Domů > Odborné články > Odborné vzdělávání > Zkušenosti z výuky cizích jazyků novými metodami
Odborný článek

Zkušenosti z výuky cizích jazyků novými metodami

11. 11. 2011 Odborné vzdělávání
Autor
Ing. Danuše Chromá

Anotace

Článek se zabývá používáním inovativních metod a forem práce v oborech vzdělání obchodní akademie a ekonomické lyceum. Popisuje zkušenosti z výuky cizích jazyků s využitím inovativních metod a forem práce – projektové výuky a e-Twinningu – se zaměřením na anglický jazyk. Tvorba a využití materiálů pro výuku reálií a pro výuku v multimediální učebně s využitím interaktivní tabule.

Při tvorbě školního vzdělávacího programu pro obory vzdělání obchodní akademie a pro ekonomické lyceum jsme se zamýšleli nad tím, jak naplnit při realizaci ŠVP cíle rámcového vzdělávacího programu v oblasti jazykového vzdělávání. Tato oblast vzdělávání byla vždy pro školu prioritou spolu se zaměřením na ekonomické vzdělávání (účetnictví, financování, mezinárodní obchod). Ve ŠVP pro oba obory je posílena výuka cizích jazyků, a to v rozlišení první a druhý cizí jazyk s hodinovou dotací pro první cizí jazyk v rozsahu 3, 4, 4, 4 hodiny týdně. (Pět hodin v oboru ekonomické lyceum.) Současně žáci mohou volit ve třetím a čtvrtém ročníku mezi povinně volitelnými předměty konverzaci v cizích jazycích a předmět Angličtina pro EU. Takováto struktura učebního plánu se nám osvědčila již v minulých letech, proto jsme ji zahrnuli i do nových ŠVP.

Dosáhnout cíle RVP v oblasti jazykového vzdělávání předpokládá motivovat žáky k soustavné práci, rozvíjet jejich iniciativu a aktivitu, vytvářet kompetence k týmové práci, k řešení úkolů. Pro dosažení těchto cílů jsme proto zpracovali projekt v rámci OPVK – globálního grantu vypsaného ve druhé výzvě Jihočeského kraje a od března 2010 do června 2011 jsme projekt realizovali. V projektu jsme se zaměřili na nové metody výuky cizích jazyků: e-Twinning, projektovou výuku, výuku reálií a výuku v multimediální učebně s využitím interaktivní tabule.

Projektu se zúčastnili učitelé cizích jazyků, a to anglického, německého a francouzského jazyka, a žáci školy. Protože ŠVP vychází z kontinuity jazykového vzdělávání, byl projekt zpracováván a realizován i se žáky vyšších ročníků.

Výstupy projektu

V průběhu projektu byly vytvořeny materiály pro výuku cizích jazyků: učební texty pro výuku reálií v anglickém jazyce, učební texty pro výuku reálií v německém jazyce, učební texty pro výuku reálií ve francouzském jazyce, dále nové materiály pro výuku všech tří jazyků v multimediální učebně prostřednictvím interaktivní tabule.

Projekt Jak se žije v Jihočeském kraji

Dalším výstupem projektu byl souborný projekt Jak se žije v Jihočeském kraji, který zpracovávali žáci a učitelé anglického jazyka. Žáci pracovali velmi iniciativně, jednak při výuce, jednak i samostatně při domácím studiu. Projekt byl zaměřen na zpracování následujících témat: vzdělávací instituce, bydlení, nakupování, služby, pracovní příležitosti, sport a kultura, občerstvení, hotely a restaurace, památky. Byl spojen s kulturně historickou exkurzí na místa historického rožmberského impéria a na úřad práce. Při těchto akcích žáci sbírali a pak následně zpracovávali informace pro realizaci projektu.

Projektu se zúčastnili žáci třetích ročníků ekonomického lycea. Cílem projektu bylo vytvořit materiál pro výuku anglického jazyka. Žáci pod vedením učitelky Mgr. Ilony Hauzrové pracovali se slovní zásobou v hodinách angličtiny, využívali e-Twinning, exkurze (Úřad práce v J. Hradci, zajímavá místa Jihočeského kraje) a základy obchodního jednání v hodinách anglického jazyka. Byla využívána skupinová práce, individuální práce žáků, konverzační hodiny pro upevňování slovní zásoby na různých typech cvičení, např. explanation of words (vysvětlování slov), gap filling (doplňování slov), using given words in the text (použití daných slov v textu), word formation (tvorba slov), reading for general idea (základní porozumění textu), reading for specific information (vyhledání specifických informací v textu), working with the text (práce s textem).

Pro utřídění informací byl používán brainstorming, jehož hlavním smyslem bylo vyprodukovat co nejvíce nápadů. Při třídění slovních spojení byly používány mind maps (myšlenkové mapy), které umožňují uplatnit zkušenosti a vědomosti žáků, prohlubují poznání, zpřesňují vztahy mezi pojmy, umožňují hodnotit, vysvětlovat, konkretizovat, interpretovat a rekonstruovat. Zajímavá pro žáky byla tvorba myšlenkových map s pomocí Google dokumentu Mindomo.

Žáci pracovali i tzv. metodou „sněhové koule“, tj. začali vymezením úlohy a jejím řešením ve dvojicích, pak následovalo spojení do čtyřčlenných skupin, ve kterých pokračovalo řešení úlohy. Výsledky byly prodiskutovány v osmičlenných skupinách.

Práce na tomto projektu zvýšila motivaci, iniciativu a odpovědnost žáků, poskytla příležitost k praktickému řešení úkolů, posílila ochotu žáků spolupracovat a radit se s ostatními, žáci měli příležitost k tvořivé činnosti a seznámili se podrobně s regionem, kde žijí. Z exkurzí zpracovali žáci vlastní prezentaci, například takto:

Our trip to Zlatá Koruna

On 20th April we visited a beautiful village near Český Krumlov – Zlatá Koruna.

Really interesting was a Cistercian monastery built by Přemysl Otakar II in 1260. There was a school for pupils (girls and boys together). Then there were plantations for silk production. The original name was Svatá Koruna. 

In 1787 the property and the monastery was given to Schwarzenbergs who rented it. It was used, for example, such as a foundry and a workshop.

During the World War II the monastery was confiscated by protectorat authorities.

In 1948 the monastery became proprietorship of the Czechoslovak state.

Presently, the Monastery Zlatá Koruna is a national cultural landmark 

Sightseeing was very interesting. We had a very pleasant guide who attracted our attention.

The interior of monastery looked like a school from a famous film Harry Potter. It was mysterious! :)

Zdroj fotografií [cit. 2010-20-07]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zlat%C3%A1_Koruna_-_Kaple_and%C4%9Bl%C5%AF_str%C3%A1%C5%BEn%C3%BDch.jpg

[cit. 2010-20-07]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AZlat%C3%A1_Koruna_-_knihovna.JPG

Další prezentace žáci doplnili vlastními fotografiemi z exkurze.

E-Twinning

To, co bylo pro učitele i žáky zcela nové, byl e-Twinning. Byl pro řešitele projektu zdrojem nových poznatků a nových materiálů, které byly využívány ve výuce a při realizaci projektu.

Prvotním zdrojem informací o e-Twinningu byl seminář Národního institutu pro další vzdělávání – workshop Jak pracovat s e-Twinningem a možnost zúčastnit se mezinárodní konference e-Twinningu v Bonnu. Na této konferenci byla navázána spolupráce s kolegyní z francouzského lycea. Spolupráce s touto školou byla velmi podnětná a pokračuje dodnes i po skončení projektu.

Jak začít pracovat v aktivitě e-Twinning? Nejdříve se musíte zaregistrovat na portálu www.etwinning.net, kde se zároveň můžete seznámit s prvními kroky v e-Twinningu.

 

Po zaregistrování na portálu e-Twinningu a schválení projektu začala práce v prostoru Twinspace, který byl škole přidělen. Žáci v tomto projektu připravili svou prezentaci na téma How students live in connection with traditions and soucial events a postupně vkládali své příspěvky. Současně navazovali kontakt se žáky francouzského lycea, a to i osobní kontakty prostřednictvím Facebooku.

Žáci byli nadšeni, porovnávali získané informace s tím, jak žijí oni a jak Francouzi na témata výchova a vzdělání v ČR a ve Francii, tradice spojené s Vánocemi a Velikonocemi, sport, aktivity volného času, oblíbené knihy, oblíbené filmy, počasí, zajímavé události našich zemí, prázdniny. Při výuce předcházela každému tématu v hodinách angličtiny práce se slovní zásobou, sestavení osnovy pro dané téma a vytyčení cíle. Během práce byla využívána frontální a skupinová výuka, práce byla zakončena individuální výukou, která vedla k samostatné práci žáků, kteří museli vyhledat nebo získat informace, zpracovat je, utřídit, popsat pomocí své slovní zásoby a následně zhodnotit a vyjádřit svůj postoj.

Ukázka prostoru Twinspace

Běžná témata spojená se životem žáků jsou na začátek nejsnazší volba:

  

Touto činností byl získán široký materiál, který bylo nutno zkompletovat a zpracovat. Žáci vytvářeli plakáty o životě ve Francii, aby se mohli i ostatní žáci školy seznámit s jejich prací. Na závěr projektu žáci pod vedením učitelky Mgr. Ilony Hauzrové zpracovali výsledky do části Summary, kde porovnali fakta o obou zemích. Materiály se využívají i v dalších předmětech: v zeměpisu, v občanské nauce, francouzštině, českém jazyce, dějepisu. Projekt je k dispozici všem učitelům školy.

Příklad jedné části Summary:

French and Czech school

June 22, 2010 10:03 AM

Differences between Czech and French school

At first we compare the famous persons our schools were named after.

French High School Romain Rolland was named after the French writer Romain Rolland.

Romain Rolland was a French dramatist, novelist, art historian and mystic who was awarded the Nobel Prize for Literature in 1915. Rolland was born in Clamecy, Nièvre to a family of notaries; he had both peasants and wealthy townspeople in his lineage. Writing introspectively in his Voyage intérieur (1942), he saw himself as a representative of an "antique species". He would cast these ancestors in Colas Breugnon (1919). Rolland's most famous novel is the 10-volume roman-fleuve Jean-Christophe (1903–1912), which brings "together his interests and ideals in the story of a German musical genius who makes France his second home and becomes a vehicle for Rolland's views on music, social matters and understanding between nations."[1]

On the other side, our Czech school Business Academy was named according to the first President of Czechoslovakia Tomas Garrigue Masaryk.

Tomas Garrigue Masaryk was an Austro-Hungarian and Czechoslovak politician, sociologist and philosopher, who as an eager advocate of Czechoslovak independence during World War I became the founder and the first President of Czechoslovakia. He originally wished to reform the Habsburg monarchy into a democratic federal state, but during the First World War he began to favour the abolition of the monarchy and, with the help of the Allied Powers, eventually succeeded.

Masaryk's life motto was: Nebát se a nekrást (Do not fear and do not steal). Masaryk as a philosopher was an outspoken rationalist and humanist. He was critical of German idealistic philosophy and Marxism. Although born Catholic, he eventually became a non-practising Protestant Unitarian, influenced in part by the declaration of Papal Infallibility in 1870 and his wife, Charlotte, who was raised Unitarian.[2]

Učební texty pro výuku reálií

Při zpracování textů pro výuku reálií v anglickém, německém a francouzském jazyce byl vytvořen materiál, který se využívá ve výuce cizích jazyků. Materiál je zaměřen na témata, která propojují gramatiku, fakta a konverzační témata. Zpracovávají materiál, který není běžně dostupný v učebnicích a který je základem pro přípravu žáků ke společné části maturitní zkoušky. Materiály byly s úspěchem využity již v tomto školním roce jako klasické pracovní listy nebo v multimediální učebně. Na texty navazují cvičení, konverzační otázky, práce s mapou. Texty ve francouzském jazyce jsou zpracovány jako malá encyklopedie.

Zpracovaná témata v anglickém jazyce (ukázka)

1.     Anglicky mluvící země

 • Seznámení žáků s pojmy jako official langure.
 • Vysvětlení pojmu „the Commonwealth of Nations“.

2.     Zeměpis Velké Británie byl rozdělen do několika sekcí (základní informace, řeky, jezera, hory, obyvatelstvo). V textech byly použity následující typy cvičení:

 • doplň jedno vhodné slovo, 
 • doplň informaci, 
 • odvozování slov,
 • na základě přečtení textu vyhledej v mapě název.

Příklady cvičení:

A)      Fill each gap with one suitable word.

The climate is mild, influenced by 1___ Atlantic Ocean and latitude. The regions close 2___ the Atlantic are generally milder, wetter 3___more windy than the eastern areas, 4___ are drier, cooler and 5___windy. The temperature ranges are seldom extreme around the Atlantic, 6___ you 7___ experience 8___ greatest daily and seasonal temperature variations in the Eastern parts 9___ the country. It is also a general true 10___ the climate is cooler and wetter in the North 11___ in the South.

The temperature in the UK is measured in degrees of 12____ or in degrees of Fahrenheit.

B)      Fill in the gaps. Parts of the sentences have been removed from the text. Choose from the options A-E to complete the gaps 1- 4. There is one extra option that you don´t need.

This country is located in the north-western Europe on the British Isles which are formed by the two major islands: Great Britain, 1.…………………………….,
Ireland and many smaller islands, such as the Hebrides, the Orkneys, the Shetlands, the Channel Islands, the Isle of Wight, and the Isle of Man. Northern Ireland 2…………………………… sharing it with the Republic of Ireland. The isles are bordered by the North Sea in the north and east, by the Irish Sea and the Atlantic Ocean in the west. The UK is separated from France 3…………………………………………

The area of the country is about 244,000 km2 (about 94,000 sq miles). The UK is formed by four historical countries: 4…………………………………………………………..

 1. England, Wales, Scotland, and Northern Ireland.
 2. Forms the only land boarder of the UK.
 3. Which is the largest European Island?
 4. Which is called the ´Green Island´?
 5. By the English Channel in the south.

C)      Use the word given in capitals below the text to form a word that fits in the gap in that line.

The relief of Great Britain is varied. It is (1) _________divided into Highland and Lowland Britain.

The Highland zone comprises of (2)_________ Highlands, including the (3)_________ mountain Ben Nevis (1,343 m) in Grampian Mountains, Wales, where the highest mountain is Snowdon (1,085m), (4)_________ in the Snowdonia National Park in Cambrian Mountains, the Pennines, which are a low-rising mountain range, and the Cumbrian Mountains in the Lake District.

The Lowland zone covers the(5)_________ and (6)_________ England and a part of midland.

1. TRADITION       2. SCOTLAND       3. HIGH       4. LOCATION       5. SOUTH       6. EAST

D)     Rivers – Student´s Sheet

The British rivers are not very long but quite deep. There are many important ports there.

The names of the rivers and the lakes have been removed from the text. Use a map, the characteristics and the list of names below to complete the texts.

1.__________flows through Oxford,Windsor and London. It is the second largest river in England. It is tidal in London with rise and fall of 7 metres. It used to be heavily polluted. The Port of London is a very important area along the Thames, especially for the international trade. It is the second largest port in UK. There is the Thames Barrier, which protects London from flooding.

The Bann, the Wye, the Spey, the Thames, the Severn, the Tweed, the Shannon, the Towy, the Tamar, the Tay, the Tyne, the Clyde, the Trent, Loch Ness, Loch Lomond, Lake District, Lough Neagh, Lake Windermere, Loch Morar

2.__________flows through Shrewsbury, Worcester, and Gloucester. It ends in the Severn estuary which leads to the Bristol Channel. It is the longest British river. (354 km) There was the first bridge made of iron to cross this river in England.

3. __________marks part of the border between Scotland and England. It enters the North Sea and it is the fourth longest river of Scotland.

3.          Jídlo – téma seznamuje žáky s tradiční kuchyní následujícími způsoby: 

 • popiš obrázek,
 • přelož recept,
 • přiřaď výraz do skupiny,
 • použij výraz ve větě.

Příklad cvičení:

Organise the following advice into correct columns.

            Do

Don´t             

Eat after your host starts or let him show you to do so.

Chew with your mouth open.

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Chew and swallow all the food in your mouth before you take another piece or before you drink.
 • Mash or mix all the food in your plate.
 • Bread or rolls should be broken with your fingers.
 • Talk with the food in your mouth.
 • Try to put as much as possible food in your mouth.....
 • Use the words highlighted in yellow to make your own sentences.
 • Do you understand the words highlighted in violet? Can you add more verbs connected with cooking and eating?

Materiály pro výuku v multimediální učebně

Materiály pro výuku v multimediální učebně ve všech třech jazycích jsou zaměřeny na výuku, procvičování a testování gramatiky s využitím interaktivní tabule.

Závěr

Celý projekt významně přispěl k aktivizaci a motivaci žáků, kteří oceňovali nové přístupy k výuce a aktivně pracovali. Projekt mj. přispěl i k úspěchu školy při společné části maturitní zkoušky, protože žáci volili převážně zkoušku z anglického nebo německého jazyka při výběru volitelného předmětu. Škola se umístila na třetím místě v Jihočeském kraji v kategorii středních odborných škol. Žáci školy dosáhli při maturitních zkouškách mnohem lepších výsledků než v minulých letech díky společné části maturitní zkoušky.

Výsledky projektu jsou k dispozici ve škole na CD, zkušenosti z výuky jsou shrnuty v příručce Zkušenosti z výuky anglického jazyka novými metodami.

Nabízíme ostatním školám a učitelům cizích jazyků možnost podělit se o naše zkušenosti, případně využít zpracovaných výsledků.

</