Domů > Odborné články > Odborné vzdělávání > Vznik fiktivní firmy
Odborný článek

Vznik fiktivní firmy

Anotace

Materiál popisuje založení fiktivní firmy v nástavbovém studiu Podnikání, a to od podnikatelského záměru přes zakladatelský rozpočet k rozhodnutí o struktuře firmy a k jejímu založení.

Úvod

Materiál je určen pro žáky středních škol s výukou fiktivních firem, zejména nástavbového studia, obor Podnikání.

Žáci mají procvičit postup při zakládání fiktivní firmy formou FO nebo PO.

Počáteční znalosti žáků jsou velmi rozdílné, větší znalosti mají žáci čtyřletých maturitních oborů s ekonomickým zaměřením. Ve dvouletém oboru Podnikání nemají v této oblasti počáteční znalosti téměř žádné.

Výuka v předmětu fiktivní firma vede žáky k praktickým úkolům, práce se přibližuje reálným firmám a směřuje k získání znalostí a dovedností pro budoucí podnikatelské činnosti.

Činnost směřuje k získání odbornosti, vědomosti, dovednosti a návyky využijí žáci při maturitní zkoušce a po absolvování studia se lépe uplatní na trhu práce.

Zakládání firmy

Podnikatelský záměr

Zakládání podniku

Před vlastním rozhodnutím, zda podnikat, si podnikatel musí promyslet a propočítat, jak mu vložené peníze, čas a pracovní vypětí budou přinášet podnikatelský zisk. Při zakládání podniku je nutno řešit komplex ekonomických a právních otázek, jako je:

 • rozbor ekonomických podmínek založení podniku,
 • volba vhodné organizační právní formy budoucího podniku,
 • soustředění potřebné dokumentace,
 • vlastní založení podniku v souladu s právními předpisy pro zvolenou formu podniku.

Ekonomická problematika založení podniku řeší především tyto otázky:

 • co budeme vyrábět a prodávat,
 • kde budeme prodávat,
 • komu budeme prodávat,
 • jak velký je investiční a provozní kapitál,
 • jak velký je finanční kapitál (peníze, cenné papíry),
 • zajištění dostatku kvalifikovaných pracovních sil pro výkonné i řídící činnosti.

Jednou z klíčových ekonomických otázek je sestavení zakladatelského rozpočtu.

Zakladatelský rozpočet

Má dvě organicky spojené části:

 • rozpočet nákladů a výnosů (případně příjmů a výdajů),
 • rozpočet investičního a provozního kapitálu (majetku) a zdrojů jeho krytí (zdrojů financování).

Při sestavování postupujeme takto:

 • sestavíme rozpočet nákladů,
 • sestavíme přehled celkové potřeby investičního a provozního kapitálu,
 • vypočítáme potřebu cizího kapitálu (úvěry od banky nebo jiné osoby),
 • sestavíme rozpočet výnosů a zisku.

Ukázku najdete v přílohách

Druhy a formy financování majetku

Financování jsou veškerá opatření, jejichž pomocí dochází ke skladbě a výši finančních zdrojů podniku. Jsou to opatření, která směřují k zajištění kapitálu vlastního nebo cizího (tuzemský, zahraniční).

Formy financování

 • peněžní forma, věcná forma (pro účetnictví oceněno soudním znalcem),
 • pravé (např. poskytnutí úvěru), nepravé (např. změna méně likvidních aktiv v likvidní),
 • běžné (nákup, prodej – činnost, která zabezpečuje chod podniku), mimořádné (při založení podniku, při změně výrobního programu, při likvidaci podniku),
 • vnitřní (samofinancování z vlastních zdrojů), vnější (cizí – úvěry bankovní, obchodní), nástrojem je směnka.

Běžné financování – provádí organizace (podnik) na základě finančního rozpočtu, který se připravuje na měsíc nebo na čtvrtletí (dekádu). K hlavním příjmům patří tržby, hlavními výdaji jsou úhrady dodavatelských faktur, mzdy, splátky úvěrů apod.

Provozní kapitál – je nezbytný pro provoz podniku a lze jej obměňovat:

 • vlastními zdroji, které se uhrazují z tržeb,
 • cizími zdroji, bankovními a obchodními úvěry, leasingem.

Mimořádné financování – při zakládání podniku, kdy musí podnikatel sestavit tzv. zakladatelský rozpočet – potřebný kapitál a zdroje

Finanční řízení v tržní ekonomice

 • sleduje velice podrobně tok peněz (cash flow),
 • nese odpovědnost za to, aby měl podnik dostatek peněžních prostředků a aby volné peněžní prostředky investoval co nejvhodněji,
 • zahrnuje celou řadu činností:
 1. Finanční plánování – umění předpovídat spotřebu peněžních prostředků, umění naplánovat zdroje finančních prostředků,
 2. Udržování finančních vztahů s bankou – odpovědnost za úvěry, snížit na minimum sankce za opožděné platby, hledání nejvhodnějších úvěrů,
 3. Řízení (správa) daní – udržovat daňovou povinnost v souladu s právními předpisy a s co nejnižší daní,
 4. Styk s investory – snížit na minimum opožděná inkasa,
 5. Zajištění vhodného pojištění firmy – zejména v případě zahraničního obchodu,
 6. Vedení účetnictví – informace o aktivech, pasivech, příjmech a výdajích,
 7. Vnitropodnikové účetnictví – rozpočetnictví, kalkulace na jednotlivé útvary, časové úseky.

Příjmy podniku jsou v časovém nesouladu s výdaji. Kolik finančních prostředků bude podnik potřebovat, závisí na druhu podnikání a na velikosti podniku. S tím souvisí i způsob financování.

Zakladatelský rozpočet 

Skládá se ze dvou částí:

 • Rozpočet nákladů a výnosů (resp. příjmů a výdajů, účtuje-li podnikatel v soustavě jednoduchého účetnictví). Tímto rozpočtem získá podnikatel základní představu o ročním hospodaření firmy a zjistí výnosnost připravovaného podnikání (velikost zisku).
 • Rozpočet investičního a provozního kapitálu (potřebného majetku firmy) a zdrojů krytí (vlastní a cizí zdroje).

Struktura firmy

Struktura firmy musí odpovídat problematice a činnostem, kterými se firma zabývá.

Složení firmy ovlivňuje:

 • velikost a charakter firmy (právnická osoba, fyzická osoba),
 • počet zaměstnanců a pracovního zařazení,
 • zaměření na výrobu, služby nebo dopravu,
 • způsob obchodování (tuzemský a zahraniční obchod).

Založení firmy

Fiktivní firma pracuje jako skutečná firma, využívá podklady z hospodářské praxe a řídí se platnými právními předpisy (viz složka s právními předpisy).

Ve firmě probíhají všechny základní činnosti:

 • nákup, prodej reklama,
 • písemný, telefonický i elektronický hospodářský styk,
 • fakturace a účtování,
 • činnosti podnikového sekretariátu.

Jediný (i když podstatný) rozdíl ve srovnání se skutečnou firmou je v tom, že ve fiktivní firmě nedochází ke skutečnému pohybu zboží a peněz.

Před zahájením vlastní činnosti firmy je třeba vytvořit vnitřní i vnější organizační předpoklady:

 • Vnitřní předpoklady – struktura firmy.
 • Vnější předpoklady – živnostenský list nebo koncese, zápis do obchodního rejstříku, otevření bankovního účtu, nahlášení na finanční úřad, přihlášení k sociálnímu a zdravotnímu pojištění atd.

Pro fiktivní firmy v ČR existují tyto fiktivní organizace:

CEFIF (Centrum fiktivních firem), která zastřešuje Živnostenský úřad, Obchodní rejstřík, Finanční úřad, Správu sociálního zabezpečení, Zdravotní pojišťovnu a Pojišťovna CEFIF – pojištění ze zákona, pojištění cestovních kanceláří proti úpadku. Zahraniční obchod zajišťuje Devizová banka FIBA a je možné založit si účet u tuzemské banky CEFIFBANKA a Centrální dodavatel – viz odkaz: http://www.nuov.cz/urady-cefif

Bankovní ústavy pro tuzemský trh (založení a vedení běžného účtu) najdete v aktualizovaném seznamu fiktivních firem na adrese: http://www.nuov.cz/centrum-fiktivnich-firem

FIBA – devizová (zahraniční obchod), fiba@nuov.cz
CEFIFBANKA – tuzemská, banka.cefif@nuov.cz
Banka Academia Praha, banka.akademia@seznam.cz
První plzeňská fiktivní banka, fiba@ssinfis.cz
Sollbanka Brno, infosollbanka@gmail.com
OBA banka Karviná, banka@obaka-karvina.cz

Registrace u CEFIF 

Způsob zaregistrování závisí na tom, zda vzniká zcela nová firma nebo zda stávající firmu odkupují od předchozích majitelů následní majitelé. Pro několikaletý chod firmy je dobré firmu prodat dalším majitelům, umožní to rozvoj firmy a její případnou prosperitu již zaběhnuté firmy. Také poplatky finančnímu úřadu jsou nižší.

Postup registrace firmy: každý školní rok vydává CEFIF nové CD, podle kterého firmy postupují.

Vedení firmy

Ředitel firmy

Ředitel firmy je zodpovědný za celý chod firmy – všech svých oddělení a v nich zaměstnaných pracovníků.

Požadavky kladené na tuto pracovní pozici:

 • zodpovědnost a svědomitost,
 • komunikativnost,
 • umění vystupovat na veřejnosti,
 • společenské vystupování,
 • řídící schopnost,
 • umění vycházet s lidmi,
 • mít zájem o chod a rozvoj firmy.

Provádí pravidelné pracovní porady a ukládá svým zaměstnancům dílčí i dlouhodobé úkoly.

Provádí kontrolu splnění úkolů a na základě jejich splnění a na základě docházky pracovníků do zaměstnání určuje výši měsíčních mezd z předem stanoveného smluvního platu. Sleduje činnost účtárny a má přehled o hospodaření firmy.

Sekretářka

Je pravou rukou ředitele a personalisty.

Její popis práce je velmi různorodý:

 • sleduje termíny pracovních schůzek ředitele a právníka firmy,
 • zajišťuje vnější komunikaci firmy – telefonáty a faxy,
 • vyřizuje došlou i odeslanou korespondenci firmy – poštu písemnou i elektronickou
 • sleduje evidenci docházky všech zaměstnanců a provádí podklady pro výpočet mezd,
 • společně s právníkem zpracovává podklady pro personalistiku.

Personální a Právní oddělení

Personalista, právník

Zajišťuje právní styk vně firmy (pracovněprávní vztahy) i mimo rámec firmy (právní písemnosti zajišťující vznik i chod firmy podle platných právních předpisů).

Personalistika

Personální oddělení zajišťuje veškeré právní písemnosti o pracovněprávních vztazích všech zaměstnanců firmy. Sleduje změny v pohybu zaměstnanců firmy a změny jejich osobních údajů.

Při zahájení činnosti firmy zhotovuje pro všechny zaměstnance:

 • osobní dotazníky,
 • pracovní smlouvy (na dobu určitou),
 • platové výměry.

Příklady najdete v přílohách

Literatura a použité zdroje

[1] – DÍTĚTOVÁ, Drahoslava. Zakládáme fiktivní firmu. 2011. [cit. 2011-10-16].
[2] – DÍTĚTOVÁ, Drahoslava. Obchodování a účtování. 2011. [cit. 2011-10-16].
[3] – DÍTĚTOVÁ, Drahoslava. Fiktivní firma - daňová evidence. 2011. [cit. 2011-10-16].
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
xls
28.32 kB
Tabulka
Databáze firmy
xls
43.95 kB
Tabulka
Příklad pracovní smlouvy
xls
35.16 kB
Tabulka
Struktura firmy – šablona

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Drahoslava Dítětová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
15. 11. 2011
Velmi zajímavý článek přesahující problematiku fiktivních firem. Zakládání firmy je použitelné pro výuku ekonomie v celém středním vzdělávání.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Vyučuji předmět fiktivní firma.
Ostatní články seriálu:

Článek pro obor:

64-41-L/51 Podnikání