
[3] – WRIGHT, Jon. Dictionaries. Oxford : Oxford University Press, 1998. 172 s. ISBN 0194372197.
[4] – Oxford Advanced Learner’s Dictionary. 2008. [cit. 2009-3-8]. Dostupný z WWW: [http://www.oup.com/elt/catalogue/teachersites/oald7].
[5] – WARING, Rob. How to get your students to use their dictionaries effectively. 2001. [cit. 2009-3-8]. Dostupný z WWW: [http://www1.harenet.ne.jp/~waring/vocab/dictionary/dictionary.htm].
[6] – VÍT, Marek. Jak na to: Používáme slovník. 2006. [cit. 2008-2-7]. Dostupný z WWW: [http://www.helpforenglish.cz/tipy-a-triky/jak-na-anglictinu/c2006061601-jak-na-to--pouzivame-slovnik.html].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Radmila Záviská

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek pro obor:

Cizí jazyk 2. stupeň