Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Popis pracovního postupu na téma Příprava jídla, recepty a „ujeté“ recepty
Odborný článek

Popis pracovního postupu na téma Příprava jídla, recepty a „ujeté“ recepty

12. 12. 2011 Základní vzdělávání
Autor
Miloš Mlčoch

Anotace

Cílem vyučovací hodiny je realizovat se žáky atraktivní a zábavnou formou nácvik popisu pracovního postupu. Učitel naváže na vyučovací hodinu, v níž se již se žáky této problematice věnoval.

Motivace

Diskuse (maximálně 3 minuty)

 1. Učitel se ptá žáků, které jídlo mají nejraději.
 2. Učitel se zeptá, kdo už umí něco uvařit, a vyzve 2–3 žáky, aby řekli, jak se k tomu dostali nebo kdo je to naučil, a pak stručně popsali, jak se jejich jídlo připravuje. (Může jít ale také o přípravu čaje pro rodiče apod.). 
 3. Učitel může uzavřít diskusi tím, jak on sám umí/neumí vařit a které jídlo se naučil jako první.

Prezentace tématu (5 minut)

Učitel prezentuje žákům na interaktivní tabuli nebo prostřednictvím dataprojektoru barevný obrázek s názvem jídla. Žáci  přečtou, které suroviny a ingredience potřebujeme k jeho přípravě. Učitel popíše, jak se pokrm připravuje.

Může použít také videoukázku z televizního pořadu o vaření. 

Skupinová práce s textem (15 minut)

Učitel rozdělí žáky do skupin po čtyřech. Každá skupina dostane obrázek (mohou to být barevné fotografie z časopisů o jídle a vaření), na němž je vyobrazen připravený pokrm a pod ním seznam všech surovin a ingrediencí.

Žáci mají za úkol sestavit popis přípravy jídla.

Zástupce z každé skupiny přečte, jak bylo jídlo připravováno.

Ostatní skupinky dostanou za úkol bodově ohodnotit jednotlivé výstupy.

Učitel učí dva žáky, aby zapisovali bodování, a nakonec vyhlásí, která skupina zvítězila. 

Samostatná práce (20 minut)

Učitel zadá žákům úkol, aby každý z nich vytvořil „ujetý recept“, tedy popis přípravy jídla z nesourodých surovin a ingrediencí.

Každý z žáků má napsat nejméně osm surovin včetně ingrediencí a poté napsat, jak se bude pokrm jmenovat (zde se meze fantazie nekladou – např. Utopenci pana starosty, Guláš hraběte Drákuly apod.) a jak bude připraveno. Rozsah  popisu pracovního postupu: 8–12 řádek. 

Učitel vyzve několik žáků, aby své recepty přečetli, a pověří ostatní, aby jednotlivé práce ohodnotili. 

Zhodnocení vyučovací hodiny (2 minuty)

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Miloš Mlčoch

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Individuální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

dataprojektor, popřípadě interaktivní tabule, papíry (sešity), psací potřeby