Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Objektivita v médiích – Úvod
Odborný článek

Objektivita v médiích – Úvod

11. 10. 2011 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Mgr. Petr Valenta

Anotace

Text je výňatkem z článku Objektivita v médiích – mediálně pedagogický pohled, který vyšel v časopise Pedagogika v červnu 2010. Masová komunikační média významně ovlivňují charakter edukačně socializačního procesu v moderní společnosti. Mediální obsahy, jimž je publikum vystaveno, však podléhají konkrétním principům a metodám žurnalistické práce s realitou. Článek studuje vlastnosti a účinky novinářské objektivity, kterou chápe jako hlavní konstitutivní princip profesionálního žurnalismu, v kontextu společenské komunikace, edukace a socializace. V protikladu k obecně sdílenému chápání novinářské objektivity jako prostředku nestranného pozorování společenských jevů přichází autor s představou proměny funkce objektivity v nástroj mocenské kontroly obsahu veřejné komunikace. Novou úlohu teoretické pedagogiky spatřuje proto v rozvoji mediální pedagogiky jako disciplíny zaměřené na výzkum pedagogických aspektů fungování médií v moderní společnosti a přinášející, mimo jiné, hlubší porozumění charakteru mediální edukace a socializace nezbytné pro eliminaci jejich negativních důsledků.

Problematika masových médií bývá v pedagogických vědách zmiňována nejčastěji v souvislosti s možnostmi využití mediálních technologií jako didaktických prostředků a pro jejich význam v modernizaci vyučovacího procesu. Praktická aplikace moderních komunikačních prostředků do výuky představuje ovšem pouze jeden z aspektů mnohem širšího tématu médií ve výchově a vzdělávání.

Základním předpokladem pedagogického zkoumání médií je přesvědčení, že se média určitým způsobem podílejí na edukačně socializačním procesu. Mediální teorie procesy učení a socializace řadí mezi předpokládané účinky působení médií (Burton, Jirák, 2003). Přímý vliv na tyto procesy uplatňují média výrobou a distribucí výchovně vzdělávacích obsahů (jako jsou televizní a rozhlasové vzdělávací pořady, výukové filmy, videonávody atd.), nepřímý pak prostřednictvím svých výpovědí o kulturní a sociální realitě obklopující jedince.

Komunikační prostředí vytvářené médii produkuje ovšem obsahy, jejichž charakter je určován nejen objektivní realitou, ale také aktivitou samotných médií, vycházející z jejich specifických vlastností, potřeb a zájmů. Mediální realita tedy není přesným obrazem reality přirozené, ale je do jisté míry uměle vytvořeným konstruktem. Kulturní a společenské obsahy, se kterými se jedinec v průběhu socializace prostřednictvím médií setkává, jsou mnohem více produktem samotných médií než produktem kultury a společnosti. Naskýtá se proto otázka, jak významnou socializační roli zastávají v moderních společnostech masová média a zda lze v této souvislosti uvažovat o specifickém typu výchovy realizovaném výhradně médii.

Lze ale jít ještě dále a ptát se, zda vlivem působení médií nedochází ke vzniku paralelního edukačního a socializačního systému se značnou mírou autonomie vůči dalším podobným systémům, především školní a mimoškolní výchově a vzdělávání. Podstata tohoto systému nespočívá ani zdaleka v izolované vzdělávací produkci jednotlivých médií (vzdělávací pořady), ale spíše ve vnitřní tendenci vytvářet specifické interpretace reality odrážející politicko-ekonomické zájmy vlastníků médií, a jejich prostřednictvím ovlivňovat publikum. Společný základ těchto tendencí spočívá v úsilí o udržení pozice hegemona symbolické komunikace, a je proto většině oficiálních médií imanentní. Může tak docházet k nenápadnému, ale záměrnému zkreslování mediálního obrazu reality prostřednictvím selektivně akcentovaných a stereotypně zpracovaných témat, což má následně určující vliv na podoby mediální socializace.

Následující text vychází z předpokladu, že na charakter mediální socializace lze usuzovat prostřednictvím studia mediovaných obsahů a principů, kterými je jejich výroba a distribuce řízena. V současném pojetí západní profesionální žurnalistiky má konstitutivní charakter princip objektivity: formuje základní strategii přístupu k realitě, ovlivňuje výběr témat a způsoby jejich zpracování, určuje výslednou podobu mediovaných sdělení, jejichž prostřednictvím se mediální socializace realizuje. Pokud je princip objektivity základním paradigmatem profesionální žurnalistiky, pak budou důsledky jeho uplatňování nejlépe viditelné v působení oficiálních médií s celospolečenským dosahem, tzv. médiích hlavního proudu (mainstream média). Objektem analýzy proto bude celostátní tisk, rozhlas a televize[1].

Objektivita jako stěžejní požadavek vymezující pravidla novinářského zpracování informací je jedním z klíčových činitelů pro pochopení mediální interpretace reality. Důkladné zkoumání problémů objektivity v médiích může proto mediální pedagogice poskytnout nezbytné poznatky pro porozumění mechanismům ovlivňujícím procesy mediální edukace a socializace.


[1] Text nerozlišuje mezi soukromými a tzv. veřejnoprávními médii. Princip objektivity chápe jako strukturální znak současného pojetí profesionální žurnalistiky. Týká se tedy práce novináře, bez ohledu na to, pro jaký typ média pracuje. Ze stejného důvodu nebude článek rozlišovat mezi různými druhy médií (audiovizuální a tištěná média), protože neposuzuje objektivitu jako vlastnost jednotlivých symbolických kódů médií, ale především jako metodu novinářské práce.

Literatura:

Burns, L. S.: Žurnalistika. Praha: Portál, 2004.
BuRton, G., Jirák, J.: Úvod do studia médií. Brno: Barrister & Principal, 2003.
Hauser, M.: Marx redukcionista i metafyzik. Britské listy, 2. 9. 2009.
Mander, J.: Čtyři důvody pro zrušení televize. Brno: Doplněk, 2000.
McChesney, R.: Problém médií. Grimmus, 2009.
McQuail, D.: Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 1999.
Postman, N.: Ubavit se k smrti. Praha: Mladá fronta, 1999.
Skalková, J.: Pedagogika a výzvy nové doby. Brno: Paido, 2004.
Thompson, J. B.: Média a modernita. Praha: Karolinum, 2004.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Téma článku:

Mediální výchova