Odborný článek

Fyzika v novinách

18. 5. 2007 Základní vzdělávání
Autor
Zdeňka Broklová

Anotace

Scénář jedné vyučovací hodiny fyziky, ve které se využívá denní tisk a která má dovést žáky k poznání, že o fyzice se píše i v novinách a je tedy potřebná pro život.

Tento text je součástí seriálu článků Noviny v hodinách fyziky.


Vlastní strukturovaný popis činnosti

V následujícím popisu hodiny jsou otázky a instrukce psané ve formě, v jaké by je učitel říkal přímo žákům, napsány kurzívou a ostatní komentáře normálním písmem. Důležité je, aby učitel během diskuzí se třídou oceňoval veškeré nápady žáků, i když nejsou formulovány úplně přesně a snažil se vycházet z jejich formulací v další diskuzi.

Obě aktivity zaberou samostatně cca 15 - 20 minut, takže je lze pohodlně stihnout během jedné vyučovací hodiny.

Úvodní část hodiny

Během této hodiny žáci pracují v malých skupinách. Pokud na tento typ práce nejsou zvyklí, je dobré na začátku domluvit několik základních pravidel (skupiny se vzájemně neruší, žáci se poslouchají, spolupracují apod.). Dále upravíme učebnu na práci ve 4 - 5 členných skupinách (přerovnáním lavic, otočením židlí), každá z nich by měla mít k dispozici 5 - 10 kusů různých novin (žáci si mohou přinést noviny z domova, nebo je zajistí vyučující).

Motivační otázky pro celou třídu:

  • Proč čtou lidé noviny? Jsou pro ně v něčem důležité pro život?
  • Proč se lidé chtějí dozvědět o tom, co se kde děje?
Aktivita 1 - Je v novinách fyzika?

Motivační otázky k aktivitě

Myslíte si, že se v novinách najde i fyzika?
Já si myslím, že to, čím se zabývá fyzika, je také důležité pro život, a proto by se takové informace mohly objevit i v novinách. Pojďme to společně zjistit.

Zadání úkolu

Vezměte si noviny, prolistujte je a pokuste se najít něco (článek, obrázek), co nějak souvisí s fyzikou. Nalezené texty či obrázky dávejte stranou, budeme s nimi dále pracovat. Na vyhledávání máte 10 minut.

Po 10 minutách požádat žáky, aby si případně ve skupině ukázali, co v novinách našli (většinou to dělají již během vyhledávání), vybrali "tu nejlepší fyziku", kterou se jim podařilo najít (cca 3 ukázky) a seznámili s tím celou třídu.

Prezentace výsledků

Každá skupina ukáže své nejlepší nálezy, ve sporných případech objasní souvislost mezi nalezeným materiálem a fyzikou.

Závěrečná otázka pro třídu

Píše se tedy v novinách o fyzice?

Aktivita 2 - Co by měla obsahovat zpráva o objevu či výzkumu

Motivace aktivity

Noviny občas informují i o nových objevech nebo probíhajících vědeckých výzkumech. Podařilo se vám o tom najít nějaký článek? Dejte ho stranou, budeme s ním ještě pracovat. Jak ale poznáme dobrý článek o vědeckém objevu nebo výzkumu?

Žáci mohou navrhnout nějaká kritéria, s pomocí učitele by ale měli dojít k tomu, že jedním možným kriteriem je to, zda se v článku dozvíme všechny důležité informace.

Průběh aktivity

Zkusme teď společně vytvořit seznam všech možných údajů, které by mohly být v článku uvedeny. Důležitých i méně důležitých. Co nás zajímá nebo je důležité vědět o tom, co vědci objevili? Co dalšího by mohlo ještě článek v novinách doprovázet?

Žáci navrhují různé údaje, učitel píše jejich společný seznam na tabuli (nijak ho netřídí ani necenzuruje).
Až se vyčerpají nápady žáků, může učitel doplnit i nějaký vlastní nápad nebo pobídnout žáky v přemýšlení ještě o oblastech, které zatím neuvažovali.
Dalším úkolem každé pracovní skupiny je vybrat ze seznamu pět pro ně nejdůležitějších bodů, které by měl obsahovat i poměrně krátký článek a poznamenat si je.
V následující fázi si žáci přečtou články o vědeckých objevech, které sami nalezli nebo jim je poskytl učitel okopírované, a spočítají, kolik "jejich" nejdůležitějších údajů je skutečně v článku uvedeno.

Otázky pro závěrečné hodnocení

(Jejich počet mohou všichni žáci naráz ukázat na prstech jedné ruky.)
Byly v článku i nějaké další údaje z našeho seznamu?
Byly v článku i údaje, na které jsme při vytváření seznamu zapomněli?
Proč se údaje liší u jednotlivých článků?
Mohly různé skupiny napočítat odlišný počet údajů u stejného článku?

Kolik důležitých údajů jste v článku nalezli?

Na závěr aktivity je vhodné, aby každá skupina nadiktovala svůj seznam a učitel udělal na tabuli čárky u daných položek, aby vyniklo to, že každá skupina považovala za důležité jiné údaje (stejně jako pro každého člověka jsou různé údaje různě důležité).

Shrnující otázky

Na základě toho, co jsme dělali v této hodině, popište, jak hodnotíte vztah novin a fyziky.
Zjistili jste během této hodiny něco nového nebo zajímavého?

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Zdeňka Broklová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

Průřezová témata:

  • Základní vzdělávání
  • Mediální výchova
  • interpretace vztahu mediálních sdělení a reality

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

větší množství novin (doporučujeme omezit bulvární tisk) několik textů, které informují o nějakém vědeckém objevu, pokusu nebo výzkumu, články mít v několika kopiích tak, aby byla alespoň jedna kopie pro každého žáka třída vhodná pro práci žáků v malých skupinách (4 - 5 žáků)