Odborný článek

Mistr Jan Hus

22. 5. 2007 Základní vzdělávání
Autor
Eva Špačková

Anotace

Čtená dramatizace textu přiblíží situaci počátku 15. století, zejména okolnosti smrti Mistra Jana Husa.

Článek je součástí cyklu Dějiny jako hra.


Příspěvek nás zavede do období, kdy žil Mistr Jan Hus, osvětlí jeho myšlenky a naznačí okolnosti, které vedly k jeho smrti. Vše proběhne formou dramatizace čteného textu.

Literatura a použité zdroje

[1] – České země v době husitské .
[2] – ČORNEJ, Petr. Dějiny českých zemí.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
39.06 kB
PDF
scénář

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Eva Špačková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kooperace a kompetice
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Velké dlouhé pravítko, provázek, cedule s názvem PRODEJ ODPUSTKŮ, vhodný oděv pro církevní hodnostáře, např. jen kus látky přehozený přes ramena, průhledná nádoba na popel, který nahrazují např. kousky zmuchlaných novin, židle, nápis na tabuli MISTR JAN HUS, svíčka, na papíře nakreslený oheň, světlá látka či červená látka představující oheň