Odborný článek

Na indiánské stezce

30. 5. 2007 Předškolní vzdělávání
Autor
Iva Burešová

Anotace

Charakteristika integrovaného bloku: Každá mateřská škola se potýká s problémy navázání užší spolupráce rodiny a MŠ, jak se prezentovat na veřejnosti a zajistit si co největší zájem ze strany rodičů i dětí a navíc pochopení ze strany zřizovatele. Pokuste se vymyslet a zorganizovat činnost mimo vaši mateřskou školu.
Očekávané výstupy: Prohloubení spolupráce a vztahů mezi MŠ, dětmi a jejich sourozenci, rodiči a prarodiči i se zřizovatelem. Pobyt na čerstvém vzduchu, získání nových vědomostí, pohybových dovedností a návyků, získání sponzorů, příjemně strávený den.
Věková skupina: 3 - 6 let

Charakteristika integrovaného bloku: Každá mateřská škola se potýká s problémy navázání užší spolupráce rodiny a MŠ, jak se prezentovat na veřejnosti a zajistit si co největší zájem ze strany rodičů i dětí a navíc pochopení ze strany zřizovatele. Pokuste se vymyslet a zorganizovat činnost mimo vaši mateřskou školu.
Očekávané výstupy: Prohloubení spolupráce a vztahů mezi MŠ, dětmi a jejich sourozenci, rodiči a prarodiči i se zřizovatelem. Pobyt na čerstvém vzduchu, získání nových vědomostí, pohybových dovedností a návyků, získání sponzorů, příjemně strávený den.
Věková skupina: 3 - 6 let


Plánování

Plánování projektu je již popsáno v ŠVP MŠ pro daný rok:

 • plánování rozpočtu
 • vyhledání sponzorů pro dárky
 • zadání výroby stanu tee-pee
 • zajištění dřeva na otop
 • výroba totemu svépomocí ve spolupráci s rodiči
 • zajištění poníků
 • pozvání odborníků pro ukázky činění kůží, výrobků ze dřeva, keramiky a kožené bižuterie
 • ukázky práce sokolníků se sokoly
 • propagace dané akce
 • zhotovení pozvánek pro rodiče, zástupce obecního či městského úřadu, pracovníky ZŠ
 • zajištění zdravotnického a hasičského dozoru
Příprava

Den před akcí se setkáme s rodiči a domluvíme podrobnosti, program a zadáme jednotlivé úkoly. Zejména jde o přesné rozvržení stanovišť a jasný harmonogram. Každý bude znát přesně svoji roli. Nezapomeneme na sepsání přesného seznamu potravin, nákup buřtů a chleba.

Náhradní program

V případě nepříznivého počasí jednotlivá stanoviště v rámci možností přemístíme do všech částí MŠ, případně zde zajistíme nocleh. Program doplníme o společenské a psychomotorické hry, četbu, film s indiánskou tematikou.

Pomůcky
 • stan tee-pee
 • karimatky
 • spacáky
 • stany pro rodiče
 • totem
 • dřevo na otop
 • materiál pro výrobu zbraní a pomůcek
 • kotlíky
 • nádobí
 • potraviny
 • papír
 • tužky
 • malířské potřeby
 • oblázky
 • velké dřevěné korálky se stužkou
 • CD s indiánskou hudbou
 • CD přehrávač
 • barvy na obličej
 • knihy s indiánskou tematikou
 • knihy o zvířatech a rostlinách
 • pytle na skákání
 • lano
Domácí činnost

Rodiče v rámci domácí činnosti s dětmi vyrobí masky dle vlastních možností (bederní roušky, čelenky pro sebe i své děti), které si - společně s určenými potravinami - přinesou v den akce.

Časový plán
 • sobota od 8,00 hodin do neděle 10,00 hodin
 • prezence 07,30 - 08,15
 • nocleh v areálu MŠ - děti ve stanu tee-pee s učitelským dozorem, rodiče v dalších stanech (v případě nepříznivého počasí v budově MŠ)
Strava

Pečivo ke svačině, ovoce. Oběd bude připravován v rámci programu - polévka a guláš (potraviny přinesou dle dohodnutého seznamu rodiče i učitelé). Vařit se bude v kotlících. Potraviny budou vhodně poschovávané na zahradě MŠ a při samotné přípravě je děti budou hledat a nosit do své skupiny. Důraz bude kladen na rozpoznání a vyhledání suroviny - příklad: "Přines dvě malé cibule a tři větší brambory..."

Zdravotnický dozor

Zdravotnický dozor zajistíme po dohodě s rodiči a s pracovníky zdravotnického střediska.

Hasičský dozor

Hasičský dozor zajistí místní dobrovolný sbor.

Sponzorské dary

Díky sponzorům máme k dispozici dárky pro děti, ale také diplomy i finanční prostředky pro výrobu stanu a zajištění odborníků.

Odborná stanoviště
 • sokolníci se svými sokoly
 • poníci s chovatelem
 • keramičtí výtvarníci
 • výrobci drobné kožené bižuterie
 • indiánští zpěváci
Úkoly a odpovědnost

Ředitelka MŠ - plánování, příprava a průběh celé akce, propagace, pozvánky, sponzorské dary

Učitelky MŠ - dozor nad dětmi

Kuchařky MŠ - stravování v průběhu akce, zajištění stálého pitného režimu po celou dobu trvání

Uklízečky MŠ - udržování čistoty v budově i mimo ni

Správce MŠ - příprava ohniště, stavby stanů a totemu

Odborníci - vlastní stanoviště, zvířata, materiály a průběh

Zdravotníci - zdravotnický dohled, ošetření

Hasiči - ochrana před požárem a dalším nebezpečím

Rodiče a prarodiče - organizace a průběh jednotlivých akcí, zhotovení kostýmů pro sebe i své děti, zajištění potravin, příprava oběda, dozor při přemísťování ze stanovišť

Starší sourozenci - dohled nad kázní, drobná výpomoc

Děti MŠ - kázeň, aktivita, účast

Propagace - před akcí a v týdnu po skončení akce zápis do kroniky, fotografie, internetové stránky, noviny. Fotografování celé akce, případně videozáznam (předem určený rodič)

Budova MŠ bude po celou dobu otevřena (hygiena, toalety)

Pro všechny účastníky je povinná dobrá nálada

Veškerá činnost probíhá ve skupinách. Dítě si může zvolit skupinu, která ho bude zajímat. Může volně přecházet od jedné skupiny ke druhé. Indiánští zpěváci budou hudebně doprovázet celou akci, vyjma soutěžního odpoledne. Všichni účastníci budou převlečeni za Indiány a dobové obyvatele divokého Západu.

Realizace
07:30 - 08:15 Sraz na zahradě MŠ
08:15 - 09:00 Oblečení indiánských kostýmů všech zúčastněných, nalíčení, postavení tee-pee (tatínci a správce MŠ)
09:00 - 09:30 Zvolení náčelníka a rady starších, seznámení s programem, svačina
09:30 - 11:30 Seznámení se s indiánskými zvyky, ukázky způsobu života indiánů, výroba keramiky a indiánské bižuterie, kresba na oblázky
11:30 - 13:00 Příprava oběda formou hry (maminky vaří, děti hledají uschované potraviny pro přípravu oběda po zahradě MŠ), oběd
13:00 - 14:00 Výroba indiánských zbraní - šípy, luky, kopí, kresba na oblázky, četba indiánského příběhu, výroba keramiky a indiánské bižuterie
14:00 - 18:30 Soutěžní odpoledne
18:30 - 20:30 Večeře - opékání špekáčků u táborového ohně, indiánský tanec u ohně, vyhodnocení soutěží a snahy dětí, předání diplomů a dárků od sponzorů, reflexe, poděkování zúčastněným
20:30 - 21:00 Hygiena, příprava ke spánku
21:00 - 08:00 Noční klid
08:00 - 09:30 Budíček, snídaně, úklid, odchod domů
Stanoviště

Trasa v lese a na louce je vyznačená dle šipek z oblázků, větviček, šišek. Příprava probíhá v ranních hodinách téhož dne. Kontrola trasy před začátkem akce (rodiče). Děti budou na stanovištích za své výkony a snahu získávat dřevěné korálky, které si budou navlékat na šňůrku. Učitelky budou vodit děti po skupinách k jednotlivým stanovištím:

 • poznávání stromů, rostlin - ukázky
 • poznávání stop zvířat - ukázky v přírodě, v publikaci či na sádrových odlitcích
 • házení šiškou na cíl
 • hod šiškou do dálky
 • hod oštěpem
 • střelba z luku
 • jízda na ponících
 • jednoduchý kvíz
 • vaření čaje z přírodních surovin nalezených dětmi, svačina
 • přechod přes potok po prkenné lávce
 • lanová dráha
 • skok v pytli
 • běh na 100 metrů
 • poznávání zvuku zvířat
 • kresba zvířat na oblázky
 • plížení
 • překonávání přírodních překážek
 • ukázka rozdělávání ohně primitivním způsobem
 • improvizace - předvedení zvířete
 • nácvik jednoduché indiánské melodie
 • ukázka letu sokolů
Reflexe

V závěru dne se sejdeme u ohně a celou akci vyhodnotíme, předáme ceny a diplomy. Veškeré připomínky a návrhy ředitelka MŠ zaznamená pro další akce.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Činnostní a občanské kompetence
 • má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami, i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat
 • Předškolní vzdělávání
 • Komunikativní kompetence
 • dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída, Vycházka do přírodního prostředí

Nutné pomůcky:

•stan tee-pee •karimatky •spacáky •stany pro rodiče •totem •dřevo na otop •materiál pro výrobu zbraní a pomůcek •kotlíky •nádobí •potraviny •papír •tužky •malířské potřeby •oblázky •velké dřevěné korálky se stužkou •CD s indiánskou hudbou •CD přehrávač •barvy na obličej •knihy s indiánskou tematikou •knihy o zvířatech a rostlinách •pytle na skákání •lano