Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Když děti baví dril
Odborný článek

Když děti baví dril

22. 9. 2011 Základní vzdělávání
Autor
Mgr Tereza Létalová

Anotace

Zvládnutí plynulé konverzace v angličtině vyžaduje hodně praxe, nejlepší je začít s drilováním a opakováním základních frází, které se tak mechanicky zapíšou do paměti a automaticky by se potom měly vybavit v gramaticky správné formě. Většinou bývá dril považován za nudnou záležitost, děti pouze opakují, co slyší, přesto je nezbytnou součástí jazykového vyučování. Během své praxe jsem přišla na několik způsobů, při kterých je využíván mechanismus drilování frází, ale děti to baví, berou to jako hru, kterou chtějí hrát. Takové "drilovací hry" je nejlepší použít hned po vysvětlení nového učiva, ale dají se zařadit i na začátek hodiny jako aktivita na zahřátí, nebo naopak na konec hodiny, když zbude čas. Je to také skvělý prostředek na opakování a fixaci již probraného učiva, a když děti zvládnou mechanismus hry, můžou se této aktivitě věnovat samostatně a učitel může individuálně pracovat se slabšími, nebo naopak nadanějšími žáky.

Cíl

Cílem příspěvku je poskytnout inspiraci učitelům angličtiny na prvním stupni.

Hello, my name is…

První fráze, se kterou se děti seznamují, je pozdravení a představení se. To se učí v prvních hodinách angličtiny, ať už jsou to prvňáci, nebo třeťáci. Určitě už každý někdy použil jednoduchou hru, kdy děti chodí po třídě a zdraví se a představují. Pro děti je příjemnou alternací, když dostanou kartičku se jménem nebo obrázkem. Může to být postavička z večerníčku nebo oblíbené charaktery z učebnice. Děti se tak můžou představovat jako někdo jiný a to je velmi baví. Všechny kartičky by měly utvářet dvojice a cílem této aktivity by mělo být najít své dvojče. 

Is it a/an…?

Tento dril probíhá na koberci. Děti sedí v kruhu a na zemi uprostřed je několik karet s obrázky slov, které znají anglicky. Dobré je, aby učitel dával obrázky na zem postupně a přitom se dětí ptal Is it a dog? Děti potom odpovídají podle toho, co je na obrázku. Tak si zopakují všechna slovíčka, která budou potřebovat, a mohou se tak soustředit pouze na požadovanou frázi, která se bude drilovat. Když jsou všechny karty rozdané, učitel vybere žáka, který začne. Ten si ze skupiny obrázků očima zvolí jeden a ostatní žáci se ptají »Is it a/an…?«. Až někdo uhodne, na který obrázek si myslí, je na řadě a sám si vybírá. Alternace této aktivity se dá použít i na frázi »Do you like…?«, kdy na zemi jsou pouze obrázky potravin a žák si vybírá, kterou potravinu má rád. 

Have you got…?

Pro tuto aktivitu je potřeba mít neprůhledný pytlík nebo kufřík. V kufříku jsou drobné předměty, které děti umějí pojmenovat anglicky (pero, tužka, zvířátka, autíčka…) Nejprve učitel chodí od žáka k žákovi, každý si poslepu vybere jeden předmět, řekne »I have got a/an…« a předmět vrátí. Potom učitel vybere žáka, který si jde vybrat jeden předmět z kufříku tak, aby nikdo neviděl, co má v ruce. Děti se ho potom ptají »Have you got…?«. Opět kdo uhodne, jde si sám vybrat. Při této aktivitě je dobré, aby děti neviděly všechny předměty, které jsou uvnitř, jsou tak zvědavější a hra je více baví. Je ovšem nutné, aby učitel opravdu použil předměty, které děti znají, a slova, která často používají.

Has he/she got…?

Tato aktivita by se měla použít, až když mají děti zvládnutou slovní zásobu oblečení, barev a částí těla. Opět jde do popředí jeden žák, ten si vybere některého spolužáka, děti se ho potom ptají na barvu oblečení, vlasů, očí… Při této aktivitě se driluje koncovka –s ve třetí osobě jednotného čísla, ale i rozdíl he–she, který dětem často dělá problémy.

Can you see…?

K této aktivitě je potřeba mít ve třídě tabuli, která jde otočit tak, aby děti neviděly, co na ní je. Učitel nejprve lepí na tabuli karty s obrázky a děti říkají, co na nich je. Potom tabuli otočí a vybere žáka, který jde a jeden obrázek otočí na tabuli naruby. Děti se ho potom ptají »Can you see…?«. Až se někdo zeptá na otočený obrázek, žák odpoví »No, I can’t.« a vymění se.

Shrnutí

Všechny tyto aktivity by neměly trvat déle než 5 minut a dlouhodobě by se neměla používat každou hodinu stejná aktivita. Děti sice mají rády rutinu, ale takhle by je hry mohly omrzet a nebyly by dále tak přínosné. Často se stává, že se děti začnou hádat o tom, co kdo řekl, v takovém případě je nejlepší aktivitu hned zastavit, aby si děti uvědomily, že takové chování není vhodné. Pokud některý žák odmítne hru hrát, nenuťte ho, často se později přidá sám, když zjistí, že to ostatní baví.

Reflexe

V tomto příspěvku najde spousta učitelů cizího jazyka náměty k tomu, jak používat dril na 1. stupni základní školy.

Literatura a použité zdroje

[1] – YTREBERG, Lisbeth H.; SCOTT, Wendy A. Teaching English to children. New York : Longman, 1991. 115 s. ISBN 058274606X.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr Tereza Létalová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
22. 9. 2011
V příspěvku jsou popsány aktivity, které se dají použít na začátku hodiny. Děti tyto hry vítají a zároveň si při nich zautomatizují některé fráze.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence komunikativní
  • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence sociální a personální
  • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

karty s obrázky, kufřík nebo neprůhledný pytlík, drobné předměty