Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Časopis Hudební výchova – inspirace pro učitele
Odborný článek

Časopis Hudební výchova – inspirace pro učitele

17. 8. 2011 Základní vzdělávání
Autor
Doc.PaedDr. Marie Slavíková CSc.

Anotace

Článek přináší informace o časopisu Hudební výchova – čtvrtletník pro hudební a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní. Časopis je odbornou publikační bází, zahrnující velkou šíři hudebněpedagogických problémů a témat. Článek též poukazuje na možnosti využití obsahu časopisu ve vyučování hudební výchově na všech stupních škol.

Znáte Hudební výchovu?

Nedávno jsem při úklidu narazila na několik starých, notně zaprášených čísel časopisu s názvem Hudební výchova. Ročník vydání 1955. Z obálky se přísně dívá fotografie busty B. Smetany, zažloutlé stránky dýchají starobou. Přesto jsem neodolala a začetla se do obsahu.

Hned na 1. stránce je oddíl Bibliografie – odkazy na nové metodické příručky, na nový časopis Lidová tvořivost, nové zpěvníky pro děti. Dále mě upoutá několik článků z dějin hudební výchovy, ovšem z pohledu tehdejšího autora. Následují četné metodické materiály, např. o úpravách a výběru písní pro školu, k poslechu hudby – dokonce několik modelových scénářů, jak ve škole pracovat s konkrétní poslechovou skladbou, včetně notových ukázek. Článek k otázkám nácviku písní a k proslulé intonační metodě B. Čeňka. Několik zajímavých medailónků osobností, notová příloha a také zprávy o hudebních akcích, informace o četných výchovných koncertech, výzkumech, atd. Vše na mě působí velmi autenticky, a dokonce zjišťuji, že těm starým dobám trochu závidím. Tolik snah o pozvednutí tehdejší hudební výchovy, tolik aktivit pro děti, materiálů pro učitele, nadšení pro reformy.

Od oné doby uplynulo více než půl století, avšak nás pedagogy s ní spojuje mnohé. O tom se může přesvědčit každý, kdo zalistuje staršími i novějšími čísly časopisu Hudební výchova. Ráda bych učitelům hudby a hudební výchovy připomněla, že tento časopis s téměř šedesátiletou tradicí existuje dodnes a má se stále k světu.

Z historie časopisu

Časopis byl založen v r. 1953 pod názvem Hudební výchova. Vycházel tehdy pětkrát až desetkrát do roka, vydavatelem bylo SPN. Časopis si kladl za cíl řešit otázky hudební výchovy na školách všeobecně vzdělávacích všech stupňů a v dětských i mládežnických organizacích. Vedoucími redaktory byli V. Schmitt a od r. 1955 profesor J. Plavec.

Od r. 1958 byl časopis přeměněn na měsíčník s názvem Estetická výchova. Obsahový záběr se rozšířil na otázky hudební, výtvarné a všeobecně estetické výchovy na školách všech stupňů, vedoucím redaktorem byl profesor F. Holešovský.

V letech 1968–1970 se vrací název časopisu Hudební výchova ve formátu měsíčníku. Vedoucím redaktorem je R. Rajmon. Vydavatelem je SPN, patronát drží ministerstvo školství spolu s Čs. společností pro hudební výchovu.

V letech 1970–1990 se opět mění název na Estetickou výchovu a vedoucím redaktorem v letech 1972–1990 je doc. PhDr. František Sedlák, CSc.

Od r. 1989 začaly časopisu potíže finančního rázu, spojené s pozdějším zánikem SPN. Od r. 1990 až dosud vycházejí pouze čtyři čísla ročně. Nynější název časopisu je opět Hudební výchova, kterou jako čtvrtletník vydává Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta, katedra hudební výchovy. Vedoucím redaktorem byl prof. PaedDr. Jiří Kolář, od r. 2006 se stává vedoucí redaktorkou doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc.

Hudební výchova je recenzovaným časopisem

Časopis Hudební výchova splnil požadovaná kritéria a ke dni 20. 6. 2008 byl zařazen na seznam neimpaktovaných recenzovaných českých časopisů pro oblast hudby (společně s časopisem Hudební věda). K tomu, aby jím zůstal, musí časopis plnit následující požadavky:

 • pravidelnost vydávání;
 • internetová prezentace;
 • mezinárodní ediční konvence (bibliografické citace, abstrakta);
 • v angličtině – názvy článků, anotace, klíčová slova, úplné adresy autorů, uvedeny e-maily;
 • publikování článků nejen domácích, ale i zahraničních autorů;
 • nadpoloviční převaha vědeckých statí vycházejících z vlastních výzkumů nebo původních přehledových vědeckých statí;
 • v redakční radě více jak polovina externích členů (včetně mezinárodních členů);
 • posuzování rukopisů dvěma nezávislými recenzenty;
 • podíl vydaných statí musí být v průměru menší než 0,7 ze všech statí zaslaných redakci k publikování.

Profilace časopisu Hudební výchova

Časopis má široký obsahový záběr. Hlavní oblasti jeho zájmu lze stanovit takto:

 • společenské dění a hudební výchova;
 • aktuální otázky přestavby hudebního školství;
 • závěry současných výzkumů;
 • metodické podněty pro hudebněvýchovnou práci;
 • osobní zkušenosti autorů s výukou hudební výchovy na různých typech škol;
 • informace o zajímavých hudebních a hudebněpedagogických akcích;
 • podněty ze zdařilých studentských či doktorandských prací;
 • postřehy ze zahraničních stáží a studijních pobytů;
 • medailónky významných jubilujících osobností;
 • recenze vycházejících monografií;
 • rubrika O hudbě anglicky;
 • autorské počiny v písňové tvorbě pro děti;
 • dětské kresby.

Struktura a obsah časopisu

V současném tvaru časopisu začíná každé číslo odbornými články z oblasti hudební pedagogiky, hudební psychologie nebo metodologie hudební výchovy. Autoři odborných článků, většinou renomovaní vysokoškolští učitelé, doktorandi nebo výkonní učitelé, se zaměřují na problémy těsně spjaté s hudebněvýukovým procesem a jeho aktuální problematikou.

Uprostřed každého čísla je vevázána notová příloha – písničky pro děti, pro dětské sbory, instruktivní skladbičky i interpretačně náročnější vokálně instrumentální skladby. Notová příloha se postupem času promění ve vítaný rezervoár materiálu pro různé příležitosti.

Dalším oddílem časopisu je část didakticko-metodická. Přináší popisy konkrétních hudebněvýukových projektů, dílčích tematicky ucelených hudebních či integrovaných činností, hudební pohádky, hudební dramatizace, podněty a nápady pro hlasovou a pěveckou výchovu, poslech hudby na všech stupních a typech škol, hudebně-pohybové a instrumentální činnosti, mezipředmětové aktivity. Uvedené činnosti lze dobře propojovat s běžnými postupy výuky podle standardních učebnic hudební výchovy a všechny jsou zcela v souladu s požadavky rámcových vzdělávacích programů a s filozofií kurikulární reformy.

Závěrečná část časopisu je věnována informacím o zajímavých hudebních akcích, medailónkům jubilujících osobností a recenzím nových publikací v oboru. Pravidelně je zařazována též rubrika O hudbě anglicky, kde si čtenář může procvičit odbornou angličtinu a využít k tomu i připojeného slovníčku. Průniky uměleckého malířství a hudby v historických minisondách jsou rovněž součástí každého čísla časopisu a mohou posloužit jako inspirace pro náročnější formy výuky estetické výchovy.

Široký rozsah témat článků a příspěvků čtenářů je zárukou, že si každý uživatel časopisu najde oblast, která jej zajímá a kterou bude moci využít při svých přípravách na vyučování, při studiu nebo jiné odborné práci. Jako dlouholetá odběratelka mohu říci, že v číslech časopisu často listuji a jsou pro mě milou připomínkou autorů a událostí ze světa hudební výchovy. Jako didaktický materiál a zdroj publikačních podnětů je časopis zcela nenahraditelný.

Adresa redakce:

Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta – vydavatelství
M. D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1
http://userweb.pedf.cuni.cz/hudebnivychova
Příloha č. 1: ukázka titulní stránky časopisu Hudební výchova, roč. 1998, č. 1.
Příloha č. 2: časopis Hudební výchova, roč. 2007, č. 3.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
646.48 kB
Dokument
Hudební výchova_titulní strana
pdf
9.43 MB
PDF
Hv3_2007_časopis

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Doc.PaedDr. Marie Slavíková CSc.

Hodnocení od uživatelů

Bc. Karolína Janečková
16. 10. 2011, 19:48
Mnohokrát děkuji autorce článku za připomenutí existence časopisu. V současné době vykonávám souvislou pedagogickou praxi na Střední škole a tento článek mne inspiroval k nahlédnutí do časopisu, který je jeho předmětem. Časopis mne velmi zaujal nejen díky odborným článkům z různých oblastí hudební výchovy, ale především díky metodickým námětům, které nyní potřebuji jako sůl. Takže ještě jednou děkuji za připomenutí, že časopis existuje a vydavatelům, že časopis nadále vydávají.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.