Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Průmyslová odvětví
Odborný článek

Průmyslová odvětví

20. 5. 2007 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Ludmila Bílková

Anotace

Námět, jak téma průmyslových odvětví propojit s každodenním životem a žáky aktivně zapojit do procesu učení.

Jistě existují atraktivnější zeměpisná témata, než je světové hospodářství. Zkusíme-li jej však propojit s každodenním životem a žáky aktivně zapojit do procesu učení, můžeme je zaujmout i při probírání tohoto celku.

Učivo navazuje na hodiny, ve kterých si již žáci osvojili tematické celky:

 • průmysl jako jeden z hospodářských sektorů
 • lokalizační faktory
 • nerostné suroviny Země
 • energetické zdroje na Zemi

Příprava na obě hodiny:

 • promyšlení počtu skupin a žáků v nich
 • vytvoření kartiček s průmyslovými odvětvími
 • vytvoření kartiček s charakteristikami jednotlivých průmyslových odvětví
 • vytvoření pracovního listu
 • namnožení obrysových map světa

PRŮBĚH 1. HODINY

1. část (10 min.)

Každý žák samostatně napíše 5 výrobků, které každodenně využívá ve svém životě. Dvojice si vzájemně sdílejí, co napsaly.
Žáci postupně pojmenovávají nahlas své výrobky a vyučující je zapisuje na tabuli - třídí je do skupin, ale zatím nepopsaných (skupiny = průmyslová odvětví).
Žáci vysvětlují, jaké skupiny na tabuli vznikly. Vysvětlují, co mají výrobky ve skupině společného. Pojmenovávají jednotlivé skupiny, resp. jednotlivá průmyslová odvětví.

Vyučující shrne všechny získané poznatky a žáci si je zapíší do sešitu.
(Např. Průmyslová výroba produkuje velké množství výrobků. Podle použitých surovin a využití je můžeme roztřídit do jednotlivých průmyslových odvětví - např. chemický, strojírenský, potravinářský, dřevozpracující a papírenský, textilní a oděvní, hutnický, elektrotechnický průmysl.)

Vyučující má vždy možnost ovlivnit obsah jednotlivých skupin na tabuli. Pokud některé průmyslové odvětví není zastoupeno a vyučující jej nechce pominout, sám může přidat potřebné výrobky. Naopak může vytvořit umělou skupinu z těch výroků, které nejsou třeba jednoznačně zařaditelné. Samozřejmě také reguluje počet výrobků v jedné skupině (stačí dva až tři).

2. část (10 min.)

Žáky rozdělíme na skupiny, ve všech probíhá totožná aktivita, se stejnými informacemi i materiály (upřesnění počtu skupin a žáků - viz níže).

Každý žák dostane dvě kartičky - jedna obsahuje název průmyslového odvětví (viz Příloha č. 1), druhá krátkou informaci o něm (viz Příloha č. 2). Necháme jednu či dvě minuty na to, aby si žáci vštípili informaci z kartičky do paměti. Důležité je upozornit, že není nutné si zapamatovat obsah úplně doslova, ale tak, aby význam zůstal nezměněn. Poté žák kartičku s informacemi schová do kapsy a v ruce si ponechá jen tu s názvem odvětví.

Následuje předávání informací a kartiček mezi členy skupiny. Každá se rozmístí do jiné části třídy (dle možností, např. přední část u tabule, zadní část za lavicemi, na chodbě u třídy). Žáci se rozmístí do prostoru a postupně vytváří různé dvojice, ve kterých si navzájem předávají informace o průmyslovém odvětví, které mají na kartičce. S předáním informace předají i svoji kartičku. Pak vytvoří jinou dvojici, nově nabyté informace předají i s nově získanou kartičkou zase jinému spolužákovi atd. Předávání trvá 8 minut.

Cílem je:

 • procvičovat schopnost uchopení informací jiným smyslem, než je nejčastější zrak
 • předat informace v co nejméně významově změněném obsahu
 • aktivně se zúčastnit procesu učení

3. část (20 min.)

Skupina se shromáždí na jedno místo a každý samostatně napíše na prázdnou kartičku (viz Příloha č. 3) informaci o průmyslovém odvětví, které mu zůstalo v ruce. Poté žáci postupně porovnají koncové a počáteční informace a reflektují výsledky předávání informací.

Každý žák dostane pracovní list (Příloha č. 4), který obsahuje tabulku. Skupina společně doplní informace z kartiček do příslušných částí tabulky, kterou každý nalepí do sešitu. Následuje kontrola. Doplnění zbytku tabulky následuje příští vyučovací hodinu.

Počet skupin a žáků v nich

Počet skupin záleží na množství žáků ve třídě. Počet žáků ve skupině pak na nároku vyučujícího na průmyslová odvětví.

Popsaná vyučovací jednotka byla realizována ve dvou třídách. Bylo vybráno osm průmyslových odvětví. V první třídě bylo 17 žáků, takže došlo k vytvoření dvou skupin (jedna po osmi, druhá po devíti žácích). Ve větší skupině tak měli dva žáci přidělené stejné odvětví. Setkali-li se ve dvojici žáci se stejnými kartičkami, zopakovali navzájem informace, které se k nim dostaly, a pokračovali v práci.

Ve druhé třídě byl počet žáků 23. V tomto případě byly vytvořeny tři skupiny - dvě po osmi a třetí po sedmi. Zde naopak bylo jedno průmyslové odvětví vynecháno. Tři skupiny rozmístěné v prostoru jsou již náročnější na koordinaci, takže stojí za zvážení vyučujícího, kolik skupin nakonec vytvoří.

PRŮBĚH 2. HODINY

1. část (5 min.)

Na úvod hodiny je dobré stručně zopakovat průběh té předchozí, a tím žáky dostat zase do dění. Výchozím produktem pro práci je tabulka, která by měla být částečně vyplněna, měla by obsahovat informace z kartiček zařazené do příslušných kategorií. Tyto informace mohou vést žáky při vyplňování zbývajících údajů.

2. část (15 min.)

Žáci pokračují ve vyplňování tabulky - tedy charakteristik průmyslových odvětví z daných hledisek. Pracují ve dvojicích, mohou využít informace z učebnice, atlasu Dnešní svět či encyklopedií nebo sešitu. Vyučující dvojice obchází, pomáhá při nejasnostech.

3. část (5 min.)

Dvojice se otočí v lavici k dvojici za ní a v této skupince proběhne krátká výměna či ujasnění sporných částí tabulky, či toho, s čím si dvojice nevěděla rady vůbec.

4. část (15 min.)

Následuje společná kontrola tabulky s vyučujícím. Je dobré žáky nasměrovat, aby při této příležitosti informace o daném průmyslovém odvětví z tabulky propojili v souvislé souvětí či větný celek. Kromě kontroly informací tím dosáhneme i posilování souvislého a logického mluveného projevu.

Konec této hodiny patří určení nejdůležitějších průmyslových oblastí světa. Za domácí úkol žáci zakreslí tyto oblasti do obrysové mapy světa.

Literatura a použité zdroje

[1] – Učebnice zeměpisu pro 8. ročník.
[2] – [cit. 2009-07-24]. Dostupný z WWW: [www.worldatlas.com].
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
53.71 kB
PDF
1. Kartičky s názvy průmyslových odvětví
pdf
63.48 kB
PDF
2. Kartičky s charakteristikami průmyslových odvětví
pdf
21.48 kB
PDF
3. Šablony na prázdné kartičky
pdf
160.16 kB
PDF
4. Pracovní list pro žáky, kontrolní tabulka pro vyučující

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Ludmila Bílková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Lidské aktivity a problémy životního prostředí
 • Základní vzdělávání
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Objevujeme Evropu a svět

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Kartičky s názvy průmyslových odvětví, s charakteristikami, ale i prázdné, pracovní listy, obrysové mapy světa, atlasy