Domů > Odborné články > Odborné vzdělávání > Účetnictví firmy
Odborný článek

Účetnictví firmy

Anotace

Materiál je určen pro žáky středních škol s výukou předmětu Fiktivní firma, zejména nástavbového studia, obor Podnikání. Žáci mají procvičit účtování ve fiktivní firmě, která je právnickou osobou a je povinna vést účetnictví. Počáteční znalosti žáků jsou velmi malé, žáci využívají teprve ročních znalostí z předmětu Účetnictví, a proto účtují pomocí jednoduchého programu vytvořeného v Excelu. Stejným způsobem pracují s Pokladnou, Inventární knihou, provádějí fakturaci, odvádějí DPH, počítají mzdy a provádějí z nich odvody. V předmětu Fiktivní firma je výuka orientována na praktické úkoly, žáci jsou tak vedeni k získání znalostí a dovedností, které využijí v zaměstnání nebo v budoucí podnikatelské činnosti. Činnost směřuje k získání odbornosti; vědomosti, dovednosti a návyky využijí žáci při maturitní zkoušce a po absolvování studia se lépe uplatní na trhu práce.

Účetnictví firmy – PO

Při vzniku je třeba zahájit účetnictví zahajovací rozvahou. Ve firmě se vede podvojné účetnictví, které vedoucí účetní pravidelně doplňuje dle podkladů z jednotlivých oddělení účtárny. Při převodu firmy pokračuje kontinuálně v účetnictví za dané účetní období – kalendářní rok (od 1. dubna příslušného kalendářního roku, kdy je převáděna firma, se provede mezitímní závěrka, na niž naváže další firma, která ji odkoupila).

Činnosti při vedení účetnictví za dané účetní období firmy:

 • deník obsahuje chronologické (dle data – vzestupně) účetní zápisy (nákup, prodej, DPH, různé poplatky, mzdy, odvody pojištění, zálohy na daň atd.)
 • počáteční rozvaha (bilance) – provádí se na začátku účetního období (počátkem kalendářního roku nebo po mezitímní závěrce)
 • hlavní kniha je přehled (soubor) všech syntetických (analytických) účtů; syntetické účetní zápisy na konci účetního období (koncem kalendářního roku); sleduje pohyb financí na běžném účtu
 • uzávěrka – je uzavření účtů na konci účetního období; výpočet a zaúčtování daně z příjmů
 • závěrka  zpracuje se na konci účetního období (před daňovým přiznáním a po zaúčtování daně z příjmů právnických osob za kalendářní rok); což je jednak výsledovka – zpracuje se na konci účetního období (náklady a výnosy), jednak rozvaha – zpracuje se na konci účetního období (aktiva a pasiva)
 • příloha k účetní závěrce – je součástí účetní závěrky; zpracuje se na konci účetního období (popíší se veškeré odlišnosti a případy, které se staly během účetního období)
 • doplňuje ji zpráva o hospodaření
 • vypracujeme „Přiznání k dani z příjmů právnických osob“ za uplynulý kalendářní rok
 • zašleme jej do 31. 3. na finanční úřad – CEFIF (v případě využití  daňového poradce do 30. 6.)

Příklad účtování – viz citace 1

Banka a pokladna

Oddělení Pokladna zajišťuje veškerý pohyb finanční hotovosti a pohyb financí z běžného účtu nebo na BÚ firmy.

Pokladní a pomocná účetní plně zodpovídá za zpracování prvotních dokladů z pokladny a banky:

 • pravidelné a správné vyplňování pokladní knihy
 • správné vyplňování pokladních dokladů (příjmový a výdajový pokladní doklad)
 • převod financí z pokladny na běžný účet nebo z běžného účtu do pokladny
 • evidenci výpisů z bankovního účtu
 • včasné dodávání správných podkladů pro hlavního účetního                                          

Inventarizace majetku

Inventura

 • fyzická – zjišťuje skutečný stav majetku a závazků měřením, vážením a počítáním
 • dokladová – podle dokladů

Inventurní soupis je průkazný účetní záznam.

DHM  dlouhodobý hmotný majetek

Do knihy inventur pravidelně zapisovat dle vnitropodnikové směrnice jednotlivě pořizovaný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně nad 40 000,00 Kč, který byl řádně zaúčtován a je odepisován.

DDHM – dlouhodobý drobný hmotný majetek

Do knihy inventur pravidelně zapisovat dle vnitropodnikové směrnice jednotlivě pořizovaný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 40 000,00 Kč, který byl řádně zaúčtován a jehož životnost je delší než 1 rok.

Stav účetní porovnávat se stavem skutečným.

Fakturace

Oddělení faktur se zabývá veškerou činností, která se týká došlých faktur a vydaných faktur:

 • sleduje formální i věcnou správnost všech daňových dokladů (faktur)
 • sleduje splatnost a úhrady všech faktur
 • došlé faktury pravidelně eviduje v Knize došlých faktur
 • vydané faktury pravidelně eviduje v Knize vydaných faktur
 • vymáhá případné pohledávky
 • včas dodává podklady pro účtárnu
 • archivuje veškeré faktury, Knihy došlých faktur a Knihy vydaných faktur za jednotlivá účetní období (po čase provádí skartaci)

DPH

 • FF je plátcem DPH.
 • Plátce je povinen vyhotovit za každé zdanitelné plnění pro jiného plátce běžný daňový doklad s náležitostmi podle zákona o DPH.
 • Základní sazba je 20% – zboží a služby; na vybrané zboží a služby (viz příloha zákona o DPH) je snížená sazba 10%.

Výpočet daňové povinnosti: odkaz na prezentaci Účetnictví ve fiktivní firmě – díl 2

Mzdy

Mzda zaměstnance je odměnou za vykonanou práci. Zaměstnavatel měsíční mzdu vyplácí pravidelně ve stanoveném termínu následujícího měsíce.

Firma stanoví výplatní den a je ze zákona povinna v tento den zaměstnancům vyplácet mzdu.

Např.

Termín výplat: 10. den následujícího měsíce

Oddělení mezd zpracovává vše, co se týká mezd všech zaměstnanců firmy:

 • měsíční mzdy jednotlivých zaměstnanců podle předem zpracovaných podkladů sekretářky (list docházky) a odsouhlasených ředitelem firmy;
 • mzdová účetní spočítá mzdy a pro zaměstnance, kteří byli v pracovní neschopnosti, odpovídající náhrady mzdy, případně nemocenské dávky;
 • mzdová účetní předává podklady pro odvody mezd – SP, ZP a záloha na daň;
 • mzdová účetní předává podklady pro účtárnu, kde jsou pravidelně zaúčtovány.

Postup výpočtu mezd:

Výpočet hrubé mzdy

Smluvní plat – je dán platovým výměrem pracovníka, slouží jako základ pro výpočet. Měsíční výši smluvního platu může ovlivnit pracovní nekázeň zaměstnance, neuspokojivé pracovní výsledky, nesplnění termínů – snižuje jej ředitel firmy

Pracovní doba – ze zákona stanovena na 8 hodin, tj. 40 hodin za týden

Počet pracovních dnů – z pracovního kalendáře zjistíme, kolik pracovních dnů má který měsíc

Skutečně odpracováno – na základě podkladů o docházce zjistíme, kolik dnů zaměstnanec skutečně odpracoval a jak se to liší od skutečného počtu dnů v měsíci

Měsíční pracovní fond = počet pracovních dnů × 8 hodin

Počet odpracovaných hodin = skutečně odpracované dny × 8 hodin

Vzorec:

Hrubá mzda = (smluvní plat / měsíční pracovní fond) × počet odpracovaných hodin

Výpočet odvodu pojištění zaměstnavatelem  Z

Z hrubé mzdy vypočítáme náklady zaměstnavatele na zaměstnance - SP a ZP, které zaokrouhlujeme vždy nahoru na celé Kč bez matematické přednosti.

Vzorce:

Sociální pojištění = SPZ = hrubý plat zaměstnance × sazba 25%

Zdravotní pojištění = ZPZ = hrubý plat zaměstnance × sazba 9 %

Výpočet základu pro daň

Základ daně = superhrubá mzda = hrubá mzda + sociální pojištění + zdravotní pojištění

Výpočet zálohy na daň

Pro výpočet zálohy na daň použijeme platný sazebník finančního úřadu

Ze zaokrouhleného základu zaokrouhleného na celé stokoruny směrem nahoru vypočteme zálohu na daň, uplatníme slevu na poplatníka a vypočteme zálohu na daň po slevách.

Výpočet odvodu pojištění zaměstnancem  z

 Vzorce:

Sociální pojištění = SPz = hrubý plat zaměstnance × sazba 6,5 % 

Zdravotní pojištění = ZPz = hrubý plat zaměstnance × sazba 4,5 % 

Výpočet čisté mzdy

Vzorec:

Čistá mzda = hrubá mzda – SPz – ZPz – daň po slevách

Zaměstnavatel je povinen odvést za sebe i za své zaměstnance sociální a zdravotní pojištění.

Postup výpočtu náhrady mzdy a nemocenských dávek:

Pokud je zaměstnanec nemocen a je v pracovní neschopnosti, nepobírá po celou dobu nemoci mzdu, ale tzv. náhrady mzdy, které vyplácí po dobu 21 kalendářních dnů zaměstnavatel, nebo nemocenské dávky, které od 22. kalendářního dne vyplácí SSZ - Správa sociálního zabezpečení (pokud si ovšem platí sociální pojištění!).

Náhrady mzdy v době nemoci

Jsou hrazené zaměstnavatelem, který hradí pouze pracovní dny, a počítají se z průměrného hodinového výdělku, který odpovídá průměru za poslední 3 měsíce. První tři pracovní dny jsou hrazeny jen v případě, že má zaměstnanec v nemoci nařízenou karanténu.

Nemocenské dávky

Pro výpočet nemocenských dávek musíme nejprve stanovit tzv. denní vyměřovací základ, který vypočítáme jako průměr mzdy za posledních 12 měsíců před započetím nemoci. Dle platných sazebníků však SSZ upravuje  jeho výši a stanoví procentuální sazby.

Při výpočtu zaokrouhlujeme každý dílčí výpočet na celé koruny směrem nahoru!

Odvody sociálního pojištění

Oddělení mezd zpracovává na formuláře CEFIF (Správa sociálního zabezpečení) měsíční odvody, které jsou ze zákona zasílány na Správu sociálního zabezpečení:

 • odvody zaměstnanců – 8 % z hrubého platu zaměstnance – platí zaměstnanec
 • odvody zaměstnanců – 26 % z hrubého platu zaměstnance – platí zaměstnavatel

Termín odeslání: do 8. dne následujícího měsíce

Odvody zdravotního pojištění

Oddělení mezd zpracovává na formuláře CEFIF (Zdravotní pojišťovna) měsíční odvody, které jsou ze zákona zasílány na zdravotní pojišťovnu:

 • odvody zaměstnanců – 4,5 % z hrubého platu zaměstnance – platí zaměstnanec
 • odvody zaměstnanců – 9 % z hrubého platu zaměstnance – platí zaměstnavatel

Termín odeslání: do 8. dne následujícího měsíce

Odvody záloh na daně

Oddělení mezd zpracovává na formuláře CEFIF (Finanční úřad) měsíční odvody, které jsou ze zákona zasílány na finanční úřad:

 • odvody zaměstnanců – platí zaměstnanec dle platných sazebníků pro daně z příjmu
 • daně ze zisku pro právnické osoby – dle platných sazebníků pro kalendářní rok

Termín odeslání: do 8. dne následujícího měsíce

Daňové přiznání

Na konci účetního období (obvykle koncem kalendářního roku) zpracovává firma na formuláře CEFIF (Finanční úřad) daň ze zisku, která je povinná ze zákona. Musí být vyhotoveno přiznání daně ze zisku za kalendářní rok a podáno na finanční úřad.                                                                                                                              

Termín odevzdání: do 31. března následujícího roku

(u firem, kterým zpracovává přiznání daňový poradce, do 30. června následujícího roku)

Literatura a použité zdroje

[1] – DÍTĚTOVÁ, Drahoslava. Obchodování a účtování. 2011. [cit. 2011-10-16].
[2] – DÍTĚTOVÁ, Drahoslava. Zakládáme fiktivní firmu. 2011. [cit. 2011-10-16].
[3] – DÍTĚTOVÁ, Drahoslava. Fiktivní firma - daňová evidence. 2011. [cit. 2011-10-16].
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
xls
43.95 kB
Tabulka
Evidence docházky - šablona
xls
33.2 kB
Tabulka
Kniha inventur
xls
34.18 kB
Tabulka
Platový výměr - šablona

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Drahoslava Dítětová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
1. 12. 2011
Článek může být zajímavý i pro oblast mimo svět fiktivních firem

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Článek pro obor:

64-41-L/51 Podnikání