Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Výtvarné čarování na téma Hračka
Odborný článek

Výtvarné čarování na téma Hračka

7. 12. 2004 Předškolní vzdělávání
Autor
Mgr. Martina Kupcová

Anotace

Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Prostřednictvím tématu Hračka v životě dítěte se zaměříme na rozvoj výtvarných dovedností. Budeme postupovat dle osvědčených metodických řad, od jednoduchých výtvarných technik ke složitějším. Činnosti budou propojeny ústředním tématem. Tím je zajištěna jejich přirozená motivace.
Očekávané výstupy v oblasti výtvarné: Využívat různých výtvarných technik, dokončovat svojí práci, vyjadřovat svou představivost tvořivou výtvarnou činností, vymýšlet nápady, výtvarně zachytit situaci, prožitek, postupovat podle pokynů, volit správný postup při práci s výtvarnými pomůckami, odhalovat podstatné znaky, postupovat podle instrukcí, využít vlastní fantazie a představivosti.
Časový rozsah: Po dobu trvání projektu Hračka v životě dítěte, tj. přibližně 2 až 3 týdny, budou aktivity zařazovány průběžně, dle konkrétních okolností
Věková skupina: 5 – 6leté

Cíl

Rozvoj výtvarných dovedností

Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Prostřednictvím tématu Hračka v životě dítěte se zaměříme na rozvoj výtvarných dovedností. Budeme postupovat dle osvědčených metodických řad, od jednoduchých výtvarných technik ke složitějším. Činnosti budou propojeny ústředním tématem. Tím je zajištěna jejich přirozená motivace.
Očekávané výstupy v oblasti výtvarné: Využívat různých výtvarných technik, dokončovat svojí práci, vyjadřovat svou představivost tvořivou výtvarnou činností, vymýšlet nápady, výtvarně zachytit situaci, prožitek, postupovat podle pokynů, volit správný postup při práci s výtvarnými pomůckami, odhalovat podstatné znaky, postupovat podle instrukcí, využít vlastní fantazie a představivosti.
Časový rozsah: Po dobu trvání projektu Hračka v životě dítěte, tj. přibližně 2 až 3 týdny, budou aktivity zařazovány průběžně, dle konkrétních okolností
Věková skupina: 5 – 6leté


Výběr tématu

Téma střednědobého integrovaného bloku Hračka v životě dítěte, vychází z uvědomění si, že hračka je symbolem dětství a má velký význam v životě dítěte od nejútlejšího věku. Je nejen výchovným prostředkem, ale nese i obraz své doby. Hračka jako hmotný předmět odráží v realistické nebo stylizované formě svět, motivuje činnost dítěte, podněcuje fantazii a tvořivé myšlení, podporuje tělesný rozvoj, podněcuje řeč, působí na city a připravuje dítě na společný život s ostatními.

Hračka působí na všechny smysly dítěte, podporuje a ovlivňuje estetické vnímání. Esteticky působí na dítě svým tvarem, barvou, materiálem, zvukem a funkcí.

Hračky jsou potřebné pro většinu her. Děti si je tvoří samy. Používají k tomu např. materiál ze svého okolí - kamínky, větvičky, ale i provázky a polínka. Nebo použijí hračky podporující obratnost - míč, atd. Hračky jsou dřevěné, plastové, hadrové, plyšové, plechové aj.

Toto téma vychází ze života dítěte.

Cíle integrovaného bloku zaměřeného k činnostem

Prvotním zamýšleným cílem a záměrem je rozvíjení výtvarných dovedností a schopností využít různých výtvarných technik a získání poznatků o hračce jako předmětu, který je součástí hmotného prostředí. Společně s nimi se naplňují (čímž dochází i k posunu očekávaných výsledků) i jiné dílčí cíle, např. zdokonalování jemné motoriky, dokončení započaté výtvarné činnosti, rozvíjení pracovních návyků, rozvíjení jazykových dovedností při popisu své práce, rozvíjení tvořivosti při využívání přírodnin pro hru, aj.

Aktivity

Zvolené téma je dítěti velmi blízké a nabízí pro výtvarné činnosti vhodný rámec. V nabídce je zároveň kromě činností výtvarných uplatňována celá řada dalších - intelektových i praktických (poznávání vlastností materiálu, z kterých jsou hračky vyrobeny, rozvíjení jazykových dovedností a jazykové komunikace, seznámení s příběhy o oživlých hračkách, rozvoj tělesné zdatnosti pomocí míče, švihadel atd.).

Námět pro výtvarnou činnost Moje nejmilejší hračka
Motivace (přirozený podnět) Každý z vás má hračku, která je mu nejmilejší. Tuto hračku jsme si přinesli do mateřské školy na dnešní Den hraček (pravidelně v určitý den v týdnu). Společně sedíme v kruhu na zemi a každý nám svou hračku představí. Co je to za hračku? Má nějaké jméno? Z čeho je? Vydává nějaký zvuk? A co umí? Od koho a kdy ji dostal(a)? Ti, kteří si nemohli svojí nejoblíbenější hračku přinést, nám ji popíší.
Výtvarný problém kresba podle předlohy (donesené hračky)
 • měla by odpovídat popisu barvou a funkcí, mít charakteristické znaky
kresba podle představy
 • snaha o autentičnost hračky
Výtvarné prostředky kresba fixem, plasticolorkou, pastelkou

Námět pro výtvarnou činnost Kde hračka bydlí
Motivace (přirozený podnět) Všechny děti se učí si uklízet své hračky, každá hračka má své místo doma i v mateřské škole. Tím mohou být poličky, skříňky nebo jen různé krabice, či přímo k tomu určené předměty (garáž pro auta, domeček pro panenky). Snažíme se výtvarně zachytit místo, kde hračky bydlí.
Výtvarný problém transformace prostor - rovina
 • snaha o správné zachycení proporcí objektu (garáže, domečku)
Výtvarné prostředky kolorovaná kresba tuší a malba temperou

Námět pro výtvarnou činnost Kdy jsem hračku dostal a od koho
Motivace (přirozený podnět) Hračky se dostávají většinou při zvláštních příležitostech (narozeniny, Vánoce, kdy rodina bývá pohromadě, po nepříjemné nemoci za statečnost). Mohou být nejen dárkem, ale i odměnou nebo poděkováním. Získání hračky má slavnostní a uspokojující atmosféru.
Výtvarný problém zachycení atmosféry události, kdy jsem hračku dostal(a)
 • znázornění postav "Já a moji milí"
Výtvarné prostředky malba temperou

Námět pro výtvarnou činnost Jak si moje ruce hrají
Motivace (přirozený podnět) Prohlédneme si své ruce z obou stran. Kolik máme prstů? A známe jejich jména? Podívejme se do dlaní. Mohou si hrát zaťaté nebo roztažené. Zkusíme citlivost našich prstů, kde je máme nejcitlivější? Na konci. Vezmeme si do rukou hračku. Jaká je ? Je nám příjemná? Rukou také vnímáme věci okolo sebe - hmatem. Poznáváme tak další vlastnosti předmětů. Poznáme i vlastnosti barvy - můžeme si do ní namočit ruce nebo štětcem natřít dlaně.
Výtvarný problém poznávání vlastností barvy
 • studená, mokrá, lepkavá
 • umístit obrázek tak, aby si ruce hrály s hračkou.
Výtvarné prostředky otisk rukou
další postup - koláž (k otiskům ruky přidáme vystřižené obrázky hraček z různých plakátů)

Námět pro výtvarnou činnost Nejraději se mazlím nebo spím s "plyšákem"
Motivace (přirozený podnět) "Plyšák" je hračka vyrobená z textilního materiálu zvaný plyš (tkanina s delším vlasem). Tento materiál je v mnoha variantách. Na dotek je příjemný, měkký, teplý. Pojďme poznávat jeho vlastnosti nejen zrakem, ale i hmatem. Snad všechny děti si "plyšáka" berou nejen na výlety, ale hlavně do postele na spaní. Často je i důvěrným kamarádem. Jakého máte plyšáka vy?
Výtvarný problém Znázornění srsti
 • kresba pastelem, rudkou, uhlem
 • uvědomění si lineární struktury srsti.
Výtvarné prostředky

kresba rudkou

(uhlem, pastelem) a roztírání

Námět pro výtvarnou činnost Hračky mohou také žít? (Oživlé hračky)
Motivace (přirozený podnět) Jak poznáme, že hračky žijí? Mluví s námi, dívají se, pohybují se. A jak to? To vše je možné v našich snech a představách. Anebo v pohádkách. Znáte nějaké? Pinnocchio, Medvídek Pú, Příběh hraček (příběh na videu), František z kouzelné školky, aj.
Kdo je Pinnoicchio? Loutka. A jak vznikla? Děti znají z knihy, kterou jim přečteme nebo z filmu příběh o loutce, kterou víla oživla, aby nebyl starý Jepeto sám.
Výtvarný problém výroba loutky
 • umačkáme z novinového papíru koule
 • koule pomalujeme barvou (větší koule hlavy, kde znázorníme obličej, apod)
 • navlékáme koule na provázky
 • připravíme si kříž ze špejlí na loutku
 • dotvoříme loutku
Výtvarné prostředky muchláž
další postup - malba, sestavování

Námět pro výtvarnou činnost Jak se cítím, když si hraji
Motivace (přirozený podnět) Zamysleme se nad tím, jaké máme pocity při hraní. Své, nálady se zkusíme pojmenovat a budeme k těmto slovům hledat slova s opačným významem: Je mi smutno - veselo, směji se - pláču, směji se - mračím se, aj.. Jsem zamyšlený, hloubavý, veselý, křičím, vztekám se, rozjařený. Rozdělíme si nálady na dva póly - radost ze hry - smutek, vztek, zklamání, že se něco nepovedlo, rozbilo.
Výtvarný problém vyjádření pocitů barvou
 • po ranních spontánních hrách
 • využít sytostních a světelných odstínů, ale i teplotních
 • nechat děti spontánně pracovat, nezasahovat do výběru barev
 • komentovat až hotový výkres
Výtvarné prostředky malba (s využitím velké plochy papíru a uplatnění širokého plochého štětce)

Námět pro výtvarnou činnost Kdyby zlý kouzelník začaroval všechny hračky
Motivace (přirozený podnět) Představme si, že přišel zlý kouzelník a začaroval všechny továrny na hračky a všechny hračky nechal zmizet, protože neměl děti rád. A než kluk s holčičkou hračky osvobodili, musely si děti hrát s hračkami, které si samy vyrobily, nebo které vznikly z předmětů z jejich okolí.
Výtvarný problém dotvoření různého materiálu k obrazu svému
 • funkčnost hračky
Použijeme běžných předmětů našeho života a necháme děti samostatně tvořivě vyrábět. (kus dřeva - panenka, auto; krabičky - domečky, garáže, chlívky; kameny - vojáci, auta, korálky...)
Další možné výtvarné náměty
Námět pro výtvarnou činnost Kresba technické hračky - auta, lodě, traktoru, jeřábu
Výtvarný problém technické detaily - snažíme se o přesnou kresbu techniky, starší děti sledují, proporce aut,...
Výtvarné prostředky kolorovaná kresba

Námět pro výtvarnou činnost Hry s provázkem
Výtvarný problém zachycení tvaru
 • frotáží skrze průsvitný papír zachytit tvar provázku položeného na podložce
Výtvarné prostředky Frotáž

Námět pro výtvarnou činnost Vyrábíme pexeso
Výtvarný problém Výroba pexesa
 • děti si samy vyrobí stolní hru s pomocí rozstříhaných stejně velkých kartiček.
 • jednotně řeší rubové strany (otiskem bramborových tiskátek)
 • párově řeší lícové strany (kresba různých motivů, ale podobného tématu)
Výtvarné prostředky vyřezávání (do brambor) a tiskání, kresba

Námět pro výtvarnou činnost Zvukové hračky
Výtvarný problém zachycení zvuku
 • jak zachytíme zvuk chrastítka, autíčka, houkající sanitky, plačícího miminka, koulející se kuličky po dřevěné podlaze, aj.
 • posloucháme a při tom kreslíme
 • besedujeme nad vzniklými kresbami
Výtvarné prostředky kresba

Konkrétní výsledky z výtvarného hlediska vyplývají výsledků řešení výtvarných problémů.

Evaluace výsledků v oblasti výtvarných činností a rozvíjených dovedností

 • Děti se zdokonalily v některých výtvarných technikách. V situacích, kdy jim byl nechám prostor pro vlastní tvorbu, se projevily rozdíly v tvořivosti: některé byly ve svém tvoření velmi originální, jiné "opisovaly" od ostatních, protože si nevěděly rady (byly vedeny alespoň k tomu, aby výtvor dotvořily po svém). V tomto smyslu výtvarné činnosti přispívají k vytváření kompetencí v oblasti řešení problémů.
 • Praktické problémy: Stále se objevuje problém v rychlých postupech při práci, kdy děti nejsou trpělivé a nenechají zaschnout tuš či barvu a výtvor se rozmaže.
 • Náměty pro další postup: Je třeba se dále cvičit v praktických dovednostech; při nejbližší příležitosti se znovu vrátíme k výrobě loutky, která se dětem líbila - zvládli jsme jen jednu, ale každý chce svou.

Reflexe

Děti se zdokonalily v některých výtvarných technikách. V situacích, kdy jim byl nechám prostor pro vlastní tvorbu, se projevily rozdíly v tvořivosti: některé byly ve svém tvoření velmi originální, jiné "opisovaly" od ostatních, protože si nevěděly rady (byly vedeny alespoň k tomu, aby výtvor dotvořily po svém). V tomto smyslu výtvarné činnosti přispívají k vytváření kompetencí v oblasti řešení problémů.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Martina Kupcová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Sociální a personální kompetence
 • ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy
 • Předškolní vzdělávání
 • Komunikativní kompetence
 • dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Různý výtvarný materiál