Domů > Odborné články > Odborné vzdělávání > Založení reálné firmy – 3. část: Vyhotovení zakladatelského dokumentu a zajištění oprávnění k podnikání
Odborný článek

Založení reálné firmy – 3. část: Vyhotovení zakladatelského dokumentu a zajištění oprávnění k podnikání

Anotace

Ve třetí části seriálu Založení reálné firmy se seznámíte s postupem ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi a následným zajištěním živnostenského oprávnění fyzickou i právnickou osobou. Také se v textu nacházejí informace o vyhotovení zakladatelského dokumentu a návrhu na zápis do obchodního rejstříku.

1. Vyhotovení zakladatelského dokumentu

Obchodní společnost je zakládána zakladatelským dokumentem, kterým je v případě více zakladatelů společenská nebo zakladatelská smlouva. Připouští-li obchodní zákoník, aby společnost založil jediný zakladatel (u společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti), je zakladatelským dokumentem zakladatelská listina. Podpisy zakladatelů musí být úředně ověřeny. Zakladatelská listina, společenská smlouva společnosti s ručením omezeným a zakladatelská smlouva akciové společnosti musí mít formu notářského zápisu.

Konkrétní náležitosti zakladatelského dokumentu každé formy právnické osoby jsou upraveny příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. Každá společenská smlouva musí obsahovat obchodní firmu a sídlo společnosti, určení společníků a předmět podnikání společnosti.

Společenská smlouva komanditní společnosti zahrnuje ještě určení, kteří ze zakladatelů jsou komplementáři a kteří komanditisté, a výši vkladu každého komanditisty.

Mezi další údaje společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny společnosti s ručením omezeným patří výše základního kapitálu včetně výše vkladu každého společníka, způsob a lhůty splácení vkladu, jména a bydliště prvních jednatelů společnosti včetně způsobu, jakým jednají za společnost, jména a bydliště členů první dozorčí rady, pokud se zřizuje, a určení správce vkladu.

Zakladatelská smlouva nebo zakladatelská listina akciové společnosti musí obsahovat obchodní firmu, sídlo a předmět podnikání společnosti, navrhovaný základní kapitál, počet akcií a jejich jmenovitou hodnotu včetně podoby, v jaké budou akcie vydány, počet a emisní kurs akcií, které zakladatel upisuje, způsob a lhůtu pro splacení emisního kursu, přibližnou výši nákladů vzniklých v souvislosti se založením společnosti, určení správce vkladu, návrh stanov a další údaje.

2. Zajištění oprávnění k podnikání

Oprávnění k podnikání

Současná právní úprava umožňuje podnikání na základě živnostenského oprávnění nebo jiného oprávnění podle zvláštních předpisů. V případě, že zvolený předmět podnikání má povahu živnosti, musí být živnost ohlášena (u ohlašovací živnosti) nebo podána žádost o vydání koncese (u koncesované živnosti). Živnostenským oprávněním je výpis ze živnostenského rejstříku, který vydává živnostenský úřad do pěti dnů od ohlášení živnosti nebo dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese. Do vydání výpisu prokazuje podnikatel své oprávnění k podnikání stejnopisem ohlášení s prokázaným doručením živnostenskému úřadu nebo pravomocným rozhodnutím o udělení koncese.

V případě, že zvolený obor podnikání není živností, provádí podnikatel podnikatelskou činnost na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů. Živností není:

 • provozování činnosti, která je vyhrazená státu nebo určené právnické osobě,
 • využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti,
 • výkon kolektivní správy práva autorského,
 • restaurování kulturních památek nebo jejich částí,
 • provádění archeologických výzkumů,
 • činnost lékařů, zubních lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů,
 • činnost advokátů, notářů, soudních exekutorů, znalců a tlumočníků,
 • činnost auditorů, daňových poradců a burzovních dohodců,
 • a jiné činnosti.

Ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi

Ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi se předkládají na tiskopisech, které vydává Ministerstvo průmyslu a obchodu. Registrační povinnosti osoby zahajující živnostenské podnikání je možno splnit na kterémkoliv obecním živnostenském úřadě (centrálním registračním místě) nebo kontaktním místě veřejné správy, tzv. Czech POINTu. Subjekt doručí ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi živnostenskému úřadu osobně, poštou nebo v elektronické podobě. Při využití kontaktního místa veřejné správy je nutné osobní podání. Pracovníci Czech POINTu dodají přijatý formulář obecnímu živnostenskému úřadu, který si podatel zvolil.

Při elektronickém podání vyplní ohlašovatel (žadatel o koncesi) tiskopis na svém počítači a odešle ho podepsaný uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou podatelnu živnostenského rejstříku. K vytvoření a odeslání tiskopisu slouží aplikace JRF, která je zdarma k dispozici na internetových stránkách živnostenského rejstříku.

Na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu je uvedeno: „Pro podnikatele, kteří nemají svůj počítač, nechtějí si pořizovat elektronický podpis nebo chtějí vyplnit složitější podání, je k dispozici obdobná aplikace na centrálních registračních místech všech živnostenských úřadů. Pracovník úřadu ve spolupráci s podnikatelem vytvoří podání na počítači a vytiskne je ve formě JRF, podnikatel údaje v podání zkontroluje a vlastnoručně podepíše. Poté je podání, obdobně jako z počítače podnikatele, odesláno k vyřízení do elektronické podatelny živnostenského rejstříku.“

Ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi fyzickou osobou

Fyzická osoba v ohlášení (žádosti) uvádí jméno a příjmení (včetně rodného příjmení), místo a datum narození, státní občanství, rodné číslo, identifikační číslo (bylo-li přiděleno), bydliště, místo a předmět podnikání, údaje o provozovnách, datum zahájení provozování živnosti, datum ukončení provozování živnosti (při provozování živnosti na dobu určitou), datum vzniku živnostenského oprávnění (je-li pozdější než datum ohlášení), obchodní firmu u osob zapsaných v obchodním rejstříku a další údaje, stanoví-li tak živnostenský zákon. V případě, že je živnost provozována prostřednictvím odpovědného zástupce, jsou údaje týkající se jeho osoby součástí ohlášení živnosti (žádosti o koncesi).

K ohlášení (žádosti) se přikládají další doklady, kterými jsou doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor uvedených jako místo podnikání (v případě odlišnosti od bydliště), doklad o zaplacení správního poplatku (1 000 Kč při ohlášení živnosti nebo podání žádosti o koncesi, 500 Kč při podání dalšího ohlášení nebo žádosti o koncesi), doklad prokazující odbornou způsobilost podnikatele (na základě požadavků živnostenského zákona) a výpis z obchodního rejstříku (je-li v něm podnikatel již zapsán). Při provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce je nutné doložit prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce, a jeho odbornou způsobilost. Součástí ohlášení živnosti občanem jiného státu než České republiky jsou i další doklady.

Na centrálním registračním místě nebo kontaktním místě veřejné správy je možné prostřednictvím jednotného registračního formuláře (JRF) učinit registrace do evidencí nejen živnostenského úřadu, ale i finančního úřadu, zdravotních pojišťoven, České správy sociálního zabezpečení a úřadu práce.

JRF obsahuje:

 • údaje potřebné pro ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi (pro živnostenský úřad),
 • přihlášky k registraci k dani z příjmů, k dani z přidané hodnoty, k dani z nemovitosti, k dani silniční a k dani z příjmů jako plátci daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků; daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně a jako plátci zajišťující daň z příjmů (pro finanční úřad),
 • oznámení pojištěnce o zahájení samostatné výdělečné činnosti (pro zdravotní pojišťovnu),
 • oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti OSVČ a přihlášku k důchodovému a nemocenskému pojištění OSVČ (pro okresní nebo pražskou správu sociálního zabezpečení),
 • hlášení volného pracovního místa (pro úřad práce).

K jednotnému registračnímu formuláři je možné přidat přílohy.

Ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi právnickou osobou

Právnická osoba v ohlášení (žádosti) uvádí obchodní firmu nebo název, právní formu podnikání, identifikační číslo (bylo-li přiděleno), její sídlo, předmět podnikání, údaje o statutárním orgánu nebo jeho členech (jméno, příjmení, státní občanství, rodné číslo a bydliště), označení a umístění organizační složky podniku v České republice a údaje týkající se vedoucího organizační složky podniku, informace o provozovnách, datum zahájení provozování živnosti, datum ukončení provozování živnosti (při provozování živnosti na dobu určitou), datum vzniku živnostenského oprávnění (je-li pozdější než datum ohlášení). V případě, že je živnost provozována prostřednictvím odpovědného zástupce, jsou údaje týkající se jeho osoby součástí ohlášení živnosti (žádosti o koncesi).

K ohlášení (žádosti) se přikládají další doklady, kterými jsou doklad o tom, že právnická osoba byla zřízena nebo založena, doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor uvedených jako sídlo právnické osoby a doklad o zaplacení správního poplatku (1 000 Kč při ohlášení živnosti nebo podání žádosti o koncesi, 500 Kč při podání dalšího ohlášení nebo žádosti o koncesi). Při provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce je nutné doložit prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce, a jeho odbornou způsobilost. Součástí ohlášení živnosti zahraniční právnickou osobou jsou i další doklady.

Právnická osoba může také na centrálním registračním místě společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi podat přihlášku k daňové registraci a oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení.

3. Návrh na zápis do obchodního rejstříku

Obchodní společnosti a družstva vznikají až zápisem do obchodního rejstříku. O zápis do obchodního rejstříku požádá právnická osoba příslušný rejstříkový soud. Lhůta k podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku je nejpozději do 90 dnů ode dne založení společnosti nebo obdržení potvrzení o splnění podmínek pro provozování podnikání (výpisu ze živnostenského rejstříku nebo jiného podnikatelského oprávnění).

Fyzické osoby se do obchodního rejstříku zapisují dobrovolně nebo povinně na základě zvláštního právního předpisu. Zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku má fyzická osoba, jestliže výše jejích výnosů nebo příjmů snížených o daň z přidané hodnoty dosáhla nebo přesáhla za dvě po sobě bezprostředně následující účetní období v průměru částku 120 000 000 Kč.

Návrh na zápis do obchodního rejstříku se podává v listinné nebo elektronické podobě na předepsaném formuláři. Podpisy musí být úředně ověřeny. Elektronickou podobu může využít osoba s uznávaným elektronickým podpisem podle zvláštního právního předpisu. Za první zápis podnikatele do obchodního rejstříku je stanoven soudní poplatek ve výši 5 000 Kč. Obchodní zákoník stanovuje: „Návrh na zápis musí být doložen listinami o skutečnostech, které mají být do obchodního rejstříku zapsány, a listinami, které se zakládají do sbírky listin.“ Listiny, kterými se dokládají zapisované skutečnosti, se předkládají ve dvojím vyhotovení. Ostatní listiny postačují v jednom vyhotovení.

Do obchodního rejstříku se zapisují obchodní firma, sídlo právnických osob nebo bydliště a místo podnikání fyzických osob, předmět podnikání, právní forma právnické osoby, rodné číslo nebo datum narození fyzické osoby, identifikační číslo, údaje o statutárním orgánu nebo jeho členech a o způsobu jednání za společnost, údaje o prokuristovi včetně způsobu jednání za společnost, údaje o společnících právnických osob, výši základního kapitálu a vkladů jednotlivých společníků, další údaje na základě obchodního zákoníku nebo zvláštního předpisu.

K návrhu na zápis do obchodního rejstříku se přikládají oprávnění k podnikání (nebo doklad o tom, že vznikne nejpozději dnem zápisu) a právní důvod k užívání prostor, ve kterých je sídlo firmy nebo místo podnikání. Dokladem, který opravňuje k užívání prostor, je výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva nebo souhlas vlastníka s umístěním místa podnikání nebo sídla podniku v jeho nemovitosti, bytu nebo nebytovém prostoru.

Právnické osoby připojují ještě zakladatelský dokument, rozhodnutí o jmenování nebo volbě členů statutárního orgánu, podpisové vzory osob, které jsou oprávněné k jednání za společnost, případně další listiny určené obchodním zákoníkem nebo jiným právním předpisem. Společnost s ručením omezeným a akciová společnost přikládá posudek znalce s oceněním nepeněžních vkladů.

Literatura a použité zdroje

[1] – VEBER, Jaromír; SRPOVÁ, Jitka. et al. Podnikání malé a střední firmy. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, 2004. 304 s. ISBN 80-247-1069-2.
[2] – KUBÍKOVÁ, Martina. Diplomová práce – Založení fiktivní firmy – srovnání se založením firmy reálné. 2009. 75 s.
[3] – Příručka pro podnikání v roce 2008. Hospodářská komora České republiky, 2008.
[4] – Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.
[5] – business.center.cz. [cit. 2011-10-14]. Dostupný z WWW: [http://www.business.center.cz].
[6] – Ministerstvo průmyslu a obchodu [online]. Dostupné z WWW: http://www.mpo.cz. [cit. 2011-10-14].
[7] – Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu.
[8] – Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
[9] – Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Ing. Martina Kozáková

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
21. 11. 2011
Článek bude přínosný zejména pro učitele v oborech s neekonomickým zaměřením.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek pro obor:

Ekonomické vzdělávání