Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Ze zahrádky do pohádky
Odborný článek

Ze zahrádky do pohádky

17. 5. 2007 Předškolní vzdělávání
Autor
Alžběta Palatinová

Anotace

Prostřednictvím tohoto projektu jsme se zaměřili na rozvoj estetických a poznávacích dovedností, řeči, na vytváření kladného vztahu k literatuře. Vycházeli jsme vstříc dětskému myšlení a dětské psychice. Na přístupných jevech jsme dětem za pomoci pohádky odkrývali vztahy mezi lidmi, učili je vyjadřovat vlastní názory a city, přemýšlet, hledat příčiny, objevovat základní hodnoty lidského života. Zaměřili jsme se také na poznávání některých písmen.

Úvod (malý vhled do teorie)

Klasická pohádka nabízí přirozený vstup dítěte do světa kultury a národního cítění. Děti se seznámí se zvučností a krásou mateřského jazyka (např. O velké řepě, Šípková Růženka, O perníkové chaloupce).

Autorská pohádka obsahuje dětské problémy. Podněcuje děti k přemýšlivosti, rozvíjení fantazie, řečové aktivitě. Ukazuje, jak lze někomu udělat radost, jak dělá radost lidi lepšími. Děti mohou tyto pohádky vyprávět podle obrázků (např. Sněhová královna, Neposlušná Barborka, Slon a mravenec, Lev a myš).

Bajka představuje různé způsoby jednání, hledání analogických životních situací, chápání rozdílů ve vlastnostech, chápání rčení (např. Liška a jeřáb, O Červené slepičce).

Povídky s dětským hrdinou většinou obsahují setkání s různými situacemi a problémy, které musí dítě řešit, nabízejí orientaci ve světě i v sobě samém, správný vztah k sobě i k ostatním, uvědomování si vlastních pocitů, posilují chuť a odvahu řešit problémy a situace z dětského života (např. Martínkova čítanka).

Umělecko-naučná literatura seznamuje děti s jednáním lidských a zvířecích hrdinů, učí děti správným postojům (např. Krtek a myška, Pohádky z naší zahrádky).

Poezie nabízí dětem hru s představami, pojmy a slovy. Pěstuje v nich cit pro slovesné umění a pochopení rozdílu mezi všedním vyjadřováním a uměleckým slovem. Učí děti aktivně chápat poezii, spojovat cit s rozumem (např. Myška a makovice, Básničky pro nejmenší).

Výběr tématu

Při výběru a zpracování tématu jsme vycházeli ze zájmu dětí i z provedené analýzy uplynulého školního roku (viz Hrajeme si pohádky).

Dětem se ze semen pro ptáky podařilo na záhonku vypěstovat len, řepku, slunečnice, makovice, oves a ječmen. Tyto plodiny motivovaly děti i nás při výběru témat a staly se základem pro tvorbu tematických bloků - pohádek O Červené slepičce, O smutné slunečnici, O myšce a o makovici, Jak krtek ke kalhotkám přišel, O velké řepě. Některé pohádky jsme si pouze předčítali, některé zpracovali do integrovaných bloků.

Téma vycházelo z poznání, že pohádka působí na dítě předškolního věku ze všech druhů literatury nejsilněji. Probouzí v dětech cit pro soucit, spravedlnost, pravdu, schopnost prožívat něco s někým, radovat se. Pohádka rozvíjí představy a fantazii, obohacuje svět dítěte, je symbolem dětství.

Získávání kompetencí

Očekávané výstupy v oblasti estetické:

 • pozorně poslouchat literární texty;
 • hodnotit, zachytit a vyjádřit své prožitky, pocity a nálady;
 • pomocí různých výtvarných dovedností a technik vyjadřovat svou představivost a fantazii ve tvořivých činnostech i ve slovních výpovědích k nim.

Očekávané výstupy v oblasti poznávací:

 • přemýšlet, vést jednoduché úvahy, a to, o čem přemýšlí a uvažuje, také vyjádřit;
 • samostatně a smysluplně vyjádřit myšlenky, nápady, sdělení, pocity, mínění a úsudky;
 • odhalovat podstatné znaky, souvislosti mezi jevy;
 • sledovat a vyprávět příběh, pohádku;
 • řešit problémy;
 • myslet kreativně;
 • popsat situaci podle obrázku.

Očekávané výstupy v oblasti citové a sociální:

 • těšit se z hezkých a příjemných zážitků;
 • utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování;
 • uvědomovat si, že ne všichni pravidla chování respektují.

Očekávané výstupy v oblasti pohybové:

 • ovládat koordinaci ruky a oka;
 • zvládat jemnou motoriku;
 • zvládat prostorovou orientaci;
 • koordinovat lokomoci.

Rizika:

 • zahlcování podněty a informacemi bez rozvíjení schopnosti s nimi samostatně pracovat;
 • převažující důraz na pamětní učení a mechanickou reprodukci;
 • málo názornosti a prostoru pro rozvoj fantazie, omezený přístup ke knížkám;
 • málo podnětů a aktivit podporujících estetické vnímání, prožívání a vyjadřování;
 • nemožnost spolupodílet se na volbě témat a výběru četby;
 • výběr a nabídka témat, která jsou pro vnímání dítěte náročná a jeho životu příliš vzdálená.
Vzdělávací nabídka

Myšlenková bouře činností k pohádce "O velké řepě":

 • sdělování myšlenek na téma "Moje nejoblíbenější pohádka" (např. v komunitním kruhu);
 • zjišťování, jaké jsou nejoblíbenějších pohádky - sestavení přehledu;
 • poslech pohádky "O řepě";
 • vyprávění příběhu podle obrázků, četba obrázků, reprodukce dialogů pohádkových postav;
  Obrázek
  1. Obrázek

 • hledání podobných zážitků a situací v životě;
 • rozhovory nad obrázky, určování podstatných znaků a souvislostí;
 • hledání slov, která se rýmují, zvuková analýza a syntéza slabik;
 • rozvíjení slovní zásoby, hledání synonym;
 • určování pojmů za, před, hned za, hned před, první, poslední;
 • dramatizace pohádky (samostatně i s rekvizitami);
 • pokusy dětí o pohybový projev, vyjádření děje beze slov - Hradecký: "O řepě";
 • vytrhávání a nalepování, dokreslování pohádkového děje;
 • využití veršované pohádky F. Hrubína "O řepě";
 • sestavování řepy z drobných tvarů - knoflíky, korálky, papírky;
 • porovnávání odlišností, stejných znaků, určování velikostí, přiřazování;
 • procvičení grafomotoriky, uvolňovací cvičení, vlnovky, rovné čáry;
 • motivovaná cvičení, chůze prokládaná během, dřepem, protahování a vyrovnávací cviky;
 • kreslení "popletené pohádky";
  Obrázek
  2. Obrázek

 • poznávání písmen a číslic 1, 2, 3, A, E, P, Ř - "Co do řádku nepatří?".
  Obrázek
  3. Obrázek
  Obrázek
  4. Obrázek

Myšlenková bouře činností k pohádce "O Šípkové Růžence":

 • rozhovory nad obrázky k pohádce;
 • sdělování myšlenek k ději a osudům pohádkových postav;
 • poslech pohádky na pokračování;
 • nácvik HPČ "Na Růženku";
 • určování pravidel pohybové hry "Na zlou vílu" - spolupráce, empatie;
 • honička s kouzelnou hůlkou, rozvoj schopnosti všímat si druhého (nemyslet jen na sebe);
 • využití pracovního listu k určování pojmů kolik - tolik, více - méně;
 • vymýšlení a řešení situací "Jak vysvobodit princeznu ze zakletí?";
 • řešení labyrintu "Jak se dostat do zámku?";
 • procvičování jemné motoriky, kreslení, vybarvování, vystřihování a nalepování;
 • domýšlení motivu, hledání vztahu mezi příčinami a důsledky;
 • určování skupin a podskupin - květiny;
 • rozvíjení představivosti, konstrukčních a manipulačních dovedností (skládáme meč, korunku);
 • úvahy "Proč se princům nepodařilo dostat do zámku?";
 • pohybová hra se vzájemným vyhýbáním;
 • sestavování děje podle posloupnosti, opakování sousloví a vět, poslechové cvičení;
 • pohybová improvizace - růst květin, jízda na koni, sekání trní, královský pochod;
 • kresba z trojúhelníků (postava zlé víly);
 • grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen, třídění písmen O, R, S, Š;
 • výroba miniknížky - popletené postavy.

Myšlenková bouře činností k pohádce "O Červené slepičce":

 • sdělování pocitů, návrhů a námětů činností k této pohádce;
 • sdělování myšlenek k obrázkům a osudům pohádkových postav;
 • poslech a opakování děje (etický obsah a poučení);
 • úvahy o vlastnostech pohádkových postav - pracovitost, lenost, chytrost, spolehlivost, rčení "Komu se nelení, tomu se zelení", "Bez práce nejsou koláče";
 • lokalizace zvuku v prostoru;
 • vyprávění podle obrázků;
 • využití pracovního listu (hledání podobností, rozdílů);
 • podobnost mezi pohádkami - společné znaky, rozdíly, podoba, správnost chování v určitém prostředí, důsledky chování, vyvozování logických závěrů a souvislostí;
 • cvičení jemné motoriky, vytrhávání a polepování barevnými papíry;
 • cvičení grafomotoriky - dotyky tužkou o papír;
 • hry se slovy, hledání rýmů, určování začátečních slabik;
 • seznámení s postupem při výrobě chleba;
 • sbírání zrníček - pohybová hra (reakce na signál, obratnost, zručnost, pohyb v prostoru);
 • slepičí zápasy - cvičení obratnosti, síly, dodržování pravidel, hrát fair;
 • hledání rýmů na slova slepička, kočka, lišák, myška;
 • běh ve trojicích (obměna hry "Jehla, nit, uzel");
 • kresba veselého písmenka;
 • modelování pohádkové postavy z dané pohádky;
 • rozhovor "Komu, jak pomáháš";
 • nakresli veselé písmenko k pohádce (tvořivé sebevyjádření);
 • seznámení a nácvik písně k pohádce (návrhy dětí);
 • hláska nás probudí - C, Č, S, Š, vyhledávání stejných písmen;
 • práce s papírem - výroba zvířátek k pohádce.

Myšlenková bouře činností k pohádce "Sněhová královna":

 • slovní popisy hry "Na zlého čaroděje" (návrhy dětí);
 • nápodoba pohybů a pozic;
 • hledání obsahové posloupnosti;
 • cvičení artikulace a gymnastika mluvidel;
 • hra "Na zrcadlo", rčení "Studený jako led", "V nouzi poznáš přítele";
 • vystřihování, lepení obličejů z vystřižených částí;
 • rytmicko-melodická hra "Zasněžená × bílá";
 • kreslení sněhových vloček (rovných krátkých čar);
 • pohybová improvizace - vítr, meluzína, mráz;
 • honička s pravidly, relaxace (přirozená lokomoce);
 • sebevyjádření "Co bych si přál";
 • sestavování tvarů, nalepování - tvar srdce;
 • hry s písmenky a skládání slov;
 • vyhledávání stejných tvarů, třídění písmen - R S M K, A E I O U;
 • obrázky ve sněhu s vyznačením prostoru;
 • hry s ledem a sněhem;
 • na co sněží - podporování schopnosti se vyjádřit;
 • zrcadlový tanec (rozvoj hudebně pohybového vyjádření);
 • sněhová abeceda (podpoření schopnosti vyjádřit se, provázanost myšlení, verbální formulování).

Myšlenková bouře činností k pohádce "Tři medvědi":

 • uvedení do příběhu, poslech pohádky, ochutnávání ovesné kaše;
 • zdravotní cvičení podle říkanky "Po zahradě chodí medvěd";
 • poskoky skočmo z jedné nohy na druhou - "Medvěd tančí";
 • využití pracovního listu "kolik - tolik", "více - méně";
 • zdolávání překážkové dráhy - "Cesta lesem";
 • dramatizace pohádky;
 • simultánní dramatická hra se zástupnou rekvizitou;
 • seznámení a nácvik písně "Medvěde, medvěde";
 • kreslení tajemného lesa;
 • přiřazování různých velikostí;
 • nakresli to, co tě v pohádce nejvíc zaujalo;
 • cvičení postřehu a pozornosti - najdi, čím se liší;
 • spojování bodů - jaké je to zvířátko?;
 • co víš o medvědech?;
 • medvídkova abeceda (podpoření schopnosti vyjádřit se, provázanost myšlení, verbální formulování);
 • cvičení paměti - co viděl medvídek v lese?;
 • rčení "Bručíš jako medvěd".

Myšlenková bouře činností k pohádce "Byl jednou jeden...":

 • seznámení s pohádkou, návrhy činností k pohádce od dětí;
 • vyprávění pohádky formou ozvěny;
 • popis a charakteristika jednotlivých postav;
 • skupinové hry s míčky;
 • sestavování tříprvkové množiny;
 • stříhání, sestavování a nalepování obrázků, hledání logické posloupnosti, počítání;
 • příprava na dramatizaci;
 • nácvik básně o mamince - "Princezna";
 • dračí honička s pravidly;
 • kreslení veselého písmenka k pohádce - Čaroděje;
 • řešení labyrintu, pravolevá orientace, vnímání detailů a celku;
 • dokreslování obrázků hradu podle konečné stavby - ve tvarech i barvách kostek.
Evaluace a hodnocení jednotlivých integrovaných bloků
Ze zahrádky do pohádky

Téma: "O řepě"
Děti dokázaly vyprávět příběh podle obrázků, zapojit se do dramatizace, reprodukovat dialogy postav. Upřesnily si představy za, před, hned za, hned před, první, poslední. Naučily se veršovanou pohádku. Při práci s papírem si procvičily jemnou motoriku, sestavování z drobných tvarů. Poznaly některá písmena a číslice: A, E, P, Ř, 1, 2, 3. Měly možnost spolupodílet se na tvorbě činností, spoluprožívat radost a spoluvytvářet prostředí pohody. Při řešení výtvarného problému vyjádřily svou představivost i fantazii.

Téma: "O Červené slepičce"
Děti se učily spolupracovat při řešení problému, vyslovovat nápady, diskutovat o nich, reagovat na ně, dojít ke shodě a spolupodílet se na realizaci nápadů. Získaly povědomí o mezilidských morálních hodnotách, rozlišovaly správné a nesprávné chování, chování v určitém prostředí, vyvozovaly logické závěry a souvislosti - důsledky nesprávného chování. Poznávaly lidské vlastnosti - pracovitost, lenost, chytrost, důvěřivost. Poznávaly přísloví. Procvičily si obratnost, zručnost, reakci na signál, pohyb a orientaci v prostoru, dodržování pravidel v pohybových hrách. Poznaly písmena S, Č.

Téma: "Sněhová královna"
Děti se naučily vyjadřovat svou představivost v tvořivých činnostech a ve slovních výpovědích k nim, myslet kreativně, spoluprožívat děj, soucítit i radovat se. Poznávaly písmena A, E, I, O, U, R, S, M, K. Naučily se píseň "Čáry, máry...". Procvičily si správnou artikulaci sykavek. Sestavovaly z trojúhelníků, zlepšily se v rozlišování a napodobování geometrických tvarů. Tvořivě přistoupily k řešení výtvarného problému, zdokonalily své dovednosti v práci s papírem (vystřihování, sestavování, nalepování). Zlepšila se schopnost verbálního formulování a vyjadřování.

Téma: "Tři medvědi"
Děti se zlepšily v lokomoci, ve schopnosti napodobit předváděný pohyb, v prostorové orientaci. Dále zlepšily své schopnosti úmyslně si zapamatovat děj, umí pohádku vyprávět zpaměti. U dětí s odklady školní docházky se projevily nedostatky ve schopnosti napodobit tři rozdílné velikosti. Zlepšila se pravolevá orientace. Děti zdokonalily své schopnosti a dovednosti v zacházení s barvou, využití plochy a rozvoji tvořivosti, dokázaly vyjádřit svou představivost. Dokázaly záměrně sledovat a poslouchat děj i v cizím jazyce, naučily se některá nová anglická slova. Získaly povědomí o pravidlech slušného chování.

Téma: "O Šípkové Růžence"
Děti dokázaly tvořivě vyjádřit svou představivost a fantazii ve výtvarných i hudebně pohybových činnostech. Dokázaly graficky napodobit symboly, tvary, čísla i písmena O, R, S, Š, určit pojmy tolik - kolik, více - méně. Dokázaly výtvarně zachytit děj pohádky, sestavit ho podle posloupnosti, vyřešit labyrint. Zapojily se do vymýšlení činností a určování pravidel hry s pohybem "Na zlou vílu". Dokázaly pracovat ve skupinkách, podělit se o činnost, nemyslet jen na sebe, respektovat rozdílné schopnosti a dovednosti druhého. Zlepšily se prosociální vztahy ve skupině.

Téma: "Byl jednou jeden král"
Děti se zlepšily v lokomoci, zdokonalily se v obratnosti, v úchopu a manipulaci s míčem a kostkami. Naučily se plynuleji vyjádřit své myšlenky, nápady, tvořit úsudky a mínění, sdělovat vlastní pocity, vyjadřují se ve víceslovných větách. Zdokonalily své dovednosti při zacházení s papírem, zlepšily se v jemné motorice. Zlepšila se schopnost napodobovat velikosti i tvary. U některých dětí bylo potřeba procvičovat percepční vnímání, podporovat jejich sebedůvěru. Zlepšila se schopnost napodobování, schopnost reprodukování i tvořivého sebevyjádření. Naučily se báseň o mamince. Poznaly písmena I, D, N, C, Z, V, zopakovaly si D, R, A, K.

Závěr z evaluace
Pokračovat v osvojování si dovedností, které předcházejí čtení.

Konkrétní příklady realizace IB
Realizace činností k pohádce "O velké řepě"

Motivační text

Něco jsem vám přinesla ukázat. Kdo pozná, co to je a k čemu to je, do které pohádky patří?

Cukrová řepa - roste na poli, v cukrovarech se z ní vyrábí cukr. Je to rostlina, které se musel člověk stále věnovat - sázet, okopávat, jednotit a na podzim sklízet. Okopávat proto, aby k ní mohl vzduch, protože i ten je důležitý při výrobě cukru v listech. Jednotit - aby měla řepa dost místa pro růst, vytrhávaly se slabé rostlinky. Listy řepy, to je taková továrna na cukr, ve které se za pomoci slunce vyrobí hodně cukru a rostlina jej jako do skladiště ukládá do kořene, bulvy.

Děti si prohlíží řepu, osahávají listy, kořen.

Děti řeší pracovní listy
Na poli vyrostly různě velké řepy.

Vyprávění a poslech klasické pohádky

Metodické poznámky - přestože se jedná o známou pohádku, kterou si ale nemusí pamatovat všechny děti, soustředila jsem jejich poslech na mluvené slovo s oporou o konkrétní obrazový vjem.

Otázky

 • Stalo se vám někdy, že jste potřebovaly pomoc druhých?
 • Co jste udělaly?

Hledání podobných zážitků a situací v životě. Umožním dětem, aby mluvily o svých konkrétních zkušenostech, aby si vybavily vlastní představy, porozuměly slyšenému. Přijímám jejich doplňující vysvětlení.

Dramatizace pohádky
Dramatizace pohádky s využitím převleků charakterizujících jednotlivé postavy (klobouk, vesta, šátek, taška, kšiltovka, švihadlo, mašle, čepičky pro zvířátka).

Metodické poznámky - zůstávám stranou a vedu děti k přemýšlení slovy, dle potřeby pomáhám rozvíjet a obohacovat jejich činnost, dodávám nápady - dědeček je unavený, bolí ho záda, proč má kluk švihadlo, pejska poznáme podle štěkotu... Učím děti mluvit za postavu.

Zpočátku je vhodné, jestliže děti vytvářejí skupinu, která má zájem na vyřešení určitého problému - vytažení řepy. Později je možná i diferenciace rolí, např. dědeček se s babičkou radí, co budou dělat, když na práci sami nestačí, myšička se obává, že ji kočka sní.

Děti řešily nastolené problémy tak, aby to bylo jak v jejich zájmu, tak v jejich kompetenci.

Rozdíl mezi klasickou a veršovanou pohádkou
Poslech "Malá pohádka o řepě" s využitím pracovního listu, který děti vybarvovaly a "četly obrázky" (pohybová dovednost ruky a zraková percepce)

Obrázek
5. Obrázek

Děti si obrázky mohly odnést domů.

Hodnocení dětmi - Co se mi líbilo?
Nejčastější odpovědi dětí:

 • Jak jsme si hráli, že někdo je řepou.
 • Jak děda honil vrabce.
 • Jak jsme tahali řepu.
 • Jak jsme kreslili popletenou pohádku.
 • Všechno.
 • Jak jsme kreslili popletenou pohádku a jak jsme ji četli.

Tím, že děti sdělovaly, co se jim líbilo, že mluvily o tom, co prožily, mi podávaly zpětnou vazbu o průběhu vzdělávacích činností. Jejich sdělení jsem brala jako informace, se kterými jsem pracovala dále.

Realizace činností k pohádce "O Červené slepičce"

Pohádku jsem dětem nejdříve přečetla v době režimového klidu. Následující den jsem dětem pohádku nabídla opět, to proto, aby se upevnila její obsahová kontinuita. Každá dvojice dětí dostala jednu knížku a společně jsme si ji "přečetli" a prohlédli obrázky. Děj příběhu podněcoval představivost, fantazii a současně byl umocněn zážitkem z uměleckých ilustrací. Přísloví za pohádkou nám umožnilo, abychom se zamysleli nad podváděním, strachem a důvěrou.

Přísloví o:

 • nástrahách: ušil na ni boudu, chtěl ji napálit, převezl ji, chtěl ji chytit do léčky;
 • chytrosti: jen tak někomu nenaletí, má hlavu na pravém místě, umí to vzít do ruky;
 • strachu: strach má velké oči, byla v ní malá dušička, rozklepala se jí kolena, třásla se jako osika, má srdce v kalhotách;
 • ráně: rána jako hrom, jako z děla, jako když žuchne pytel brambor;
 • důvěřivosti: když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají, obezřetné jednání;
 • pracovitosti: je pilný jako včelička.

Povídání o příslovích nám umožnilo navodit rozhovor o skutečných lidských hodnotách.

Otázky:

 • Chtěli jste někdy někoho napálit?
 • Umíte si vždy poradit? Kdy vám někdo dobře/špatně poradil?
 • Stalo se vám, že jste se někdy bály?
 • Chcete vyprávět kamarádům, čeho jste se bály?
 • Máte někoho, komu důvěřujete? Už vás někdo podvedl?

Sdělování představ dětí o:

 • přátelství;
 • ochota;
 • podvádění;
 • chytrost;
 • lstivost.

Hledání souvislostí příčin a následků, hledání možných alternativ chování a jednání, způsobu řešení. Opětovné vstoupení do příběhu.

Řešení zadání - "Co by se stalo, kdyby...":

 • zvířátka slepičce nepomohla?
 • kdyby se lišák byl probudil?
 • kdyby se slepička bála?

Modifikace známých her umocněná společnou motivací a prožitkem radosti:

 • honička s pravidly - drbání na zádech (obměna hry "Na peška");
 • běh čtveřice dětí za sebou - lišák, slepička, kočička, myšička (obměna hry Jehla, nit, uzel);
 • slepičí zápasy - cvičení obratnosti, síly (dvojice dětí ve dřepu bojují proti sobě tím, že do sebe narážejí dlaněmi a snaží se navzájem povalit, nesmí překročit čáru ani upadnout).

Při kreslení příběhu jsem vedla děti k využití plochy papíru.

Obrázek
6. Obrázek
Obrázek
7. Obrázek

Vyprávěním příběhu podle obrázků jsem chtěla rozvíjet vyjadřování, zlepšit zrakovou diferenciaci (děti vyhledávaly, co je podobné, stejné) a schopnost postřehnout rozdíly mezi tvary, udržet oči na řádku.

Další činnosti jsem zaměřila na podporu schopnosti dětí se vyjádřit, propojit myšlení, paměť i verbální formulování, získávat cit pro stavbu věty. Zařadila jsem tzv. "natahovací" větu. Řeknu např.: "Slepička vložila do pytle kamínek". Další musí zopakovat předchozí slova a přidat další slovo: "Slepička vložila do pytle kamínek a žlutý knoflík". Další řekne: "Slepička vložila do pytle kamínek, žlutý knoflík a malé zrníčko". Dítě, které si není jisté anebo si pořadí slov již nepamatuje, může reagovat slovy: "A pytel se roztrhl".

Motivace další činnosti
Lišákovi se rozpáral svetr a poztrácel písmena. Děti vyhledávaly stejná písmena, procvičily kreslení vlnovek a smyček. Kresbu vystřihly a nalepily na barevný papír

Obrázek
8. Obrázek
Obrázek
9. Obrázek

.

Hodnocení dětmi - co se mi líbilo:

 • Jak to slepička vymyslela, aby se zachránili.
 • Jak byla slepička chytrá.
 • Jak se lišák bacil.
 • Jak jsme si hráli na pohádku.
Realizace činností k pohádce "O Sněhové královně"

Motivační kontext:

Byl jednou jeden zlý čaroděj. Vlastnil velké zrcadlo, které mu pomáhalo vládnout. Čaroděj rád čaroval, ale jeho kouzla byla zlá. Všechno hezké se v zrcadle proměnilo v ošklivé. Lidem, kteří se do zrcadla podívali, se proměňoval obličej tak, že se všichni na sebe mračili a ošklivě se dívali jeden na druhého.

Papírová koláž obličeje, který se objevil v zakletém zrcadle - skupinová práce dětí. Děti vyhledávaly v novinách a časopisech obličeje, které vystřihovaly, sestavovaly a nalepovaly na papír.

Písnička "Čáry máry"

D - dur (g, fis, e, fis, g, fis, e, fis, a, a, a, h, a, fis, g, a, g, fis, g, fis, f, e, e, fis, g, g, fis, e)

Text:
Čáry máry, v jedné zemi čaroděj tam čaruje, až vykouzlí všechno špatné, zrcadlo se rozbije, až vykouzlí všechno špatné, zrcadlo se rozbije. Abraka dabra, rexum herda, cinka břinka tralala, poslouchejte, milé děti, pohádka už začala...

Hrou na zrcadla si děti procvičily napodobování pohybů, zvuků, tvarů, slabik a slov.

Čaroděj někdy používal i ošklivá, neslušná slova - povídáme si dětmi o tom, jaká jsme kdy slyšeli, kdy je lidé používají.

Motivační kontext:

Jednou se zrcadlo rozbilo. Roztříštilo se na miliony kousků, které poletovaly světem a když vlétly lidem do očí, uvízly v nich. Některým lidem se dostala střepinka až do srdce a to bylo zlé, protože jejich srdce se proměnilo v led. Ledové srdce měla i Sněhová královna. Byla krásná, ale srdce měla studené.

Pokusíme se vytvořit z papíru srdce Sněhové královny. Děti pracovaly s papírem - stříhaly, sestavovaly neúplný tvar, dokreslovaly ozdobné prvky.

Obrázek
10. Obrázek

Reflexe dětí:

 • Co to znamená mít studené srdce?
 • Co všechno může být studené?
 • Na co začíná slovo studené?
 • Co ještě může začínat na "S"?

Děti zařazovaly obrázky pod písmeno "S" (stůl, sova, sáně, sníh, sedmikráska, sněhulák).

Kresba kouzelníka, kouzlícího různá písmenka - návrhy dětí

Obrázek
11. Obrázek

Hodnocení činností dětmi, návrhy dětí na další pohádku
Tematický celek jsme ukončili písní "Čáry, máry" - s obměnou slov - " ...dejte pozor, všichni lidé na střepinky zrcadla".

Ze zahrádky do pohádky aneb Vlastní pohádka III

Před ukončením tematického bloku jsem dětem nabídla, že si vymyslíme vlastní pohádku. Děti seděly v kroužku a jeden po druhém vyprávěl část pohádky.

Učitelka: Za sedmero horami a sedmero lesy bylo jedno království.
Madlenka: Bylo to krásné království. Žil tam král s královnou.
Kristýnka: Narodila se jim dceruška...
Matěj: ...a ta byla krásná,...
Adélka: ...nejkrásnější v celém království...
Anitka: ...a taky měla nejkrásnější šaty v celém okolí,...
Terezka: ...a taky měla pejska, hezkou knížku, kočičku a bílého medvídka.
Patricie: Jednou přiletěl drak a snědl princeznu.
Lukáš: Král všude princeznu hledal a nemohl ji najít.
Tadeáš: Kuchtík uvařil večeři a všichni usnuli.
Oskar: Drak si pochrupoval na zahradě.
Manuela: Pak tam přišlo vojsko a draka zabilo.
Kamilka: A z draka vyskočila princezna a bylo všechno dobře.
Verunka: Všichni měli radost a bylo veselo.
Jiřík: A přiletěl vzácný ptáček a začal krásně zpívat.
Adámek: Potom zaštěkal pejsek,...
Kája: ...zabručel medvídek,...
Madlenka: ...zamňoukala kočička,...
Kristýnka: ...a kuchtík jim všem přinesl slavnostní večeři.

Obrázek
12. Obrázek

Prolínání vzdělávacími oblastmi - Ze zahrádky do pohádky
Obrázek
13. Obrázek


Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Alžběta Palatinová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
 • Předškolní vzdělávání
 • Komunikativní kompetence
 • ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída